Aihe

Taivas koskettaa maata

Anonyymi

Sy­dän­ke­sän vii­kot ovat mo­nil­le suo­ma­lai­sil­le mie­lui­sin­ta lo­ma­kaut­ta. Olem­me saa­neet vir­kis­tyä ja naut­tia su­ven su­loi­suu­des­ta. Mo­nil­la on loma-ai­ka vie­lä edes­sä­päin. Joi­den­kin elä­mäs­sä juu­ri ke­sä­ai­ka voi ol­la ras­kain­ta ja vaa­ti­vin­ta työ­ai­kaa. Kaik­ki ih­mi­set tar­vit­se­vat le­poa työs­tä ja vir­kis­tä­vää vaih­te­lua elä­mään­sä. Myös us­ko­ne­lä­määm­me tar­vit­sem­me vir­voi­tus­ta.

Ju­ma­lan luo­mis­työn ih­me

En lie­ne ai­noa ih­mi­nen, joka ai­na uu­des­taan häm­mäs­tyy ja ihas­te­lee Luo­jan suu­ria töi­tä. Luon­non ää­rel­lä ih­mi­nen tun­tee pie­nuu­ten­sa ja saa aa­vis­tuk­sen Ju­ma­lan luo­mis­työn suu­ruu­des­ta. Ju­ma­lan ai­ka­naan Jo­bil­le esit­tä­mä ky­sy­mys voi tul­la oma­koh­tai­sek­si: ”Mis­sä olit sil­loin, kun minä las­kin maan pe­rus­tuk­set? Ker­ro mi­ten se ta­pah­tui, jos osaat!” (Job 38:4.)

Myös evan­ke­lis­ta Jo­han­nes muis­tut­taa mei­tä Ju­ma­lan suu­ris­ta te­ois­ta, jot­ka hän on teh­nyt meil­le syn­tiin­lan­kee­muk­sen tur­me­le­mil­le ih­mi­sil­le. Jo­han­nes to­dis­ti kai­ken syn­ty­neen Sa­nan voi­mal­la. Koko maa­il­ma on luo­tu Jee­suk­sen Kris­tuk­sen kaut­ta. ”Mi­kään mikä on syn­ty­nyt, ei ole syn­ty­nyt il­man hän­tä” (Joh. 1:2–3).

Syn­ti vie ilon, rau­han ja va­pau­den

Jo­han­nes opet­ti Kris­tuk­seen vii­ta­ten pi­mey­des­sä lois­ta­vas­ta va­los­ta, joka va­lai­see jo­kai­sen ih­mi­sen (Joh. 1:4–5). Mi­hin ih­mi­nen tar­vit­see täl­lais­ta va­loa?

Is­ra­e­lin ku­nin­gas Daa­vid oli ko­ke­nut elä­mäs­sään ras­kai­ta vai­hei­ta. Hän oli teh­nyt pa­ho­ja te­ko­ja ja elä­nyt si­veet­tö­mäs­ti avi­on­rik­ko­ja­na ja mur­ha­mie­he­nä. Hän oli vai­en­nut lan­kee­muk­sis­taan ja yrit­tä­nyt unoh­taa ta­pah­tu­neet ri­kok­set ja syn­nit.

Syn­ti oli vie­nyt Daa­vi­dil­ta us­kon, hy­vän oman­tun­non ja elä­mä­ni­lon. Hä­nen oma­tun­ton­sa syyt­ti hän­tä öin ja päi­vin (Ps. 32:4). Täs­sä ti­lan­tees­sa pro­feet­ta Naa­tan sai Ju­ma­lal­ta ke­ho­tuk­sen men­nä kes­kus­te­le­maan ku­nin­kaan kans­sa. Naa­ta­nin puhe oli koh­ti käy­vää. Daa­vid tun­nus­ti syn­tin­sä. Naa­tan il­moit­ti hä­nel­le an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta: ”Her­ra va­paut­taa nyt si­nut täs­tä syn­nis­tä, ei­kä si­nun tar­vit­se kuol­la” (2. Sam. 12:13).

Ar­mon tai­vas maan pääl­lä

Daa­vid sa­noi sel­lai­sen ih­mi­sen ole­van au­tu­as eli on­nel­li­nen, jon­ka pa­hat teot on an­net­tu an­teek­si ja jon­ka syn­nit on pyy­hit­ty pois (Ps. 32:1). Kun ih­mi­nen ko­kee elä­mäs­sään uu­des­ti­syn­ty­mi­sen ih­meen, sa­no­taan ”ar­mon tai­vaan” kos­ket­ta­van maa­ta.

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­mas­sa il­moi­te­taan mei­dän­kin ai­kam­me ih­mi­sil­le, kuin­ka ”Ju­ma­la it­se teki Kris­tuk­ses­sa so­vin­non maa­il­man kans­sa ei­kä lu­ke­nut ih­mi­sil­le vi­ak­si hei­dän rik­ko­muk­si­aan; meil­le hän us­koi so­vi­tuk­sen sa­nan” (2. Kor. 5:19).

Ju­ma­la luo vie­lä­kin uut­ta elä­mää siel­lä, mis­sä us­kol­la omis­te­taan hyvä sa­no­ma kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. Kil­voi­tuk­sen mat­kal­la jo ole­vil­le muis­tu­te­taan pro­feet­ta Je­sa­jan sa­noin: ”Vaik­ka vuo­ret järk­kyi­si­vät ja kuk­ku­lat hor­jui­si­vat, mi­nun rak­kau­te­ni si­nuun ei jär­ky ei­kä mi­nun rau­han­liit­to­ni hor­ju, sa­noo Her­ra, si­nun ar­mah­ta­ja­si” (Jes. 54:10).

Kris­tuk­sen seu­raa­jat saa­vat jo mat­kal­la ko­kea tai­vaan ilon esi­ma­kua. Ar­mon tai­vaas­sa, Kris­tuk­sen seu­raa­jien jou­kos­sa, iloi­taan, ku­ten Daa­vid ai­ka­naan ke­hot­ti: ”Iloit­kaa ja rie­muit­kaa Her­ras­ta, te van­hurs­kaat! Ko­hot­ta­kaa rie­mu­huu­to te oi­ke­a­mie­li­set!” (Ps. 32:11.) Pe­ril­le pääs­ty­äm­me, kun­ni­an tai­vaas­sa, me kaik­ki yh­dym­me kii­tok­seen (Ilm. 19:6–7).

Ta­pa­ni Kop­sa

1

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   11 Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen.
   12 Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jeesus Kristus ilmestyi minulle.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Muusikko Pave Maijanen, 70, on kuollut

   "Talvella 2018 hän sai ALS-diagnoosin. Ensioireet hän huomasi syksyllä 2018. Tuolloin Maijanen alkoi tuntea kummallisia lihaskramppeja ja huomasi, ett
   Maailman menoa
   36
   1642