Aihe

Jumala antaa tulevaisuuden ja toivon

Anonyymi

Kesä on koh­ta ta­ka­na, ja on ai­ka siir­tyä koh­ti syk­syn aher­ruk­sia. Moni on ke­sän ai­ka­na saa­nut tie­don tu­le­vas­ta opis­ke­lu­pai­kas­ta ja suun­nit­te­lee ute­li­aa­na ja toi­veik­kaa­na elä­mään­sä uu­des­sa ym­pä­ris­tös­sä. Uu­si ti­lan­ne voi myös jän­nit­tää, eh­kä pe­lot­taa­kin.

Osa on jou­tu­nut to­te­a­maan, et­tä toi­vo­tun opi­nah­jon ovet ei­vät vie­lä au­en­neet. On teh­tä­vä vie­lä töi­tä tai kek­sit­tä­vä joku muu suun­ni­tel­ma tu­le­vai­suut­ta var­ten.

Tu­le­vai­suut­ta on hyvä suun­ni­tel­la ja miet­tiä. Il­man omia suun­ni­tel­mia asi­oi­ta ei ta­pah­du. On kui­ten­kin hyvä va­rau­tua sii­hen, et­tä kaik­ki suun­ni­tel­mat ei­vät to­teu­du.

Toi­vo kur­kot­taa tu­le­vai­suu­teen

On sa­not­tu, et­tä vii­mei­se­nä kuo­lee toi­vo. Täs­tä nä­kö­kul­mas­ta on kir­joi­tet­tu his­to­ri­al­li­sia ja po­liit­ti­sia muis­tel­mia, jois­sa on käy­ty läpi vai­kei­ta his­to­ri­an ti­lan­tei­ta. Sa­non­ta ker­too sii­tä, et­tä toi­vo tu­le­vas­ta, pa­rem­mas­ta sel­lai­ses­ta, aut­taa kes­tä­mään vai­keis­sa­kin ti­lan­teis­sa.

Aja­tus tu­le­vai­suu­des­ta ja toi­vos­ta on myös raa­ma­tul­li­nen. Je­re­mi­an kir­jas­sa ne lii­te­tään toi­siin­sa. ”Mi­nul­la on omat suun­ni­tel­ma­ni tei­tä var­ten, sa­noo Her­ra. Mi­nun aja­tuk­se­ni ovat rau­han ei­vät­kä tu­hon aja­tuk­sia: minä an­nan teil­le tu­le­vai­suu­den ja toi­von. Sil­loin te huu­dat­te mi­nua avuk­sen­ne, te kään­nyt­te ru­koil­len mi­nun puo­lee­ni, ja minä kuu­len tei­tä. Te et­sit­te mi­nua, ja te löy­dät­te mi­nut! Koko sy­dä­mes­tän­ne te mi­nua et­sit­te, ja minä an­nan tei­dän löy­tää it­se­ni, sa­noo Her­ra. Minä kään­nän tei­dän koh­ta­lon­ne ja ko­ko­an tei­dät kaik­kien kan­so­jen se­as­ta, kaik­ki­al­ta, min­ne olen tei­dät kar­kot­ta­nut. Minä tuon tei­dät ta­kai­sin sii­hen paik­kaan, mis­tä minä vein tei­dät pak­ko­siir­to­lai­suu­teen.” (Jer. 29:11–14.)

Toi­vo tu­le­vas­ta, usein epä­re­a­lis­ti­se­na­kin, an­taa voi­mia käy­dä eteen­päin. Se kur­kot­taa po­si­tii­vi­se­na koh­ti tu­le­vaa ym­pä­röi­vän maa­il­man kes­kel­lä. ”Vaik­ka tie­täi­sin, et­tä huo­men­na tu­lee maa­il­man­lop­pu, is­tut­tai­sin tä­nään ome­na­puun.” Tämä Mart­ti Lut­he­rin ni­mis­sä usein esi­tet­ty aja­tus liit­tää toi­von ja tu­le­vai­suus­nä­ky­män raa­ma­tul­li­ses­ti toi­siin­sa. Mitä ta­han­sa ta­pah­tuu­kin, on toi­vo ank­ku­roi­tu­nut hy­vään tu­le­vai­suu­teen, par­haa­seen mah­dol­li­seen.

Toi­vo us­kon ja rak­kau­den rin­nal­la

Raa­ma­tun mu­kaan tu­le­vai­suu­teen ank­ku­roi­tu toi­vo kur­kot­taa Ju­ma­lan val­ta­kun­nan osal­li­suu­des­sa koh­ti ian­kaik­ki­suut­ta. Apos­to­li Paa­va­lin kir­jeis­sä toi­vo on kes­kei­nen kä­si­te, ja hän nos­taa sen us­kon ja rak­kau­den rin­nal­le.

Toi­vo on läh­töi­sin Ju­ma­las­ta, ja pe­las­tuk­sen toi­vo tuot­taa us­ko­vai­sel­le iloa. Vih­ki­pa­reil­le usein lu­e­taan kuin evääk­si mu­kaan yh­tei­sel­le mat­kal­le ko­rint­to­lais­kir­jeen koh­ta: ”Niin py­sy­vät nämä kol­me: us­ko, toi­vo, rak­kaus. Mut­ta suu­rin niis­tä on rak­kaus.” (1. Kor. 13:13.)

Kir­jai­li­ja Mika Wal­ta­rin sa­noin ”ih­mi­nen us­koo sitä, mitä hän toi­voo”. Tu­le­vai­suu­des­ta em­me ih­mi­si­nä tie­dä, mut­ta Je­re­mi­an kir­jan mu­kaan Ju­ma­la an­taa tu­le­vai­suu­den ja toi­von. Sii­hen on hyvä ja tur­val­lis­ta us­koa.

Jari Wi­her­saa­ri

1

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   13 Olettehan kuulleet, kuinka minä aikoinani, kun elin juutalaisena, vainosin kiihkeästi Jumalan seurakuntaa ja yritin tuhota sen.
   14 Menin juutalaisuudessa pitemmälle kuin useimmat ikätoverini ja kiivailin isiltä perittyjen opetusten puolesta.
   15 Mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta oli valinnut minut ja armossaan kutsui minut työhönsä,
   16 näki hyväksi antaa Poikansa ilmestyä minulle, jotta lähtisin julistamaan vieraille kansoille sanomaa hänestä. Silloin en kysynyt neuvoa yhdeltäkään ihmiseltä [

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   200
   11877
  2. Stefun Sofialle tarjoamat luxuskyydit maksamatta, velkaa niistä jo yli 17 000 euroa.

   Seiskan mukaan limusiinikyyteihin erikoistunut yritys hakee Stefun yritykseltä oikeusteitse yli 17 000 € maksamattomista kyydeistä. Useat ajoista ova
   Kotimaiset julkkisjuorut
   187
   2779
  3. Maisa otti raskauskirtin esille

   Viimeinen oljenkorsi.... Miten "yllättävää".. .. :D
   Kotimaiset julkkisjuorut
   144
   2093