Aihe

Jumala on oikeudenmukainen

Anonyymi

Olet eh­kä jos­kus kes­kus­tel­lut ih­mi­sen kans­sa, joka on syyt­tä­nyt Ju­ma­laa ko­ke­mis­taan vas­toin­käy­mi­sis­tä. Voi­ko Ju­ma­la ol­la epä­oi­keu­den­mu­kai­nen?

Joku us­kos­ta luo­pu­nut on saat­ta­nut sa­noa, et­tä hän on jät­tä­nyt us­kon­sa sen vuok­si, et­tä hä­nen mie­les­tään oi­kea Ju­ma­la ei voi ol­la niin epä­oi­keu­den­mu­kai­nen. Eräs nuo­ri syyt­ti Ju­ma­laa sii­tä, et­tä hän ei lä­päis­syt yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia. Toi­nen ei us­ko oi­keu­den­mu­kai­seen Ju­ma­laan sen vuok­si, et­tä maa­il­mas­sa on niin pal­jon kär­si­mys­tä.

Ih­mi­nen ei ym­mär­rä Ju­ma­lan aja­tuk­sia

Suur­ten luon­non­ka­tast­ro­fien ja -mul­lis­tus­ten jäl­keen moni on ky­sel­lyt, on­ko Ju­ma­laa edes ole­mas­sa. He epäi­le­vät, et­tä jos Ju­ma­la oli­si ja hän oli­si oi­keu­den­mu­kai­nen ja kaik­ki­val­ti­as, hän ei oli­si an­ta­nut täl­lais­ten asi­oi­den ta­pah­tua.

Ih­mi­sen on ai­na ol­lut vai­kea ym­mär­tää kär­si­mys­tä ja epä­oi­keu­den­mu­kai­suut­ta elä­mäs­sä. On hel­pos­ti alet­tu syyt­tää Ju­ma­laa niis­tä. Voin­ko syyt­tää Ju­ma­laa epä­oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä en ym­mär­rä hä­nen sal­li­mus­taan ja joh­da­tus­taan?

Raa­ma­tun Ju­ma­la on kaik­ki­val­ti­as ja oi­keu­den­mu­kai­nen. Hän on myös van­hurs­kas ja ar­mah­ta­va. Ih­mi­nen ei usein­kaan voi ym­mär­tää Ju­ma­lan töi­tä ja aja­tuk­sia. Je­sa­jan mu­kaan Ju­ma­lan teot ja aja­tuk­set ovat yh­tä pal­jon ylem­pä­nä ih­mi­sen aja­tuk­sia kuin on tai­vas maan ylä­puo­lel­la. Ih­mi­nen ei voi­kaan ym­mär­tää Ju­ma­lan aja­tuk­sia ja tar­koi­tuk­sia.

Ju­ma­la on yli­ver­tai­nen

Ju­ma­la on teh­nyt ih­mi­sen. Hän on an­ta­nut ih­mi­sel­le myös jär­jen, ym­mär­ryk­sen. Sen ym­mär­tä­mi­nen, et­tä Ju­ma­la on ih­mi­sen luo­ja, an­taa oi­ke­an nä­kö­kul­man Ju­ma­lan ja ih­mi­sen suh­tee­seen. Daa­vid sa­noo: ”Kun minä kat­se­len tai­vas­ta, si­nun kät­te­si työ­tä, kuu­ta ja täh­tiä, jot­ka olet aset­ta­nut pai­koil­leen – mikä on ih­mi­nen. Kui­ten­kin sinä hän­tä muis­tat. Mikä on ih­mis­lap­si! Kui­ten­kin pi­dät hä­nes­tä huo­len.” (Ps. 8:3–4.) Toi­ses­sa psal­mis­sa Daa­vid myös to­te­aa: ”Mie­le­tön se, joka ajat­te­lee: ei Ju­ma­laa ole” (Ps. 53:1).

Kris­tit­tyi­nä olem­me jou­tu­neet ko­ke­maan ah­dis­tus­ta, hal­vek­sun­taa ja vai­no­a­kin us­kom­me vuok­si. Kun kui­ten­kin kes­täm­me kär­si­mys­ten­kin kes­kel­lä us­kos­sam­me, se to­dis­taa Paa­va­lin mu­kaan Ju­ma­lan oi­keu­den­mu­kai­suu­des­ta. Ju­ma­la hy­väk­syy mei­dät täl­lai­se­na val­ta­kun­taan­sa. (2. Tess. 1:5.)

Ar­mol­li­suus saa ai­kaan ar­mol­li­suut­ta

Ah­dis­tet­tu­jen Ju­ma­lan las­ten osa muut­tuu ker­ran, kun Kris­tus saa­puu en­ke­lei­den­sä kans­sa. Osat vaih­tu­vat täy­del­li­ses­ti. It­ses­sään hei­kot ja vai­vaa kär­si­neet kil­voit­te­li­jat pää­se­vät täy­del­li­seen iloon. Nii­den osa­na, jot­ka ei­vät tun­ne Her­raa, on ikui­nen ka­do­tus, ero Ju­ma­las­ta (2. Tess. 1:7–9).

”Pa­rem­pi on ol­la vää­ryyt­tä kär­si­mäs­sä kuin sitä te­ke­mäs­sä”, opet­ti vaa­ri­ni elä­es­sään. Olen­ko minä ar­mol­li­nen ja oi­keu­den­mu­kai­nen lä­him­mäi­si­ä­ni koh­taan?

Ju­ma­la on myös ar­mol­li­nen ja ra­kas­ta­va. Sen ovat Ju­ma­lan lap­set saa­net ko­kea. Syn­ti­set ovat saa­neet us­koa Kris­tuk­sen an­si­os­ta it­sen­sä Ju­ma­lan edes­sä täy­sin so­pi­vik­si ja puh­taik­si. Tä­män ar­mon omis­ta­mi­nen ja ko­ke­mi­nen on myös vai­kut­ta­nut ar­mol­li­suut­ta ja an­teek­si­an­ta­vai­suut­ta toi­sia ih­mi­siä koh­taan.

Tero Pit­kä­lä

13

60

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Raamatun jumalahahmo nyt ei tiennyt murto-osaakaan siitä mitä nykyinen kuudesluokkalainen. Ja luonteella tuskin päsisi avohoitoon.
   Asiat arvojärjestykseen!

  • Anonyymi

   Jumalani on ankara Jumala ei hyväksy vääryyttä.

  • Anonyymi

   Taitaa kirjoittaja olla puhuja tai pappi.
   Ei tietenkään puhujan tai papin voi mennä kyseenalaistaan näitä asioita,Hoitokokkousta siitä varmaan tulisi.

  • Anonyymi

   15 Sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön.
   16 Liitto on myös testamentti, ja testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen.
   17 Testamenttihan astuu voimaan vasta sen tekijän kuoltua; tekijänsä eläessä sitä ei voida koskaan panna täytäntöön.
   18 Siksi ei ensimmäistäkään liittoa voitu vahvistaa ilman verta.
   19 Luettuaan kansalle lain käskyt Mooses otti sonnien ja pukkien verta sekä vettä, punaista villaa ja iisopinvarsia ja vihmoi lain kirjan ja koko kansan
   20 sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt."

   • Anonyymi

    3 Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.
    4 Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä,
    5 samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä.


  • Anonyymi

   Jotkut ovat valikoidusti uskovia .He kieltävät Jumalan olemassa olon ,mutta kun sattuu joku paha tapahtuma, he kirkuvat ,missä olit Jumala!Ehkä tämä Jumala oli siellä mihin ihmiset olivat Hänet laittaneet ,kauaksi itsestään. Ylpeydessään he unohtivat hyvän ainoan oikean ,Raamatun Jumalan. He eivät pyytäneet siunausta elämäänsä eikä rakkaittensa elämään. He palvovat rahaa ,valtaa ja itse saatanaa. Saatanan valtaamien ihmisten teoista he syyttävät Jumalaa,joka on täydellinen hyvyys. Hän on poikansa Jeesuksen kautta valmistanut pelastuksen mahdollisuuden kaikille. Emme ymmärrä Jumalan ehdotonta oikeudenmukaisuutta,mutta kaikki pahakin kääntyy aikanaan hyväksi.

   • Anonyymi

    Ei kukaan ihminen vois palvoa saatanaa jos sitä ei olisi paratiisiin päästetty.


  • Anonyymi

   " Emme ymmärrä Jumalan ehdotonta oikeudenmukaisuutta,mutta kaikki pahakin kääntyy aikanaan hyväksi."

   Tämän mukaan mulla pitäs olla tosi hyvä tulevaisuus.

  • Anonyymi

   Tänäkin päivänä saatana voi vallata ihmisen mielen ja houkutella hänet tekemään kauheita tekoja.Hänellä ,kuten ihmisillä on vapaa tahto . Hän oli korkea arvoinen enkeli ,joka lankesi ylpeyteen ja halusi luojaansa Jumalaakin korkeammalle paikalle. Hän pystyi puhumaan käärmeen kautta, samoin kuin nykyisinkin ihmisten kautta, panemalla kirjoittamaan epäilyksiä aiheuttavia tarinoita.Myös meillä on vapaa tahto tehdä hyvää tai pahaa. Se on yksi tapa erottaa paha lopullisesti eroon hyvästä.

   • Anonyymi

    Vapaa tahto yksistään ei riitä selittämään tätä kauheaa maailman tilannetta.
    Vapaan tahdon väärinkäyttäminen kiertää varsinaiset oikiat syyt.
    Hyvästä enkelistä ei voi tulla pahaa jos ei ole mitään taipuvaisuutta tähän.
    Miksi osa enkeleistä taipui pahaan mutta osa taas ei?
    Miksi osa enkeleistä taipui käyttään vapaata tahtoa väärin ja osa ei?
    Tässä on kysymyksessä myös muutakin kuin jotain vapaan tahdon kysymys.


  • Anonyymi

   Lestaatiolaisuus ,Jehovat,Helluntalaiset pahimpia jos Jumalaa joka siihen uskoo herjaa Jumalaa näin on tosi.

   • Anonyymi

    Kuka on Jumalaa pahempi?


  • Anonyymi

   6 Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät, ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin.
   7 Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisan uupuvat päivitykset ja tuoreet rikosepäilyt

   Mikäs kun Maisa ei ole viikkoihin päivittänyt instaa ja nyt ollaan lehdissä tälläisistä.. 👀 https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/010c6594-780f-4
   Kotimaiset julkkisjuorut
   281
   20501
  2. Taksinkuljettaja Niina Syrjäläinen (Ristiinasta)

   https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/33ec61ee-a6fb-4422-8ecc-982c68a91196 Viimeinen havainto eilen tiistailta n.17:48. Kadonnut kotoaan tilataksin kans
   Kadonneet ihmiset
   171
   16529
  3. Sofia sai 2000 e sukset ja Stefan joutui lainaamaan rahaa ruokaan

   Sofia sai Stefanilta 2000 e sukset ja Stefan joutui tämän jälkeen lainaamaan kaverilta rahaa ruokaan. Aika hurjaa menoa. Jos Martina olisi tiennyt,
   Kotimaiset julkkisjuorut
   304
   12849
  4. Poliisi vaati Niko Ranta-ahoa vangittavaksi

   uudesta huumerikoksesta. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007734511.html
   Kotimaiset julkkisjuorut
   312
   10446
  5. Notta ny se on tuloos! Sinimustat rekisteröityy puolueeksi.

   Vanhat hyvät ajat palaavat. Joukko ultra-isänmaallisia ovat perustamassa uutta puoluetta. Työnimenä on nyt Sinimustat. Nyt tulee vihervasemmistolaisel
   Maailman menoa
   676
   10363