AA
A A A
Opastus ja palaute
liity jäseneksi!
 /   /  / Kuolintodistus omaiselle

Kuolintodistus omaiselle

19 Vastausta 9 961 Lukukertaa
Saako lähiomainen nykyään mitään paperia vainajan kuolemasta?
Äitini oli 5 vuotta Koskelan sairaalan pitkäaikaispotilaana ja kuoli reilu vuosi sitten.

Mitään paperia kuolinsyystä ei ole toimitettu.
Onko tämä nykyaikaa?

Onhan sulla pakko olla

muuten et olisi voinut äitiäsi haudata???!!!

meillä ainakin

meni kuolintodistus suoraan hautaustoimistoon , kun isäni viimesyksynä kuoli.En tiiä tuliko leskelle sen jälkeen mitään dokumenttia tai edes kopiota.Kuitenkin se on oltava hautaustilanteessa.

Jep

Aivan. Hautaustoimisto hankki sen suoraan sairaalasta ja on pitänyt sen itsellään. Se varmaan muistuttaa syntymätodistusta eli on niukka.

Jäin kaipaamaan sellaista lääkärinlausunnolla annettua todistusta, koska hän oli niin monta vuotta sairaalassa. En edes tavannut yhtään häntä hoitanutta lääkäriä koko tuon viiden vuoden aikana. Vanhusten hoito on sillä mallilla. Siksi tämä jotenkin ontuu.
Hautauslupa toimitetaan seurakunnalle, eikä kuolintodistusta. Hautauslupa on se, millä saadaan "lupa hautaamiseen." Kuolintodistus on eri paperi...

Lakia

2 luku
Kuolintodistus ja kuoleman rekisteröinti.

Henkilön kuolemasta on häntä viimeksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuollut sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antamaan vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettavan kuolintodistuksen, jollei oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta ole toimitettava.

Jos oikeuslääkeopillinen ruumiintarkastus tai ruumiinavaus on toimitettu, antaa kuolintodistuksen tarkastuksen tai avauksen toimittanut lääkäri.

Jollei vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri katso voivansa antaa kuolintodistusta eikä oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta ole toimitettu, on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jos vainaja kuoli rangaistus-, työ, huolto- tai muussa sellaisessa laitoksessa, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettävä kuolintodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä taikka asianomaisen laitoksen lääkäriltä, joka neuvoteltuaan kuolinpaikan poliisiviranomaisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.

Henkilö, laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viimeksi on ollut, tahi se, jolla muutoin on sairautta tai kuoleman syytä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan lääkärille tämän pyytämät tiedot kuolemansyyn selvittämiseksi.


Jos kuolintodistusta ei voida saada ilman kohtuutonta vaikeutta tai viivästystä, on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, ilmoitettava kuolemasta kuolinpaikan poliisiviranomaiselle, joka neuvoteltuaan asianomaisen lääninlääkärin kanssa antaa vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettavan kuolinselvityksen.

Henkilö, joka on hoitanut vainajan tai jolla muutoin on sairautta tai kuolemansyytä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan poliisiviranomaiselle tämän pyytämät kuolinselvityksen laatimista varten tarpeelliset tiedot.

10§
Kuolintodistus tai kuolinselvitys on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kahtena kappaleena ja siihen on merkittävä lomakkeessa edellytetyt tiedot vainajasta ja kuolemansyystä. Kuolemansyytä ei kuitenkaan merkitä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kuolintodistuksen kappaleeseen. Kuolinselvitykseen merkitsee kuolemansyyn selvityksen tarkastanut lääkäri.

Kuolleena löydetystä henkilöstä annettavaan kuolintodistukseen on merkittävä vainajan todennäköinen kuolinaika sekä, jos vainajan henkilöllisyydestä ei saada selvää, vainajan erityiset tuntomerkit.

Kuolintodistukseen on lääkärin merkittävä, saadaanko vainaja haudata ilman poliisiviranomaisen lupaa vai ei. Kuolleena löydetyn henkilön hautaamiseen on kuitenkin aina vaadittava poliisiviranomaisen lupa.

11§
Mikäli kuolintodistuksen antaminen viivästyy kuolemansyyn selvittämiseen liittyvien tutkimusten johdosta, on lääkärin niin pian kuin ruumista koskevat tutkimukset ja jatkotutkimuksia varten tarvittavien näytteiden ottaminen on suoritettu, annettava väliaikainen kuolintodistus. Kun kuolemansyy on lopullisesti todettu, on lääkärin viipymättä annettava lopullinen kuolintodistus.

12§
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, taikka, jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13§
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättätoimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. Väestörekisterin pitäjän on todettuaan, että vainaja on kirjoissa hänen pitämässään väestörekisterissä, taikka saatuaan selvityksen siitä, ettei ole tietoa, missä väestörekisterissä vainaja on kirjoissa, annettava hautauslupatodistus. Hautauslupatodistusta ei kuitenkaan saa antaa ilman kuolinpaikan poliisiviranomaisen suostumusta, jos lääkäri on tehnyt kuolintodistukseen 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun merkinnän siitä, ettei vainajaa saa haudata ilman poliisiviranomaisen lupaa tai jos hautauslupatodistusta pyydetään polttohautausta varten.

Kuolintodistus tai kuolinselvitys saadaan antaa myös vainajan kuolinpaikan tai hautaamispaikan asianomaisen väestörekisterin pitäjälle, joka tiedusteltuaan, milloin katsoo siihen olevan syytä, asiaa sen väestörekisterin pitäjältä, jossa vainaja on kirjoissa, voi antaa hautauslupatodistuksen. Kuolintodistus tai kuolinselvitys on sen jälkeen viipymättä lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.

14§
Väestörekisterin pitäjän on viipymättä lähetettävä 12 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetut kuolintodistukset tai kuolinselvitykset lääninlääkärille tai lääkintöhallituksen määräämissätapauksissa kaupunginlääkärille.

15§
Lääninlääkärin tai kaupunginlääkärin on:

1) tarkastettava väestörekisterin pitäjän lähettämä kuolintodistus tai kuolinselvitys sekä epäselvissä tapauksissa hankittava tarpeellinen lisäselvitys ja pyrittävä saamaan selville todellinen kuolemansyy ja tehtävä tästä tarpeellinen merkintä kuolintodistukseen tai kuolinselvitykseen; sekä

2) lähetettävä kuolintodistukset ja kuolinselvitykset ennen kunkin kuukauden 25 päivää tilastolliselle päätoimistolle.

Lääkärin, viranomaisen tai laitoksen on lääninlääkärin tai kaupunginlääkärin pyynnöstä ilmoitettava tälle tiedossaan olevat kuolemansyyn selville saamiseksi tarpeelliset tiedot.

16§
Ennen kuin hautaus saadaan toimittaa, on hautauslupatodistus toimitettava sen seurakunnan tai yhdyskunnan asianomaiselle viranomaiselle, jonka omistamaan hautausmaahan vainaja haudataan. Hautauksen ajasta ja paikasta on tämän viranomaisen viipymättä sen jälkeen kun hautaus on tapahtunut ilmoitettava sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja oli kirjoissa, taikka jos siitä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

17§
Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä, on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.

18§
Kun henkilö on julistettu kuolleeksi, on oikeuden niin pian kuin se aika, jonka kuluessa päätökseen voidaan ilmoittaa tyytymättömyyttä, on kulunut, ilmotettava kuolleeksi julistamisesta sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa. Ilmoituksessa on mainittava, onko päätös lainvoimainen vai ei. Jos päätökseen haetaan muutosta, on valitusta käsitelleen oikeuden ilmoitettava päätöksestään asianomaisen väestörekisterin pitäjälle.

19§
Jos henkilö on kuollut ulkomailla, on alkuperäinen kuolintodistus tai muu vastaava asiakirja 13 §:ssä säädetyin tavoin toimitettava sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa. Tällaisen todistuksen tai asiakirjan suhteen on muutoin meneteltävä niin kuin edellä on kuolinselvityksestä säädetty.

Lakiteksti on hankalaa

Minusta tuosta lakitekstistä ei käy yksiselitteisesti ilmi, milloin kuolleesta henkilöstä tehdään kuolinselvitys ja milloin kuolintodistus.
Kuolinselvityksen jälkeen myönnetään kuolintodistus. OK?
Toisaalta 10§ ja 12§ todistavat näiden lomakkeiden olevan samanarvoisia.
Miksi silloin ei kuolinselvitystä "muuteta" kuolintodistukseksi?

Se, mitä minä haen, on tuo äitini kuolinselvitys. Miksi minä en sitä ole saanut.

Tässä

20 § (6.2.1998/99)
Jos oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä kuolemansyy katsotaan todetuksi ilman oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta, asiasta tulee ilmoittaa tutkinnassa avustaneelle lääkärille tai, jos tutkinnassa ei ole käytetty lääkärin apua, 6 §:ssä tarkoitetulle lääkärille taikka henkilöä hänen viimeisen sairautensa aikana hoitaneelle lääkärille, jonka tulee antaa lupa hautaamiseen sekä kuolintodistus. Jos lääkäri kuitenkin katsoo, ettei kuolemansyy ole tullut todetuksi ja että oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus on tarpeen sekä tällä perusteella kieltäytyy antamasta asiakirjoja, on asia saatettava lääninhallituksen ratkaistavaksi. Lääninhallitus voi antaa 19 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja vastaavan kuolinselvityksen.

Kiitos lisäselvityksestä

Nyt selvisi.

Eihän siinä mitään epäselvää ole, kun ihminen tavallaan kuolee vanhuuteen. Siinä on niin monta sairauttakin viidessä vuodessa ja keuhkokuume on se viimeisin koettelemus.

Olisi ollut kuitenkin toivottavaa saada jokin selvitys niistä vuosista.

etkö viiteen

saanut lääkäriä jututettua??Laitoksissa kuolleille harvoin tehdään ruumiinavaus,paitsi usein uteliaisuudesta.Lääkäri uskoo yleiskunnon perusteella poismenon yleensä noin vain.Ja,mitäpä sitä turhia leikkelemään...
PS:Uteliaisuudella tarkoitan jotain taudin seurantaa tai jotain äkil.syytä.

Lääkärit ovat kiireisiä

Potilasasiamiehen kautta laitoin jopa kirjallisen kyselyn ylilääkärille, ei tullut vastausta.
Kysymykseni oli asiallinen, eikä koskenut mitenkään edes hoitovirhettä.

Kirjoittaja on poistanut tämän viestin

Olen ollut

työssä ja joutunut kirjoittamaan kuolintodistuksia. Ensimmäiseen kappaleeseen tulee (On ollut itsestään jäljentävää paperia)vainajan henkilötiedot, kuolinsyy ja kuvaus kuolemaa edeltäneistä tapahtumista.
Saat varmasti pyytäessäsi kopion tästä kuolintodistuksesta joka on sairaukertomusten välissä sairaalassa jossa omaisesi sairauskertomuksia säilytetään arkistoituna.

Kiitos tiedosta

Soitin äsken sinne Koskelan sairaalaan ja lupasivat lähettää sen minulle.
On hyvä tietää, että minulla on oikeus saada se.

Onko kuolintodistus sama kuin hautauslupa

Isäni kuoli vanhainkodissa ja ymmärsin, että on olemassa hautauslupa, joka on vain hautausurakoitsijaa varten. Mutta kai omaisetkin tarvitsevat jonkin kuolintodistuksen perunkirjoitusta ym. virallisia asioita varten? Lähetetäänkö se kotiin vai pitääkö sitä kysellä jostain erikseen?
Kuka tietää, mitkä kaikki asiat hoituu ilman omia toimenpiteitä ja mitä pitää itse hoitaa. Kyllä eläke varmaan loppuu ihan itsestään, sehän on tulopuolella tuolla yhteiskunnan listoilla ja silloinhan ei yleensä viivettä tulee.
täällä olisi kanssa yksi epä selvä asia mitä haluaisin kysyä samasta aiheesta mitä kuoleman syy kohtaan tulee kun on todettu kuolema ja mitä tietoja menee väestörekisteri keskukseen selvyys ihminen on joskus löydetty kotoa kuoleena ja odottaa avausta niin meneekö ruumin avaus kun on tehty niin se tieto seuraavana päivänä aina väestörekisterikeskukseen kun huomasin että oli 18.6.2008 kuollut sydänhämeen lehti julkaisi torstaina 19.6.2008 siittä kuolin ilmoituksen tai seurakunnan lehdessä korjaus näin 19.6.2008 sen en 18.6.2008 että oli kuollut jos viitsit selkokielellä kertoa ton koko asian ainiin hautaus päivä oli joko 20.6 tai 21.6. 2008 sama näky olevan eräässä lehdessä kun luki kuolin päiväys esimerkki 29.7.2009 luki jostain ja lehti julkaisi 30.7.2009 miten voidaan kirjoittaa kuolin päiväys sanomiin jos ei ole edes vielä tutkittu vai laittaako ihmiset jäähyväis muiston lehteen vasta sen jälkeen kun kuolin syy tiedetään olen 5v miettinyt tätä samaa asiaa ja en jaksa tätä enään sen jäkeen kun ystäväni kuoli kotona mitä en ollut näkemässä sanoi toinen kaverini vaan siittä että oli löytynyt kotoa kuoleena siittä hetkestä lähtien olen ollut vailla tietoa en ymmärtänyt noita kuolin syy selvitys kirjotuksia mitä luki thl sivulla jos joku kuolin syy tutkia tai asiasta tietävä saisi vastata mulle olisi hienoa jos saisi koko asian pois ja jatkettua elämää annan sähköposti osoitteeni jos joku viittii vastata mulle sami_f@hotmail.fi
JOs nyt edelliestä kirjoituksesta jotain ymmärsin, ymmärsin, että ihmettelet meneekö jo seuraavan päivän lehteen jos on edellisenä päivänä kuollut, niin voihan se joskus niinkin nopeasti tapahtua. odella harvinaista se kyllä on.

Aina jos joku on kuollut yksin, tehdään ruumiinavaus. Ei tainnut olla paikkakunnalla leikkaussalissa ruuhkaa, jos ruumiinavaus pystyttiin tekemään heti ja antamaan hautauslupa seurakunnalle ja vielä ehti seuraavan päivän lehteenkin.

Epäilen kyllä oikeasti, että kuolema on tapahtunut aikaisemmin kuin 18.6.. Ehkä vasta kuulit itse siitä 18.6.?
Äitini kuoli hoitokodissa ja on saanut hautausluvan, me omaiset emme ole saanut vielä mitään kuolintodistusta jonka joku apulaislääkäriharjoittelija on kirjoittanut. Entäpä jos kuoli insuliiniin? Huomena on siunaus ja sitten tuhkaus!
Tukehtuiko äitini vaiko painettiinko tyyny hänen kasvoilleen koska hoitolaitos Vetrea tarvitsee tilaa uusille vanhuksille. Huone piti samaisena päivänä tyhjentää kun äitini kuoli ja seuraava vanhus tuli jo tilalle.

(Sitä paitsi äitini tekohampaat ovat vieläkin kadoksissa kaiken ne Vetreassa varastaa vanhukselta!)
Laitoin Vetrealle linkin viestiisk, saavat itse päättää tekevätkö poliisille rikosilmoituksen herjaviestistäsi
Vetreassa myös rikotaan ja varastetaan vanhuksen vuodevaatteita ja muuta omaisuutta. Olin lainannut äitini huoneeseen käyttöön CD-soittimen ja se rikottiin heti 3-viikon sisällä, Sisälsi hengellisen CD-levyn ja muslimi neekeri ei sitä halunnut soittaa ja lyödä pamautti nyrkillä soitinta ja se on siis yhä rikki.
Vetreassa on niitä kotoutettavia mutakuonoja vanhuksia kylvettämässä kotoutusrahalla tai Hoiva-avustajan koulutuksessa tuleehan hoiva-avustaja joka ei puhu Suomea halvemmaksi kuin Suomalainen lähihoitaja. Eikä sitä soitinta vaatimuksistani korjattu tai korvattu. Olin myös ostanut 2-täkkiä äidilleni, koska jos käyttää talon täkkiä siitä veloitetaan vuokra, sekä liinavaatteet tulee olla omat. Ostin Kelan työttömyys päivärahoilla kaiken ollessani jo 5-vuotta leipäjonossa. Toinen täkeistä varastettiin koska joku "hoitaja" oli katsonut että äitini vuokrahuoneessa on 2-täkkiä joten oli ottanut toisen ja vienyt sen jonnekin joko itselleen tai luovuttanut toiselle potilaalle. Siellä kuulemma kierrätetään liinavaatteita ja lainaillaan toisille vanhuksille. Sen sain tietää äitini kuolinpäivänä. Sain kuitenkin varastetun täkin tilalle uuden kun julkisesti asiasta kirjoitin.
Äitini tekohampaita en kaipaa mutta eikö kaikki vainajan ja vanhuksen mukana tullut omaisuus pitäisi säilyä huoneessa kaikki potilaat/vanhukset olivat suurin piirtein liikuntakyvyttömiä ettei kukaan vanhus huoneessa ollut käynyt vaan sijainen tai muu henkilökuntaan kuuluva vajakki!
Tekstistäsi päätellen olet tapaus jolle lankeaa säälini.
 /   /  / Kuolintodistus omaiselle

Asiantuntijat

  • SincityNaisille ja pariskunnille sunnattu intiimituotteiden erik...

Keskusteluhaku

Laaja hakuLisää keskusteluja aiheesta

Tietoa mainosten kohdentamisesta