KAIKKI: Järkyttävät perustuslain vastaiset touhut

Hallinnon touhut on järkyttävää perustuslain kannalta.
1. Suomi on sodassa perustuslain vastaisesti
Sodan määritelmä on toki tulkinnanvarainen, mutta ehkä tässä tulkinnassa voitaisiin käyttää apuna analogisesti esim. rikoslain tulkintaa avuannosta:
Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä , tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä.
Voitaisiin katsoa että Suomi on avunantaja sodassa ja on siten sodan osapuoli, samalla tapaan kuin avunantaja rikokseen on osallinen rikokseen.
Vastapuolena kurdeilla taitaa olla ISIS
Tulkintani mukaan Suomi on perustuslain 93§ mukaisessa sodassa Irakissa ja siksi päätös sotilaiden lähettämisestä pitäisi tehdä perustuslain 93§ mukaisesti ( presidentti yhdessä eduskunnan kanssa ) eikä kriisinhallintalain mukaan, koska kriisinhallintalakia ei ole laadittu tilanteisiin, joissa on kyse sodasta ( katso Perustuslakivaliokunnan lausunta 54/2005 vp ).
Joten tulkitsen että Suomen sotilaat ovat perustuslain vastaisesti auttamassa Kurdeja ja että Suomi on sodassa perustuslain vastaisesti, koska päätöstä sodasta ei ole tehty perustuslain 93§ nojalla.

Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279653/1--suomi-on-sodassa-perustuslain-vastaisesti

2. Usan sotaharjoituksista on päätetty perustuslain vastaisesti.

Sotaharjoituksista on päätetty ministerivaliokunnassa, vaikka sillä ei ole päätäntävaltaa, se on vain asioita valmisteleva elin ( katso Asetus: Valtioneuvoston ohjesääntö 25 § ) . Joten sotaharjoituksista on päätetty perustuslain vastaisesti.
Päätös olisi pitänyt tehdä perustuslain 93 nojalla presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Sellaista päätöstä ei ole tehty.
Perustuslaki 93
Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
-----------
Uutisoinnista on saanut kuvan, että soilasharjoituksista on päättänyt puolustusminiseriö tai jopa sitä alempi sotilasjohto, se vaikuttaa perustuslain vastaiselta, asiasta olisi, ottaen huomioon asian merkityksen päättää presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, asia kuin ole poliittiselta merkitykseltään tätä luokkaa :
Ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa sekä selvästi teknisluonteisissa ja toimeenpanoa koskevissa asioissa
Joten Usan sotaharjoituksista Suomessa on päätetty perustuslain vastaisesti
Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279660/2--usan-sotaharjoituksista-on-paatetty-perustuslai

3. Asevelvollisuuslakia yritetään runnoa perustuslain vastaisena läpi
Nyt uutta asevelvollisuuslakia yritetään saada läpi perustuslain 58 nojalla:

Perustuslaki 58§:
Presidentti päättää sotilaskäskyasioista ministerin myötävaikutuksella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Sotilaallisista nimitysasioista ja tasavallan presidentin kansliaa koskevista asioista presidentti päättää sen mukaan kuin lailla säädetään.
----------
Lähtökohta laintulkinnassa on sanojen sanakirja merkitys. Sanaa "sotilaskäskyasia" ei ole määritelty perustuslaissa.
Hallituksen esityksessä ( HE 172/1999 ) on kuitenkin kerrottu, että Puolustusvoimien rauhanajan kokoonpanoa koskevat asiat eivät ole sotilaskäskyasioita.
Joten tulkitsen, että rauhanajan kokoonpanoa koskevat asiat eivät ole "sotilaskäskyasioita", joten asiasta ei voi päättää perustuslain 58 § nojalla. Huomioon tulkinnassa pitää ottaa myös perustuslain tiukka tulkinta sota-asioissa sekä epäselvyyssääntö.
Joten katson että lakia ollaan säätämässä perustuslain vastaisesti.
Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279662/3--asevelvollisuuslakia-yritetaan-runnoa-perustusl

4. Isäntämaasopimus ei ole edes voimassa ?
Onkohan Naton isäntämaasopimus edes voimassa ? En ole huomannut, että asetusta tai lakia oltaisiin asiasta laadittu, joten se ei ole tullut edes voimaan ?
95 §
Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen
Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L8
Definition valtiosopimus ja muu Suomen kansainvälisoikeudellinen velvoite, kuten Suomen yksipuolinen sitoumus ja kansainvälisen hallitusten välisen järjestön Suomea sitova päätös.
Explanation Kansainvälisellä velvoitteella tarkoitetaan useimmissa tapauksissa valtiosopimusta. Valtiosopimus oli alun perin valtioiden välinen sopimus, mutta kansainvälisen hallitusten välisen järjestöjen lukumäärän kasvaessa ja tehtävien laajentuessa myös kansainvälisistä järjestöistä on tullut sopimuspuolia. Valtiosopimus voi olla osapuoltensa mukaisesti kahdenvälinen, monenvälinen tai yleinen eli yleissopimus. Yleissopimus voi olla paitsi kaikki YK:n jäsenvaltiot kattava jotakin alaa tai kysymystä koskeva myös alueellinen yleissopimus.
http://ti
Ilmoita


http://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:kansainvälinen_velvoite
Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279664/4--isantamaasopimus-ei-ole-edes-voimassa-

5. Natoon liittymisestä on annettu väärä kuva koko kansalle
Koko kansalle on annettu väärä kuva siitä, että mitenkä Natoo liitytään. Oikeasti se edellyttäisi tällä eduskuntakaudella sitä että asia julistettaisiin ensin kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä ja sitten hyväksyttäisiin 2/3 enemmistöllä.
Perustuslain 94 § mukaan kansalainvälinen velvoite voidaan hyväksyä 2/3 enemmistöllä, jos se ei vaaranna valtiosäännön kansanvallan perusteita.
Perustuslain 93 § mukaan sodasta päättää presidentti  eduskunnan suostumuksella. Eli sodasta päättäminen on tavallaan kahden lukon takana. Kansa (kansavalta) on kahdessa eri vaaleissa valinnut henkilöt, jotka päättävät sodasta ( presidentin vaalit, eduskuntavaalit ). Sodasta päättäminen on pistetty kahden lukon taakse, koska siitä päättämistä pidetään kansanvallan perusteena.
Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279665/5--natoon-liittymisesta-on-annettu-vaara-kuva-koko

6. Onko Nato trolli iskenyt Wikipediaan ?

Onko Nato trolli iskenyt Wikipediaan ja pistänyt väärää tietoa Naton 5 artiklasta ?
verratkaapa:
Ymmärsinköhän tämän oikein, vaikka Suomi olisi Naton jäsen ja joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, niin sopimus ei velvoita antamaan aseellista apua ?
" to a stiff diplomatic protest.".....
Article 5 says that the response may include armed force, but it does not mandate it. All that NATO actually promises is to take “such action as it deems necessary” to restore and maintain security. That could be anything from nuclear war to a stiff diplomatic protest.
http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2015/03/economist-explains-6
"myös asevoimia käyttäen"
Wikipedia:
Naton ”kova ydin” on määritelty sopimuksen artiklassa viisi, jossa osallistujat sitoutuvat siihen, että ”hyökkäys jotain jäsenmaata vastaan, Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa, tulkitaan hyökkäykseksi kaikkia jäsenmaita vastaan. Jos tällainen hyökkäys tapahtuu, jokainen jäsenmaa saa Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 51. artiklan sallimin oikeuksin puolustautua yksikseen tai liitossa, ja sen on puolustettava hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata omakohtaisesti ja muiden jäsenmaiden kanssa, kukin maa itse parhaiksi katsomillaan keinoin, myös asevoimia käyttäen, palauttaakseen ja pitääkseen yllä turvallisuutta Pohjois-Atlantin alueella”
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nato

7. Lakiesitys kansainvälisen avun antamisesta on perustuslain vastainen
Näyttää taas siltä, että eduskunnassa ei ymmärretä mitä "sota" tarkoittaa. Kyseisessä lakiehdotuksessa näyttää siltä, että Suomi antaisi sotilaallista apua sotaa käyvälle osapuolelle. Suomi olisi siten perustuslain 93 § mukaisessa sodassa. Joten päätös pitäisi tehdä perustuslain 93 § nojalla. Koska perustuslain 93 § on perustuslain ydinaluetta, siihen ei voi tehdä poikkeuksia. Joten lakiehdotus on perustuslain vastainen. Lain mukaan kun sodasta päättettäisiin muuten kuin perustuslain 93§ nojalla.
Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279667/7--lakiesitys-kansainvalisen-avun-antamisesta-on-p

8. Tekijänoikeusrikosta ei ole olemassa
Tekijänoikeusrikossääntelyä ei ole Suomessa voimassa olevana oikeutena, koska sääntely ei ole perustuslain vaatimalla tavalla tarkkarajainen ja selvä.
Tällä hetkellä Suomessa ei tulkintani mukaan ole tekijänoikeusrikosta olemassa. Näin koska tekijänoikeusrikos on säännelty epäselvästi. Perustuslaki edellyttää sitä, että teko, joka on rikos, on täsmällisesti, tarkkarajaisesti ja selvästi säännelty LAISSA.
Tekijänoikeus ja rikoslaissa on säännelty, että joka levittää TEOKSEN ilman toisen lupaa, voidaan tuomita tekijänoikeusrikoksesta.
Tekijänoikeusneuvoston lausunto 1997:16
Teosharkinta
Tekijänoikeuslaissa ei ole teoksen määritelmää. Suomalaisen lainvalmisteluaineiston ja oikeuskäytännön perusteella voidaan todeta, että tuotteen on oltava itsenäinen ja omaperäinen, jotta se olisi teos
Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279668/8--tekijanoikeusrikosta-ei-ole-olemassa

9. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Mielestäni näyttää siltä, että ainakin osa rikoslain "kiihottaminen kansanryhmää" sääntelystä on perustuslain sananvapauden vastausta, eikä sitä siksi tulisi soveltaa.

10 §
Kiihottaminen kansanryhmää vastaan
Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
"jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun"
"panetella" Kielitoimiston sanakirjasta
panetella ker
Ilmoita
"panetella" Kielitoimiston sanakirjasta
panetella kertoa jksta pahansuopia juttuja, parjata, solvata jkta tämän selän takana. Panetella työtoveriaan.
"pahansuopa" Kielitoimiston sanakirjasta
pahansuopa ilkeämielinen, nurja(mielinen), karsas, vahingoniloinen. Pahansuopa hymy. Pahansuopa ihminen.
Rikoslain "kiihottaminen kansanryhmää" sääntely on ainakin osittain perustuslain turvaaman sananvapauden vastaista.
Perustuslain turvaamiin oikeuksiin voidaan tehdä poikkeuksia vain mikäli siihen on hyväksyttävä syy (Perustuslakivaliokunnan lausunto  PeVM 25/1994, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklan ensimmäinen kohta ) . Perustuslain ytimeen ei voida tehdä tavallisella lailla poikkeusta.
Kiihottamisella kansaryhmää kohtaan tarkoitetaan mm. sitä että panetellaan jotain kansanryhmää.
Panettelulla tarkoitetaan mm. sitä että kerrotaan jostain pahansuopia juttuja.
Pahansuopa=pahansuopa ilkeämielinen, nurja(mielinen), karsas, vahingoniloinen. Pahansuopa hymy. Pahansuopa ihminen.
Mielestäni ei ole olemassa hyväksyttävää syytä, miksei jostain kansanryhmistä saisi kirjoittaa pahansuopia juttuja. Se kuuluu sananvapauteen.
Joten katson että rikos: "kiihottaminen kansanryhmää" on ainakin osittain perustuslain sananvapauden vastaista sääntelyä.
Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279672/9--kiihottaminen-kansanryhmaa-vastaan

10. Oliko Jantunen trolli, joka onnistui vedättämään koko kansaa ja lehdistöä ?
Mielestäni media voisi kysyä Arolta ja Jantuselta että onko
infosota=cybersota=Suomen yleiskielen mukainen sota= perustuslain 93 mukainen sota
Siis kysyisi Aron ja Jantusen omaa mielipidettä
Mielestäni jos virkamies sanoisi että "Suomi olisi infosodassa" olisi virheellinen ja väärä, hallintolain 8§ vastainen.
Toimittajia sitä vastoin ei sido hallintolaki 8§, joten toimittajan sanomana en osaa sanoa, onko väite väärä toimittajan sanomisena.
Käsittääkseni jotkut tahot myös virkasuhteissa olevat ovat luoneet kuvaa, että Suomi on "infosodassa".
Hallintolaki
9 §
Hyvän kielenkäytön vaatimus
Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.
Tuo tarkoittaa käytännössä sitä, että jos virkamies sanoo jotain, niin kansalainen voi luottaa siihen että sanottu pitää paikkaansa.
"Infosota" pitää käsitteenä sisällään myös cybersodan. Cybersota taas voi olla sama asia kuin yleiskielen mukainen sota.
Eli kun virkamies on puhunut Suomen olevan infosodassa, kansalainen on voinut perustellusti ymmärtää sen niin että Suomi on yleiskielen mukaisessa sodassa.
Väite on väärä. Suomi ei ole yleiskielen ja samalla perustuslain 93 mukaisessa sodassa. Jotta Suomi olisi sellaisessa niin se edellyttäisi sitä että presidentti yhdessä eduskunnan kanssa olisi päättänyt että Suomi on sodassa. Taikka Suomeen olisi kohdistunut aseellinen hyökkäys. Sellaista ei ole tapahtunut.
Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279674/10--oliko-jantunen-trolli-joka-onnistui-vedattama

11. Hallintolain vastainen kielenkäyttö
Hallintolaki
9 §
Hyvän kielenkäytön vaatimus
Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Tuo tarkoittaa sitä että virkamiesten pitää käyttää kunnioittavaa kieltä ja suhtautua kunnioittavasti sananvapautta käyttäviin.

Mielestäni trolli jutuissa on todella moni tavallinen Matti Meikäläinen tullut leimatuksi "Venäläismieliseksi". Siksi mielestäni jotkut virkamiesten jutut ei täytä hallintolain 9 § tavoitteita ja ovat siksi lainvastaisia.

Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279677/11--hallintolain-vastainen-kielenkaytto

------------------

Varsin erikoisena pidän sitä, että puolustusvoimien ylipäällikkö, presidentti Sauli Niinistö on paitsi juristi, niin myös entinen Eduskunnan Puhemies ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, joten varsinkin hänen luulisi tietävän miten eduskunta ja hallinto tekee päätöksiä ja milloin lakiesitys on perustuslain vastainen.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Sauli_Niinistö
Ilmoita
13. EVM ei sido Suomea ?

Itse arvelen että EVM-sopimus ei sido Suomea, koska arvelen että EVM sopimusta hyväksyessä on tapahtunut erehdys: on luultu että Suomi on liittynyt Euroon, vaikka niin ei ole ollut asianlaita.

Suomi ei ole todellisuudessa käsitykseni mukaan liittynyt mukaan Euroon, koska liittyminen on tapahtunut perustuslain vastaisesti. Perustelut:

http://keskustelu.suomi24.fi/t/14302916/suomi-ei-ole-liittynyt-euroon-lainkaan-

Ja koska EVM-sopimusta hyväksyttäessä on tapahtunut erehdys, niin EVM-sopimus ei sido Suomea. Sopimusta hyväksyttäessä on luultu että Suomi on liittynyt Euroon, vaikka todellisuudessa niin ei ollut asiananlaita.

Erehdys pätemättömyysperusteena?
Virheellinen tahdonilmaisu ei sido antajaansa edellyttäen, että sopimuskumppani tiesi tai sen olisi pitänyt tietää erehdyksestä.
http://www.laki24.fi/sopi-sopimuksenpatemattomyys-erehdys/

Sopimuskumppaneina on ollut varakkaita ja isoja valtioita, ilman muuta heidän olisi pitänyt tietää erehdyksestä, kohtuudella voidaan olettaa niin. Valtakirjojen tarkistaminen on normaali juttu, varsinkin kun kyse on jättisuuresta sopimuksesta:

EVM perustuu 80 miljardin euron maksettuun pääomaan ja enintään 620 miljardin euron korotusvaltuuksiin. Sen lainanantokyky on 500 miljardia euroa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_vakausmekanismi

Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14302918/evm-ei-sido-suomea-
Ilmoita
12. Suomi ei ole liittynyt Euroon lainkaan ??

Itse tulkitsen niin että Suomi ei ole liittynyt Euroon, koska

1. kansanäänestyksessä EU-liittymisestä annettiin kuva, että se ei vielä merkitse sitä, että Suomi liittyisi Euroon vaan siitä tehtäisiin eri lakialoite
2. Kansanedustajille kerrottiin EU-liittymis äänestyksessä, että tämä ei vielä merkitse sitä, että Suomi liittyisi Euroon vaan siitä tehtäisiin eri lakialoite
3. Silloisin perustuslain mukaan kansainvälinen euro sitoumus, jotta se tulisi voimaan vaati vähintään hyväksymisen käsitellyn tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Euroon liittymistä ei hyväksytty tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
4. EU-liittymissopimuksen yhteydessä tehty kansanäänestys ja eduskunnan päätös ei voida katsoa koskevan Euroon liittymistä, koska silloin kerrottiin, että tämä ei vielä merkitse sitä, että Suomi liittyisi Euroon vaan siitä tehtäisiin eri lakialoite
5. Joten katson että Suomi ei ole liittynyt Euroon perustuslain mukaan.
6. Joten tulkitsen, että Suomi ei ole Euro sopimuksessa mukana

Eduskunnan kelpoisuus tehdä kansainvälisiä sitoumuksia rajautuu perustuslain mukaan. Minusta näyttää siltä, että euroon liityttiin perustuslain vastaisesti. Mielestäni eduskunta on siten ylittänyt kelposuutensa ja koska se on ylittänyt kelpoisuutensa, niin sopimus ei sido.

Joten sopimus eurosta on mitätön. Joten ei ole kansainvälistä sitoumusta, joka sitoisi Suomea.

Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14302916/suomi-ei-ole-liittynyt-euroon-lainkaan-

13. EVM ei sido Suomea ?

Itse arvelen että EVM-sopimus ei sido Suomea, koska arvelen että EVM sopimusta hyväksyessä on tapahtunut erehdys: on luultu että Suomi on liittynyt Euroon, vaikka niin ei ole ollut asianlaita.

Suomi ei ole todellisuudessa käsitykseni mukaan liittynyt mukaan Euroon, koska liittyminen on tapahtunut perustuslain vastaisesti. Perustelut:

http://keskustelu.suomi24.fi/t/14302916/suomi-ei-ole-liittynyt-euroon-lainkaan-

Ja koska EVM-sopimusta hyväksyttäessä on tapahtunut erehdys, niin EVM-sopimus ei sido Suomea. Sopimusta hyväksyttäessä on luultu että Suomi on liittynyt Euroon, vaikka todellisuudessa niin ei ollut asiananlaita.

Erehdys pätemättömyysperusteena?
Virheellinen tahdonilmaisu ei sido antajaansa edellyttäen, että sopimuskumppani tiesi tai sen olisi pitänyt tietää erehdyksestä.
http://www.laki24.fi/sopi-sopimuksenpatemattomyys-erehdys/

Sopimuskumppaneina on ollut varakkaita ja isoja valtioita, ilman muuta heidän olisi pitänyt tietää erehdyksestä, kohtuudella voidaan olettaa niin. Valtakirjojen tarkistaminen on normaali juttu, varsinkin kun kyse on jättisuuresta sopimuksesta:

EVM perustuu 80 miljardin euron maksettuun pääomaan ja enintään 620 miljardin euron korotusvaltuuksiin. Sen lainanantokyky on 500 miljardia euroa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_vakausmekanismi

Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14302918/evm-ei-sido-suomea-
Ilmoita
Nyt on paljastunut että Sauli Niinistö on tehnyt USA:n ja NATO:n kanssa sopimuksen 20 %:n uhraamissäännöstä.

USA:n ja NATO:n 20 %:n sääntö tarkoittaa, että jokaisen yksikön ryhmän, joukkueen, komppanian, pataljoonan, prikaatin, divisioonan esimies saa tapattaa omia sotilaitaan 20 %.

Sen jälkeen hänen on saatava muestäydennystä tai on tehtävä rakenteellisia muutoksia.

Syy USA:n armeijan ja NATO:n yksiköt eivät toi yli 20 %:n vajauksella.
Ilmoita

Vastaa alkuperäiseen viestiin

KAIKKI: Järkyttävät perustuslain vastaiset touhut

Hallinnon touhut on järkyttävää perustuslain kannalta.
1. Suomi on sodassa perustuslain vastaisesti
Sodan määritelmä on toki tulkinnanvarainen, mutta ehkä tässä tulkinnassa voitaisiin käyttää apuna analogisesti esim. rikoslain tulkintaa avuannosta:
Joka ennen rikosta tai sen aikana neuvoin, toimin tai muilla tavoin tahallaan auttaa toista tahallisen rikoksen tai sen rangaistavan yrityksen tekemisessä , tuomitaan avunannosta rikokseen saman lainkohdan mukaan kuin tekijä.
Voitaisiin katsoa että Suomi on avunantaja sodassa ja on siten sodan osapuoli, samalla tapaan kuin avunantaja rikokseen on osallinen rikokseen.
Vastapuolena kurdeilla taitaa olla ISIS
Tulkintani mukaan Suomi on perustuslain 93§ mukaisessa sodassa Irakissa ja siksi päätös sotilaiden lähettämisestä pitäisi tehdä perustuslain 93§ mukaisesti ( presidentti yhdessä eduskunnan kanssa ) eikä kriisinhallintalain mukaan, koska kriisinhallintalakia ei ole laadittu tilanteisiin, joissa on kyse sodasta ( katso Perustuslakivaliokunnan lausunta 54/2005 vp ).
Joten tulkitsen että Suomen sotilaat ovat perustuslain vastaisesti auttamassa Kurdeja ja että Suomi on sodassa perustuslain vastaisesti, koska päätöstä sodasta ei ole tehty perustuslain 93§ nojalla.

Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279653/1--suomi-on-sodassa-perustuslain-vastaisesti

2. Usan sotaharjoituksista on päätetty perustuslain vastaisesti.

Sotaharjoituksista on päätetty ministerivaliokunnassa, vaikka sillä ei ole päätäntävaltaa, se on vain asioita valmisteleva elin ( katso Asetus: Valtioneuvoston ohjesääntö 25 § ) . Joten sotaharjoituksista on päätetty perustuslain vastaisesti.
Päätös olisi pitänyt tehdä perustuslain 93 nojalla presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Sellaista päätöstä ei ole tehty.
Perustuslaki 93
Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa.
-----------
Uutisoinnista on saanut kuvan, että soilasharjoituksista on päättänyt puolustusminiseriö tai jopa sitä alempi sotilasjohto, se vaikuttaa perustuslain vastaiselta, asiasta olisi, ottaen huomioon asian merkityksen päättää presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, asia kuin ole poliittiselta merkitykseltään tätä luokkaa :
Ministeriölle voidaan osoittaa asetuksenantovaltaa yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa sekä selvästi teknisluonteisissa ja toimeenpanoa koskevissa asioissa
Joten Usan sotaharjoituksista Suomessa on päätetty perustuslain vastaisesti
Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279660/2--usan-sotaharjoituksista-on-paatetty-perustuslai

3. Asevelvollisuuslakia yritetään runnoa perustuslain vastaisena läpi
Nyt uutta asevelvollisuuslakia yritetään saada läpi perustuslain 58 nojalla:

Perustuslaki 58§:
Presidentti päättää sotilaskäskyasioista ministerin myötävaikutuksella sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Sotilaallisista nimitysasioista ja tasavallan presidentin kansliaa koskevista asioista presidentti päättää sen mukaan kuin lailla säädetään.
----------
Lähtökohta laintulkinnassa on sanojen sanakirja merkitys. Sanaa "sotilaskäskyasia" ei ole määritelty perustuslaissa.
Hallituksen esityksessä ( HE 172/1999 ) on kuitenkin kerrottu, että Puolustusvoimien rauhanajan kokoonpanoa koskevat asiat eivät ole sotilaskäskyasioita.
Joten tulkitsen, että rauhanajan kokoonpanoa koskevat asiat eivät ole "sotilaskäskyasioita", joten asiasta ei voi päättää perustuslain 58 § nojalla. Huomioon tulkinnassa pitää ottaa myös perustuslain tiukka tulkinta sota-asioissa sekä epäselvyyssääntö.
Joten katson että lakia ollaan säätämässä perustuslain vastaisesti.
Tarkemmat perustelut:
http://keskustelu.suomi24.fi/t/14279662/3--asevelvollisuuslakia-yritetaan-runnoa-perustusl

4. Isäntämaasopimus ei ole edes voimassa ?
Onkohan Naton isäntämaasopimus edes voimassa ? En ole huomannut, että asetusta tai lakia oltaisiin asiasta laadittu, joten se ei ole tullut edes voimaan ?
95 §
Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattaminen
Valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan asetuksella.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L8
Definition valtiosopimus ja muu Suomen kansainvälisoikeudellinen velvoite, kuten Suomen yksipuolinen sitoumus ja kansainvälisen hallitusten välisen järjestön Suomea sitova päätös.
Explanation Kansainvälisellä velvoitteella tarkoitetaan useimmissa tapauksissa valtiosopimusta. Valtiosopimus oli alun perin valtioiden välinen sopimus, mutta kansainvälisen hallitusten välisen järjestöjen lukumäärän kasvaessa ja tehtävien laajentuessa myös kansainvälisistä järjestöistä on tullut sopimuspuolia. Valtiosopimus voi olla osapuoltensa mukaisesti kahdenvälinen, monenvälinen tai yleinen eli yleissopimus. Yleissopimus voi olla paitsi kaikki YK:n jäsenvaltiot kattava jotakin alaa tai kysymystä koskeva myös alueellinen yleissopimus.
http://ti

5000 merkkiä jäljellä

Rekisteröidy, jos haluat käyttää nimimerkkiä.

Peruuta