Aihe

Vuorotellen taistelun ja rauhan aikoja

Anonyymi

En­si sun­nun­tai­na jul­kis­te­taan SRK:n his­to­ri­an kol­mas osa Myrs­ky­jen kes­kel­lä, Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen his­to­ria 3 (1962–1980). Kir­jan si­säl­tö on he­rät­tä­nyt mie­len­kiin­toa, on­han ky­sy­myk­ses­sä ai­ka, jon­ka moni lu­ki­ja on it­se hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti elä­nyt.

Tut­ki­mus avaa mur­ros­ta, jon­ka kes­kel­lä SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten vas­tuun­kan­ta­jat te­ki­vät työ­tään. 1960-lu­vul­la ra­di­ka­li­soi­tu­mi­nen ete­ni laa­jal­la rin­ta­mal­la, ja yh­teis­kun­nal­li­set ra­ken­ne­muu­tok­set oli­vat en­nen­nä­ke­mät­tö­miä. Tuol­loin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­ses­sa kris­til­li­syy­des­sä ko­et­tiin tar­peel­li­sek­si toi­mia maal­lis­tu­mis­ta vas­taan ja puo­lus­taa Raa­ma­tun pe­rus­tal­le ra­ken­tu­vaa us­koa ja elä­mää. Pyr­ki­myk­se­nä oli sekä yk­sit­täis­ten ih­mis­ten et­tä koko us­ko­vien yh­tei­sön var­jel­tu­mi­nen yh­des­sä us­kos­sa, rak­kau­des­sa, opis­sa ja hen­ges­sä.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä jär­jes­tet­ty­jen kes­kus­te­lu­jen läh­tö­koh­ta­na oli us­ko­vais­ten yh­tey­den vaa­li­mi­nen. Niis­sä ko­et­tiin siu­nauk­sen het­kiä, kun ajan pai­nei­den kes­kel­lä tais­te­le­va sai hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti us­koa ar­mo­e­van­ke­liu­min. Us­ko­vai­set ha­lu­si­vat kor­ja­ta asi­oi­ta ja py­syä kris­til­li­syy­den rak­kau­des­sa.

Kes­kus­te­luis­sa al­koi kui­ten­kin 1970-lu­vun puo­li­vä­lin jäl­keen il­me­tä myös kris­til­li­syy­del­le vie­rai­ta piir­tei­tä. Esiin­tyi toi­min­ta­mal­le­ja ja ope­tus­ta, jot­ka ai­heut­ti­vat häm­men­nys­tä ja ah­dis­tus­ta ja ovat jäl­keen­päin he­rät­tä­neet laa­jaa kri­tiik­kiä. Näis­tä kris­til­li­syy­den kes­kuu­teen il­maan­tu­neis­ta op­pi­har­hois­ta ja vää­rin­käy­tök­sis­tä SRK esit­ti pa­hoit­te­lun­sa vuon­na 2011.

Tut­ki­muk­sen ajan­jak­so­na ko­et­tiin poik­keuk­sel­li­sen voi­ma­kas­ta SRK:n ja rau­ha­nyh­dis­tys­ten toi­min­nan laa­je­ne­mi­sen ai­kaa. Lap­si- ja nuo­ri­so­työs­sä alet­tiin py­hä­kou­lun rin­nal­la pi­tää lap­sil­le päi­vä­ker­ho­ja ja nuo­ril­le raa­mat­tu­luok­kia. Eri­lai­set nuor­ten­päi­vät muo­tou­tui­vat sään­nöl­li­sik­si ta­pah­tu­mik­si, ja leh­tien li­säk­si alet­tiin jul­kais­ta yhä enem­män kir­jo­ja. Tuol­loin han­kit­tiin myös en­sim­mäi­set lei­ri­kes­kuk­set, ja lei­ri­työ ra­ken­tui nii­den ym­pä­ril­le.

Kris­til­li­syy­den elä­mään on his­to­ri­as­sa si­säl­ty­nyt vuo­ro­tel­len tais­te­lun ja rau­han ai­ko­ja. Tänä päi­vä­nä on mo­nel­la tar­ve pu­hua hoi­to­ko­kou­sa­jan ko­ke­muk­sis­ta. Kes­kus­te­lua on hyvä käy­dä her­käl­lä kor­val­la kuun­nel­len ja Ju­ma­lan huo­len­pi­toon tur­vau­tu­en.

Ju­ma­lan Hen­ki on rak­kau­den ja an­teek­si­an­ta­muk­sen hen­ki. Se oh­jaa Ju­ma­lan sa­nan mu­kai­seen elä­mään ja Kris­tuk­sen mie­lel­lä tu­ke­maan mat­ka­ys­tä­viä tiel­lä, joka vie tai­vaa­seen.

25

205

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Vanha avaus.

  • Anonyymi

   Teidänkin synnit on veriruskeat. On tehty syntejä kouluissa työpaikoilla juopoteltu huorattu käyty prostituoiduissa, huumeita homoiltu . Näpistelty . Puhuttu pahaa. Esitetty lakia noudattavaa juutalaista kirottu muita ja kirottu kristittyjä on avioliiton ulkopuolisia lapsia raiskauksia abortteja väkivaltaa lunttauata väärentelyä saatanalle laittamista . Teitä ei erota mikään jehovista , jahveista, hellareissa,vapareissa, synagogilta,moskeijoista. Yhtä pahaa ulkokultaista valkoiseksi kalkittu seinää. Päältä toista sisältä toista . Muiden kristittyjen kiroaminen on synneistä suurimpia.

  • Anonyymi

   Olen lukenut kirjan. Aloitin kirjan lukemisen viimeisestä osasta - III SRK ajan muutosten keskellä - minkä jälkeen alusta - I SRK:n toiminta kehittyy ja II SRK:n hallinto ja organisaatio.

   Olihan kirja raskasta joskin mielenkiintoista luettavaa. Kirjasta saa sellaisen käsityksen, että hoitokokoukset pääosin loppuivat vuoteen 1980. Kokemukset ovat kyllä toiset. Mutta tarkoitetaanko kirjassa mahdollisesti sitä, että SRK:lla ei myöhemmin ollut mitään tekemistä järjestettyjen tilaisuuksien kanssa. Eli tieto - vakavasta harhaopista - ei ilmeisesti ollut saavuttanut kaikkia, koska "sairas hoitaminen/kiusaaminen" keksityillä/tekastuilla syillä, joista puhuteltava ei tiennyt eikä edellenkään tiedä mitään - vielä jatkui 1980-luvulla ainakin tietämälläni/tuntemallani paikkakunnalla.

   Myrskyjen keskellä
   s. 457 "Äärimmillään hoitokokouksissa saattoi esiintyä suoranaiseen kiusantekoon viittaavia piirteitä, joita ei voi selittää muuten kuin hoitotehtävissä olleiden henkilöiden kyynistymisellä ja harkintakyvyn pettämisellä."

   Myrskyjen keskellä
   s. 491 "SRK joutui 1960- ja 1970-lukujen aikana selvittelemään lukuisia yksittäisiä puhujiin liittyneitä ongelmia, joita paikalliset vanhoillislestadiolaiset eivät kyenneet ratkaisemaan. SRK pyrki tällaisissa tapauksissa kuulemaan kaikkia asianosaisia ja löytämään sovitteluratkaisun. Usein näin tapahtuikin. Jos erimielisyyden syy oli ollut puhujan toiminnassa, SRK piti parempana, ettei hän puhunut, vaikka itse asia olisikin korjattu. Oma aloitteisesti SRK puuttui yksittäisen puhujan asioihin silloin, kun ongelma oli yleisessä tiedossa mutta paikalliset eivät olleet siihen puuttuneet."

   • Anonyymi

    Luulen, että harhaopista puhuttiin vasta joskus 2000-luvulla. Sen aikaisia käsityksiä ei ole peruttu esim. Päivämiehessä tai muualla, josta kaikki olisivat saaneet tietoa uudesta ymmärryksestä. Vielä 1990-luvun alussa johtokunnan jäsenen vetämää hoitokokousta vanhaan malliin.

    Kirja on mielenkiintoinen, mutta sievistelee SRK:n osuutta hoitokokouksista. Asia laitettu liiaksi yhden ihmisen (HS) syyksi, on siinä muutkin olleet mukana. Korostan vielä, että osa hoitokokouksista oli varmaan aiheellisiakin, mutta ihmisen on sellaisissa vaikea toimia, niin että rakkaus ja armo olisivat mukana. Saattoi olla melkein yhtä julmaa kuin tällä palstalla kohtelu vanhoillislestadiolaisia kohtaan....


   • Anonyymi

    Laajamittaiset hoitokokoukset loppuvat toki 80-luvun alussa, mutta ne jätti jäljet, joista kärsittiin pitkälle 90-luvulle saakka. Monet uskovaiset olivat turhan tiukkoja ja samalla kyttäiltiin toisten tekemisiä. Koska monien uskovaisten välit olivat 80-luvulla hyvin tulehtuneita, järjestettiin ylimääräisiä sovittelukokouksia vuonna 85. Muistan itsekin tällaisen kokouksen hyvn selvästi ja se oli aikamoisen riitaisa. 70-luvun traumat olivat jättäneet moniin Jumalan lapsiin jälkiä. Moni hoitokokousmyllyn läpikäynyt olisi ollut oikeasti terapian tarpeessa, mutta vielä 80-luvulla ”hengellisiä” asioita ei sopinut hoitaa terapiassa. Vasta 2000-luvun alussa on alettu ymmärtämään paremmin näitä traumoja ja niitä on päästy hoitamaan myös kristillisyytemme sisällä. Hankalistakin asioista on voinut puhua. Paitsi 2010 vuoteen tultaessa alkoivat uudet myrskyt, kun moni puhujaveli jäi kiinni pedofiliasta. Moni alkoi vaatii liikkeelle muutosta ja aina nämä muutosvaatimukset eivät olleet Pyhän Hengen mukaisia. Varsinaisia hoitokokouksia ei enää aloitettu, mutta moni harhaan astunut kertoi, että heitä oltaisiin ”kurmuutettu”. En sitten tiedä, mitä tämä kurmuutaminen oikein tarkoittaa.
    Tätä nimitystä on käyttänyt ahkerasti mm. Johannes Alaranta ja Tuomas Pelkonen.


   • Anonyymi

    Hoitokokousselvitykset ovat vasta alussa - väärinkäytökset tulee korjata. Siitä ei selittelyillä selviä, vaikka hoitajat yrittävätkin keksiä käytökselleen kaikenlaisia tekosyitä. Jokainen tuntee paikkakuntansa "aktiivihoitajat". Näitä henkilöitä ja heidän käyttäytymistään ei kukaan koskaan unohda. Mitään ei ole anteeksi annettu, koska mitään ei ole anteeksi pyydettykään. Näkisin, että esim. puhuja on yhteisössä sen verran vastuullisessa asemassa, että mikäli hän on ollut osallisena suoranaiseen kiusaamisen, hänet tulee vapauttaa tehtävästään, vaikka hän korjaisikin tekonsa.

    Usein kuulee saarnoissa puhuttavan, että ketään ei pakoteta uskomaan. Se nyt on yksinkertaisuudessaan selvä asia. Tästä saa kuitenkin aivan väärän käsityksen tai tämän voi kuulija tulkita täysin väärin puhuttaessa hoitokokouksista/-tilaisuuksista. Tuolloin ei ollut kysymys siitä, etteikö ihmiset olisi halunneet uskoa, vaan siitä, että heidän tuli tunnustaa juuri puhuteltavan keksimin sanoin ilmaistuna asioita, joista he eivät tienneet mitään. Siis hoitajat pakottivat puhuteltavaa tekemään parannusta jostakin hoitajan /hoitajien omista synneistä ja heidän omantuntonsa kautta/ehdoilla. Jos puhuteltava ei osannut ilmaista/arvannut, mistä hoitaja puhutteli, puhuteltavaa kiusattiin ehei, ei, enhän minä sitä tarkoittanut..., ei, ei aivan muusta on kysymys..., olet ymmärtänyt väärin... jne. Kun puhuteltava ei arvannut syytä Kristuksen kirkkolakia käytettiin väkivallan apuvälineenä ja koolle kutsuttiin aina vain isompi ja isompi porukka kiusaamaan ja pilkkaamaan ei se ymmärrä -periaatteella. Tiedän tapauksen, jossa hoitaja toimi "siunaajana" ja kysyttäessä, mitä hänen asiansa koski, hän vastasi, että mikä sinulle riittää, jos ei anteeksianto riitä. Tapaus laajeni, koska syy jäi täysin epäselväksi ja on sitä edelleenkin. Tapauksella on kaksi päätekijää. Käsittääkseni tämä on väkivaltaa ja ainakin lähentelee Pyhän Hengen pilkkaa.


   • Anonyymi

    Hoitajille kysymys, että mitä tulikaan tehtyä? Hoitajien on aika astua esiin ja kertoa rehellisesti mistä oli kysymys. Yhteisö auttaa järjestämällä keskudtelutilaiduuden - tarvittaessa julkisen - jossa hoitajan uskonkäsitykset mennään läpi.


   • Anonyymi

    Ai kiusaa. Laittaa saatanalle Jeesukseen uskovia olemattomista tavallisista asioista .


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Luulen, että harhaopista puhuttiin vasta joskus 2000-luvulla. Sen aikaisia käsityksiä ei ole peruttu esim. Päivämiehessä tai muualla, josta kaikki olisivat saaneet tietoa uudesta ymmärryksestä. Vielä 1990-luvun alussa johtokunnan jäsenen vetämää hoitokokousta vanhaan malliin.

    Kirja on mielenkiintoinen, mutta sievistelee SRK:n osuutta hoitokokouksista. Asia laitettu liiaksi yhden ihmisen (HS) syyksi, on siinä muutkin olleet mukana. Korostan vielä, että osa hoitokokouksista oli varmaan aiheellisiakin, mutta ihmisen on sellaisissa vaikea toimia, niin että rakkaus ja armo olisivat mukana. Saattoi olla melkein yhtä julmaa kuin tällä palstalla kohtelu vanhoillislestadiolaisia kohtaan....

    Lestoillakin on avioeroja silti haukkuvat muita myös hellarit eroilee asuu avoliitossa .


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Laajamittaiset hoitokokoukset loppuvat toki 80-luvun alussa, mutta ne jätti jäljet, joista kärsittiin pitkälle 90-luvulle saakka. Monet uskovaiset olivat turhan tiukkoja ja samalla kyttäiltiin toisten tekemisiä. Koska monien uskovaisten välit olivat 80-luvulla hyvin tulehtuneita, järjestettiin ylimääräisiä sovittelukokouksia vuonna 85. Muistan itsekin tällaisen kokouksen hyvn selvästi ja se oli aikamoisen riitaisa. 70-luvun traumat olivat jättäneet moniin Jumalan lapsiin jälkiä. Moni hoitokokousmyllyn läpikäynyt olisi ollut oikeasti terapian tarpeessa, mutta vielä 80-luvulla ”hengellisiä” asioita ei sopinut hoitaa terapiassa. Vasta 2000-luvun alussa on alettu ymmärtämään paremmin näitä traumoja ja niitä on päästy hoitamaan myös kristillisyytemme sisällä. Hankalistakin asioista on voinut puhua. Paitsi 2010 vuoteen tultaessa alkoivat uudet myrskyt, kun moni puhujaveli jäi kiinni pedofiliasta. Moni alkoi vaatii liikkeelle muutosta ja aina nämä muutosvaatimukset eivät olleet Pyhän Hengen mukaisia. Varsinaisia hoitokokouksia ei enää aloitettu, mutta moni harhaan astunut kertoi, että heitä oltaisiin ”kurmuutettu”. En sitten tiedä, mitä tämä kurmuutaminen oikein tarkoittaa.
    Tätä nimitystä on käyttänyt ahkerasti mm. Johannes Alaranta ja Tuomas Pelkonen.

    Tiedetään ettei moinen käytös ole mitään Jeesuksen uskoa vaan vanhaa lakia.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Hoitokokousselvitykset ovat vasta alussa - väärinkäytökset tulee korjata. Siitä ei selittelyillä selviä, vaikka hoitajat yrittävätkin keksiä käytökselleen kaikenlaisia tekosyitä. Jokainen tuntee paikkakuntansa "aktiivihoitajat". Näitä henkilöitä ja heidän käyttäytymistään ei kukaan koskaan unohda. Mitään ei ole anteeksi annettu, koska mitään ei ole anteeksi pyydettykään. Näkisin, että esim. puhuja on yhteisössä sen verran vastuullisessa asemassa, että mikäli hän on ollut osallisena suoranaiseen kiusaamisen, hänet tulee vapauttaa tehtävästään, vaikka hän korjaisikin tekonsa.

    Usein kuulee saarnoissa puhuttavan, että ketään ei pakoteta uskomaan. Se nyt on yksinkertaisuudessaan selvä asia. Tästä saa kuitenkin aivan väärän käsityksen tai tämän voi kuulija tulkita täysin väärin puhuttaessa hoitokokouksista/-tilaisuuksista. Tuolloin ei ollut kysymys siitä, etteikö ihmiset olisi halunneet uskoa, vaan siitä, että heidän tuli tunnustaa juuri puhuteltavan keksimin sanoin ilmaistuna asioita, joista he eivät tienneet mitään. Siis hoitajat pakottivat puhuteltavaa tekemään parannusta jostakin hoitajan /hoitajien omista synneistä ja heidän omantuntonsa kautta/ehdoilla. Jos puhuteltava ei osannut ilmaista/arvannut, mistä hoitaja puhutteli, puhuteltavaa kiusattiin ehei, ei, enhän minä sitä tarkoittanut..., ei, ei aivan muusta on kysymys..., olet ymmärtänyt väärin... jne. Kun puhuteltava ei arvannut syytä Kristuksen kirkkolakia käytettiin väkivallan apuvälineenä ja koolle kutsuttiin aina vain isompi ja isompi porukka kiusaamaan ja pilkkaamaan ei se ymmärrä -periaatteella. Tiedän tapauksen, jossa hoitaja toimi "siunaajana" ja kysyttäessä, mitä hänen asiansa koski, hän vastasi, että mikä sinulle riittää, jos ei anteeksianto riitä. Tapaus laajeni, koska syy jäi täysin epäselväksi ja on sitä edelleenkin. Tapauksella on kaksi päätekijää. Käsittääkseni tämä on väkivaltaa ja ainakin lähentelee Pyhän Hengen pilkkaa.

    Hengen pilkkaa on se kun sanoo kristittyjä saatanaksi ja Jeesusta . Se on hengen pilkka mikä on ikuinen synti .


  • Anonyymi

   Reisjärven loppiaispäivän alustus 5.1.-21 on kuunneltavissa opiston youtube, jossa
   Kinnusen Mikko piti alustuksen, siis kannattaa kuunnella ja katsoa se video !!!
   Oli mielestäni "paljon puhuva" alustus ! Antaa ajattelemisen aihetta !!!
   Opiston sivuilta löytyy !!!!

   • Anonyymi

    Harmi, ku se totteutettiin videona. Meillä videot kaikessa muodossa oli aina syntiä!


   • Anonyymi

    Niin YouTube ei sitten olekaan syntiä ?? Siellä on myös pornovideot .


   • Anonyymi

    Niin, siellä kehotettiin mm. Pitämään "hoitokokouksia" väärille teille joutuneille ystäville.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Niin YouTube ei sitten olekaan syntiä ?? Siellä on myös pornovideot .

    Kielto koskee vain huonoja pornovideoita: Ällös katsoasos huonojaos pornovidoitaos. Se on 11. käsky.


  • Anonyymi

   Minä olen kokenut koulu-tv:n kiellon ja ruumiillisen kurituksen lapsuudessa. Käykö vl-lapsi vieläkään esim. teatterissa koulussa?

   • Anonyymi

    Koulu TV ei näytä pornoa lapsille mutta terveystietoa kyllä . Tavalliset netit näyttää ja TV .


  • Anonyymi

   Jokaisella on henkilökohtainen vastuu teoistaan, niin myös hoitokokouksissa väärinmenetelleillä hoitajilla. Hoitajat eivät voi siirtää vastuuta menettelyistään esim. Srk:lle tai muulle taholle.

   • Anonyymi

    Totta.


   • Anonyymi
    UUSI

    SRK ja yhdistysten johto kiertelee vastuutaan kuin parhaat poliitikot ja psykopaatit. Pahimmillaan uhriudutaan kuin rikoksistaan kärähtänyt Venäjä. Johdon hoitokokouksin kuriin pelottelema vanhoillislestadiolainen yhteisö mahdollistaa väkivallan jatkumisen. Hoitokokouksissa ja pelkässä uhassa niiden käyttöön, on liikkeen johtohenkilöillä pelkoon kätketty aarre.


  • Anonyymi
   UUSI

   Pesäpallomailat on yhä varastossa Lempäälässsä. Olisiko syytä ottaa esille Itä-Länsi ottelua varten.

  • Anonyymi
   UUSI

   Asioita menneisyydestä on käyty läpi "omassa piirissä", jotka asiat eivät tarvitse olla esillä täällä "ruodittavana", julkisesti !
   Jos olette "sisällä" VL-uskossa, ehkä tiedättekin. Seurakuntapäiviä on pidetty, joten pulinat nyt pois !!! Ulkopuolisilta !

   • Anonyymi
    UUSI

    Tämä on juuri se oikea foorumi hoitajien korjaamattomille asioille. Hoitajien on turha yleisellä tasolla huudella asioiden korjaamisesta. On korjaamattomia asioita, jotka tulee korjata julkisesti.


  • Anonyymi
   UUSI

   Ne mitään taisteluja oo ollu, omia mokia ja ny selitellää

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Naisen vessakäynti suhteen alussa

   Mä olin ihastukseni kaa viettämässä viikonloppua. Eka kertaa yövyin miehen luona. Toisen yön jälkeisenä aamuna mulla meni vatsa aivan sekaisin. Oltiin
   Parisuhde
   214
   14360
  2. Liikenne topissa

   Mitäs liedenpohjassa tekeillä ku kuus kutosen liikenne katkaistu..poliisioperaatio
   Virrat
   40
   13351
  3. Maisa se jaksaa valehdella

   https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/28acb452-15ff-470d-80c3-511ad69abec0 Taas on syytön, taas on todisteita jotka jossain vaiheessa paljastaa Ma
   Kotimaiset julkkisjuorut
   285
   8859
  4. Liedenpohja

   Mikä hässäkkä siälä on päällä ??
   Virrat
   39
   6353
  5. Karanteenimääräyksiä rikkovaa ei rangaista.

   Ulkomailta tuleva koronatartuttaja saa Suomessa liikuskella ja juhlia estoitta. Omantunnon kysymys on noudattaako karanteenimääräyksiä toista on mones
   Maailman menoa
   226
   3672