Viestntävirasto hylkäsi KSVV tukihakem Konnevedell

Osa_1

Lainaus
https://keskustelu.suomi24.fi/t/15256387/konnevesi-menetti-laajakaistatuet

25.4.2018

Mitäs Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n johto ja kuntien edustajat ovat puuhahastellet tukien hankkimiseksi.

1 ) Viestintävirasto sanoo tässä päätöksessä 22.2.2018 suoraan, että Konneveden hakemus on hylätty, koska SVOP- sekoilun vuoksi kunta on antanut Holding-yhtiölle valtion tueksi katsottavia verovaroja jo yli 90 % (yli 100 %), eikä ole oikeutettu enää mihinkään tukiin.

2) Viestintävirasto sanoo, että ei ole uskottavaa, että kunnat saavat KSVV:lta sijoittamilleen rahoille (verovaroille), kuten oskepääomalle, osakepääomien korotuksille, SVOP-sijoitukselle ja muille hyväksyttävää vähintään 6,5 prosentin korkoa. Tämän vuoksi kyse ei ole markkinaehtoisesta sijoitusrahasta vaan kielletystä valtion tuesta.

3) Lisäksi KSVVn henkilöt ovat antaneet Viestintävirastolle erilaisen selvityksen toimistaa kuin he ovat todellisuudessa tehneet.

Tämä taitanee koskea myös ELY - Keskuksen aikomaa uutta tukea.

KSVV:n johto ja kuntien edustajat ovat tainneet toimillaan töpeksiä kaikki tukien saantimahdollisuudet raskaasti ja lopullisesti oikein omakätisesti.

Samoilla perusteilla Viestintävirasto hylkäsi myös Multian tuet viime vuonna 2017.


Päätös 22.2.2018 Dnro:1493/9520/2010
Viestintävirasto
Helsinki, Finland
Telephone 358 9 69 661
www.ficora.fi

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy
Puistokatu 2
40100 JYVÄSKYLÄ

KONNEVEDEN LAAJAKAISTARAKENTAMISEN TUKI

TIIVISTELMÄ
Konneveden laajakaistahankkeelle ei voida myöntää valtiontukea, koska hankkeen muun julkisen tuen määrä ylittää sallitun 90 prosentin enimmäismäärän.

Viestintävirasto hylkää Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n Konneveden laajakaistahanketta koskevan valtiontukihakemuksen. Yhtiön julkisen omistajan yhtiöön tekemä sijoitus ei ole markkinaehtoinen ja se katsotaan kokonaisuudessaan julkiseksi tueksi.

Sijoituksen markkinaehtoisuutta on arvioitu sen perusteella onko sijoittaja edellyttänyt sijoitukselle riittävää tuottoa. Saatujen selvitysten perusteella ei ole pidettävä todennäköisenä, että yksityinen sijoittaja tekisi vastaavan sijoituksen yhtiöön.

HAKIJA

Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (Y-tunnus 2556709-7, jäljempänä KSVV ja hakija)
----------------

Sijoittajan tekemä arvio sijoituksen tuotto-odotuksesta

Julkisen toimijan tekemän sijoituksen on perustuttava muun muassa sellaisiin taloudellisiin arviointeihin, joita myös vastaavassa tilanteessa oleva markkinoilla toimiva yksityinen sijoittaja olisi edellyttänyt sijoituksen tuottavuuden arvioimiseksi. Arviointien on tullut olla sijoittajan käytettävissä sijoituspäätöstä tehdessä, eikä siten jälkikäteen tehtyjä arvioita voida ottaa huomioon tässä merkityksessä.

Verkkoholding Oy:n […]15. Verkkoholding Oy on […] euron sijoituksesta.
Osakkeenomistajienpäätöksessä […]. Kun otetaan huomioon, että […], ei niiden voida olettaa antavan kuvaa siitä, mitkä sijoitukselle joulukuussa 2016 odotettavissa
olevat realistiset tuotot voisivat olla. Lisäksi on otettava huomioon, että Viestintävirasto on 27.11.2015 arvioinut KSVV:lle, etteivät sen hetkiset rahoitusmallit näyttäisi ehdoiltaan olevan markkinaehtoisia.

Verkkoholding Oy:n päätöksissä 30.12.2016 […] Tästä johtuen ei voi luotettavasti arvioida onko kyseistä 21 (24) laskelmaa mahdollisesti käytetty päätöksenteon perustana.

Jos kyseistä laskelmaa kuitenkin olisi käytetty Verkkoholding Oy:n päätöksiä valmisteltaessa, olisi yhtiön tullut ottaa huomioon, että Viestintäviraston laskelmassa sijoituksen pääomaksi oli laskettu […] euroa ja lainamääräksi […] euroa.

Verkkoholding Oy kuitenkin päätti sijoittaa yhtiöön pääomaa noin […] euroa ja
myöntää […] euron lainan. Lisäksi Verkkoholding Oy on myöntänyt yhtiölle toisen lainan, pääomaltaan […] euroa.

Sijoittajan tekemä sijoituspäätös ei vastaa sitä mallia, johon perustuen Viestintävirasto antoi lausuntonsa rahoituksen markkinaehtoisuudesta16, eikä sijoittaja siten ole myöskään voinut perustaa sijoituksensa markkinaehtoisuuden arviointia sellaiseen laskelmaan,
joka ei vastaa tehtyä päätöstä.

Verkkoholding Oy:n sijoituspäätöstä koskevista pöytäkirjoista […] ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

26

757

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • osa_2

   25.4.2018

   jatkuu tässä

   Sijoituksen vaikutukset yritykseen

   Sijoituksen vaikutusten arvioimisella tarkoitetaan arviota siitä, että onko KSVV saanut Verkkoholding Oy:n tekemän sijoituksen johdosta sellaista etua, jota se ei olisi voinut saada markkinaehtoisesti toimivalta yksityiseltä sijoittajalta. Verkkoholding Oy […]. Viestintäviraston arvion mukaan on pidettävä varsin epätodennäköisenä, että markkinoilla toimiva yksityinen sijoittaja olisi tehnyt vastaavan sijoituksen ilman, että sijoittaja olisi selvittänyt odotettavissa olevan tuoton sekä sijoitukseen
   liittyvät riskit ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

   Viestintäviraston arvion mukaan on edellä todettujen seikkojen johdosta pidettävä todennäköisenä, että KSVV on saanut Verkkoholding Oy:n tekemän sijoituksen johdosta sellaista merkittävää taloudellista etua, jota yhtiö ei olisi samoilla ehdoilla vastaavissa olosuhteissa voinut markkinoilla toimivalta yksityiseltä
   sijoittajalta saada.

   Johtopäätökset markkinaehtoisuuden arvioinnista Laajakaistasuuntaviivojen mukaan jäsenvaltion on osoitettava perusteellisesti ja kattavasti, että tehdylle sijoitukselle saadaan järkevän liiketoimintasuunnitelman mukainen kohtuullinen tuotto.

   13.2.2017 toimitetun kassavirtalaskelman perusteella SVOP sijoitukselle
   ei ole odotettavissa […].

   Sijoittajan ei voida katsoa voivan odottaa saavansa sijoitukselle markkinatuottoon verrattua vähintään 6,5 prosentin tuottoa. Verkkoholding Oy:n tekemissä päätöksissä […].

   Koska sijoitukselle ei voida odottaa markkinaehtoista tuottoa kohtuullisella aikavälillä, […], ei kuntaomisteisen Verkkoholding Oy:n voida katsoa toimineen yksityisen markkinasijoittajan tavoin

   KSVV:n voidaan perustellusti katsoa saaneen kuntaomisteisen yhtiön tekemän sijoituksen myötä sellaista etua, jota yhtiö ei olisi tavanomaisissa markkinaolosuhteissa toimivalta yksityiseltä sijoittajalta vastaavissa olosuhteissa voinut saada.

   Viestintävirasto katsoo, että edellä todetuin perustein Verkkoholding Oy:n tekemä […] euron SVOP- sijoitus tulee kokonaisuudessaan katsoa julkiseksi tueksi.

   Viestintävirasto katsoo, että Konneveden kunnan takaama laina, joka on annettu Verkkoholding Oy:lle, joka edelleen on sijoittanut KSVV:n vapaaseen omaan pääomaan (SVOP- sijoitus), tulee edellä todetuin perustein katsoa kokonaisuudessaan Konneveden laajakaistahankkeelle kohdistuvaksi julkiseksi tueksi.

   Konneveden laajakaistahankkeelle kohdistuu näin ollen Verkkoholding Oy:n myöntämän rahoituksen osalta 2 367 446 euroa julkiseksi tueksi katsottavaa rahoitusta.

   Sovelletut lainkohdat ja muut oikeuslähteet ovat

   Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla (1186/2009) 3 § ja 7–19 §:t
   Valtionavustuslaki (688/2001) 1 §, 6 §, 11 §, 4 - 5 luku ja 34 §

   Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 246/2010 laajakaistatukilaissa tarkoitetuista tukikelpoisista alueista

   Valtioneuvoston asetus 240/2010 kunnan maksuosuudesta laajakaistatukihankkeessa
   Euroopan komission päätös 6.5.2010 K(2010)3062, asiassa valtiontuki N 62/2010 – Suomi
   .
   Tuki nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamiselle Suomen haja-asutusalueilla sekä sitä koskevat muutospäätökset 7.9.2012 C (2012) 6182, 20.2.2014 C (2014) 1173 ja 14.12.2015 C (2015) 9353, erityisesti muutospäätöksen 7.9.2012 kohta 15

   15 […]

   16 Viestintävirasto antoi 28.12.2016 KSVV:n pyynnöstä lausunnon Verkkoholding Oy:n suunnitelmista tehdä sijoitus yhtiöön. Viestintävirasto totesi lausunnossaan muun muassa, että kuvaillussa rahoitusmallissa sijoitus voidaan katsoa markkinaehtoiseksi siinä tapauksessa, että sijoittaja voi odottaa saavansa tekemälleen sijoitukselle tuottoa kohtuullisessa ajassa. 22 (24)

  • komppaaja

   Joo ja toimitusjohtaja Paunonen syyttää valittajia siitä että tukia ei ole myönnetty. Täyttä puppua!
   Viestintäviraston päätöksistä näkyy selvästi mistä kiikastaa. Tukia ei voida myöntää tehtyjen temppujen vuoksi.
   Tänään oli taas Kyyjärvestä juttu. Haluaa astua syvemmälle kuppaukseen.
   Niin kauvan lypsetään kun hölmöt rahaa syytää.

  • Voi_hyvä_Sylvi

   Pohjammaalla kaikki hulluus on miehissä ja
   viisaus vanhoissa akoissa

   Keski-Suomessa kaikki hulluus on kunnanjohtajissa
   ja viisautta ei ole ollenkaan

  • eiookohtuutta

   Nii ja Kivijärvellä ei varsinkaa. Kalmarin Kivijärvi päätti antaa rahojaan haaskuuseen valokuituverkkoon. Kohta yhtiö on lisää pyytämässä.

  • Valitan_varmasti

   Tätä päätöstä voidaan käytt'ää suoraan tämmöisenä KSVV:n ja rupukuntien nyt meneillään olevaan osakeantiin


   Päätös 22.2.2018 Dnro:1493/9520/2010
   Viestintävirasto
   Helsinki, Finland
   Telephone 358 9 69 661
   www.ficora.fi

   Keski-Suomen Valokuituverkot Oy
   Puistokatu 2
   40100 JYVÄSKYLÄ

   KONNEVEDEN LAAJAKAISTARAKENTAMISEN TUKI

   TIIVISTELMÄ
   Konneveden laajakaistahankkeelle ei voida myöntää valtiontukea, koska hankkeen muun julkisen tuen määrä ylittää sallitun 90 prosentin enimmäismäärän.

   Viestintävirasto hylkää Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n Konneveden laajakaistahanketta koskevan valtiontukihakemuksen. Yhtiön julkisen omistajan yhtiöön tekemä sijoitus ei ole markkinaehtoinen ja se katsotaan kokonaisuudessaan julkiseksi tueksi.

   Sijoituksen markkinaehtoisuutta on arvioitu sen perusteella onko sijoittaja edellyttänyt sijoitukselle riittävää tuottoa. Saatujen selvitysten perusteella ei ole pidettävä todennäköisenä, että yksityinen sijoittaja tekisi vastaavan sijoituksen yhtiöön.

   HAKIJA

   Keski-Suomen Valokuituverkot Oy (Y-tunnus 2556709-7, jäljempänä KSVV ja hakija)

  • vanhus_ei_jätettä

   Missään ei ole nähtävissä että noin kirkkain ilmein tehtäisiin kannanotto ja vedottaisiin maakunnan kuntapäättäjiin maakunnan vanhustenhoidon parantamista koskevien myönteisten rahoitus- ja resurssienlisäys päätösten tekemiseksi.

  • kunnan.tehtäväkö

   Ja minkä ihmeen takia? Eihän kuiduttaminen kuulu kuntien tehtäviin! Jollekin ne rahat on suunniteltu meneväksi?

   • Oja_Myyrä

    No sen takia, että alunperin Kuntaliiton konsultin Inspira Oy:n Kuuskaistalle tekemän 15 Keski-Suomen kunnan valokuituverkon suunnitelma oli 165 Miljoonaa euroa.

    Kun todelliset kustannukset olisivat kuitenkin olleet vain 83 miljoonaa euroa, niin erotus (65 - 83 M€) 82 miljoonaa euroa olisi ollutkin sitten sitä KEPUN RAHHOA.

    Tämän vuoksi kaikkine kustannuksineen maahan kaivetun kaapelin hinta onkin Kuuskaista ja KSVV Oy:n sopimuksissa noin 20 Euroa/m.

    Viestintäviraston kesäkuun 2017 julkaisun mukaa keskihinta Suomessa on ollut vain 8,30 Euroa/m.

    http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/52215/e75cc6e33b


  • TupaUuno

   Alkaa minullekin valjeta koko kuppauksen laajuus ja suunnitelmallisuus. Ei mikään ihme, että kuntajohtajat on talutushihnassa vedetty mukaan. Loppuun asti Kittilän tapaan, vaikka tuhkat pesästä.

  • Osakkeet_laimenee

   Kivijärvi ja Kyyjärvi päättivät osallistia viime perjantaina 2,2 miljoonan euron KSVV Oy:n viimeisimpään maksulliseen osakeaantiin, eli rahan keräykseen.

   Mitään uutta osalistuminen ei tarjoa, vaan pelkästään rahankeräystä kunnilta

  • Uunottaja

   Keräys jatkuu kesällä. Luvassa jättivoitot!

  • Oma_hallinto__aiheutti

   KSVV ei saa pääomia ja rahaa mistään muualta kuin rupukunnilta. Ja myös lainojen maksuun.

   Maksut alkavat olla pikkukuntien vuotuisten verotulojen suuruisia.
   Nyt kyllä puhutaan kuntien todellisista konkursseita mitä oikeasti ei vielä ole Suomessa koettu.

  • ValttiKortti

   Kenelle on KSVV:n velat ja vastuut ulkoistettu? Kunnille tietenkin ja VERONMAKSAJILLE! Kuka hyötyy? PELIN RAKENTAJA!

   • YhtäköyttäSalusharjuu

    " Kuka hyötyy? PELIN RAKENTAJA! 2

    Missäs tämä pelinrakentaja pitää konttoriaan? Varlakovilla on oma konttori Karstulan Alohassa missä myös Kehitysyhtiön pomo/kautta KSVVN:n hallituksen jäsen. Niin ja Dekaanilla yliopistolla.


  • täysin.täysin

   Taitaa tuo liikeidea olevan täysin poskellaan!

  • SirkusTienalitusta

   Kalmarissa oli eilen kaksi isoa ja punaista ja komeata tienalituksien porausautoa tekemässä valokuidulle tunneleita. Rahaa palaa ja rupukunnat maksaa. Kalmarin valokuitu-kampanjassa mukana ei ole Saarijärvi lainkaan!

   https://ksvv.fi/kampanjat/kalmari/

  • käsi.toisen.taskussa

   Toteutuminen edellyttää ...tukea! Niimpä, tukea aina pitää saada! Ei taida tukea kuitenkaan tulla. Mitä sitten sanoo kuitumies?

  • Tukea_yli_100-prosenttia

   Taitaa KSVV Oy olla todella vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa

   LAINAUS KSVV:n lausunnosta Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle 7.3.2017

   "KESKI-SUOMEN VALOKUITUVERKOT OY:N ASIANTUNTIJALAUSUNTO
   Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kokous 7.3.2017

   90 % tuki-intensiteetti pitäisi saada takautuvasti koskettamaan kaikkia hankkeita, jotta KSVV Oy tulisi tukikelpoiseksi

   90 tuki-intensiteetti hyvin tärkeä KSVV Oy:lle

   VIESTINTÄVIRASTO ON 3.3.2017 LÄHETTÄMÄSSÄÄN SÄHKÖPOSTISSA ILMOITTANUT ETTEI KSVV Oy OLE TUKIKELPIONEN, KOSKA YHTIÖ ON SAANUT LIIKAA JULKISTA TUKEA.

   100 % olisi oikea tuki-intensiteetti

   LOPUKSI
   Valtion pitää kantaa vastuu Laajakaistasta kaikille – hankkeesta.
   Valtion ja maakuntaliiton vahva mukanaolo sai pienet kunnat mukaan hankkeisiin suurilla takausvastuilla.

   KSVVOy:n omistajakunnat ovat joutuneet lisäämään omaa maksuosuuttaan merkittävästi turvatakseen kunnan ja kuntalaisten ennakkoon maksamat rahat, kun valittu operaattori (Kuuskaista) ajautui taloudellisiin ongelmiin.

   Mikäli hankkeet eivät saa maakuntaliiton kilpailutuksen mukaisia valtiontukiosuuksia pienille kunnille jäävät maksettavaksi sietämättömän suuret lainat (28 milj. euroa) KSVV Oy:n ajautuessa konkurssiin.

   Tukikelvottoman verkon rahoitus ja tukikelpoisen verkon omarahoitusosuus (yhteensä 61 % rakennuskustannuksista) on kokonaan pienten omistajakuntien takaaman lainarahoituksen varassa."

   https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2017-AK-110885.pdf

  • totta_tosiaan

   Mutta Toimari toteaa lehtijutussa ettei yhtiö ole taloudellisissa vaikeuksissa.

  • Onko_prosentit

   Konneveden kohdalle on mennyt 600 000€ liikaa veronmaksajien rahaa kunnalta, joka pitää mahdollisen tukien saamisen yhteydessä heti palauttaa jos ei löydy sellaista yksityistä sijoittajaa mielellään Konnevedeltä, joka sijoittaa yhtiöön Konneveden verkkoon kolmanneksen eli 3,3 miljoonaa/3 = 1,1 miljoonaa euroa. Ja sitten ilman tuota sijoittajan ilmaantumista sen 900 000€:n saamiseksi pitää vielä palauttaa kunnalta saatuja 2700000€ - 90*2700000€/100= 370 000€. Joten saadakseen noin 900 000€ yhtiön pitää palauttaa euroja noin miljoonan edestä. - Ei paranna taloutta.

  • Manu.Muisto

   Miten yhtiö voisi saada 6,5%:n tuoton, kun kerran takausprovisionkin määrääminen katsottiin liian hankalaksi Holdingin suoritettavaksi ja lainat taattiin ilman provisiota. Eli provisio olisi muistaakseni ollut noin 4%.

   • yhtälö

    Eihän noiden yhtiöiden liikevaihto riitä edes noihin provisioihin


  • ei.ommoo.rahhoo

   Niin kauvan toimari tekohengittää verkkoyhtiötä kun kunnat antavat rahaa. Ei velalla väliä, sehän on vain kuntalaisten rahaa!

  • PetriLeivo2

   LAINATARJOUS !!! Oletko koskaan ajatellut stressitöntä lainaa olevan hyvämaineinen yritys? Etsitkö lainaa ja kieltäytyi paikalliselta pankiltasi? Onnittelut Olet oikeassa paikassa tarjoamaan lainaa, Welfare Financial Corporation on ratkaisu taloudellisiin ongelmiisi. Voit saada lainan nopealla siirrolla ja ilman pettymystä lainahakemus koskee yrityksiä ja kaikkia yli 18-vuotiaita henkilöitä. Kiinnostuneiden tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse: [email protected]

   PALVELUJEN SISÄLTÖ:
   * Henkilökohtaiset lainat (vakuudettomat ja vakuudettomat)
   * Yritysten lainat (turvattu ja vakuudettomat)
   * Home Improvement (turvattu ja vakuudettomia)
   * Sijoituslainat (vakuudettomat ja vakuudettomat)
   * Muut lainat

   Kiinnostuneet henkilöt Ota yhteyttä sähköpostitse: [email protected]

  • korporaatti

   Samanlaiset ehdot tarjoaa KSVV. Rahanmeno taataan!

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Täytyi haukkuu sut lyttyyn

   En haluu tuntee rakkautta sua kohtaan enää ja haluun unohtaa sut mut sit tulee kuiteki paha olo kun haluis vaan oikeesti
   Ikävä
   62
   1725
  2. SINÄ nainen hyvin läheltä

   Pidän sinusta. Mutta mene ensin juttelemaan lääkärin luokse, ja hoida itsesi kuntoon. Sit kun sä olet kunnossa, niin mä
   Ikävä
   67
   1041
  3. 45
   1035
  4. Et voi olla loputtomasti hiljaa

   Nainen. Tarkoitan siis meidän juttua. Eihän tämä tällaiseen epätietoisuuteen voi jäädä siinä vaan särkyy kumpikin. Kerto
   Ikävä
   63
   963
  5. Ajatus aamuun

   Tämä jollekin tärkeälle. On asioita mistä jutellaan, on asioita mistä vitsaillaan, on myös asioita mistä ei puhuta kenen
   Ikävä
   71
   939
  6. Nainen mitä tekisit

   Joutuisit tekemään miehelle ja sinulle tai sinulle ja miehellesi ja kahdelle lapselle ruokaa ja kaapista löytyy 2 litraa
   Sinkut
   158
   899
  7. Siis ei ole edes mahdollista

   että ei törmätä, ei sit millään vaikka päällä hyppisi
   Ikävä
   44
   860
  8. Martina kauniina lehtihaastattelussa

   Martina antoi hyväntuulisen haastattelun lehteen. Tyylikkäitä kuvia ja kivoja vaatteita kauniilla Martinalla.
   Kotimaiset julkkisjuorut
   182
   805
  9. J-miehelle

   haluan kertoa että olet edelleen mulle rakas. Ajattelen sinua päivittäin kulta.
   Ikävä
   58
   788
  10. Minä en luota sinuun yhtään nainen

   ja aistin että yrität taas satuttaa henkisesti koska tiedät että olet heikkouteni joten siksi tein mitä tein mutta en ki
   Ikävä
   34
   762
  Aihe