itäkylä hakee liitosta vimpeli alajärveen.

Anonyymi-ap

itäkylässä suunnitteilla mielipidetiedustelu osaliitoksesta jokaiseen itäkylän talouteen lähetetään kysely- kaavake.

120

1446

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   näinhän se asia selvenee.

   • Anonyymi

    Osaliitosten vireillepano ja valmistelu

    Esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä

    muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto,
    kuntien valtuustot yhdessä,
    kunnan jäsen tai
    ministeriö.

    Kunnan tai kuntien tekemä esitys on toimitettava valtiovarainministeriölle.

    Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä kunnan kanta ja perustelut kuntajaon muuttamiseen.

    Kunnanhallituksen on toimitettava esitys ja kuntien lausunnot ministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen vastaanottamisesta. Jos kunnan jäsenen esitys on olennaisilta osiltaan samanlainen kuin äskettäin kunnissa käsitelty esitys, voi kunnanhallitus toimittaa esityksen suoraan ministeriölle ilman muiden muutoksen kohteena olevien kuntien lausuntoja.

    Ministeriö voi panna vireille kunnan osan siirtämisen toiseen kuntaan määräämällä toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen.
    Kuntien yhteisen esityksen sisältö ja valmistelu

    Muutoksen kohteena olevien kuntien yhteisessä esityksessä kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten kuntarakennelaissa säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.

    Kuntien on liitettävä esitykseensä kiinteistörekisterin pitäjän ja Digi- ja väestötietoviraston lausunnot. Kiinteistörekisterin pitäjän lausuntoon on liitettävä luettelo kunnasta toiseen siirrettävistä kiinteistörekisterin rekisteriyksiköistä ja niiden osista sekä tarpeen mukaan ehdotus kuntien välisen rajan sijainniksi. Digi- ja väestötietoviraston lausunnosta on käytävä ilmi siirrettäväksi esitetyn kunnan osan asukasmäärä ja kielisuhteet.

    Kullakin kunnalla on velvollisuus huolehtia, että kunnan asukkailla on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus. Vaikuttamismahdollisuus on varattava myös niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin kunnan osan siirtämisellä toiseen kuntaan voi olla huomattava vaikutus.

    Kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä huomautus kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on julkaistu kunnassa kuntalain mukaisesti. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee valtuustolle ehdotuksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan.

    Esitys valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa, siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetään.
    Kunnan tai kunnan jäsenen esityksen sisältö

    Yksittäisen kunnan ja kunnan jäsenen esityksessä kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten kuntarakennelaissa säädetyt kuntajaon muuttamisen ja päätöksenteon edellytykset täyttyvät.

    Kunnan esityksestä tulee ilmetä, miten asiaa on valmisteltu muiden muutoksen kohteena olevien kuntien kanssa. Esitykseen on liitettävä muiden kuntien valtuustojen lausunnot, ja kyseessä olevat alueet on ilmoitettava tarpeellisella tarkkuudella.
    Kunnan tai kunnan jäsenen esityksen valmisteleva käsittely

    Ministeriö määrää yksittäisen kunnan tai kunnan jäsenen tekemän kunnan osan siirtämistä koskevan esityksen valmistelevasta käsittelystä, jollei se hylkää esitystä heti. Esityksen voi hylätä heti, jos muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto on vastustanut sitä tai jos kuntajaon muuttamiselle ole riittäviä edellytyksiä. Ministeriö voi perustellusta syystä myös lykätä valmistelevan käsittelyn aloittamista.

    Ministeriön on hankittava esityksestä asianomaisen kiinteistörekisterin pitäjän ja Digi- ja väestötietoviraston lausunto. Kiinteistörekisterin pitäjän lausuntoon on liitettävä luettelo kunnasta toiseen siirrettävistä kiinteistörekisterin rekisteriyksiköistä ja niiden osista sekä tarpeen mukaan ehdotus kuntien välisen rajan sijainniksi. Digi- ja väestötietoviraston lausunnosta on käytävä ilmi siirrettäväksi esitetyn kunnan osan asukasmäärä ja kielisuhteet.

    Ministeriön on määrättävä, että muutoksen kohteena olevat kunnat varaavat asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on julkaistu kunnassa kuntalain mukaisesti. Huomautus on toimitettava sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka asukas on huomautuksen tekijä tai johon nähden huomautuksen tekijä katsoo muuten olevansa asianosainen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Osaliitosten vireillepano ja valmistelu

    Esityksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voi tehdä

    muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto,
    kuntien valtuustot yhdessä,
    kunnan jäsen tai
    ministeriö.

    Kunnan tai kuntien tekemä esitys on toimitettava valtiovarainministeriölle.

    Kunnan jäsen toimittaa esityksensä oman kuntansa kunnanhallitukselle, jonka on hankittava esityksestä kaikkien muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen lausunnot. Lausunnosta tulee ilmetä kunnan kanta ja perustelut kuntajaon muuttamiseen.

    Kunnanhallituksen on toimitettava esitys ja kuntien lausunnot ministeriölle kuuden kuukauden kuluessa esityksen vastaanottamisesta. Jos kunnan jäsenen esitys on olennaisilta osiltaan samanlainen kuin äskettäin kunnissa käsitelty esitys, voi kunnanhallitus toimittaa esityksen suoraan ministeriölle ilman muiden muutoksen kohteena olevien kuntien lausuntoja.

    Ministeriö voi panna vireille kunnan osan siirtämisen toiseen kuntaan määräämällä toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen.
    Kuntien yhteisen esityksen sisältö ja valmistelu

    Muutoksen kohteena olevien kuntien yhteisessä esityksessä kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten kuntarakennelaissa säädetyt kuntajaon muuttamisen edellytykset täyttyvät.

    Kuntien on liitettävä esitykseensä kiinteistörekisterin pitäjän ja Digi- ja väestötietoviraston lausunnot. Kiinteistörekisterin pitäjän lausuntoon on liitettävä luettelo kunnasta toiseen siirrettävistä kiinteistörekisterin rekisteriyksiköistä ja niiden osista sekä tarpeen mukaan ehdotus kuntien välisen rajan sijainniksi. Digi- ja väestötietoviraston lausunnosta on käytävä ilmi siirrettäväksi esitetyn kunnan osan asukasmäärä ja kielisuhteet.

    Kullakin kunnalla on velvollisuus huolehtia, että kunnan asukkailla on osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuus. Vaikuttamismahdollisuus on varattava myös niille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin kunnan osan siirtämisellä toiseen kuntaan voi olla huomattava vaikutus.

    Kunnanhallituksen on varattava kunnan asukkaille ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuus tehdä huomautus kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on julkaistu kunnassa kuntalain mukaisesti. Kunnanhallitus antaa huomautuksista lausunnon ja tekee valtuustolle ehdotuksen kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan.

    Esitys valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa, siten kuin työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetussa laissa säädetään.
    Kunnan tai kunnan jäsenen esityksen sisältö

    Yksittäisen kunnan ja kunnan jäsenen esityksessä kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan on perusteltava kuntajaon muuttamisen tarve ja selvitettävä, miten kuntarakennelaissa säädetyt kuntajaon muuttamisen ja päätöksenteon edellytykset täyttyvät.

    Kunnan esityksestä tulee ilmetä, miten asiaa on valmisteltu muiden muutoksen kohteena olevien kuntien kanssa. Esitykseen on liitettävä muiden kuntien valtuustojen lausunnot, ja kyseessä olevat alueet on ilmoitettava tarpeellisella tarkkuudella.
    Kunnan tai kunnan jäsenen esityksen valmisteleva käsittely

    Ministeriö määrää yksittäisen kunnan tai kunnan jäsenen tekemän kunnan osan siirtämistä koskevan esityksen valmistelevasta käsittelystä, jollei se hylkää esitystä heti. Esityksen voi hylätä heti, jos muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto on vastustanut sitä tai jos kuntajaon muuttamiselle ole riittäviä edellytyksiä. Ministeriö voi perustellusta syystä myös lykätä valmistelevan käsittelyn aloittamista.

    Ministeriön on hankittava esityksestä asianomaisen kiinteistörekisterin pitäjän ja Digi- ja väestötietoviraston lausunto. Kiinteistörekisterin pitäjän lausuntoon on liitettävä luettelo kunnasta toiseen siirrettävistä kiinteistörekisterin rekisteriyksiköistä ja niiden osista sekä tarpeen mukaan ehdotus kuntien välisen rajan sijainniksi. Digi- ja väestötietoviraston lausunnosta on käytävä ilmi siirrettäväksi esitetyn kunnan osan asukasmäärä ja kielisuhteet.

    Ministeriön on määrättävä, että muutoksen kohteena olevat kunnat varaavat asukkailleen ja muille, jotka katsovat asian koskevan itseään, tilaisuuden tehdä huomautus esityksestä. Huomautus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun huomautusten tekemistä koskeva kuulutus on julkaistu kunnassa kuntalain mukaisesti. Huomautus on toimitettava sen kunnan kunnanhallitukselle, jonka asukas on huomautuksen tekijä tai johon nähden huomautuksen tekijä katsoo muuten olevansa asianosainen.

    Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen on annettava esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista lausuntonsa. Kunnan lausunto ja huomautukset on toimitettava asetetussa määräajassa ministeriölle.
    Päätöksenteon edellytykset kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan

    Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää, jos minkään muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta.

    Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos

    muutos on muutosta vastustavan kunnan kannalta vähäinen ottaen huomioon muutoksen vaikutukset kunnan asukasmäärään, maapinta-alaan, kunnallisiin palveluihin, talouteen, elinkeinotoimintaan, yhdyskuntarakenteen kehitykseen tai muihin niihin verrattaviin seikkoihin; tai
    alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien kehittäminen edellyttää muutosta eikä muutos heikennä merkittävästi muutosta vastustavan kunnan toimintakykyä ja edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai rahoituksesta.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Muutoksen kohteena olevien kuntien valtuustojen on annettava esityksestä ja sitä koskevista huomautuksista lausuntonsa. Kunnan lausunto ja huomautukset on toimitettava asetetussa määräajassa ministeriölle.
    Päätöksenteon edellytykset kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan

    Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää, jos minkään muutoksen kohteena olevan kunnan valtuusto ei vastusta muutosta.

    Kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan voidaan päättää valtuuston vastustuksesta huolimatta, jos

    muutos on muutosta vastustavan kunnan kannalta vähäinen ottaen huomioon muutoksen vaikutukset kunnan asukasmäärään, maapinta-alaan, kunnallisiin palveluihin, talouteen, elinkeinotoimintaan, yhdyskuntarakenteen kehitykseen tai muihin niihin verrattaviin seikkoihin; tai
    alueen elinkeinojen toimintamahdollisuuksien kehittäminen edellyttää muutosta eikä muutos heikennä merkittävästi muutosta vastustavan kunnan toimintakykyä ja edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä tai rahoituksesta.

    Lähde: Valtiovarainministeriö


  • Anonyymi

   Onhan noita osakuntaliitoksiakin tehty.

  • Anonyymi

   Kannattaa jäädä itsenäiseksi kunnaksi niin voi sitten keskenään riidellä kylässä

   • Anonyymi

    onnittelen itäkylän kyläyhdistystä,kaavakkeet tulevat painosta alkavalla viikolla, kuulin että alajärvi on myötämielinen asiaan antaen lainsäädännöllistä apua.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    onnittelen itäkylän kyläyhdistystä,kaavakkeet tulevat painosta alkavalla viikolla, kuulin että alajärvi on myötämielinen asiaan antaen lainsäädännöllistä apua.

    Orpon budjetti on sen verran sopeutettu että Alajärveläiset joutuu lähteä lakki kourassa Lapualle...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    onnittelen itäkylän kyläyhdistystä,kaavakkeet tulevat painosta alkavalla viikolla, kuulin että alajärvi on myötämielinen asiaan antaen lainsäädännöllistä apua.

    Ei taida olla myötämielinen ja se vaatii myös valtuustojen päätökset


  • Anonyymi

   Itäkylää on sitonut Lappajärveen perinteisesti seurakunta ja kyläkoulu. Jos kumpaakaan ei ole, niin kanssakäyminen on luonnollisesti Vimpeli-Alajärvi -suuntaan.

   • Anonyymi

    tämä aloite viedään nyt varmasti loppuun asti.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    tämä aloite viedään nyt varmasti loppuun asti.

    Eikös siellä ole joku yrittäjä vienyt yrityksensä Vimpeliin ja täällä vaatii pää punaisena kunnalta kuuta taivaalta


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    tämä aloite viedään nyt varmasti loppuun asti.

    Hyviä uutisia,voidaan kehittää kuntaa kun jää jatkuvat turhat riitelyt pois


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hyviä uutisia,voidaan kehittää kuntaa kun jää jatkuvat turhat riitelyt pois

    koko kunta yhdistyy alajarveen, muutamassa vuodessa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    koko kunta yhdistyy alajarveen, muutamassa vuodessa.

    Helpottaako se sua


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Helpottaako se sua

    joo, kaikkia helpottaa, saadaan no älyttömät investoinnit loppumaan


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    joo, kaikkia helpottaa, saadaan no älyttömät investoinnit loppumaan

    Saadaan myös 100% varmuudella tuulivoimaa Iso-Saapasnevalle


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Saadaan myös 100% varmuudella tuulivoimaa Iso-Saapasnevalle

    Alajärvellä on jo suuri tuulivoimalahanke, ei ne muutamaa myllyä enää tartte.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hyviä uutisia,voidaan kehittää kuntaa kun jää jatkuvat turhat riitelyt pois

    Tunnen sen verran Lappajärven kulttuuria, että turhat riitelyt eivät jää pois. vaikka edellinen kirjottaja niin väitti.

    Miksi ei käydä keskustelua vaihtoehdosta, Kauhava Lappajärvi Vimpeli liitoksesta. veronmaksaja yrittäjä Alajärveltä.


  • Anonyymi

   Onko tarkoitus, että kaikki oppilaat siirtyvät vimpeli-alajärveen, myös yhteiskoululaiset ja lukiolaiset

   • Anonyymi

    näin tulee käymään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    näin tulee käymään.

    Siin se vissin käy, että itäkyläläisten koulusuunta on Vimpeliin päin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Siin se vissin käy, että itäkyläläisten koulusuunta on Vimpeliin päin.

    Ei taida olla tilaa,mutta siitä vaan


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei taida olla tilaa,mutta siitä vaan

    Sopu sijaa antaa


  • Anonyymi

   Itäkyläläiset kyrpiintyneet Nissin kepulaisiin jotka ovat kuuroja itäkyläisten huolille.

   • Anonyymi

    Mitäs huolia siellä on


  • Anonyymi

   Jee, nyt Länsirannan koulun oppilaat pääsee uuteen nissin kouluun.

   • Anonyymi

    itäkyläset onat onnellisia nissiläisten silmäteränä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    itäkyläset onat onnellisia nissiläisten silmäteränä.

    Itäkylä on pian osa onnellista Kauhavaa


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Itäkylä on pian osa onnellista Kauhavaa

    kauhavalla ei edes tiedtä mitä onnellisuus tarkoittaa


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    kauhavalla ei edes tiedtä mitä onnellisuus tarkoittaa

    TIEDOTUSTILAISUUS liikuntahallilla alajärven kaupungin lakimies luennoi liitoksen etenemisestä 16 5 -23 kello 18


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    TIEDOTUSTILAISUUS liikuntahallilla alajärven kaupungin lakimies luennoi liitoksen etenemisestä 16 5 -23 kello 18

    Alajärven kaupungilla ei ole lakimiestä eikä naista😀


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Alajärven kaupungilla ei ole lakimiestä eikä naista😀

    näin tietämätön kirjoittaa, soita ymmärtämätön alajärvelle.


  • Anonyymi

   Liitosta pukkaa....

   • Anonyymi

    kävin keskustelun alajärven kaupungin lakimiehen kanssa, hänen mielestään on mahdollista itäkylän osaliitos.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    kävin keskustelun alajärven kaupungin lakimiehen kanssa, hänen mielestään on mahdollista itäkylän osaliitos.

    samoin minä olen alajärvellä keskustellut.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    kävin keskustelun alajärven kaupungin lakimiehen kanssa, hänen mielestään on mahdollista itäkylän osaliitos.

    On täällä kovia satusetiä.Jos tohtii puhua lakimiehen kanssa niin eikö tohdi laittaa nimen näkyviin


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    samoin minä olen alajärvellä keskustellut.

    Kenen kassa olet keskustellut, kuka on lakimies kun en tunne häntä?


  • Anonyymi

   Näin Lappajärvi siirtyy pala kerrallaan Alajärvelle. Ensin seurakunta, sitten Itäkylä, lopulta koko kunta.

   • Anonyymi

    valtioneuvosto hyväksyy vain koko liitoksen, ja se tulee muutamassa vuodessa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    valtioneuvosto hyväksyy vain koko liitoksen, ja se tulee muutamassa vuodessa.

    Kuntajohtomme on ajanut aika selvästi koko ajan liitosta Alajärven. Muualla asuvia he pitävät Lappajärveä vain matkailukohteena ja kuntaliitoskohteena.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kuntajohtomme on ajanut aika selvästi koko ajan liitosta Alajärven. Muualla asuvia he pitävät Lappajärveä vain matkailukohteena ja kuntaliitoskohteena.

    itäkyläset voisivat ottaa lappajärven kunnanjohrajan itselleen sitten olisi itäkyläsillä oma kunnanjohtaja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    valtioneuvosto hyväksyy vain koko liitoksen, ja se tulee muutamassa vuodessa.

    Niin, ehkä olisi pitänyt jakaa mielipidekysely koko kunnan asukkaille. Samalla tuo liittyis koko kunta. Noloja nuo pakkoliitokset.


  • Anonyymi

   Kansan syvät rivit eivät pidä, että heitä ylenkatsotaan ja kyläkouluja lakkautetaan. Suomi on kansanvalta.

   • Anonyymi

    Vimpelin Rantakylän kouluun on lyhyempi matka kuin nissiin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vimpelin Rantakylän kouluun on lyhyempi matka kuin nissiin.

    Terve menoa


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Vimpelin Rantakylän kouluun on lyhyempi matka kuin nissiin.

    Siellä on komea parakkikoulu🤫


  • Anonyymi

   Kunnan päätöksenteko on menettänyt suhteellisuudentajunsa. Sama juttu kuin seurakunnan kanssa.

   • Anonyymi

    Pitäskö pitää ennenaikaiset vaalit


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Pitäskö pitää ennenaikaiset vaalit

    Ennenaikaiset kunnallisvaalit, kun Loiskeitakaan ei enää Kivitippuun tuu.


  • Anonyymi

   Kunnan halu lopettaa kylästä koulu sai aikaan tämän päätöksen.

   • Anonyymi

    Koulujen lopetussuunnitelmissa olisi pitänyt ehdottomasti kuulla kyläläisiä. Näin on toimittu ennen, miksi tästä
    Rantakankaan koulun kohdalla luovuttiin? Lasten vanhemmat viimekädessä kuitenkin päättävät, missä heidän lastensa opiskelu tapahtuu.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Koulujen lopetussuunnitelmissa olisi pitänyt ehdottomasti kuulla kyläläisiä. Näin on toimittu ennen, miksi tästä
    Rantakankaan koulun kohdalla luovuttiin? Lasten vanhemmat viimekädessä kuitenkin päättävät, missä heidän lastensa opiskelu tapahtuu.

    itäkyläsille lopputili lappajärven pitäjästä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Koulujen lopetussuunnitelmissa olisi pitänyt ehdottomasti kuulla kyläläisiä. Näin on toimittu ennen, miksi tästä
    Rantakankaan koulun kohdalla luovuttiin? Lasten vanhemmat viimekädessä kuitenkin päättävät, missä heidän lastensa opiskelu tapahtuu.

    Nykyisen kunnanjohtajan aikana toimitaan näin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Nykyisen kunnanjohtajan aikana toimitaan näin.

    Kunnanjohtaja ym. virkamiehet esittää, valtuutetut päättää.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kunnanjohtaja ym. virkamiehet esittää, valtuutetut päättää.

    päättävät aina väärin.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kunnanjohtaja ym. virkamiehet esittää, valtuutetut päättää.

    Käytännösä kunnissa päätöksenteko on näin: Kunnanjohtaja tekee suunnitelmat yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa, painavana pointtina on senhetkinen rahatilanne kassassa. Nämä suunnitelmat / päätökset sitten hyväksytetään valtuustossa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Käytännösä kunnissa päätöksenteko on näin: Kunnanjohtaja tekee suunnitelmat yhdessä kunnanhallituksen puheenjohtajan kanssa, painavana pointtina on senhetkinen rahatilanne kassassa. Nämä suunnitelmat / päätökset sitten hyväksytetään valtuustossa.

    Valtuustoko on kumileimasin vaan?


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Valtuustoko on kumileimasin vaan?

    Kannattaa tutustua kunnalliseen päätöksentekoon ennenkuin lausuu mitään


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kannattaa tutustua kunnalliseen päätöksentekoon ennenkuin lausuu mitään

    Edellisessä postauksessa annetttiin ymmärtää, että kunnanjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa tekee yhdessä esitykset, jotka hyväksytetään valtuustossa. Eli käytännössä kunnanjohtajs ja hallihuksen puheenjohtaja päättää mitä asioita kokouksissa kädstellään ja kun selusta on turvattu ( lue: hyvä veli järjestelmä) valtuuston enemmistö hyväksyy. Ja tätä kutsutaan demokratiaksi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Edellisessä postauksessa annetttiin ymmärtää, että kunnanjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa tekee yhdessä esitykset, jotka hyväksytetään valtuustossa. Eli käytännössä kunnanjohtajs ja hallihuksen puheenjohtaja päättää mitä asioita kokouksissa kädstellään ja kun selusta on turvattu ( lue: hyvä veli järjestelmä) valtuuston enemmistö hyväksyy. Ja tätä kutsutaan demokratiaksi.

    Kunnanjohtaja matkailoo ja tekee elokuvia. Muut tekee valmistelut kokouksiin


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Edellisessä postauksessa annetttiin ymmärtää, että kunnanjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa tekee yhdessä esitykset, jotka hyväksytetään valtuustossa. Eli käytännössä kunnanjohtajs ja hallihuksen puheenjohtaja päättää mitä asioita kokouksissa kädstellään ja kun selusta on turvattu ( lue: hyvä veli järjestelmä) valtuuston enemmistö hyväksyy. Ja tätä kutsutaan demokratiaksi.

    Lapsellista ajattelua huomaa ettei ole koskaan ollut minkäänlaisissa järjestön tehtävissä.Sen sijaan arvosteluun kyllä pystyy


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Lapsellista ajattelua huomaa ettei ole koskaan ollut minkäänlaisissa järjestön tehtävissä.Sen sijaan arvosteluun kyllä pystyy

    Yhdistyksen ja kunnan hallintoa ei voi verrata keskenään.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Edellisessä postauksessa annetttiin ymmärtää, että kunnanjohtaja yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa tekee yhdessä esitykset, jotka hyväksytetään valtuustossa. Eli käytännössä kunnanjohtajs ja hallihuksen puheenjohtaja päättää mitä asioita kokouksissa kädstellään ja kun selusta on turvattu ( lue: hyvä veli järjestelmä) valtuuston enemmistö hyväksyy. Ja tätä kutsutaan demokratiaksi.

    On nuo itäkyläiset kyllä uskollista sakkia, aina äänestetään kepua vaikka kunnon luottamuspaikat jää saamasta ja kylästä ei Kepu välitä mitään.


  • Anonyymi

   .....show must go on....

  • Anonyymi

   Sinne halutaan, missä saa arvostusta ja myötätuntoa.

   • Anonyymi

    Vimpeli ei tee teille uutta koulua,ei ole omatkaan koulut kunnossa


  • Anonyymi

   Koulun lopetuskaavailut suututtivat Itäkylän.

   • Anonyymi

    ITÄKYLÄ TARVITSEE UUDEN KOULUN vaikkei olisi oppilaitakaan.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ITÄKYLÄ TARVITSEE UUDEN KOULUN vaikkei olisi oppilaitakaan.

    Kunta tarvitsee puolentoista miljoonan kävelysillan, siellä sentäs voi kävellä 20-30 ihmistä vuodessa


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kunta tarvitsee puolentoista miljoonan kävelysillan, siellä sentäs voi kävellä 20-30 ihmistä vuodessa

    Se siltaa on turhuuksien turhuutta. Ne rahat pitää käyttää Rantakankaan koulun kunnostamiseen. ja vielä säästöön jää paljon muuhunkin tarkoitukseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ITÄKYLÄ TARVITSEE UUDEN KOULUN vaikkei olisi oppilaitakaan.

    Oppilaita on riittävästi.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Oppilaita on riittävästi.

    on syntynyt yksi lapsonen itäkylään toukokuun 15 päivään mennessä,tämän vuoden aikana


   • Anonyymi

   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    on syntynyt yksi lapsonen itäkylään toukokuun 15 päivään mennessä,tämän vuoden aikana

    Onneksi olkoon! Hänkö on nyt ensimmäinen vimpeli-alajärveläinen?


  • Anonyymi

   Joko hakemus on jätetty Lappajärven kunnanhallitukselle

   • Anonyymi

    tulossa on


  • Anonyymi

   Köyhyys periytyy

  • Anonyymi

   Tervetuloa osaksi Vimpeliä itäkyläläiset.

   • Anonyymi

    minä vimpelin kunnanvaltuuston jäsenenä teen kaikkeni estääkseni itäkylän kerettiläisten saamista jalansiaa vimpelissä, nämä itäkylän sontatunkioiden ympärillä pyörijät saastaiset ituniskat, eivät ole tervetulleita vimpelin pyhälle maalle.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    minä vimpelin kunnanvaltuuston jäsenenä teen kaikkeni estääkseni itäkylän kerettiläisten saamista jalansiaa vimpelissä, nämä itäkylän sontatunkioiden ympärillä pyörijät saastaiset ituniskat, eivät ole tervetulleita vimpelin pyhälle maalle.

    Elä valehtele!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    minä vimpelin kunnanvaltuuston jäsenenä teen kaikkeni estääkseni itäkylän kerettiläisten saamista jalansiaa vimpelissä, nämä itäkylän sontatunkioiden ympärillä pyörijät saastaiset ituniskat, eivät ole tervetulleita vimpelin pyhälle maalle.

    Hyvä kun saadaan vireä kylä osaksi Vimpeliä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hyvä kun saadaan vireä kylä osaksi Vimpeliä.

    Tulevaisuudessa Vimpelin lukiossa riittää oppilaat.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Tulevaisuudessa Vimpelin lukiossa riittää oppilaat.

    vimpelin lukio siirretään alajärvelle vuoden päästä kuulemma


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    minä vimpelin kunnanvaltuuston jäsenenä teen kaikkeni estääkseni itäkylän kerettiläisten saamista jalansiaa vimpelissä, nämä itäkylän sontatunkioiden ympärillä pyörijät saastaiset ituniskat, eivät ole tervetulleita vimpelin pyhälle maalle.

    Taidat olla Nissistä


  • Anonyymi

   Koulu pitää olla myös Itäkylässä.

   • Anonyymi

    kyselykaavakkeissa jotka itäkylän talouksiin jaettiin oli kysymys? mihinkuntaan halutaan liittyä vastaukset olivat KAUHAVA 55% ALAJÄRVI 42% VETELI 8%


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    kyselykaavakkeissa jotka itäkylän talouksiin jaettiin oli kysymys? mihinkuntaan halutaan liittyä vastaukset olivat KAUHAVA 55% ALAJÄRVI 42% VETELI 8%

    Ei yllättänyt tämä tulos


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ei yllättänyt tämä tulos

    Ilmeisesti Kauhavalla on eniten halua säilyttää kylän koulu.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ilmeisesti Kauhavalla on eniten halua säilyttää kylän koulu.

    taitaapi olla nissin pienen piirin tutkimustulos


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    taitaapi olla nissin pienen piirin tutkimustulos

    Nollatutkimus se on. Vaikka en ole itäkyläläinen, niin minusta todella järkyttävästi kuntamme on kohdellut yritteliästä Itäkylää muutaman viime vuoden aikana. Sanoisin, että taistelkaa palveluiden säilyttämisen puolesta!


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    kyselykaavakkeissa jotka itäkylän talouksiin jaettiin oli kysymys? mihinkuntaan halutaan liittyä vastaukset olivat KAUHAVA 55% ALAJÄRVI 42% VETELI 8%

    Varmaan oot itsellesi tehnyt kyselyn. Ei ole näkynyt Itäkylässä tuollaista eikä ole sattunut korviin mitään puheita pyrkimyksestä jonnekin suuntaan. Täyttä potaskaa tämän palstan jutut, ei kannata kovin vakavasti suhtautua. Järkeviä ja asiasta perillä olevia kommentteja aika harvoin


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Varmaan oot itsellesi tehnyt kyselyn. Ei ole näkynyt Itäkylässä tuollaista eikä ole sattunut korviin mitään puheita pyrkimyksestä jonnekin suuntaan. Täyttä potaskaa tämän palstan jutut, ei kannata kovin vakavasti suhtautua. Järkeviä ja asiasta perillä olevia kommentteja aika harvoin

    ITÄKYLÄN KYLÄYHDISTYKSEN rumamies laski ja vahvisti kyselyn tuloksen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    kyselykaavakkeissa jotka itäkylän talouksiin jaettiin oli kysymys? mihinkuntaan halutaan liittyä vastaukset olivat KAUHAVA 55% ALAJÄRVI 42% VETELI 8%

    105%:a on hyvä äänestystulos, mutta kauhava sai vain 2%:a


    kauhava 2% Vimpeli 56% Alajärvi 42%


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    105%:a on hyvä äänestystulos, mutta kauhava sai vain 2%:a


    kauhava 2% Vimpeli 56% Alajärvi 42%

    Neuvoa antava kansanäänestys se lienee ollut.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Neuvoa antava kansanäänestys se lienee ollut.

    Kenelle se neuvoja antoi😀


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kenelle se neuvoja antoi😀

    Jos Itäkylässä ei ole koulua, niin lähin koulu on Vimpelin Rantakylässä. Myös Vimpelin Kirkolle on lyhyempi matka ja suorempi tie monille kuin nissiin.


  • Anonyymi

   Maantieteellisesti Itäkylä ja Rantakylä ovat melkein kuin samaa kylää,rajan tarkka paikkakin on vähän epäselvä joten luonnollista että palveluiden haku suuntautuu etäisyyksien takia myöskin Vimpeli/Alajärvi suuntaan.Kulttuurierojakaan ei ole joten helppo lyödä hynttyyt yhteen.

   • Anonyymi

    Ennen oli poliittinen raja, mutta sitäkään ei enää ole, kun kommunismi kaatui omaan mahdottomuuteensa.


   • Anonyymi

    Itäkylästä on lyhyt ja hyvä tie vimpeliin ja alajärvelle.


  • Anonyymi

   Lappajärven suuntaan Itäkylää on sitonut Lappajärven seurakunta ja Lappajärven kunnan ylläpitämä kylän koulu. Jos kumpaakaan ei ole, niin kaikki yhteistyö ja asiointi on Vimpelin ja Alajärven suuntaan.

   • Anonyymi

    Turha on puhua mistään vimpeli - alajärvi .sellaista paikkakuntaa ei ole eikä tule.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Turha on puhua mistään vimpeli - alajärvi .sellaista paikkakuntaa ei ole eikä tule.

    Koulu omassa kylässä on erittäin tärkeä asia. Itäkylässä pitää olla koulu, koska oppilaitakin on riittävästi


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Koulu omassa kylässä on erittäin tärkeä asia. Itäkylässä pitää olla koulu, koska oppilaitakin on riittävästi

    Onkan siellä koulu, mutta ei oppilaita, kaikki on tyytyväisiä.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Onkan siellä koulu, mutta ei oppilaita, kaikki on tyytyväisiä.

    Oppilaita on riittävästi ja koulu säilyy.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Oppilaita on riittävästi ja koulu säilyy.

    Koulu säilyy ilman oppilaita, menikö perille jo.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Koulu säilyy ilman oppilaita, menikö perille jo.

    Oppilaiden kanssa se säilyy.


   • Anonyymi

    Eikös se asiointi suunta ole nyt jo tuon kaltainen,eli ei mitään uutta


  • Anonyymi

   Asiointisuunta ja työssäkäyntisuunta sama, niin eiks silloin myös koulussakäyntisuuntakin sama.

   • Anonyymi

    ei, vaan siinä kunnassa missä on kirjoilla.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    ei, vaan siinä kunnassa missä on kirjoilla.

    Höpöhöpö, vanhemmat valitsee lapselleen sopivan koulun ei mitään väliä missä on kirjoilla. Valtio maksaa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Höpöhöpö, vanhemmat valitsee lapselleen sopivan koulun ei mitään väliä missä on kirjoilla. Valtio maksaa.

    Oot aivan metässä. Jos muualla kuin netissä tällaista puhut niin voit saada hieman yksinkertaisen maineen 👍


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Oot aivan metässä. Jos muualla kuin netissä tällaista puhut niin voit saada hieman yksinkertaisen maineen 👍

    Sinulla ei taida olla lapsia. Lapsen huoltajalla on suuri valta ja vastuu kouluvalinnoissa, enkä tarkoita mitään maksullisia yksityiskouluja vaan kunnallisia kouluja. Koululaiset tuovat rahaa kunnille, eli olisi ihmeellistä jos ei kunnan hyvinvointilautakunta hyväksyisi kuntaan uusia oppilaita.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Sinulla ei taida olla lapsia. Lapsen huoltajalla on suuri valta ja vastuu kouluvalinnoissa, enkä tarkoita mitään maksullisia yksityiskouluja vaan kunnallisia kouluja. Koululaiset tuovat rahaa kunnille, eli olisi ihmeellistä jos ei kunnan hyvinvointilautakunta hyväksyisi kuntaan uusia oppilaita.

    Kyllä taitaa olla niin että taitaa olla miinus merkkinen se koululaisten rahantuonti kuntaan kun kaikki kulut lasketaan


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Kyllä taitaa olla niin että taitaa olla miinus merkkinen se koululaisten rahantuonti kuntaan kun kaikki kulut lasketaan

    No sittehän kenelläkään ei pitäisi olla mitään valittamista, vaikka itäkylän koululaiset ei nissiin tulekaan.


  • Anonyymi

   Jos näin käy niin sitten saadaan tuulivoima-asiat kuntoon kun kovimmat vastustajat siirtyvät naapurin leipiin

   • Anonyymi

    Tuskin kovin moni itäkylästä on poismuuttamassa, koti säilyy itäkylässä edelleen, koulunkäynti suunta vaan vaihtuu kun on lähempänäkin kouluja. Ja on niitä tuulimyllyn vastustajia paljon nississäkin.


  • Anonyymi

   Ei taida monta löytyä.Jos osaliitos tulisi ei Itäkylästänole tietenkään ketään Lappajärven valtuustossa

   • Anonyymi

    Eikä lappajärven valtuusto voi päättää itäkyläläisten asioista


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Eikä lappajärven valtuusto voi päättää itäkyläläisten asioista

    Kuka haluaa joka päätöksestä kauheaa ulinaa ja haukuntaa


  Ketjusta on poistettu 3 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. 4 vuotias kuollut, vanhempia epäillään

   Rantakylässä riihisärkänkadulla ilmeisesti tapahtunut.
   Joensuu
   92
   7293
  2. Naista muistuttamaan leikattu mies halventaa Miss Suomi-kisatkin

   Itkeäkö 😭 vai nauraa? 😂 https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/rimi-riutta-on-historian-ensimmainen-transsukupuolinen-mis
   Luterilaisuus
   360
   3873
  3. KT: Ella Kanninen paljastaa vakavasta syöpäepäilystä: "Valmistauduin pahimpaan"

   Ella Kanninen on mm. Puoli seitsemän ja Ellan matkassa -sarjojen toimittaja-juontaja. Pari vuotta sitten hän sai järkytt
   Suomalaiset julkkikset
   26
   2391
  4. Lauri Tähkä raiskasi naisen

   Mikähän himo joillain on raiskaamiseen, Laurillekin taatusti bändäreitä riittäisi jonoksi asti vapaaehtoisina valmiina k
   Kotimaiset julkkisjuorut
   128
   2241
  5. Lähden mun kanssa viikonlopuksi jonnekin?

   Vaikka Tampereelle. Ollaan yhdessä koko viikonloppu. Heinä-elokuussa? Minä maksan.
   Ikävä
   128
   1931
  6. Joko käytät WC-paperia talouspaperin korvikkeens?

   Sekä vessapaperien että talouspaperien hinnat ovat nousseet vuodessa jopa 35% verran. Täällä pehmopaperien valmistuksen
   Maailman menoa
   142
   1305
  7. Onko laastarisuhde ainoa keino päästä yli?

   Olisiko mitään ideaa aloittaa laastaritapailusuhde sellaisen ihmisen kanssa, jolle tietäisi myös itse olevansa laastari?
   Ikävä
   62
   1134
  8. Mitä teitte tänään?

   Mitä palstalaiset teitte tänään? Oliko mitään tavallisesta poikkeavaa? Tapahtuiko jotain kivaa tai vaikka ikävää? Näitte
   Ikävä
   153
   1043
  9. Sähköautojen tulipaloherkkyys pitäisi saada kuriin

   Eihän tuollaisia uskalla ostaa: Parkkihallissa lauantaina räjähtänyt sähköauto syttyi nyt liekkeihin autoliikkeen pihass
   Maailman menoa
   160
   982
  10. Ajanvarauksellako mies?

   Rakas, kerro, miten uskaltaisin soittaa? Kuinka voin mitenkään ikinä täällä saada varmistuksen, että toivot mun soittav
   Ikävä
   59
   921
  Aihe