VES ja virkamatkat

Anonyymi

Törmäsinpä tämmöiseen tulkintaan viikonloppuna tehtävistä virkamatkoista kahvipöytäkeskustelussa eräässä valtion virastossa: Jos käsky käy vaikkapa lauantaina virkamatkalle normaalin ma-pe viikon lisäksi johonkin perähikiälle, niin korvausta saa tasan varsinaiseen työhön käytetystä ajasta ja matkustamista ei korvata millään tavalla. Eli siis lauantaina voi olla tunnin työkeikka jossain ja esimerkiksi junassa istumista on tarjolla vaikkapa 6 tunnin edestä, jolloin koko roskasta maksetaan tunnin palkka ja mahdollisesti päivärahoja.

Äkkiseltään tässä tulkinnassa ei ollut päätä eikä häntää. Ei kai VESiä ja matkustussääntöä noin missään muualla lueta?

Käytössä siis virastotyöaika, normaalisti ma-pe kioskin aukioloaikojen mukaisesti, joskin ei missään tietysti sille välille määritelty. Keikatkaan ei tule yllättäen, vaan saattavat olla jo viikkoja etukäteen tiedossa.

2

<50

Vastaukset

 • VALTION VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS TYÖAJOISTA
  3 §
  2. Matkustamiseen käytetty aika
  Virkamatkaan käytetystä ajasta luetaan työajaksi vain virka- tai työtehtävien suorittamiseen kuten vartiointiin ja laitteiden tarkkailuun käytetty aika.
  Jos virkamies tai työntekijä on virka- tai komennusmatkaan käytettynä vuorokautena ollut työssä, mutta vähemmän kuin säännöllisen työaikansa tai jaksotyössä vähemmän
  kuin 7 tuntia 45 minuuttia, lasketaan matkustamiseen kulunut aika työajan lisäykseksi siten, että se yhdessä työajan kanssa on enintään vuorokautinen säännöllinen työaika tai jaksotyössä 7 tuntia 45 minuuttia. Matkustamiseen käytettyä aikaa ei lasketa työajan lisäykseksi sellaisen komennusmatkan vuorokaudelta, joka suoritetaan siirryttäessä virantoimituspaikalta toiselle.
  Työajan lisäykseksi laskettavalta ajalta ei makseta ilta-, yö-, lauantai- tai sunnuntaityökorvausta eikä aattopäivänkorvausta

 • Matkustussäännöistä:

  18 §
  Työntekijöiden matka-ajan palkka

  Matkapäiviltä maksetaan palkka siltä matkaan käytetyltä ajalta, jolta työntekijä matkan
  takia muuten on estynyt saamasta palkkaa kuitenkin enintään niin pitkältä ajalta, että hän
  saa säännöllistä päivittäistä työaikaansa vastaavan palkan. Matka-aikaa ei lueta työaikaan.
  Sunnuntai- ja pyhäpäivinä sekä muuna työntekijän työtuntijärjestelmän edellyttämänä
  vapaapäivänä suoritetusta virkamatkasta maksetaan matka-ajan palkka asianomaisen
  säännöllistä työaikaa vastaavasti enintään kahdeksalta tunnilta yksinkertaisen tuntipalkan
  mukaan.

  Milloin työntekijä tehtäviensä luonteen vuoksi itse päättää matkojensa suorittamisesta ja
  työaikansa käytöstä, ei korvausta matka-ajalta makseta. (YK:05435)

  Soveltamisohje:
  Matka-ajan palkassa on ensinnäkin kysymys sen ansionmenetyksen korvaamisesta,
  joka työntekijälle aiheutuu siitä, että asianomainen matkan takia muuten on estynyt
  saamasta palkkaa. Tällöin korvausta suoritetaan enintään niin pitkältä ajalta, että työn-
  tekijä saa säännöllistä päivittäistä työaikaansa vastaavan palkan. Jos työntekijä työ-
  vuorokauden aikana matkallaolon ohella tekee työtä, matka-ajan palkka maksetaan
  tällä perusteella vain niiltä matkatunneilta, jotka muodostuvat työtuntijärjestelmän
  mukaisen työajan ja todella työskennellyn työajan erotuksesta. Niin kuin työaikalain
  (605/96) 4 §:n 3 momentista käy ilmi, tätä matka-aikaa ei lueta työaikaan.

  Matka-ajan palkka maksetaan pykälän 2 momentin perusteella sunnuntai- tai pyhäpäi-
  vänä sekä muuna työntekijän työtuntijärjestelmän edellyttämänä vapaapäivänä suori-
  tetusta matkasta asianomaisen säännöllistä työaikaa vastaavasti enintään kahdeksalta
  tunnilta yksinkertaisen tuntipalkan mukaan. Matka-ajan palkkaa suoritetaan vain todella
  matkustamiseen käytetyltä ajalta. Milloin työntekijä viettää viikkovapaapäivää tai muutoin
  on levossa, matka-ajan palkkaa ei suoriteta. Matkustamisen tarkoitukseen liittyvät pysäh-
  dysajat (esim. väliasemilla) luetaan matka-aikaan. Sunnuntaina ja muuna vapaapäivänä
  vuorokauden käsite määräytyy sen mukaan, kuinka asianomaisen työvuorokausi alkaa ja
  päättyy siitä riippumatta, miltä ajalta sunnuntaityön korotusosa hänelle suoritetaan.

  Yleisellä säännöllä ei ole määriteltävissä, kuka on sellaisessa, pykälän 3 momentin tar-
  koittamassa asemassa, että häneen ei sovelleta matka-ajan palkkaa koskevia sopimus-
  määräyksiä. Yksittäistapauksessa on huomiota kiinnitettävä muun ohella tehtävien
  luonteeseen, henkilön asemaan organisaatiossa sekä siihen, mitä hänen palkkausperus-
  teitaan vahvistettaessa on otettu huomioon.

  ---

  Mitä eroa on soveltamisohjeen työtuntijärjestelmän mukaisella vapaapäivänä tehdyllä matkalla, josta matka-ajan palkka maksetaan, ja toisaalta viikkovapaapäivällä tai muulla levolla, jolloin matka-ajan palkkaa ei makseta?

suomi24-logo

Osallistu keskusteluun

SEISKA.FI

Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.