Aihe

Mitä Jumalan seurakunnalle Togossa on tapahtunut?

Anonyymi

Jossakin toisessa ketjussa viitattiin sikäläisiin tapahtumiin.

12

152

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Ra­ken­ta­ja hioo sär­miä Af­ri­kan kris­til­li­syy­den työ­mail­la
   Siionin Lähetyslehti
   Puhutaan maasta ja taivaasta
   1.10.2018 6.17

   To­go­lai­nen Ni­co­las Deh on ta­lon­ra­ken­ta­ja, joka toi­mii sa­nan­pal­ve­li­ja­na seu­ra­kun­nas­saan ja on teh­nyt lä­he­tys­mat­ko­ja myös muu­al­le län­ti­seen Af­rik­kaan, muun mu­as­sa Se­ne­ga­lin, Gam­bi­an ja Gui­ne­an val­ti­oi­den alu­eel­le. Hä­nen vai­mon­sa on Ce­ci­le Deh, ja heil­lä on kuu­si las­ta, jois­ta nuo­rin on vii­si­vuo­ti­as.

   Ra­ken­ta­ja löy­si us­kon Ruot­sis­ta

   Ni­co­las Deh pa­ke­ni ko­ti­maan­sa epä­va­kaut­ta Ruot­siin 1990-lu­vun al­ku­puo­lel­la. Ruot­sis­sa hän tu­tus­tui mo­niin hen­gel­li­siin suun­tauk­siin, kun­nes ta­pa­si siel­lä asu­via van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sia. Pa­ran­nuk­sen ar­mon saa­tu­aan Deh pa­la­si pian To­goon ker­to­maan löy­dös­tään. Sa­mal­la hän jat­koi yh­tey­den­pi­toa Ruot­sin us­ko­vai­siin.

   Lä­he­tys­työn To­gos­sa käyn­nis­ti SRK:n poh­joi­sa­me­rik­ka­lai­nen si­sar­jär­jes­tö LLC. Kun kris­til­li­syy­den työ To­gos­sa va­kiin­tui, pai­kal­li­set pe­rus­ti­vat lu­te­ri­lais-les­ta­di­o­lai­sen kir­kon, joka on to­go­lai­sit­tain rans­kak­si Eg­li­se Luthé­rien­ne La­es­ta­dien­ne du Togo. Deh on kir­kon pu­heen­joh­ta­ja.

   Pal­jon seu­ra­mat­koil­la, vä­lil­lä ko­to­na­kin

   Pai­kal­li­sen seu­ra­toi­min­nan li­säk­si Nic­ho­las Deh käy pari ker­taa vuo­des­sa noin vii­kon kes­tä­väl­lä lä­he­tys­mat­kal­la pai­kal­li­se­na op­paa­na ja tulk­ki­na. Li­säk­si hän on osal­lis­tu­nut muu­ta­miin kym­me­nen päi­vän lä­he­tys­mat­koi­hin muis­sa Af­ri­kan mais­sa.

   – Aluk­si tämä työ­mää­rä tun­tui vai­mos­ta­ni ras­kaal­ta, mut­ta nyt, kun lap­set ovat kas­va­neet, ovat ko­ti­työt hel­pot­tu­neet.

   Nic­ho­las sa­noo op­pi­neen­sa ar­vos­ta­maan ko­to­na ole­mis­ta, ja hän pyr­kii ole­maan per­heen kans­sa ar­ki­vii­kol­la sekä yh­den vii­kon­lo­pun kuu­kau­des­sa.

   • Anonyymi

    Suo­ria pu­hei­ta, hi­ou­tu­nei­ta sär­miä

    Ni­co­las Deh toi­voo, et­tä vas­tuul­li­sis­sa teh­tä­vis­sä ole­via muis­tet­tai­siin ru­kouk­sin ja hei­hin suh­tau­dut­tai­siin ar­mol­li­ses­ti. Hän myös kan­nus­taa käy­mään kes­kus­te­lua ja tuo­maan nä­ke­myk­siä esil­le.

    – Jos­kus voi käy­dä niin, et­tä ko­kouk­ses­sa joku ei sano mie­li­pi­det­tään ja sit­ten myö­hem­min va­lit­te­lee, kuin­ka huo­nos­ti asi­at on hoi­det­tu.

    Deh pi­tää ra­ken­ta­vaa kri­tiik­kiä ter­ve­tul­lee­na.

    – Kuin­ka muu­ten oli­sin voi­nut huo­ma­ta toi­min­ta­ta­po­ja­ni, jot­ka ovat hai­tal­li­sia? Kun joku an­taa pa­lau­tet­ta, on mah­dol­li­suus yrit­tää toi­mia pa­rem­min, hän sa­noo.

    – Ai­kai­sem­min saa­toin re­a­goi­da ko­vin­kin jyr­käs­ti, jos ajat­te­lin jon­kin toi­min­ta­ta­van tai asi­an rik­ko­van Ju­ma­lan seu­ra­kun­taa.

    Vai­keu­det aut­ta­vat työs­sä

    Nuo­ri ja kas­va­va ko­ti­sii­o­ni län­ti­ses­sä Af­ri­kas­sa ko­kee kas­vu­ki­pu­ja.

    – Var­sin­kin näis­sä Af­ri­kan mais­sa olen ko­ke­nut, et­tä jos­kus kes­kus­te­lu kään­tyy ko­vak­si­kin. Tar­vi­taan pal­jon an­teek­si­an­ta­mus­ta. Ajat­te­len, et­tä vai­keu­det, joi­ta olem­me To­gon ko­ti­sii­o­nis­sa koh­dan­neet, aut­ta­vat mei­tä kes­kus­te­luis­sa muis­sa mais­sa ole­vien seu­ra­kun­tien kans­sa.

    Deh’n mu­kaan ke­hi­tys­tä pa­rem­paan on ta­pah­tu­nut.

    – Näyt­tää sil­tä, et­tä Gam­bi­as­sa­kin Ju­ma­la on teh­nyt työ­tään ja kes­ki­näi­nen yh­tei­sym­mär­rys on kas­va­nut. An­teek­si­an­ta­muk­sen ja ar­mon il­ma­pii­ri kan­ta­vat he­del­mää.

    ”Huo­maan Ju­ma­lan työn”

    Deh on koh­dan­nut us­kon pe­rus­teis­sa opet­te­lun tar­vet­ta.

    – Kun lä­he­tys­pu­hu­ji­na on län­si­mai­sia, niin pai­kal­li­sil­le saat­taa tul­la aja­tus, et­tä liit­ty­mäl­lä tuo­hon jouk­koon saat­tai­si saa­da jo­ta­kin ta­lou­del­lis­ta hyö­tyä. On vain oh­jat­ta­va lem­pe­äs­ti sii­hen, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei ole ruo­ka ei­kä juo­ma, vaan et­tä en­sin on us­ko ja ih­mi­siä kut­su­taan us­kon osal­li­suu­teen.

    Use­an maan hal­ki kul­ke­nut lä­he­tys­mat­ka elo­kuus­sa lait­toi Deh’n miet­ti­mään, mitä osaa ja mi­hin pys­tyy.

    – Nyt kun mat­ka on ta­ka­na, huo­maan, et­tä Ju­ma­la on val­mis­ta­nut sy­dä­miä ja avan­nut sa­naan­sa. Vaik­ka olen iloi­nen, et­tä Ju­ma­la on voi­nut käyt­tää mi­nua työs­sään, on to­det­ta­va, et­tä tär­kein kui­ten­kin on se, et­tä oma nimi on elä­män kir­jas­sa.

    Ni­co­las Deh’n taus­tat: Mia Kaut­to, Han­na Ra­ti­lai­nen: Löy­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, SRK 2012

    Teks­ti: Mik­ko Ju­vo­nen, Ju­ha­ni Oja­leh­to

    Jut­tu on lu­et­ta­vis­sa ko­ko­naan Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­tä, joka on jul­kais­tu 12.9.2018.


  • Anonyymi

   Olipa Togossa tapahtunut mitä tahansa, siellä on saattanut säilyä uskomassa joitakin yksittäisiä ihmisiä, joiden kautta syntien sovituksen sana on edelleen kuultavissa.

  • Anonyymi

   Kristillisyyshän levisi Afrikkaan 1990-luvulta alkaen. Onko Afrikassa sen jälkeen muodostunut yhtään hajaannusta/eriseuraa?

   • Älä nyt viitsi.
    Kuka oli mielestäsi Hoviherra, oliko Hän Nivalasta, vai oli Afrikasta.
    Älä viitsi nolata lahkoasi, nyky SRK lestadiolaisuus on vain 60 vuotta vanha ja koko Lestadiolaisuus hieman vanhempi.

    Karismaattisuus on siellä hyvin vahva, kuten Helluntailaisuus ja baptismi (vapaakirkollisuus)

    Afrikka on yksi kristinuskon tärkeimmistä kannatusalueista. Afrikan 800 miljoonasta asukkaasta noin 600 miljoonaa on kristittyjä. Kristillisyys on Afrikassa hyvin moninaista maanosan suuren pinta-alan vuoksi. Varsinkin monessa eteläisen Afrikan valtiossa sekä myös Etiopiassa kristinusko on valtauskonto, kun taas Pohjois-Afrikassa valtauskontona on islam ja kristityt kuuluvat vähemmistöön.
    Kristillisyys ja sen muoto riippuu alueesta jossa sitä harjoitetaan. Ympäröivä kulttuuri vaikuttaa siihen huomattavasti. Afrikassa on länsimaista kulkeutuneita perinteisiä kirkkoja, kuten esimerkiksi katolinen kirkko. Perinteiset kirkot ja niiden sisäinen toiminta kuitenkin eroavat toisistaan kirkosta riippuen.
    Perinteisten kirkkojen lisäksi karismaattinen kristillisyys on tärkeä osa nykypäivän Afrikan uskonnollisuutta. Karismaattisen kristillisyyden suosio nousee jatkuvasti ympäri maailmaa ja myös Afrikassa on kiinnostuttu erilaisista karismaattisista liikkeistä


   • Anonyymi
    pinnasänky kirjoitti:

    Älä nyt viitsi.
    Kuka oli mielestäsi Hoviherra, oliko Hän Nivalasta, vai oli Afrikasta.
    Älä viitsi nolata lahkoasi, nyky SRK lestadiolaisuus on vain 60 vuotta vanha ja koko Lestadiolaisuus hieman vanhempi.

    Karismaattisuus on siellä hyvin vahva, kuten Helluntailaisuus ja baptismi (vapaakirkollisuus)

    Afrikka on yksi kristinuskon tärkeimmistä kannatusalueista. Afrikan 800 miljoonasta asukkaasta noin 600 miljoonaa on kristittyjä. Kristillisyys on Afrikassa hyvin moninaista maanosan suuren pinta-alan vuoksi. Varsinkin monessa eteläisen Afrikan valtiossa sekä myös Etiopiassa kristinusko on valtauskonto, kun taas Pohjois-Afrikassa valtauskontona on islam ja kristityt kuuluvat vähemmistöön.
    Kristillisyys ja sen muoto riippuu alueesta jossa sitä harjoitetaan. Ympäröivä kulttuuri vaikuttaa siihen huomattavasti. Afrikassa on länsimaista kulkeutuneita perinteisiä kirkkoja, kuten esimerkiksi katolinen kirkko. Perinteiset kirkot ja niiden sisäinen toiminta kuitenkin eroavat toisistaan kirkosta riippuen.
    Perinteisten kirkkojen lisäksi karismaattinen kristillisyys on tärkeä osa nykypäivän Afrikan uskonnollisuutta. Karismaattisen kristillisyyden suosio nousee jatkuvasti ympäri maailmaa ja myös Afrikassa on kiinnostuttu erilaisista karismaattisista liikkeistä

    Karismaattisuus on pahasta. Sinäkin kuulut niihin ja omaat armottomia lahjoja.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Karismaattisuus on pahasta. Sinäkin kuulut niihin ja omaat armottomia lahjoja.

    Olet sekulaari, armolahja ei ole palkinto, sen antaa Pyhä Henki kenelle itse katsoo, mutta missään tapauksessa ei sellaiselle taholle, joka ei tunnusta Jeesustaa kaikkivaltiaaksi, sillä Hengen tärkein alue, on kirkastaa Jeesusta, jonka yli Kerho kävelee joka seuroissa, jaellessaan syntejänne anteeksi, jotka ovat niin paksut, ettei niitä kukaan voi viedäkkään Jeesuksen eteen, ilman Parannusta, mutta sinne ne joka tapauksessa menee.


   • Anonyymi
    pinnasänky kirjoitti:

    Olet sekulaari, armolahja ei ole palkinto, sen antaa Pyhä Henki kenelle itse katsoo, mutta missään tapauksessa ei sellaiselle taholle, joka ei tunnusta Jeesustaa kaikkivaltiaaksi, sillä Hengen tärkein alue, on kirkastaa Jeesusta, jonka yli Kerho kävelee joka seuroissa, jaellessaan syntejänne anteeksi, jotka ovat niin paksut, ettei niitä kukaan voi viedäkkään Jeesuksen eteen, ilman Parannusta, mutta sinne ne joka tapauksessa menee.

    Kerhomestari se vaan jeesustelee ja valikoi omiin tarkoituksiinsa käypiä jakeita.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kerhomestari se vaan jeesustelee ja valikoi omiin tarkoituksiinsa käypiä jakeita.

    Miten se on kerhossa, siellä pannaan omia lisäksi, kun ei lueta Raamattua.

    Kommentoisit niitä jakeita, ei minua? Et taida pystyä siihen.


  • Anonyymi

   Kamalaa ihan hirveetä!!!!

  • Anonyymi

   Kyllä siinä mahtaa togolaisten päät olla pyörällä, kun maahan saapuu ekana helluntalaisia käänntyttäjiä, sitten jehovi, kolmantena katolsiia, neljäntenä mormooneja, sitten adventisteja, perusluterilaisia, viccalaisia, persuja, lestaadiloaisia, pikkueiskoisia, vanhoillislestaadiolaisia, uuslestaadiolaisia, mörököllejä, saalemisteja jne. jne.
   Tuosta käännyttäjien joukosta pitää osata liittyä just vanhoillslestantteihin.
   Kovvoo hommoo, sanosin.

   • Anonyymi

    Vl:t käy puhumassa kristityiksi kastettuja itselleen puhumalla pahaa muista ja saa yksinkertaisimmat mummot ja paapat puhuttua yli.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Yksin oli Sofia tullut Espanjasta

   https://www.seiska.fi/kotimaa/jattiriita-espanjassa-sofia-belorf-palasi-yksin-suomeen-ilman-stefan-thermania-kuvat Harmi, että tää ja muut riidat on v
   Kotimaiset julkkisjuorut
   115
   6128