Koraanissa myöhemmin tulleet

jakeet korvaavat

edelliset, mikäli jakeiden välillä on ristiriitaa. Koraania tulee lukea tätä seikkaa silmälläpitäen.

Esim. rauhanomaiset jakeet tulevat viimeiseksi ilmestyneen, ns. Miekkajakeen kumoamiksi.

Islam ei ole rauhan vaan sodan uskonto.

12

1275

Äänestä

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Imaami88

   olet saanut aivan väärää tietoa.

   • syntymävuottasi,

    olet nuorempi kuin intissä oleva poikani ;)

    Joten en usko puheitasi. Tutustu itse imaami omaan uskontoosi tarkemmin.

    Uskon mieluummin seuraavaa:

    Ne länsimaalaiset, jotka onnistuvat saamaan käsiinsä Koraanin kään­nök­sen, ovat usein ymmäl­lään sen merkityksestä, koska he ovat tie­tämättömiä eräästä Koraanin tulkintaan liittyvästä rat­kaisevan tärke­ästä periaatteesta: kumoamisesta (naskh). Kumoamisen eli ab­rogaation periaate — al-naskh wa al-mansukh (”kumoaminen ja ku­mottu”) — mää­rää, että ne ilmestykset, jotka Muhammad sai myöhemmin urallaan, ku­moavat ja korvaavat sellai­set ai­em­mat määräykset, joiden kanssa ne ovat ristiriidassa. Näin ollen ne il­mestyk­set, jotka Muhammad sai myöhem­min Medinassa, kumoavat ne koh­dat, jotka il­mes­tyivät hä­nelle aiemmin Mekassa. Koraani itse aset­taa tämän ku­moamis­periaatteen:

    2:106. Jos me {Allah} pyyhimme pois jonkin jakeen tai an­namme sen unohtua, an­namme tilalle samanlaisen tai paremman. Etkö tiedä, että Allah on kaikkival­tias.

    Vaikuttaa siltä, että 2:106 on ilmestynyt vastauksena niihin epäilyihin, jotka Muhamma­diin oli­vat kohdistuneet sen joh­dosta, että Allahin ilmes­tykset eivät olleet täysin johdon­mukaisia ajan saatossa. Muhammadin vastaus oli: “Allah on kykenevä tekemään kaikenlai­sia asioita.” — Jopa muuttamaan mie­lensä. Jotta asiat olisivat vielä sekavampia, vaikka Ko­raanin ilmestykset tulivat Mu­hammadille peräkkäisessä järjestyksessä noin parinkym­menen vuoden aikana, Koraania ei kuitenkaan koostettu kronologiseen järjes­tykseen. Kun Ko­raani lopulta koot­tiin yhtenäiseksi kirjaksi kalifi Uthmanin valtakau­della, suurat jär­jestettiin pi­simmästä lyhimpään ilman mitään yhteyttä niiden ilmes­tymis­jär­jestykseen tai te­maattiseen sisältöön. Jotta voisi saada selville, mitä Ko­raani sanoo tie­tystä kysymyk­sestä, on tarpeen tutkia muita islamilaisia läh­teitä, jotka anta­vat viit­teitä siitä, missä vai­heessa Muhammadin elämää kutkin il­mestykset tapahtui­vat. Tällainen tarkastelu paljas­taa, että Mekan suurat, jotka ilmestyivät ai­kana, jolloin muslimit olivat puo­lustuskyvyt­tömiä, ovat yleensä ottaen rauhan­omaisia; myöhem­mät, Me­dinan kauden suurat, jotka ilmestyivät sen jälkeen, kun Muhammad oli teh­nyt it­ses­tään armeijan päälli­kön, ovat so­taisia.

    Tarkastelkaamme esimerkiksi jaetta 50:45 ja suuraa 109, jotka molem­mat ilmestyivät Mekassa:

    50:45. Me tiedämme parhaiten, mitä he sanovat; ei sinulla ole valtaa hei­hin (val­taa pa­kottaa heitä uskomaan). Mutta varoita (oi, Muhammad) tällä Ko­raanilla niitä, jotka pelkäävät uhkaustani.

    109:1. Sano (oi, Muhammad, näille monijumalaisille ja uskottomille): Us­kotto­mat,

    109:2. minä en palvo sitä, mitä te palvotte,

    109:3. ettekä te palvo Häntä, jota mitä palvon,

    109:4. enkä minä ole palvova sitä, mitä te palvotte,

    109:5. ettekä te ole palvova Häntä, jota minä palvon.

    109:6. Teillä on uskontonne ja minulla on uskontoni.

    Seuraava kohta ilmestyi juuri sen jälkeen, kun muslimit saapuivat Medi­naan ja olivat vielä puo­lustuskyvyttömiä:

    2:256. Ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat selvästi eril­lään. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Allahiin, on tarttunut tukevaan kädensijaan, joka ei repeä. Allah on Kuuleva, Tietävä.

    Jae 9:5, joka yleisesti tunnetaan Miekkajakeena, ilmestyi sitä vastoin Mu­hammadin elä­män lop­pupuolella:

    9:5. Kun rauhoitetut kuukaudet (islamilaisen kalenterin 1., 7., 11. ja 12. kuu­kausi) ovat kuluneet, tappakaa uskottomat[1] missä heitä tapaattekin, vangitkaa ja saarta­kaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät ru­kouk­sensa ja antavat al­muja, antakaa heidän mennä rauhassa. Allah on An­teek­sian­tava.

    Koska Miekkajae on ilmestynyt myöhemmässä vaiheessa Muhammadin elä­mää kuin 50:45, 109 ja 2:256, se kumoaa rauhanomaiset käskyt, kuten ja­keessa 2:106 määrätään. Suura 8, joka il­mestyi hieman ennen suuraa 9, tuo esiin saman­kaltaisen teeman:

    8:39. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Al­lahia {koko maailmassa}, mutta jos he herkeävät (palvomasta muita Allahin li­säksi), tietää Allah, mitä he tekevät.

    8:67. Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja lunnaiden toivossa ennen kuin hän on suorit­tanut (vihollisten) suuren teurastuk­sen.[2] Te tavoit­telette tämän maailman omaisuutta, mutta Allah haluaa teidän tavoittelevan tuonpuoleista. Allah on Mahtava, Viisas.

    9:29. Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä (juutalaisia ja kristittyjä) vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, eivätkä ota us­konnokseen totuuden us­kontoa (ts. islamia). Tais­telkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa.

    9:33. Hän {Allah} on lähettänyt lähettiläänsä {Muhammadin} tuomaan johda­tuk­sen ja totuuden uskonnon (islamin) saattaakseen sen voittamaan kaikki muut us­konnot, vaikka se on vastoin vääräuskoisten (monijuma­laisten, pakanoiden, epä­jumalanpalvojien ja ateistien) tah­toa

    http://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-tietaa/


   • pesunkestävä pakana
    syntymävuottasi, kirjoitti:

    olet nuorempi kuin intissä oleva poikani ;)

    Joten en usko puheitasi. Tutustu itse imaami omaan uskontoosi tarkemmin.

    Uskon mieluummin seuraavaa:

    Ne länsimaalaiset, jotka onnistuvat saamaan käsiinsä Koraanin kään­nök­sen, ovat usein ymmäl­lään sen merkityksestä, koska he ovat tie­tämättömiä eräästä Koraanin tulkintaan liittyvästä rat­kaisevan tärke­ästä periaatteesta: kumoamisesta (naskh). Kumoamisen eli ab­rogaation periaate — al-naskh wa al-mansukh (”kumoaminen ja ku­mottu”) — mää­rää, että ne ilmestykset, jotka Muhammad sai myöhemmin urallaan, ku­moavat ja korvaavat sellai­set ai­em­mat määräykset, joiden kanssa ne ovat ristiriidassa. Näin ollen ne il­mestyk­set, jotka Muhammad sai myöhem­min Medinassa, kumoavat ne koh­dat, jotka il­mes­tyivät hä­nelle aiemmin Mekassa. Koraani itse aset­taa tämän ku­moamis­periaatteen:

    2:106. Jos me {Allah} pyyhimme pois jonkin jakeen tai an­namme sen unohtua, an­namme tilalle samanlaisen tai paremman. Etkö tiedä, että Allah on kaikkival­tias.

    Vaikuttaa siltä, että 2:106 on ilmestynyt vastauksena niihin epäilyihin, jotka Muhamma­diin oli­vat kohdistuneet sen joh­dosta, että Allahin ilmes­tykset eivät olleet täysin johdon­mukaisia ajan saatossa. Muhammadin vastaus oli: “Allah on kykenevä tekemään kaikenlai­sia asioita.” — Jopa muuttamaan mie­lensä. Jotta asiat olisivat vielä sekavampia, vaikka Ko­raanin ilmestykset tulivat Mu­hammadille peräkkäisessä järjestyksessä noin parinkym­menen vuoden aikana, Koraania ei kuitenkaan koostettu kronologiseen järjes­tykseen. Kun Ko­raani lopulta koot­tiin yhtenäiseksi kirjaksi kalifi Uthmanin valtakau­della, suurat jär­jestettiin pi­simmästä lyhimpään ilman mitään yhteyttä niiden ilmes­tymis­jär­jestykseen tai te­maattiseen sisältöön. Jotta voisi saada selville, mitä Ko­raani sanoo tie­tystä kysymyk­sestä, on tarpeen tutkia muita islamilaisia läh­teitä, jotka anta­vat viit­teitä siitä, missä vai­heessa Muhammadin elämää kutkin il­mestykset tapahtui­vat. Tällainen tarkastelu paljas­taa, että Mekan suurat, jotka ilmestyivät ai­kana, jolloin muslimit olivat puo­lustuskyvyt­tömiä, ovat yleensä ottaen rauhan­omaisia; myöhem­mät, Me­dinan kauden suurat, jotka ilmestyivät sen jälkeen, kun Muhammad oli teh­nyt it­ses­tään armeijan päälli­kön, ovat so­taisia.

    Tarkastelkaamme esimerkiksi jaetta 50:45 ja suuraa 109, jotka molem­mat ilmestyivät Mekassa:

    50:45. Me tiedämme parhaiten, mitä he sanovat; ei sinulla ole valtaa hei­hin (val­taa pa­kottaa heitä uskomaan). Mutta varoita (oi, Muhammad) tällä Ko­raanilla niitä, jotka pelkäävät uhkaustani.

    109:1. Sano (oi, Muhammad, näille monijumalaisille ja uskottomille): Us­kotto­mat,

    109:2. minä en palvo sitä, mitä te palvotte,

    109:3. ettekä te palvo Häntä, jota mitä palvon,

    109:4. enkä minä ole palvova sitä, mitä te palvotte,

    109:5. ettekä te ole palvova Häntä, jota minä palvon.

    109:6. Teillä on uskontonne ja minulla on uskontoni.

    Seuraava kohta ilmestyi juuri sen jälkeen, kun muslimit saapuivat Medi­naan ja olivat vielä puo­lustuskyvyttömiä:

    2:256. Ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat selvästi eril­lään. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Allahiin, on tarttunut tukevaan kädensijaan, joka ei repeä. Allah on Kuuleva, Tietävä.

    Jae 9:5, joka yleisesti tunnetaan Miekkajakeena, ilmestyi sitä vastoin Mu­hammadin elä­män lop­pupuolella:

    9:5. Kun rauhoitetut kuukaudet (islamilaisen kalenterin 1., 7., 11. ja 12. kuu­kausi) ovat kuluneet, tappakaa uskottomat[1] missä heitä tapaattekin, vangitkaa ja saarta­kaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät ru­kouk­sensa ja antavat al­muja, antakaa heidän mennä rauhassa. Allah on An­teek­sian­tava.

    Koska Miekkajae on ilmestynyt myöhemmässä vaiheessa Muhammadin elä­mää kuin 50:45, 109 ja 2:256, se kumoaa rauhanomaiset käskyt, kuten ja­keessa 2:106 määrätään. Suura 8, joka il­mestyi hieman ennen suuraa 9, tuo esiin saman­kaltaisen teeman:

    8:39. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Al­lahia {koko maailmassa}, mutta jos he herkeävät (palvomasta muita Allahin li­säksi), tietää Allah, mitä he tekevät.

    8:67. Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja lunnaiden toivossa ennen kuin hän on suorit­tanut (vihollisten) suuren teurastuk­sen.[2] Te tavoit­telette tämän maailman omaisuutta, mutta Allah haluaa teidän tavoittelevan tuonpuoleista. Allah on Mahtava, Viisas.

    9:29. Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä (juutalaisia ja kristittyjä) vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, eivätkä ota us­konnokseen totuuden us­kontoa (ts. islamia). Tais­telkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa.

    9:33. Hän {Allah} on lähettänyt lähettiläänsä {Muhammadin} tuomaan johda­tuk­sen ja totuuden uskonnon (islamin) saattaakseen sen voittamaan kaikki muut us­konnot, vaikka se on vastoin vääräuskoisten (monijuma­laisten, pakanoiden, epä­jumalanpalvojien ja ateistien) tah­toa

    http://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-tietaa/

    Olisi aina hyvä muistaa, että koraani on vain ihmisten kirjoittama kirja, aivan kuten raamattu tai mikä tahansa muukin kirja. Jumala tai Luoja ei ole kirjoittanut yhtään kirjaa, joten ne jotka uskovat johonkin kirjaan, uskovat vain ihmisten sanoihin. Näin yksinkertainen totuus unohtuu aina silloin tällöin ja aiheuttaa vain turhia kinasteluita eri uskontokuntien välillä.


   • Anonyymi
    pesunkestävä pakana kirjoitti:

    Olisi aina hyvä muistaa, että koraani on vain ihmisten kirjoittama kirja, aivan kuten raamattu tai mikä tahansa muukin kirja. Jumala tai Luoja ei ole kirjoittanut yhtään kirjaa, joten ne jotka uskovat johonkin kirjaan, uskovat vain ihmisten sanoihin. Näin yksinkertainen totuus unohtuu aina silloin tällöin ja aiheuttaa vain turhia kinasteluita eri uskontokuntien välillä.

    muslimit kyllä uskovat että kirja on tuotu taivaasta alas ja kokonaan jumalan sanaa alusta loppuun eli ei ole ihmisten kirjoittama kuten raamattu on eikä muuta väitäkään


   • Anonyymi

    Rauhan uskonto..
    Miksi te aina soditte,jopa omiaan vastaan?
    Ettekö näe,mtä on?


   • Anonyymi
    syntymävuottasi, kirjoitti:

    olet nuorempi kuin intissä oleva poikani ;)

    Joten en usko puheitasi. Tutustu itse imaami omaan uskontoosi tarkemmin.

    Uskon mieluummin seuraavaa:

    Ne länsimaalaiset, jotka onnistuvat saamaan käsiinsä Koraanin kään­nök­sen, ovat usein ymmäl­lään sen merkityksestä, koska he ovat tie­tämättömiä eräästä Koraanin tulkintaan liittyvästä rat­kaisevan tärke­ästä periaatteesta: kumoamisesta (naskh). Kumoamisen eli ab­rogaation periaate — al-naskh wa al-mansukh (”kumoaminen ja ku­mottu”) — mää­rää, että ne ilmestykset, jotka Muhammad sai myöhemmin urallaan, ku­moavat ja korvaavat sellai­set ai­em­mat määräykset, joiden kanssa ne ovat ristiriidassa. Näin ollen ne il­mestyk­set, jotka Muhammad sai myöhem­min Medinassa, kumoavat ne koh­dat, jotka il­mes­tyivät hä­nelle aiemmin Mekassa. Koraani itse aset­taa tämän ku­moamis­periaatteen:

    2:106. Jos me {Allah} pyyhimme pois jonkin jakeen tai an­namme sen unohtua, an­namme tilalle samanlaisen tai paremman. Etkö tiedä, että Allah on kaikkival­tias.

    Vaikuttaa siltä, että 2:106 on ilmestynyt vastauksena niihin epäilyihin, jotka Muhamma­diin oli­vat kohdistuneet sen joh­dosta, että Allahin ilmes­tykset eivät olleet täysin johdon­mukaisia ajan saatossa. Muhammadin vastaus oli: “Allah on kykenevä tekemään kaikenlai­sia asioita.” — Jopa muuttamaan mie­lensä. Jotta asiat olisivat vielä sekavampia, vaikka Ko­raanin ilmestykset tulivat Mu­hammadille peräkkäisessä järjestyksessä noin parinkym­menen vuoden aikana, Koraania ei kuitenkaan koostettu kronologiseen järjes­tykseen. Kun Ko­raani lopulta koot­tiin yhtenäiseksi kirjaksi kalifi Uthmanin valtakau­della, suurat jär­jestettiin pi­simmästä lyhimpään ilman mitään yhteyttä niiden ilmes­tymis­jär­jestykseen tai te­maattiseen sisältöön. Jotta voisi saada selville, mitä Ko­raani sanoo tie­tystä kysymyk­sestä, on tarpeen tutkia muita islamilaisia läh­teitä, jotka anta­vat viit­teitä siitä, missä vai­heessa Muhammadin elämää kutkin il­mestykset tapahtui­vat. Tällainen tarkastelu paljas­taa, että Mekan suurat, jotka ilmestyivät ai­kana, jolloin muslimit olivat puo­lustuskyvyt­tömiä, ovat yleensä ottaen rauhan­omaisia; myöhem­mät, Me­dinan kauden suurat, jotka ilmestyivät sen jälkeen, kun Muhammad oli teh­nyt it­ses­tään armeijan päälli­kön, ovat so­taisia.

    Tarkastelkaamme esimerkiksi jaetta 50:45 ja suuraa 109, jotka molem­mat ilmestyivät Mekassa:

    50:45. Me tiedämme parhaiten, mitä he sanovat; ei sinulla ole valtaa hei­hin (val­taa pa­kottaa heitä uskomaan). Mutta varoita (oi, Muhammad) tällä Ko­raanilla niitä, jotka pelkäävät uhkaustani.

    109:1. Sano (oi, Muhammad, näille monijumalaisille ja uskottomille): Us­kotto­mat,

    109:2. minä en palvo sitä, mitä te palvotte,

    109:3. ettekä te palvo Häntä, jota mitä palvon,

    109:4. enkä minä ole palvova sitä, mitä te palvotte,

    109:5. ettekä te ole palvova Häntä, jota minä palvon.

    109:6. Teillä on uskontonne ja minulla on uskontoni.

    Seuraava kohta ilmestyi juuri sen jälkeen, kun muslimit saapuivat Medi­naan ja olivat vielä puo­lustuskyvyttömiä:

    2:256. Ei uskontoon pakoteta, vaan hurskaus ja harha ovat selvästi eril­lään. Joka kieltää epäjumalat ja uskoo Allahiin, on tarttunut tukevaan kädensijaan, joka ei repeä. Allah on Kuuleva, Tietävä.

    Jae 9:5, joka yleisesti tunnetaan Miekkajakeena, ilmestyi sitä vastoin Mu­hammadin elä­män lop­pupuolella:

    9:5. Kun rauhoitetut kuukaudet (islamilaisen kalenterin 1., 7., 11. ja 12. kuu­kausi) ovat kuluneet, tappakaa uskottomat[1] missä heitä tapaattekin, vangitkaa ja saarta­kaa heidät ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he katuvat, pitävät ru­kouk­sensa ja antavat al­muja, antakaa heidän mennä rauhassa. Allah on An­teek­sian­tava.

    Koska Miekkajae on ilmestynyt myöhemmässä vaiheessa Muhammadin elä­mää kuin 50:45, 109 ja 2:256, se kumoaa rauhanomaiset käskyt, kuten ja­keessa 2:106 määrätään. Suura 8, joka il­mestyi hieman ennen suuraa 9, tuo esiin saman­kaltaisen teeman:

    8:39. Taistelkaa heitä vastaan, kunnes epäjumalia ei enää palvota, vaan yksin Al­lahia {koko maailmassa}, mutta jos he herkeävät (palvomasta muita Allahin li­säksi), tietää Allah, mitä he tekevät.

    8:67. Profeetan ei sovi ottaa sotavankeja lunnaiden toivossa ennen kuin hän on suorit­tanut (vihollisten) suuren teurastuk­sen.[2] Te tavoit­telette tämän maailman omaisuutta, mutta Allah haluaa teidän tavoittelevan tuonpuoleista. Allah on Mahtava, Viisas.

    9:29. Taistelkaa niitä Kirjan ihmisiä (juutalaisia ja kristittyjä) vastaan, jotka eivät usko Allahiin ja viimeiseen päivään, eivät pidä kiellettynä sitä, mitä Allah ja Hä­nen profeet­tansa ovat kieltäneet, eivätkä ota us­konnokseen totuuden us­kontoa (ts. islamia). Tais­telkaa heitä vastaan, kunnes he maksavat nöyrinä ve­ronsa.

    9:33. Hän {Allah} on lähettänyt lähettiläänsä {Muhammadin} tuomaan johda­tuk­sen ja totuuden uskonnon (islamin) saattaakseen sen voittamaan kaikki muut us­konnot, vaikka se on vastoin vääräuskoisten (monijuma­laisten, pakanoiden, epä­jumalanpalvojien ja ateistien) tah­toa

    http://aikapommi.wordpress.com/mita-lannen-tulee-tietaa/

    Uskokaa miten haluatte, mutta en itse usko yhtään koraaniin.
    NO CAN DO !!


  • Anonyymi

   Ei Allah ole kumonnut tulevaisuuden lupaustaan juutalaisille kerääntyä omaan maahansa. Siitä on oma suuransa. Israel on muslimeille näin ollen kiellettyä aluetta.
   Se on Allahin lupaama maa.
   Kristityt ovat epäjumalan palvelijoita ei juutalaiset.

   • Anonyymi

    Juuri näin taistelukäskyn alueena oli Saudi-Arabia ja ne alueet ovat kiellettyjä juutalaisilta ja kristityiltä harjoittaa uskontoaan.
    Muslimit uskovat samaan Jumalaan kuin juutalaisetkin ja siksi juutalaisia profeettoja ylistetään Koraanissa ja siksi juutalaisille on luvattu Israelin maa Israelin poikien suurassa 104.


   • Anonyymi

    Kristityt ovat epäjumalan palvelijoita ei juutalaiset.

    Epä jumallemmeko haluaa sotaa ja tappamista kokoajan, kuin allhin maissa?
    Israel on teitä todella viisaampi maa jopa kaikkia allhin maita vertaen.
    Baal ei tule ikinä saamaan Israelia, toivottavasti ymmärät..

    Sinulle, jotta pääsisit taivaaseen:

    "Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä"
    "He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he hänet kieltävät, sillä he ovat inhottavia ja tottelemattomia ja kaikkiin hyviin tekoihin kelvottomia"

    Jonain päivänä ymmärrät, ketä kumarrat..

    Rakkaudella !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Juuri näin taistelukäskyn alueena oli Saudi-Arabia ja ne alueet ovat kiellettyjä juutalaisilta ja kristityiltä harjoittaa uskontoaan.
    Muslimit uskovat samaan Jumalaan kuin juutalaisetkin ja siksi juutalaisia profeettoja ylistetään Koraanissa ja siksi juutalaisille on luvattu Israelin maa Israelin poikien suurassa 104.

    Koraani perustuu juutalaiskristillisyyteen, joten sen pohjana on Raamattu. Siihen on lisätty omat paikalliset perinnemausteensa (beduiini- ja arabikulttuuri) ja kirjureiden virheet vielä päälle, josta on sitten muodostunut Koraani.


  • Ainoa oikea tapa lukea koraania tai raamattua on irroittaa sivu, pehmittää se rutistamalla ja osoittamalla tuo sivu luettavaksi meiltä useimmilta löytyvälle sokealle silmälle.

   Tiedemiesten leikeltäviksi joutuneet ja siten mahdollisen avanteen omaaville minulla ei ole ehdotusta, koska kokemuspiiriini ei tuollaisen jumalan tahtoa pilkkaavan reiän tekeminen ollenkaan kuulu.

  • Anonyymi

   On aika sodan ja rauhan eikä näitä voi sekoittaa keskenään. Inhimillisyys voidaan unohtaa sodan ajaksi ja pitäisi olla rauhassa kun ei ole sota. Tuo Koraanin myöhempien aikojen määräävyys ei pidä paikkansa vaan näitä sovelletaan sopivasti tilanteeseen sopivaksi.

  Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Redrama tilittää itsemurha-suunnitelmastaan - Tämä sattuma pelasti: "Minulla oli ollut jo veitsi..."

   Räppäri on kertonut Instassa olevansa Minnesota-hoidossa päihderiippuvuuden takia. Vain elämää -ohjelmassa Redrama paljastaa, että päihderiippuvuus te
   Kotimaiset julkkisjuorut
   58
   5409
  2. Olit ihastunut minuun

   Tiedän sen vain.
   Ikävä
   92
   2440
  3. Nord Stream 1 -putki vuotaa kahdesta kohtaa - Saksa epäilee sabotaasia

   Saksa epäilee sabotaasia https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/de63783e-7ae3-489f-a086-607fe43ab42a Saksa epäilee tahallisuutta "Saksalaisen Der Tages
   Maailman menoa
   277
   2076
  4. 237
   2005
  5. Ensitreffit alttarilla: Kouvolan komistus Miikka yllättää Henni-vaimon: "Sie oot toivonut sitä..."

   Miikka ja Henni on kyllä söpö pari. Onhan siinä romantiikkaa, kun Miikka hurauttaa "valkealla ratsullaan", valkealla pakettiautolla, hakemaan tuoretta
   Ensitreffit alttarilla
   6
   1646
  6. Martina ei osaa kirjoittaa

   Jälleen upea taidonnäyte tämän peruskoulun rimaa hipoen läpäisseen Martinan kirjoitustaidosta. Eilen stoorissa kulmienvärjäys ja teksti: näillä kelpaa
   Kotimaiset julkkisjuorut
   374
   1561
  7. Nalle mä rakastan sua :)

   Oon hehkulamppu ja haluun sut ja sua :) Sua parempaa ei oo eikä tuu :)
   Romantiikka
   287
   1259
  8. Ketkä räjäyttivät Nord Stream I ja II kaasuputket?

   Suomessa jo "tiedetään" syyllinen, jos kuuntelemme hurjimpia syytöksiä - jopa 'Mainilan laukaukset' |1 ovat nousseet esille --- .. muualla EU-Euroopa
   Maailman menoa
   291
   1135
  9. Kenellä on suurin motiivi sabotoida Nord Streamin kaasuputkea..

   Muistin virkistämiseksi..... https://www.savonsanomat.fi/uutissuomalainen/3180533
   Maailman menoa
   191
   1078
  Aihe