Aihe

Ohjeita AdoptioEtsintään

Searcher

Ohjeita adoption takia johtuneen sukulaiseron kokeneille:

1.Kuka voi etsiä:

Biologisia sukulaisiaan voi etsiä oikeastaan kuka tahansa. Usein kuvitellaan, että adoption kohdalla vain adoptoitu henkilö itse voi etsiä sukulaisiaan ja ottaa näihin yhteyttä. Tämä ei pidä paikkaansa. Myös biologiset vanhemmat, biologiset isovanhemmat, biologiset sisarukset tai sisaruspuolet ja muut läheiset sukulaiset voivat etsiä adoption takia eroon joutunutta sukulaistaan. Nykyään esimerkiksi sukututkimuksia tehtäessä myös kaukaisemmat sukulaiset etsivät usein adoption takia kadoksissa olevia sukulaisiaan.

Kaikkein helpointa tietojen saaminen on kuitenkin adoptoiduille henkilöille itselleen. Adoption vuoksi sukulaisten etsimiseen ei olla Suomessa vielä laajasti totuttu ja siihen liittyy monia vanhakantaisia ennakkoluuloja. Monet kuvittelevat, että sukulaisten löytäminen aiheuttaa kriisin ihmisille tai loukkaa adoptiovanhempia. Täytyy muistaa, että vielä ennen 80-lukua pidettiin ihan normaalina sitä, että lapselle itselleen ei kerrottu hänen olevan adoptiolapsi. Asenteet ovat muuttuneet mm. kansainvälisen adoption myötä nopeasti, mutta valitettavasti jokainen virkailija ei vielä ajattele näin. Adoptoitujen lisäksi biologisilla vanhemmilla sekä sisaruksilla ja sisaruspuolilla on automaattinen oikeus saada tietoja sukulaisistaan. Adoptoitujen lapset sekä lastenlapset kuuluvat myös tähän ryhmään, joille täytyy antaa tietoja adoptiosta sekä biologisista sukulaisista.

2.Miten etsintään suhtaudutaan:

Tämä on hyvin hankala ja arka aihe. Adoptiota on pitkään pidetty vaiettuna ja jopa häpeällisenä asiana. On ollut häpeällistä antaa lapsi toisten kasvatettavaksi ja adoptiovanhempien motiivina on usein saada lapsia, kun biologisesti niitä ei voida saada. Tässä on kaksi keskeisintä adoptioon liittyvää häpeän syytä.

Monet ihmiset suhtautuvat biologisten sukulaisten etsintään edelleen ristiriitaisesti tai jopa ilkeästi. Ihmetellään, eivätkö adoptiovanhemmat ole olleet riittävän hyviä, jos lapsi haluaa etsiä biologisia sukulaisiaan. Biologisten vanhempien etsintää usein paheksutaan, sillä heidän ajatellaan häiritsevän adoptioperheen perherauhaa. Monet myös ihmettelevät, miksi biologiset vanhemmat ovat kiinnostuneita lapsista, jotka he ovat aiemmin hylänneet (suurin osa ihmisistä edelleen pitää lapsen antamista adoptioon hylkäämisenä).

Etsiminen herättää voimakkaita tunteita myös etsijässä olipa hän missä suhteessa adoptioon tahansa. Monet pelkäävät sitä, mitä he voivat löytää tai jäädä löytämättä. Adoptoidut saattavat kokea syyllisyyttä adoptiovanhempia kohtaan, biologiset vanhemmat kokevat usein syyllisyyttä sekä häpeää lapsen adoptioon luovuttamisesta ja adoptiovanhemmat pelkäävät menettävänsä lapsen. Adoptoidut saattavat myös pelätä adoptiovanhempien hylkäämistä. Sisaruksillekin tilanne voi olla hankala. Monet toivovat löytävänsä sisaruksia, mutta toisaalta sisarusten välille saattaa syntyä myös rakkautta siitä, miten eri tavoin elämä on heidän kohdallaan mennyt. Yleensä sisarusten väliset suhteet saattavat kuitenkin olla kaikkein kitkattomimmat. Myös biologisten isovanhempien ja adoptoitujen lasten väliset suhteet voivat muodostua helposti lämpimiksi.

3.Miten etsintä käytännössä suoritetaan:

Suomessa on hyvin monella tavalla adoptoituja ihmisiä. Tämän lisäksi Suomessa syntyneitä lapsia on vuoteen 1980 asti voinut adoptoida ulkomaille. Alla on sen takia erilaisia ohjeita erilaisiin tilanteisiin:

a)Suomessa syntynyt lapsi on adoptoitu Suomeen vuonna 1980 tai sen jälkeen

Adoption on järjestänyt joko yksi suomalainen kunta, kaksi suomalaista kuntaa yhteistyössä, Pelastakaa Lapset ry ja joku suomalainen kunta tai Pelastakaa Lapset ry yksin. Ensin kannattaa selvittää, mikä taho adoption on järjestänyt. Tätä voi kysyä adoptiovanhemmilta. Jos adoptiovanhemmilta tietoa ei syystä tai toisesta saa, niin kannattaa ottaa yhteyttä Pelastakaa Lapset –järjestöön. Jos Pelastakaa Lapset ei ole hoitanut adoptiota, niin sitten kannattaa ottaa yhteyttä adoptiolapsen syntymäkuntaan, joka on sama kuin biologisen äidin kotikunta syntymähetkellä.

Adoptiosta on olemassa erilaisia asiakirjoja. Näitä ovat mm. käräjäoikeuden päätökset, asiakirja adoptioluovutuksesta, isyysselvitys tai selvitys sen puuttumisesta, selvitys biologisen äidin (tai vanhempien) elämäntilanteesta, taustatietoja biologisista vanhemmista, adoptiovanhemmista laadittu selvitys, adoptiovanhemmista adoptioneuvonnan aikana tehdyt muistiot, asiakirjoja lapsen syntymästä, terveydentilasta ja sijaishoidosta (esim. lastenkoti) ennen adoptiosijoitusta. Tämän lisäksi arkistoituna voi olla mm. valokuvia lapsesta ja/tai biologisista sukulaisista sekä kirjeitä. Nämä asiakirjat tulisi löytyä adoption järjestäneen tahon arkistoista eli kunnan tai Pelastakaa Lapset –järjestön arkistosta.

Yleensä adoptiotahot pyrkivät toimimaan välikätenä, jos biologiset sukulaiset haluavat ottaa yhteyttä toisiinsa. He saattavat kieltäytyä antamasta yhteystietoja ja haluavat itse ottaa ensin yhteyttä etsittyyn henkilöön. Tämä voi olla oikein hyvä tapa, mikäli työntekijä on ymmärtäväinen ja yhteistyö hänen kanssaan sujuu. Joskus työntekijästä voi saada hyvän keskustelukumppanin etsimistä ja yhteydenottoa ajatellen. Osa työntekijöistä kuitenkin suhtautuu etsimiseen kielteisesti, joten älä anna tämmöisten henkilöiden masentaa itseäsi. Etsi silloin itsellesi tukea vaikka ystävistä tai Suomen Punaisen Ristin Henkilöetsinnästä.

Kannattaa ottaa yhteyttä myös Maistraattiin sekä seurakuntaan kuuluvien kohdalla kirkkoherranvirastoon. Täällä kannattaa selittää etsivänsä biologista sukulaista, joka on erossa adoption takia. Tällöin olisi hyvä olla mahdollisimman paljon tunnistetietoja etsittävästä henkilöstä. Tunnistetietoja ovat mm. syntymäpäivä, syntymäkunta (biologisen äidin asuinkunta syntymähetkellä), syntymässä saatu sukunimi (biologisen äidin sukunimi syntymähetkellä) ja tietoja biologisesta äidistä (tai vanhemmista) kuten sosiaaliturvatunnus tai syntymäpäivä. Kaikkia tietoja ei usein ole, eikä tarvitsekaan olla.

Asiaa voi kysellä myös käräjäoikeudesta. Voit ottaa yhteyttä lähimpään käräjäoikeuteen. He ohjaavat sinut tarvittaessa eteenpäin tai alkavat hoitaa asiaasi.

Linkkejä:
http://www.pelastakaalapset.fi/keita-me-olemme/yhteystiedot.php
Pelastakaa Lapset järjestössä kannattaa soittaa puhelinvaihteeseen Puh. (09) 4135 5400 ja kertoa, mistä asiasta on kyse. Silloin puhelu yhdistetään asiaa parhaiten tuntevalle henkilölle.
http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
http://www.oikeus.fi/6001.htm (Käräjäoikeudet)
http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/ (voi saada keskusteluapua etsimiseen)

b)Suomessa syntynyt lapsi on adoptoitu Suomeen vuonna 1979 tai ennen sitä

Uusi adoptiolaki tuli voimaan vuoden 1980 alussa. Ennen sitä tehdyt adoptiot ovat hieman erilaisia. Näitä vanhoja adoptioita koskevat käräjäoikeuksien asiakirjat sekä kirkonkirjat ovat periaatteessa julkisia. Monet ennen vuotta 1980 tehdyt adoptiot on kuitenkin muutettu vastaamaan uutta lakia, minkä takia monien kohdalla etsimiseen pätee kohdan a) ohjeet.

Jos adoptio on tehty ennen vuotta 1979, niin kannattaa yrittää lähteä selvittämään asiaa käräjäoikeuksista, Maistraatista tai kirkkoherranvirastosta. Tällöin olisi hyvä olla mahdollisimman paljon tunnistetietoja etsittävästä henkilöstä. Tunnistetietoja ovat mm. syntymäpäivä, syntymäkunta (biologisen äidin asuinkunta syntymähetkellä), syntymässä saatu sukunimi (biologisen äidin sukunimi syntymähetkellä) ja tietoja biologisesta äidistä (tai vanhemmista) kuten sosiaaliturvatunnus tai syntymäpäivä. Kaikkia tietoja ei usein ole, eikä tarvitsekaan olla. Tietoja voi löytyä helpostikin tai voi selvitä, että adoptio on vahvistettu uuden ns. vahvan adoption mukaiseksi vuonna 1980 tai sen jälkeen.

Käräjäoikeuden asiakirjoista tulisi saada selville adoptiotaho (kunta, Pelastakaa Lapset, yksityishenkilö, joku muu järjestö) tai ainakin adoptioon liittyvät välttämättömät asiakirjat, joista ilmenee biologisten sukulaisten henkilöllisyystiedot sekä mahdollisesti myös tietoja adoptiovanhemmista. Vaikka adoptio olisi vahvistettu uuden lain mukaiseksi, on biologisilla sukulaisilla oikeus saada toistensa henkilöllisyystiedot.

Jos kunta tai Pelastakaa Lapset ei ole toiminut adoptiota hoitavana tahona, niin henkilöt saavat/joutuvat yleensä itse hoitamaan yhteydenpidon. Tähän voi pyytää apua Suomen Punaisen Ristin Henkilötiedustelupalvelusta tai esimerkiksi läheisiltä ystäviltä.

Ennen vuotta 1980 tehtyjen adoptioiden surullisin asia monien kohdalla on se, että silloin adoptioita sai kuntien ja Pelastakaa Lapset –järjestön lisäksi välittää myös muut tahot. Adoptioita hoiti niin yksityishenkilöt kuin myös muutamat järjestöt. Monien adoptioiden kohdalla tämä tarkoittaa sitä surullista tosiasiaa, ettei adoptoitu välttämättä löydä taustastaan kovin paljon tietoa. Tällöinkin kuitenkin biologisten vanhempien henkilöllisyys kyetään selvittämään ja esimerkiksi käräjäoikeuden paperit tulee olla arkistoituina. Kuitenkin jo tällöin monet kunnat ja esimerkiksi Pelastakaa Lapset keräsivät jo jotain taustatietoja biologisista perheistä ja lapsen adoptioprosessista.

http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
http://www.oikeus.fi/6001.htm (Käräjäoikeudet)
http://www.pelastakaalapset.fi/keita-me-olemme/yhteystiedot.php
Pelastakaa Lapset järjestössä kannattaa soittaa puhelinvaihteeseen Puh. (09) 4135 5400 ja kertoa, mistä asiasta on kyse. Silloin puhelu yhdistetään asiaa parhaiten tuntevalle henkilölle.
http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/

c)Suomessa syntynyt lapsi on adoptoitu ulkomaille

Ulkomailla asuvat henkilöt ovat voineet adoptoida lapsia Suomesta vuoden 1979 loppuun asti. Pelastakaa Lapset on hoitanut noin sadan suomalaislapsen adoptiot ulkomaille. Ilmeisesti myös muut järjestöt ovat olleet välittämässä suomalaislapsia ulkomaille adoptioon. Yksityishenkilöt välittivät adoptiolapsia Suomesta ulkomaille paljonkin (muutamia satoja vuosittain) ja etenkin pohjoismaalaiset pariskunnat ilmoittivat adoptiohalukkuudestaan suomalaisissa lehdissä.

Jos sukulaisenne on adoptoitu Suomesta ulkomaille, kannattaa ensin selvittää, ettei hän ole Pelastakaa Lasten avulla adoptoitu. Kaikista Suomessa syntyneistä ulkomaille adoptoiduista lapsista tulisi olla adoptiopaperit Sosiaaliministeriön (nykyisin Sosiaali- ja terveysministeriö) arkistoissa. Poikkeuksina näistä voivat olla tilanteet, joissa esim. tanskalainen pariskunta on kutsunut raskaana olevan suomalaisnaisen Tanskaan synnyttämään lapsen. Tätä on tapahtunut ja tällöin ministeriössä ei välttämättä ole asiasta tietoa. Kaikissa tapauksissa asioita kannattaa kuitenkin tutkia niin pitkään, että kaikki mahdollisuudet on käytetty. Tietoja kannattaa yrittää kysyä myös sukulaisilta, jotta voisi selvitä esimerkiksi se, mihin maahan lapsi on adoptoitu. Tällöin kannattaa edetä kyseisen maan viranomaisten kanssa yhteistyöhön, jossa voi auttaa Suomen Punaisen Ristin Henkilöetsintä-palvelu. Suomen Punaisen Ristin apu on ollut erittäin arvokasta ja toimivaa etenkin ulkomaille adoptoitujen lasten kohdalla.

Jos lapsi on kuitenkin syntynyt Suomessa, niin hänestä tulisi löytyä tiedot normaalisti Maistraatista tai kirkkoherranvirastosta. Tällöin olisi hyvä olla mahdollisimman paljon tunnistetietoja etsittävästä henkilöstä. Tunnistetietoja ovat mm. syntymäpäivä, syntymäkunta (biologisen äidin asuinkunta syntymähetkellä), syntymässä saatu sukunimi (biologisen äidin sukunimi syntymähetkellä) ja tietoja biologisesta äidistä (tai vanhemmista) kuten sosiaaliturvatunnus tai syntymäpäivä. Kaikkia tietoja ei usein ole, eikä tarvitsekaan olla.

http://www.vaestorekisterikeskus.fi/
http://www.oikeus.fi/6001.htm (Käräjäoikeudet)
http://www.pelastakaalapset.fi/keita-me-olemme/yhteystiedot.php
Pelastakaa Lapset järjestössä kannattaa soittaa puhelinvaihteeseen Puh. (09) 4135 5400 ja kertoa, mistä asiasta on kyse. Silloin puhelu yhdistetään asiaa parhaiten tuntevalle henkilölle.
http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/

d)Ulkomailta Suomeen adoptoidut

Useimmat ulkomailta adoptoidut tietävät adoption järjestäneen tahon. Vuoden 1985 jälkeen adoptoidut ovat adoptoitu Interpedian, Pelastakaa Lapset ry:n tai Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kautta tai harvoissa tapauksissa yksityisesti. Ennen vuotta 1985 adoptoidut on adoptoitu yleensä Interpedian kautta tai yksityisesti.

Jos adoptiotaho on joku em. tahoista, kannattaa ottaa yhteyttä sinne saadakseen itselleen kaikki taustaa koskevat tiedot. Lisätietoja kannattaa yrittää kysellä adoptiovanhemmilta mahdollisimman paljon, sillä he ovat yleensä saaneet lisätietoja lapsen hakumatkalla.

Sukulaisten etsiminen ulkomailta on vaikeampaa kuin Suomesta, mutta se ei ole mahdotonta. Internetissä on jo lukuisia adoptioon liittyviä etsintäpalveluita, listoja sekä vapaaehtoisia henkilöitä, joiden avulla tuhannet etsivät biologisia sukulaisiaan maailmalta. Jatkuvasti sukulaiset löytävät toisiaan, mutta osan etsiminen kestää hyvin kauan eikä ehkä koskaan tuota tulosta.

Suomen Punaisen Ristin Henkilöetsinnältä kannattaa pyytää apua, sillä heillä on käytössään maailmanlaajuinen etsintäjärjestelmä. Internetissä kannattaa tehdä etsintöjä kaikilla olemassa olevilla tiedoilla ja kannattaa laittaa ilmoituksia erilaisille keskustelupalstoille. Monissa kehitysmaiden nettiyhteydet lisääntyvät kovaa vauhtia ja ihmiset ovat usein avuliaita näissä asioissa.

http://www.redcross.fi/apuajatukea/henkiloetsinta/fi_FI/index/
Kansainvälistäkin adoptioetsintää tekevä I.S.R.R. http://www.plumsite.com/isrr/
Vietnamista adoptoiduille etsintäpaikka: http://www.darlo.tv/indigo/VVsearchingpage.html
Puolan erittäin kehuttu palvelu: http://www.jewishgen.org/infofiles/polandv.html
Eteläisen Afrikan adoptioetsintäpalvelu: http://www.adoptee-search.co.uk/
VENÄJÄ – hyvä! http://www.russianfamilysearch.com/index.htm
Thaimaa: http://genforum.genealogy.com/thailand/
Yleinen, maat eritelty: http://genforum.genealogy.com/regional/countries/

MUUTA:

Tiesithän suomalaisen internetissä olevan sukututkimukseen tarkoitetun palvelun, Hiskin?
http://www.genealogia.fi/hiski

Joskus ratkaisu on lähellä! Käytä tuttuja hakukoneita: Google, Altavista ja www.fi
Jotkut ovat löytäneet netistä sukulaistensa tietoja, kuvia ja jopa kotisivuja. Sinä voit myös itse tehdä kotisivut…

16

3142

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • yms...

   Biosukulaisia voi yrittää löytää esim. Eniron kautta. Rekisteröityminen maksaa vaan muutaman sentin en muista enää. Alle euron kuitenkin. Silloin saa oman tunnusluvun, jonka avulla voi eniron palvelusta etsiä ihmisen puh.numeroita. Siellä on nykyään sekä lankapuhelimet ja kännykät ja osoitteet näkyy myös.

   Mä etsin sieltä oman syntymäsukunimeni mukaan henkilöitä... Sukunimi ei ollu tosi harvinainen muttei tosi yleinenkään. Tuli noin 20 osumaa sille seudulle,missä synnyin... Äitini sukunimi oli muuttunut naimisiin menon takia. Sen sain tietää myöhemmin. Mutta löysin sieltä isovanhemmat, 2setää, serkkuja jne. Mulle se oli turvallinen tapa tirkistellä omaa historiaa. Noitten löytämien ihmisten nimillä sitten googlasin ja löysin kuvia & tietoa. Ensin löysin toisen setäni kuvan työasioissa. Kyllä oli hurja tunne! Palelsi, kuumotti ja itketti samaan aikaan. Meissä on tosi ´paljon samaa näköä. Juttujen perusteella tajusin et setäni on ns. kunnon mies. Löysin juttuja serkuistani ja muustakin. Koulun luokkakuvan, tietoa harrastuksista. Nämä oli mulle kimmokkeita selvittää myös äitini ja isäni nyk.elämä. Sain yhteensä 5 sisaruspuolta :)joihin on hyvät suhteet. Mulla meni kaikki hyvin. SAin kuulla miksi adoptio tehtiin. Löysin ihmiset, joille olen sukua. Sain sukupuuni valmiiksi ja mulle tuli parempi tunne itsestäni. Pelalta sain vain adoptiopaperit katsottavaksi. En saanu niitä omaksi. He otti yhteyttä bioäitiin tapaamisen vuoksi. En mielestäni saanut heiltä kunnolla muuta apua. Ilman omia etsintöjä en varmaan olisi uskaltanu selvittää juuriani. Loppu hyvin = kaikki hyvin.

  • etsimistä miettivä

   Täällä on joitakin ilmoituksia, joissa etsitään biologisia perheitä. Siis adoptoidut etsii. onko kenelläkään muita vihjeitä kolumbiasta adoptoitujen biosukulaisten etsintään? Olisi hyvä olla oma sivusto kolumbiasta adoptoitujen etsimiselle, kun sieltä on niin paljon adoptoitu!!!
   http://genforum.genealogy.com/colombia/

  • hyvä esimerkki!

   Oikein hyvä hakupalvelu etelä-afrikkalaisten adoptioiden kautta hukuksissa olevien ihmisten etsimiseen. Toivottavasti tämmöisiä perustettaisiin lisää koskien esim. Etiopiaa, Intiaa, Thaimaata, Vietnamia, Kolumbiaa, Puolaa, Romaniaa, Venäjää, Intiaa, Filippiinejä, Kiinaa ja kaikkia Suomen adoptiomaita.

   http://members.tripod.com/adoption_reunions/1985_2000.htm

  • garden

   voisitko laittaa mailisi minulle (privat) jos vaikka pystyisit avittamaan mua etsinnän aloituksessa koska vähäisen tiedon takia ei tahdo päästä alkuun ado-62.

  • Tii

   "Biologisia sukulaisiaan voi etsiä oikeastaan kuka tahansa. Usein kuvitellaan, että adoption kohdalla vain adoptoitu henkilö itse voi etsiä sukulaisiaan ja ottaa näihin yhteyttä. Tämä ei pidä paikkaansa. Myös biologiset vanhemmat, biologiset isovanhemmat, biologiset sisarukset tai sisaruspuolet ja muut läheiset sukulaiset voivat etsiä adoption takia eroon joutunutta sukulaistaan."

   Minulle kerrottiin Pelastakaa lapset ry:stä juuri tällä viikolla, että vain biologiset vanhemmat voivat etsiä adoptioon antamaansa lasta, eivät esimerkiksi lapsen biologiset sisarukset. Jokin adoptiolaki on siinä kohtaa kuulemma hyvin yksiselitteinen. Tokihan epävirallisesti sitten kai voi tottakai etsiä muutkin, mutta niin.

   • [adoptio]

    Jaajaa... Eivät ne Pelan sosiaalityöntekijät ihan kaikkea tiedä. He ovat ilmeisesti viitanneet adoptiolain pykälään 49a. Siinä sanotaan, että oikeus saada tietoa adoptiopapereista on a)adoptoitulla, b)adoptiovanhemmilla ja c)adoptoidun jälkeläisillä.

    Mielenkiintoista on, että lain mukaan biologisilla vanhemmilla ei ole oikeutta saada tietoa adoptioasiakirjoista. Tämä on itse asiassa vähän ristiriidassa tiettyjen muiden lakien ja ohjeiden mukaan. Ei siis ole kovin ihmeellistä, että asiassa nykyään toimitaan leväperäisesti. [Oma neuvoni olisi, että kenenkään äidin tai isän ei kannattaisi antaa lastaan adoptioon tämän lain mukaisesti. Poikkeuksina pidän avointa adoptiota sekä perheensisäistä adoptiota, sillä niissä biologinen vanhempi saa tietää edes lapsen uuden nimen ja adoptiovanhempien henkilötiedot.]

    Todellisuudessa kuitenkin Pelakin on auttanut adoptoituja ja biologisia sisaruksia löytämään toisensa. Biologiset sisarukset ovat voineet pyytää Pelaa toimimaan välikätenä yhteydenoton järjestämisessä. Eli sisaruksiaan etsivä henkilö jättää toiveen yhteydenotosta Pela:lle ja Pelan sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä adoptoituun sisarukseen tai biologiseen sisarukseen. Henkilötietoja ei anneta ennenkuin Pela on varmistunut siitä, että molemmat osapuolet haluavat saada yhteyden toisiinsa.

    Kannattaa kuitenkin muistaa, että aikaisemmin kotimaisia adoptioita järjestivät Pelan ja kuntien sosiaalitoimistojen lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliitto sekä yksityiset henkilöt. Jos adoptio on tapahtunut vuonna 1979 tai sitä aiemmin, adoptiopaperit saattaa saada nähtäväksi käräjäoikeuden kautta. Kannattaa ehdottomasti kokeilla, sillä sitä kautta saa kaikkein kattavimmin kaikki tiedot.


  • New Searcher

   Nostetaanpa hieman tätä.

  • adoptioäitiminäolen

   Juu, ja tämä kaikki yllä olevahan koskee täysikäisiä, kun lapsi on alaikäinen, hän saa kasvaa adoptioperheessä ihan rauhassa, kukaan ei voi ottaa häneen yhteyttä mutta kun hän on täysi-ikäinen hänellä on oikeus ja mahdollisuus adoptio tahon kautta selvittää taustansa

  • New Searcher

   Nostetaan jälleen näitä ohjeita, sillä uusia ohjeiden kyselijöitä on taas tullut palstalle.

   • 17

    Kiitos kun upitat, että ihmiset saa oikeaa tietoa.
    On anteeksiantamatonta, että adoptioasioista on tehty sellaista vaikeaa, peiteltyä ja salailtavaa salatiedettä, missä ihmiset altistetaan häpeän tunteille ja masennukselle ja jätetään aivan yksin potemaan ahdistustaan ja ikäväänsä.
    On anteeksiantamatonta, että kaikenlaiset epävarmat virkailijat ja haluttomat toimistorotat saavat tylyllä käytöksellään ja salailulla lisätä adoptoitujen ahdistusta ja aiheuttavat heidän luopumisensa yrityksestä selvittää taustaa.
    On anteeksiantamatonta, kun adoptiovanhempi vetää maton lapsensa jalkojen alta, kieltäytyy kuuntelemasta ja antamasta tietoa. Jo se, että adoptiovanhempi painottaa ja vaatii, että tietoa voi alkaa hakea ja saada vasta täytettyään 18v, tuottaa ja lisää häpeäntunnetta.


   • Rahastustako

    Kyllä on vaikeeaa saada pelastakaa laspilta tieotoa adoptiolapsesta. Postista kolahti vaan aaekirjoitettavaksi maksusitoumus. Mistä meinaa rokottaa kuntaa. Kun mitään tietoa ei saa !


   • SSu
    Rahastustako kirjoitti:

    Kyllä on vaikeeaa saada pelastakaa laspilta tieotoa adoptiolapsesta. Postista kolahti vaan aaekirjoitettavaksi maksusitoumus. Mistä meinaa rokottaa kuntaa. Kun mitään tietoa ei saa !

    Jälkipalvelu on asiakkaalle ilmainen palvelu, mutta eivät järjestön arkistot ja asiakaspalvelu yms. säily olemassa hyvällä tahdolla vaan asiakkaan kotikuntaa pitää laskuttaa jälkipalvelusta. Jos kyseessä olevasta adoptiosta ei ole tietoa järjestössä, se kyllä kerrotaan kyselijälle. Jos on, ihminen tulee tapaamiseen koska henkilöllisyys pitää varmistaa eikä papereita voi lähettää automaattisesti postitse (salassapitosäännökset). Sosiaalityöntekijä voi myös selventää, miten adoptiota on työstetty eri aikoina ja mikä merkitys milläkin paperilla on. Saa myös kysyä ja tuulettaa tunteitaan ja kertoa epäilyksiään. Kaikkiin kysymyksiin vastataan tai vastauksia lähdetään hakemaan!


   • Anonyymi
    17 kirjoitti:

    Kiitos kun upitat, että ihmiset saa oikeaa tietoa.
    On anteeksiantamatonta, että adoptioasioista on tehty sellaista vaikeaa, peiteltyä ja salailtavaa salatiedettä, missä ihmiset altistetaan häpeän tunteille ja masennukselle ja jätetään aivan yksin potemaan ahdistustaan ja ikäväänsä.
    On anteeksiantamatonta, että kaikenlaiset epävarmat virkailijat ja haluttomat toimistorotat saavat tylyllä käytöksellään ja salailulla lisätä adoptoitujen ahdistusta ja aiheuttavat heidän luopumisensa yrityksestä selvittää taustaa.
    On anteeksiantamatonta, kun adoptiovanhempi vetää maton lapsensa jalkojen alta, kieltäytyy kuuntelemasta ja antamasta tietoa. Jo se, että adoptiovanhempi painottaa ja vaatii, että tietoa voi alkaa hakea ja saada vasta täytettyään 18v, tuottaa ja lisää häpeäntunnetta.

    Erittäin hyvä kirjoitus. Minulla on tytär, näin on silloisen tyttöystäväni ystävä kertonut näin jälkeen vuosien. Haluaisin selvittää isyyden ja tutustua jos näin on. Hän on syntynyt noin 1989. Sain tietää että isyyttä ei koskaan selvitetty.
    Hänen biologinen äitinsä ei suostunut edes keskustelemaan asiasta kanssani kun soitin hänelle. Isällä ei ole mitään oikeuksia.

    Jos minä olen isä, olisin tehnyt kaikkeni että olisin saanut kasvattaa tyttäreni. On surullista ajatella, että on olemassa jossain ihminen joka ei välttämättä edes tiedä olevansa adoptoitu niin että olisi ollut myös biologinen isä joka välittää.


  • Tadaaa

   Juuri soitin pelastakaa lapsille ja sieltä sanottiin että yleensä vaan bio-äidille/bio-isälle annetaan tietoja eikä esim bio-sisarukselle.. Nyt toivotaan silti parasta että löytäisin 2 sisarustani!

   • jsjsks

    Soitin kanssa sinne.. jo joulukuun puolella kylläkin ja lupasivat soittaa 2 viikon päästä uudestaan. Soittoa ei kuulunut, mutta tänään tuli kirje johon tarvitsen äitini allekirjoituksen.


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Suomeen julistettu poikkeustila

   Ulkonaliikkumiskielto pikapuoliin.
   Maailman menoa
   292
   7025
  2. Hallitus sekaisin kuin seinäkello, olis kuitenkin pitänyt ottaa se Nyrkki

   Yle: Toisen asteen rajoitukset saavat hallituksen rivit rakoilemaan. "Nuorisojärjestöt vaativat koronanyrkkiä: Onko tilanne kenenkään hallussa?" Ris
   Maailman menoa
   263
   5168
  3. Helsingin Itäkeskuksessa maskipakko, valvotaanko sitä?

   Itiksessä on nyt maskipakko mutta valvotaanko sitä mitenkään? https://www.itis.fi/fi/ajankohtaista/kauppakeskuksessa-maskipakko
   Maailman menoa
   224
   3990