Vainajan saamatta jääneet suoritukset perunkirjassa

Anonyymi-ap

Isäni kuoli viikko sitten. Perunkirjoitusta varten olemme hankkimassa isän omaisuudesta tiedot. Hänellä on myös velkakirja, jonka mukaan vielä elossa oleva veli on lainannut isältäni 60 000e 2017. Lupaa maksaa sen takaisin ilman korkoa 5 vuodessa. Ei ole maksanut.Olen lukenut että velan ottaja on samassa suhteessa kuolinpesään kuin oli velkojaan. Eli laina on maksettava takaisin kuolinpesälle vaikka henkilö kuoli.

Velka merkitään perunkirjaan saatavana? Miten kuolinpesä voi saada rahat veljeltä? Tämä ei ole ollut meihin isämme lapsiin yhteydessä viime vuosina (ajattelee ehkä että unohdamme velan). Mitenn tälle veljelle saisi maksuhäiriömerkinnän?

29

364

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Kuka tahansa kuolinpesän osakkaista voi esittää maksuvaatimuksen velasta, joka on tehty perittävän (so. isänne) hyväksi. Osakas voi esim. lähettää sähköpostin velalliselle, jossa pyytää maksamaan velan määrän. Vaatimuksessa on hyvä olla kuolinpesän tilinumero.

   Jollei velallinen velkaansa maksa, selvintä olisi, ett kuolinpesän osakkaat valtuuttavat yhden henkilön asiamiehenä perimään velan. Yksikin osakas voi velan periä kuolinpesän lukuun, mutta hän vastaa perintäkuluista yksin, vaikka saakin niistä korvauksen, jos perintä menestyy.

   Perintä tapahtuu normaalisti tuomioistuimessa haastehakemuksella, jonka seurauksena tuomioistuin voi antaa yksipuolisen tuomion, jollei velallinen kiistä velkaa tai maksuvelvollisuuttaan siihen.

  • Anonyymi

   Velka on jo vanhentunut.

   • Anonyymi

    Ei ole vanhentunut.

    Laki velan vanhentumisesta 5 §
    "Vanhentumisaika alkaa kulua eräpäivästä, jos se on velallista sitovasti ennalta määrätty."

    Voi olla, ettei velka ole edes erääntynyt vielä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole vanhentunut.

    Laki velan vanhentumisesta 5 §
    "Vanhentumisaika alkaa kulua eräpäivästä, jos se on velallista sitovasti ennalta määrätty."

    Voi olla, ettei velka ole edes erääntynyt vielä.

    Jos velkakirjassa on maininta, että velka maksetaan viiden vuoden kuluttua, niin eräpäivä on viiden vuoden päästä velan syntymisestä. Sen jälkeen velka vanhentuu, ellei vanhentumista katkaista, kolmessa vuodessa eräpäivästä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei ole vanhentunut.

    Laki velan vanhentumisesta 5 §
    "Vanhentumisaika alkaa kulua eräpäivästä, jos se on velallista sitovasti ennalta määrätty."

    Voi olla, ettei velka ole edes erääntynyt vielä.

    Olette ihan oikeassa ja kun velkoja on luonnollinen henkilö (kuolinpesä on myöskin luonnollinen henkilö) ja luonnollisen henkilön kuolinpesä vastaa vainajan velkojen maksuista ja velallinen on myös luonnollinen henkilö, niin velallisen osalta velka vanhentuu 20 v päästä, mutta jos velkojakin on luonnollinen henkilö, niin velka luonnolliselta henkilöltä vanhentuu lopullisesti vasta 25 v kuluttua L-VV 13a§.

    Lainkohta kuitenkin sillain hämärä, ettei se ilmaise sitä mistä alkaen lasketaan tuo vanhenemisaika alkavaksi, velan syntyhetkestäkö, sovitusta/luvatusta velan maksupäivästä, velan siirtymisestä jollekkin muulle, ulosottotoimenpiteestäkö, ööö, taas on olleet lainsäätäjät vauhtimopon kyydissä.


    T. Lawetorder Z via V


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olette ihan oikeassa ja kun velkoja on luonnollinen henkilö (kuolinpesä on myöskin luonnollinen henkilö) ja luonnollisen henkilön kuolinpesä vastaa vainajan velkojen maksuista ja velallinen on myös luonnollinen henkilö, niin velallisen osalta velka vanhentuu 20 v päästä, mutta jos velkojakin on luonnollinen henkilö, niin velka luonnolliselta henkilöltä vanhentuu lopullisesti vasta 25 v kuluttua L-VV 13a§.

    Lainkohta kuitenkin sillain hämärä, ettei se ilmaise sitä mistä alkaen lasketaan tuo vanhenemisaika alkavaksi, velan syntyhetkestäkö, sovitusta/luvatusta velan maksupäivästä, velan siirtymisestä jollekkin muulle, ulosottotoimenpiteestäkö, ööö, taas on olleet lainsäätäjät vauhtimopon kyydissä.


    T. Lawetorder Z via V

    Tässä on jälleen turisoimassa palstan tunnettu hupiveikko L-höppänä, joka tällä kertaa esittää, että "velallisen osalta" (kenenkäs muun osalta se voisi vanhentua?!) velka vanhentuu 20/25 vuoden päästä. Tuo höpön mainisema aika on lopullinen vanhentuminen, siis velan katkaisuista huolimatta.

    Velka, jolla ei eräpäivää ole, kuitenkin vanhentuu jo 10 vuoden päästä sen syntymisestä, JOLLEI VANHENTUMISTA KATKAISTA, kuten edellä on esitetty. Jos eräpäivä on ennalta määrätty, vanhentumisaika siitä lukien on kolme vuotta. Siitä tuo höpönassa ei pukahda mitään, kopioidessaan tapansa mukaan pitkän jonon asiaan liittymättömiäkin pykäliä. Ota niistä nyt sitten selvää!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olette ihan oikeassa ja kun velkoja on luonnollinen henkilö (kuolinpesä on myöskin luonnollinen henkilö) ja luonnollisen henkilön kuolinpesä vastaa vainajan velkojen maksuista ja velallinen on myös luonnollinen henkilö, niin velallisen osalta velka vanhentuu 20 v päästä, mutta jos velkojakin on luonnollinen henkilö, niin velka luonnolliselta henkilöltä vanhentuu lopullisesti vasta 25 v kuluttua L-VV 13a§.

    Lainkohta kuitenkin sillain hämärä, ettei se ilmaise sitä mistä alkaen lasketaan tuo vanhenemisaika alkavaksi, velan syntyhetkestäkö, sovitusta/luvatusta velan maksupäivästä, velan siirtymisestä jollekkin muulle, ulosottotoimenpiteestäkö, ööö, taas on olleet lainsäätäjät vauhtimopon kyydissä.


    T. Lawetorder Z via V

    Kuolinpesä on ns henkilö koska sitä myös verottaja verottaa jos on tuloja kuolinpesään.


  • Anonyymi

   VELAN VANHENTUMINEN JA LAKI.

   Älkää missään nimessä huomioiko edellä olevien mutuilua ja jaaritteluja.

   Edesmenneen isänne saaminen vanhenee lopullisesti vasta 25 v päästä eräpäivästä. L- VV ja sen 13a§

   2 §
   Suhde erityissäännöksiin

   Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia erityissäännöksiä velan vanhentumisajasta tai muusta vanhentumiseen liittyvästä seikasta, noudatetaan niitä tämän lain sijasta. Jos velkoja voi esittää vaatimuksia eri vastuuperusteiden nojalla, erityissäännöksen mukainen vanhentumisaika koskee vain kyseisessä laissa tarkoitetusta perusteesta johtuvaa velkaa.

   Vaikka velan vanhentumiseen muutoin sovelletaan erityissäännöstä, velka vanhentuu tämän lain mukaan, kun velasta on annettu lainvoimaiseksi tullut tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.

   Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee soveltuvin osin erityissäännöstä, jonka mukaan velkaa koskeva kanne on pantava vireille määräajassa. Kanneaika voidaan kuitenkin katkaista vain 11 §:ssä tarkoitetulla katkaisutoimella. Jos velkoja on menettänyt kanneoikeutensa, velka katsotaan vanhentuneeksi niin kuin tässä laissa säädetään.

   4 §
   Yleinen vanhentumisaika

   Velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua 5–7 §:ssä tarkoitetusta ajankohdasta, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.

   8 §

   Vanhentumisaika muissa tapauksissa

   Jos kysymys on toistaiseksi myönnetystä tai ehdollisesti syntyvästä velasta taikka muusta velasta, jonka vanhentumisajan alkamisajankohta ei määräydy 5–7 §:n nojalla, velka vanhentuu kymmenen vuoden kuluttua velvoitteen oikeusperusteen syntymisestä, jollei vanhentumista ole sitä ennen katkaistu.

   Sen jälkeen kun velka on velkojan vaatimuksen tai muun syyn johdosta erääntynyt maksettavaksi, noudatetaan kuitenkin erääntymispäivästä laskettavaa kolmen vuoden vanhentumisaikaa.

   3 momentti on kumottu L:lla 19.12.2014/1126.

   10 §
   Vapaamuotoiset katkaisutoimet

   Velan vanhentuminen katkeaa, kun:

   1) osapuolet sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta taikka siitä, että vanhentuminen on katkaistu;

   2) velallinen suorittaa velkaa tai muutoin tunnustaa velan velkojalle; tai

   3) velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa velallista velasta.

   Velan vanhentumisen katkaiseminen edellyttää, että velka yksilöidään katkaisutoimessa. Jos kysymys on 7 §:ssä tarkoitetusta vahingonkorvauksesta tai hyvityksestä, velkojan tekemästä muistutuksesta on käytävä ilmi velan peruste ja määrä kohtuudella vaadittavalla tavalla, jolleivät ne ole velallisen tiedossa.


   13 §
   Vanhentumisen katkaisemisen vaikutukset

   Velan vanhentumisen katkaisemisesta alkaa kulua uusi, entisen pituinen vanhentumisaika.

   Vanhentumisaika on kuitenkin viisi vuotta sen jälkeen, kun velasta on annettu lainvoimaiseksi tullut tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio. Jos lainvoimainen tuomio tai päätös puretaan, velan ei katsota vanhentuneen kyseisen tuomion antamisen jälkeen kuluneena aikana.

   Jos suoritusvelvollisuus alkaa vasta 2 momentissa tarkoitetun ulosottoperusteen antamisen jälkeen, vanhentumisaika lasketaan suoritusvelvollisuuden alkamisesta.
   Lopullinen vanhentuminen (19.12.2014/1126)
   13 a § (19.12.2014/1126)
   Lopullinen vanhentuminen

   Luonnollisen henkilön sopimukseen perustuva rahavelka vanhentuu viimeistään, kun 20 vuotta on kulunut velan erääntymisestä. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika on 25 vuotta. Tässä tarkoitettua vanhentumisaikaa ei voida katkaista.

   Velan vanhentumisesta ulosottoperusteen täytäntöönpanokelpoisuutta koskevan määräajan umpeen kulumisen johdosta säädetään ulosottokaaren (705/2007) 2 luvun 27 §:ssä.

   Tässä pykälässä tarkoitettu vanhentuminen ei estä ulosottoperusteen määräajan jatkamista, josta säädetään ulosottokaaren 2 luvun 26 §:ssä sekä 27 §:n 2–4 momentissa.

   Tässäpä tärkeimmät ja löytyy TÄÄLTÄ, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030728

   Huom, ajantasainen , joten ylemmät arvelut ja mututunteilut menee päin prinkkalaa, KUN KYSEESSÄ ON LUONNOLLINEN HENKILÖ JA VELKOJA MYÖS, eli tarkoittaa siis yksItyishenkilö vastaan yksityishenkilö, NIIN TÄLLÖIN VELKA VANHENEE KOKONAAN VASTA 25 VUODEN PÄÄSTÄ ERÄÄNTYMISESTÄ.

   Lisäksi tuossa on huomioitava se, että luonnollinen henkilö voi olla vaikkapa tmi eli tmi:n perustaja on henkilökohtaisessa vastuussa tmi:n veloista, joten on luonnollinen henkilö.

   T. Lawetorder Z via V

   • Anonyymi

    Luonnollinen henkilö,entäs jos kyseessä on luonnoton henkilö? Eli ei ole viherpiippari ollenkaan.


  • Anonyymi

   Laki on selvä: "Velka vanhentuu kolmen vuoden kuluttua." Erikseen on sitten se, milloin velka vanhentuu viimeistään, vaikka vanheneminen olisi katkaistu.

   • Anonyymi

    Laki on selvä, mutta kommenttisi ei ole selvä. Velka vanhentuu pääsääntöisesti kolmen vuoden kuluttua eräpäiväivästä alkaen. Avaajan kertoma velka ei ole vanhentunut, koskei se edes välttämättä ole vielä erääntynytkään.

    Ennen eräpäivää velan vanhentumista ei voi katkaista (eikä ole tarvettakaan sitä tehdä).


   • Anonyymi

    Olemmahan lukeneet ymmärtäen suoraan laista lainatut kohdat?

    Tuo kolmen vuoden vanhentumisaika koskee ainoastaan firma firmalle velkoja, ei yksityisen yksityiselle eli luonnollisen henkilön velkaa lunnolliselle henkilölle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Olemmahan lukeneet ymmärtäen suoraan laista lainatut kohdat?

    Tuo kolmen vuoden vanhentumisaika koskee ainoastaan firma firmalle velkoja, ei yksityisen yksityiselle eli luonnollisen henkilön velkaa lunnolliselle henkilölle.

    Kolmen vuoden vanhentumisaika koskee ihan kaikkia velkoja, missä eräpäivä on sitovasti sovittu. Mitään erottelua ei ole elinkeinotoiminnassa syntyneisiin tai yksityisiin velkoihin tässä asiassa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kolmen vuoden vanhentumisaika koskee ihan kaikkia velkoja, missä eräpäivä on sitovasti sovittu. Mitään erottelua ei ole elinkeinotoiminnassa syntyneisiin tai yksityisiin velkoihin tässä asiassa.

    Etkö oikeastikkaan ymmärrä lukemaasi??

    Lueppas nyt ihan uudelleen ja erityis huomio pykälän otsakkeeseen.

    "13 a § (19.12.2014/1126)
    !!!!Lopullinen vanhentuminen!¡!

    Luonnollisen henkilön ---->>>!!!sopimukseen perustuva!!!!<<<---- rahavelka vanhentuu viimeistään, kun 20 vuotta on kulunut !!!velan erääntymisestä!!!. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika on 25 vuotta. --->>>tässä tarkoitettua vanhentumisaikaa !!!!ei voida katkaista<<<---.

    Miten on mahdollista, että luonnollisen henkilön velka vanhentuu, ensin 3 vuodessa, sitten lopullisesti 25 vuodessa, niin kerro nyt ihmeessä kuinka tuo on mahdollista??

    Ymmärrä nyt ihminen, että tässä tarkoitetaan kahden ihmisen sopimaa velkaa, eli jos sinä annat minulle markan sovitun miljoonan sijaan ja tuo miljoona on vaikka velkakirjassa eräpäivineen, niin se alkaa vanheta tuon eräpäivän jälkeen ja vanhenee vasta 25 v päästä lopullisesti, eli sitä vanhenemista edes voi katkaista, niin kuin esim. Oyj lähettää sinulle karhun velasta vaikka sadan vuoden ajan kerran vuodessa, niin se velka ei vanhene, koska vanheneminen katkaistaan.

    Ymmärrä lukemasi hiukka paremmin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Etkö oikeastikkaan ymmärrä lukemaasi??

    Lueppas nyt ihan uudelleen ja erityis huomio pykälän otsakkeeseen.

    "13 a § (19.12.2014/1126)
    !!!!Lopullinen vanhentuminen!¡!

    Luonnollisen henkilön ---->>>!!!sopimukseen perustuva!!!!<<<---- rahavelka vanhentuu viimeistään, kun 20 vuotta on kulunut !!!velan erääntymisestä!!!. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika on 25 vuotta. --->>>tässä tarkoitettua vanhentumisaikaa !!!!ei voida katkaista<<<---.

    Miten on mahdollista, että luonnollisen henkilön velka vanhentuu, ensin 3 vuodessa, sitten lopullisesti 25 vuodessa, niin kerro nyt ihmeessä kuinka tuo on mahdollista??

    Ymmärrä nyt ihminen, että tässä tarkoitetaan kahden ihmisen sopimaa velkaa, eli jos sinä annat minulle markan sovitun miljoonan sijaan ja tuo miljoona on vaikka velkakirjassa eräpäivineen, niin se alkaa vanheta tuon eräpäivän jälkeen ja vanhenee vasta 25 v päästä lopullisesti, eli sitä vanhenemista edes voi katkaista, niin kuin esim. Oyj lähettää sinulle karhun velasta vaikka sadan vuoden ajan kerran vuodessa, niin se velka ei vanhene, koska vanheneminen katkaistaan.

    Ymmärrä lukemasi hiukka paremmin.

    Ymmärrä nyt ihminen, että tässä tarkoitetaan kahden ihmisen sopimaa velkaa, eli jos sinä annat minulle markan sovitun miljoonan sijaan ja tuo miljoona on vaikka velkakirjassa eräpäivineen, niin se alkaa vanheta tuon eräpäivän jälkeen ja vanhenee vasta 25 v päästä lopullisesti, eli sitä vanhenemista edes voi katkaista, niin kuin esim. Oyj lähettää sinulle karhun velasta vaikka sadan vuoden ajan kerran vuodessa, niin se velka ei vanhene, koska vanheneminen katkaistaan.


    Kaikki velat vanhentuvat jossain vaiheessa joten sun esimerkillä ei ole pennin vertaa arvoa arvoisa Lawetorder.

    "Oyj lähettää sinulle karhun velasta vaikka sadan vuoden ajan kerran vuodessa, niin se velka ei vanhene, koska vanheneminen katkaistaan."

    Tuollainen velka vanhenee vaikka se olisi katkaistu useampi kerta näin vuosina.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Etkö oikeastikkaan ymmärrä lukemaasi??

    Lueppas nyt ihan uudelleen ja erityis huomio pykälän otsakkeeseen.

    "13 a § (19.12.2014/1126)
    !!!!Lopullinen vanhentuminen!¡!

    Luonnollisen henkilön ---->>>!!!sopimukseen perustuva!!!!<<<---- rahavelka vanhentuu viimeistään, kun 20 vuotta on kulunut !!!velan erääntymisestä!!!. Jos velkoja on luonnollinen henkilö, vanhentumisaika on 25 vuotta. --->>>tässä tarkoitettua vanhentumisaikaa !!!!ei voida katkaista<<<---.

    Miten on mahdollista, että luonnollisen henkilön velka vanhentuu, ensin 3 vuodessa, sitten lopullisesti 25 vuodessa, niin kerro nyt ihmeessä kuinka tuo on mahdollista??

    Ymmärrä nyt ihminen, että tässä tarkoitetaan kahden ihmisen sopimaa velkaa, eli jos sinä annat minulle markan sovitun miljoonan sijaan ja tuo miljoona on vaikka velkakirjassa eräpäivineen, niin se alkaa vanheta tuon eräpäivän jälkeen ja vanhenee vasta 25 v päästä lopullisesti, eli sitä vanhenemista edes voi katkaista, niin kuin esim. Oyj lähettää sinulle karhun velasta vaikka sadan vuoden ajan kerran vuodessa, niin se velka ei vanhene, koska vanheneminen katkaistaan.

    Ymmärrä lukemasi hiukka paremmin.

    Se, mitä Lawetorder näyttää ymmärtävän väärin on, että hän ilmeisesti luulee, että koska luonnollisen henkilön velan vanhentumisesta mainitaan erikseen vain vanhentumislain 13a §:ssä, että pelkästään se pykälän muukaan määritellään, milloin luonnollisen henkilön velka vanhenee (luonnollinen henkilö on muuten ihminen, juridinen henkilö yritys). Mutta näin ei ole, vaan luonnollisen henkilön velka vanhenee myös kaikkien muiden vanhentumislaissa mainittujen säännösten mukaan, mm. siinä kolmen vuoden ajassa eräpäivästä lukien.

    Aloittajan kannalta kiinnostavaa taitaa olla, onko tuota velkaa koskien velkakirja, ja mainitaanko siinä, että veli maksaa takaisin viiden vuoden kuluttua. Jos on, niin velan todistaminen on helppoa. Jos ei, velan ja eräpäivän todistaminen on paljon vaikeampaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Se, mitä Lawetorder näyttää ymmärtävän väärin on, että hän ilmeisesti luulee, että koska luonnollisen henkilön velan vanhentumisesta mainitaan erikseen vain vanhentumislain 13a §:ssä, että pelkästään se pykälän muukaan määritellään, milloin luonnollisen henkilön velka vanhenee (luonnollinen henkilö on muuten ihminen, juridinen henkilö yritys). Mutta näin ei ole, vaan luonnollisen henkilön velka vanhenee myös kaikkien muiden vanhentumislaissa mainittujen säännösten mukaan, mm. siinä kolmen vuoden ajassa eräpäivästä lukien.

    Aloittajan kannalta kiinnostavaa taitaa olla, onko tuota velkaa koskien velkakirja, ja mainitaanko siinä, että veli maksaa takaisin viiden vuoden kuluttua. Jos on, niin velan todistaminen on helppoa. Jos ei, velan ja eräpäivän todistaminen on paljon vaikeampaa.

    Jätit kertomatta, miksi laissa kaksi erilaista vanhentumista ja molemmat alaa vanhentua erä päivästä, eli aiempien pykälien mukaan myöskin 13a pykålän mukainen belka vanhenee 3 vuodessa ja jatkuuko vanheneminen tuosta vielä lisää 22 v vaiko ensin 3 v ja sen jälkeen lisää 25 vuotta??

    Erittäin outoa, eikö teistä ole erittäin hassusti kirjoitettu sitten??


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ymmärrä nyt ihminen, että tässä tarkoitetaan kahden ihmisen sopimaa velkaa, eli jos sinä annat minulle markan sovitun miljoonan sijaan ja tuo miljoona on vaikka velkakirjassa eräpäivineen, niin se alkaa vanheta tuon eräpäivän jälkeen ja vanhenee vasta 25 v päästä lopullisesti, eli sitä vanhenemista edes voi katkaista, niin kuin esim. Oyj lähettää sinulle karhun velasta vaikka sadan vuoden ajan kerran vuodessa, niin se velka ei vanhene, koska vanheneminen katkaistaan.


    Kaikki velat vanhentuvat jossain vaiheessa joten sun esimerkillä ei ole pennin vertaa arvoa arvoisa Lawetorder.

    "Oyj lähettää sinulle karhun velasta vaikka sadan vuoden ajan kerran vuodessa, niin se velka ei vanhene, koska vanheneminen katkaistaan."

    Tuollainen velka vanhenee vaikka se olisi katkaistu useampi kerta näin vuosina.

    Lue nyt ymmärtäen ja isonnan tärkeän kohdan IDIOOTILLE.

    Lainattu loppuosa laista velan vanhentuminen ja 13a§ " --->>>TÄSSÄ tarkoitettua vanhentumisaikaa !!!!EI VOIDA katkaista<<<---".

    Tralkoittaako isi tuo titä nyt ett kun tulta katkiaa äilin kant telä nlii titä ei voi korljata tai talkottaako te että ku oonki 3 vee, nii mää oonki 25 vee vanha, kello isi ny iha oikeesti, ku mä en tota ny tajuu, kaverlitki jo mulle naulaa.

    Voi hyvää päivää, tarkoittaa, ettei tässä mainittua velan vanhentumista voida millään tavalla katkaista, eli vaikka maksaisi osan, se ei aloita uutta vanhenemis aikaa, vaan se jatkuu niin kuin aikaisemminkin, eli vaikka olisi maksettu 12,5 vuoden jälkeen eräpäivän, on aikaa maksaa loppuvelka vielä 12,5 vuotta, mutta jos et maksa, velka on nolla kun 25 vuotta on täynnä.

    Voi pyhä yksinkertaisuus joitakin, nimet jätetään mainitsematta tällä kertaa.


  • Anonyymi

   Ei muuta kun perintään,kuolinpesän hoitaja laittaa velat perintään välittömästi.Eurot jonoon,siinä ei itku auta velanottajalla.

  • Anonyymi

   >>>Miten on mahdollista, että luonnollisen henkilön velka vanhentuu, ensin 3 vuodessa, sitten lopullisesti 25 vuodessa, niin kerro nyt ihmeessä kuinka tuo on mahdollista??<<<

   Koska lopullinen vanhentuminen on eria asia kuin vanhentuminen. Sitä se sana "lopullinen" tarkoittaa, että velka vanhentuu lopullisesti eikä esim. vanhentumisen katkaiseminen enää voi vaikuttaa velan vanhentumisaikaan.

   • Anonyymi

    Ei jumakekka mikä selite.

    Lue nyt ymmärtäen, velan vanhentuminen alkaa ERÄPÄIVÄSTÄ, ja vanhentuu velanottajaan puolelta 20 v kulutta, MUTTA jos velkoja on myös luonnollinen henkilö, VANHENTUU velka VASTA 25 vuoden kuluttua.

    Tuo on niin selkeää tekstiä ettei sitä voi väärinkään ymmärtää, mutta näköjään jotkut voivat ja eivät erota erilaisia velkoja toisistaan.

    Ettekö oikeastikkaan ymmärrä??


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei jumakekka mikä selite.

    Lue nyt ymmärtäen, velan vanhentuminen alkaa ERÄPÄIVÄSTÄ, ja vanhentuu velanottajaan puolelta 20 v kulutta, MUTTA jos velkoja on myös luonnollinen henkilö, VANHENTUU velka VASTA 25 vuoden kuluttua.

    Tuo on niin selkeää tekstiä ettei sitä voi väärinkään ymmärtää, mutta näköjään jotkut voivat ja eivät erota erilaisia velkoja toisistaan.

    Ettekö oikeastikkaan ymmärrä??

    Huomaan, ettet ymmärrä asiaa.

    On kaksi erilaista vanhentumista: 1. velan (normaali) vanhentuminen ja 2. velan lopullinen vanhentuminen. Nämä ovat toisistaan täysin eri asioita. Kumpikin vanhentuminen tapahtuu siis erikseen ja toisistaan riippumatta.

    Mutta jos velka vanhentuu 1-kohdan mukaan (siis esim. kolmessa vuodessa eräpäivästä) velka on vanhentunut, eikä sitä tarvitse maksaa enää. Tämän vanhentumisen voi kuitenkin katkaista, jolloin alkaa uusi 3 v vanhentumisaika.

    Jos velka EI ole 1-kohdan mukaan vanhentunut, se voi vanhentua lopullisesti 2-kohdan mukaisesti. 2-kohdan vanhentumista ei voida katkaista millään tavalla. Kun velka vanhentuu 2-kohdan mukaisesti LOPULLISESTI, ei 1-kohdan vanhentumisajoilla ole merkitystä enää sen jälkeen. Lopullisesti vanhentunut velka ei enää vanhennu 1-kodan vanhentumisaikojen mukaisesti.

    Yksinkertaista!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Huomaan, ettet ymmärrä asiaa.

    On kaksi erilaista vanhentumista: 1. velan (normaali) vanhentuminen ja 2. velan lopullinen vanhentuminen. Nämä ovat toisistaan täysin eri asioita. Kumpikin vanhentuminen tapahtuu siis erikseen ja toisistaan riippumatta.

    Mutta jos velka vanhentuu 1-kohdan mukaan (siis esim. kolmessa vuodessa eräpäivästä) velka on vanhentunut, eikä sitä tarvitse maksaa enää. Tämän vanhentumisen voi kuitenkin katkaista, jolloin alkaa uusi 3 v vanhentumisaika.

    Jos velka EI ole 1-kohdan mukaan vanhentunut, se voi vanhentua lopullisesti 2-kohdan mukaisesti. 2-kohdan vanhentumista ei voida katkaista millään tavalla. Kun velka vanhentuu 2-kohdan mukaisesti LOPULLISESTI, ei 1-kohdan vanhentumisajoilla ole merkitystä enää sen jälkeen. Lopullisesti vanhentunut velka ei enää vanhennu 1-kodan vanhentumisaikojen mukaisesti.

    Yksinkertaista!

    Ei, et ymmärrä, vaan kyse on KAHDESTA SYNTYTAVOILTAAN JA ERILAISESTA VELASTA, ETTÄ ERI TAHOISTA VELKOJINA.

    Eli vanhentumisaika on eri esim kahden eri osakeyhtiön välissä, sitten esim luotonantaja ja luonnollinen henkilö, (mainittu laeissa ketkä lasketaan luonnolliseksi henkilöiksi), niin velka vanhentuu luotonantajalle 3 v ELLEI VANHENTUMISTA KATKAISTA, MUTTA JOS KATKAISTAAN, NIIN KATKAISUJA VOIDAAN TEHDÄ 20V ajan, mutta jos velkaa ei ole siitä huolimatta maksettu, vanhentuu eli mitätöityy tuo velka 20 vuoden täytyttyä.

    Mutta taas jos velan antaja on myös yksityinen, velka vanhentuu 25 v tultua täyteen, mutta kahden yksityisen velkakirja/sopimus velkaa ei voida välillä katkaista ja että lähtisi uusi kierros joko 20 tai 25 vuodeksi.

    Ettekö te ala tajuta, ETTÄ LAKIA TULEE LUKEA KOKONAISUUTENA, ei pätkää sieltä täältä.


    Vottu mitä idiootteja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Huomaan, ettet ymmärrä asiaa.

    On kaksi erilaista vanhentumista: 1. velan (normaali) vanhentuminen ja 2. velan lopullinen vanhentuminen. Nämä ovat toisistaan täysin eri asioita. Kumpikin vanhentuminen tapahtuu siis erikseen ja toisistaan riippumatta.

    Mutta jos velka vanhentuu 1-kohdan mukaan (siis esim. kolmessa vuodessa eräpäivästä) velka on vanhentunut, eikä sitä tarvitse maksaa enää. Tämän vanhentumisen voi kuitenkin katkaista, jolloin alkaa uusi 3 v vanhentumisaika.

    Jos velka EI ole 1-kohdan mukaan vanhentunut, se voi vanhentua lopullisesti 2-kohdan mukaisesti. 2-kohdan vanhentumista ei voida katkaista millään tavalla. Kun velka vanhentuu 2-kohdan mukaisesti LOPULLISESTI, ei 1-kohdan vanhentumisajoilla ole merkitystä enää sen jälkeen. Lopullisesti vanhentunut velka ei enää vanhennu 1-kodan vanhentumisaikojen mukaisesti.

    Yksinkertaista!

    Lisään vielä, että 13a§:ä sanotaan selkeästi, "TÄSSÄ KOHDASSA (eli juurikin 13a§) mainittua (eli kahden luonnollisen henkilön) mainittua velkaa EI VOI KATKAISTA.

    Onko tuo oikeastikkin niin votun vaikea ymmärtää, että on kyse, aivan eri velkojasta, kuin aiemmissa kohdissa kun on kyse kahdesta luonnollisesta henkilöstä, versus joku, firma, luotonantaja, pankki, kodinkoneliike, etc etc.

    Huooooh.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei, et ymmärrä, vaan kyse on KAHDESTA SYNTYTAVOILTAAN JA ERILAISESTA VELASTA, ETTÄ ERI TAHOISTA VELKOJINA.

    Eli vanhentumisaika on eri esim kahden eri osakeyhtiön välissä, sitten esim luotonantaja ja luonnollinen henkilö, (mainittu laeissa ketkä lasketaan luonnolliseksi henkilöiksi), niin velka vanhentuu luotonantajalle 3 v ELLEI VANHENTUMISTA KATKAISTA, MUTTA JOS KATKAISTAAN, NIIN KATKAISUJA VOIDAAN TEHDÄ 20V ajan, mutta jos velkaa ei ole siitä huolimatta maksettu, vanhentuu eli mitätöityy tuo velka 20 vuoden täytyttyä.

    Mutta taas jos velan antaja on myös yksityinen, velka vanhentuu 25 v tultua täyteen, mutta kahden yksityisen velkakirja/sopimus velkaa ei voida välillä katkaista ja että lähtisi uusi kierros joko 20 tai 25 vuodeksi.

    Ettekö te ala tajuta, ETTÄ LAKIA TULEE LUKEA KOKONAISUUTENA, ei pätkää sieltä täältä.


    Vottu mitä idiootteja.

    "Ettekö te ala tajuta, ETTÄ LAKIA TULEE LUKEA KOKONAISUUTENA, ei pätkää sieltä täältä."

    Niin sinä juuri teet, ja siksi et ymmärrä sanottuja lainkohtia. Koitapa lukea hallituksen esityksestä, miksi lakia muutettiin aikanaan lopullisen vanhentumisen osalta. Alun perin laissa velan venhentumisesta ei ollut lopullista vanhentumista, vaan se lisättiin siihen ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Ettekö te ala tajuta, ETTÄ LAKIA TULEE LUKEA KOKONAISUUTENA, ei pätkää sieltä täältä."

    Niin sinä juuri teet, ja siksi et ymmärrä sanottuja lainkohtia. Koitapa lukea hallituksen esityksestä, miksi lakia muutettiin aikanaan lopullisen vanhentumisen osalta. Alun perin laissa velan venhentumisesta ei ollut lopullista vanhentumista, vaan se lisättiin siihen ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi.

    Ette esittänret mitään faktaa, vaan ainoastaan oman väitteenne, esittäisittekö faktaa, ennen kuin huomaatte tajuntanne sammuvan iäksi ja toteatte viimeisenä hetkenä, että olisimpa ollu järkevämpi sanomisissani ja tuonut kiistämätöntä faktaa mihin olisin tukenut sanomiseni.

    Olkaapa hyvä, kenttä on vapaana käytettävissänne hetken aikaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "Ettekö te ala tajuta, ETTÄ LAKIA TULEE LUKEA KOKONAISUUTENA, ei pätkää sieltä täältä."

    Niin sinä juuri teet, ja siksi et ymmärrä sanottuja lainkohtia. Koitapa lukea hallituksen esityksestä, miksi lakia muutettiin aikanaan lopullisen vanhentumisen osalta. Alun perin laissa velan venhentumisesta ei ollut lopullista vanhentumista, vaan se lisättiin siihen ylivelkaantuneiden aseman parantamiseksi.

    Lisäksi sanon tämän, että te ette todellisestikkaan ymmärrä kuviota, kieltämättä laki on sekava ja vaikeasti ymmärrettävä versus vuoden 2003 annettu laki velan vanhenemisesta, jolloinka taisi eduskunnassa olla kaikista vähiten lakiaopiskelijoita.

    Eli vielä kerran, on eri asia jos velka on yksityisoikeudellinen versus luonnollisen henkilön rahavelka toiselle luonnolliselle henkilölle, nämä kaksi asiaa tulisi osata erottaa toisistaan ja luonnollisten henkilöitä tarkoittavassa kohdassa sanat, R A H A V E L K A.

    Yksityisoikeudellisia ovat, kun toisena osapuolena on luonnollinen henkilö velallisena ja velkojana muu kuin toinen luonnollinen henkilö ja tähän kohtaan moni jääkin jumiin, koska he pitävät luonnollisten henkilöiden tekemää velkasuhdetta myöskin yksityisoikeudellisena, mutta sitä se ei ole, koska asiaa ei voi viedä ulosottoon ilman tuomioistuimen päätöstä ja taas ei voi viedä asiaa tuomioistuimeen velkasaatavana saadakseen yksipuolisen tuomion vaan luonnollinen henkilö voi viedä toista luonnollista henkilöä vastaan vain riita-asiana.

    Mutta siihen tulee mutta, se on tuo lopullinen vanhentuminen joka myös sekoittaa monenkin pään, yksityisoikeudellinen saatava kun siis mitätöityy kolmessa vuodessa, ellei mitätöitymiaikaa OLE K A T K A I S T U jatkumaan uutena kolmivuotis kaudeksi, eli tarkoittaa, että yksityisoikeudelline VOIDAAN KATKAISTA, kun taas luonnollisen henkilön ja luonnollisen henkilöiden välisen velan mitätöitymisaikaa E I V O I D A K A T K A I S T A MILLÄÄN KEINOIN.

    se ei tuomioistuin päätös muuta velkaa yksityisoikeudelliseksi saatavaksi mitenkään vaan se pysyy kahden luonnollisen henkilön välisenä rahavelkana.

    Ymmärrän hyvin, miksi tuokin laki on tullut saada mahdollisimman sekavaksi, mutta kuten jo stuppidikin sanoi, "HEI, ME TIENATAAN TÄLLÄ".


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Lisäksi sanon tämän, että te ette todellisestikkaan ymmärrä kuviota, kieltämättä laki on sekava ja vaikeasti ymmärrettävä versus vuoden 2003 annettu laki velan vanhenemisesta, jolloinka taisi eduskunnassa olla kaikista vähiten lakiaopiskelijoita.

    Eli vielä kerran, on eri asia jos velka on yksityisoikeudellinen versus luonnollisen henkilön rahavelka toiselle luonnolliselle henkilölle, nämä kaksi asiaa tulisi osata erottaa toisistaan ja luonnollisten henkilöitä tarkoittavassa kohdassa sanat, R A H A V E L K A.

    Yksityisoikeudellisia ovat, kun toisena osapuolena on luonnollinen henkilö velallisena ja velkojana muu kuin toinen luonnollinen henkilö ja tähän kohtaan moni jääkin jumiin, koska he pitävät luonnollisten henkilöiden tekemää velkasuhdetta myöskin yksityisoikeudellisena, mutta sitä se ei ole, koska asiaa ei voi viedä ulosottoon ilman tuomioistuimen päätöstä ja taas ei voi viedä asiaa tuomioistuimeen velkasaatavana saadakseen yksipuolisen tuomion vaan luonnollinen henkilö voi viedä toista luonnollista henkilöä vastaan vain riita-asiana.

    Mutta siihen tulee mutta, se on tuo lopullinen vanhentuminen joka myös sekoittaa monenkin pään, yksityisoikeudellinen saatava kun siis mitätöityy kolmessa vuodessa, ellei mitätöitymiaikaa OLE K A T K A I S T U jatkumaan uutena kolmivuotis kaudeksi, eli tarkoittaa, että yksityisoikeudelline VOIDAAN KATKAISTA, kun taas luonnollisen henkilön ja luonnollisen henkilöiden välisen velan mitätöitymisaikaa E I V O I D A K A T K A I S T A MILLÄÄN KEINOIN.

    se ei tuomioistuin päätös muuta velkaa yksityisoikeudelliseksi saatavaksi mitenkään vaan se pysyy kahden luonnollisen henkilön välisenä rahavelkana.

    Ymmärrän hyvin, miksi tuokin laki on tullut saada mahdollisimman sekavaksi, mutta kuten jo stuppidikin sanoi, "HEI, ME TIENATAAN TÄLLÄ".

    Ei se kenellekään muulle ole sekava laki kuin sinulle. :D


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei se kenellekään muulle ole sekava laki kuin sinulle. :D

    Hienoa, osasit sentään kommentoida ja kommenttinne valaisi tosi paljon, ei aloittajan asiaa, mutta kyvykkyyttänne, oikeammin kyvyttömyyttänne.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Kaikkea hyvää

   Emme enää tapaa.
   Ikävä
   201
   2176
  2. Haluaisin tutustua suhun

   kunnolla. :) Millaista sun elämä on ollut. Puhua kaikesta maan ja taivaan välillä. Tunnut merkitykselliseltä ihmiseltä elämänpolullani. Aika näyttää..
   Ikävä
   139
   1398
  3. Kumpa tietäisin mies

   Mitä päässäsi liikkuu. Niin tietäisi miten toimia..
   Ikävä
   142
   1250
  4. Zelensky ei halua neuvottelupöytään.

   Lukasenkan ehdotus ei käy. Kokeilisi edes, olisihan se sitten nähty saako keskustelu mitään aikaan. Eikö nyt kannattaisi kokeilla kaikki mahdollinen s
   Maailman menoa
   447
   1010
  5. Voi ei! Selviytyjät-luovuttaja Virpi rehellisenä vaikeasta päätöksestään: "Ei ole pelkoa, että..."

   Voi ei… Olisit nyt Virpi jatkanut kisan loppuun asti! Olisit voinut vaikka voittaa! Lue Virpin perustelut luovuttamiselle: https://www.suomi24.fi/vii
   Tv-sarjat
   27
   784
  6. Työpaikkaromanssit...

   Onko ihan tuhoon tuomittuja juttuja?
   Ikävä
   59
   686
  7. Siihen ei voi vastata

   Mutta luin sen. Erittäin ihana kirjoitus, kiitos 🥺. En omi. Olen tuntenut kauan sitten samalla tavalla. Se on pitkä tarina jota en kirjoita tähän. M
   Ikävä
   37
   658
  8. Paperittomille täydet Kelan edut! Suomalaiset 1500:- kk palkalla töihin.

   Ohisalo ja vihreet vihaa Suomalaisia , kuinka paperittomalle joka livahtaa jostain vaan Suomeen .annetaan paremmat edut kuin Suomalaiselle?
   Helsinki
   112
   638
  9. Mies, olen tullut siihen tulokseen

   ..Että tempperamenttini on sinulle liikaa.
   Ikävä
   80
   603
  10. Aatteles kulta

   jos oltais eletty keskiajalla niin ei oltais ees tavattu 🤗. Silloin oli keski-ikä 30-35v. Ihanaa kun olet ❤.
   Ikävä
   63
   548
  Aihe