Aihe

Vapaaksi lunastettu

Anonyymi

Täs­sä maa­il­mas­sa va­pau­del­la on hin­tan­sa. Isän­maam­me va­pau­den hin­nas­ta muis­tut­ta­vat lu­kui­sat san­ka­ri­hau­dat kirk­ko­mail­la ja ker­to­muk­set so­dan kar­meu­den ko­ke­muk­sis­ta. Meil­le suo­ma­lai­sil­le ar­vo­kas­ta va­paut­ta on kan­sal­li­nen it­se­mää­rää­mi­soi­keus.

Yk­si­lö­ta­sol­la va­paus-kä­sit­teen si­säl­tö var­maan vaih­te­lee ta­paus­koh­tai­ses­ti. On sel­lai­sia, jot­ka vas­tus­ta­vat kaik­kea yh­teis­kun­nal­lis­ta sään­te­lyä ja yk­si­lön va­paut­ta ra­joit­ta­vaa lain­sää­dän­töä, ja sel­lai­sia, jot­ka toi­vo­vat li­sää by­rok­ra­ti­aa ja val­von­taa.

Va­paut­ta syn­nin or­juu­des­ta

Kris­til­li­ses­sä sa­nas­tos­sa va­paus on kes­kei­nen kä­si­te. En­sim­mäi­nen ih­mis­pa­ri sai va­pau­den naut­tia pa­ra­tii­sin an­ti­mis­ta lu­kuun ot­ta­mat­ta yh­den puun he­del­miä. Raa­mat­tu ker­too, kuin­ka Ju­ma­la va­paut­ti is­ra­e­li­lai­set Egyp­tin or­juu­des­ta. Koet­te­le­mus­ten ai­ka­na pro­fee­tat loh­dut­ti­vat kan­saa kuu­lut­ta­mal­la Ju­ma­lan lu­paa­maa va­pah­dus­ta: pää­sy ah­din­gos­ta on jo tu­los­sa!

Je­sa­ja il­moit­taa Ju­ma­lan kut­sun: ”Minä pyy­hin pois si­nun rik­ko­muk­se­si kuin pil­ven, si­nun syn­ti­si kuin pil­vi­ver­hon. Pa­laa mi­nun luok­se­ni, minä olen lu­nas­ta­nut si­nut va­paak­si.” (Jes. 44:22.) Myös Hep­re­a­lais­kir­jeen kir­joit­ta­ja muis­tut­taa, et­tä meil­lä ”on va­paus men­nä py­hään, Jee­suk­sen ve­ren kaut­ta” (Hepr. 10:19). Raa­mat­tu kä­sit­te­lee va­paut­ta mo­nel­la ta­voin. Va­paus on va­paut­ta syn­nin or­juu­des­ta, hen­gel­li­sen lain vaa­ti­muk­sis­ta ja va­paut­ta kor­ja­ta lan­kee­mus­ten vi­ko­ja.

Ju­ma­la piir­tää va­pau­den ra­jat

Vii­me vuo­si­na on me­di­as­sa kes­kus­tel­tu mie­li­pi­teen il­mai­sun va­pau­des­ta. Vä­hem­mäl­le pu­heel­le on jää­nyt va­pau­teen liit­ty­vä lä­him­mäi­sen huo­mi­oi­mi­nen – niin yh­teis­kun­nal­lis­ta kuin hen­gel­lis­tä­kin va­paut­ta ra­joit­taa vas­tuu muis­ta.

Jot­ta sopu yh­teis­kun­nas­sa säi­lyy, va­pau­den ra­jat täy­tyy mää­ri­tel­lä yh­teis­tä etua aja­tel­len. Maal­li­sel­la puo­lel­la ra­jat piir­tää lain­sää­tä­jä, hen­gel­li­sel­lä puo­lel­la Ju­ma­la. Sii­nä teh­tä­väs­sä Ju­ma­la käyt­tää Py­hää Hen­keä.

Hen­ki sel­keyt­tää so­pi­van ja so­pi­mat­to­man, tar­peel­li­sen ja tar­peet­to­man ra­jan: ”Hän on myös teh­nyt mei­dät ky­ke­ne­vik­si pal­ve­le­maan uut­ta liit­toa, jota ei hal­lit­se kir­jain vaan Hen­ki” (2. Kor. 3:6).

Mi­ten Hen­ki hal­lit­see ja mää­rit­tää va­pau­den ra­jan? Täs­tä Paa­va­li kir­joit­taa ga­la­ta­lai­sil­le: ”Hen­gen he­del­mää taas ovat rak­kaus, ilo, rau­ha, kär­si­väl­li­syys, ys­tä­väl­li­syys, hy­vyys, us­kol­li­suus, lem­peys ja it­se­hil­lin­tä” (Gal. 5:22–23). Näis­tä us­kon lah­jan mu­ka­na saa­duis­ta Hen­gen he­del­mis­tä tär­kein on rak­kaus (1. Kor. 13).

Rak­kaus­kin mää­rit­tää va­pau­den ra­jo­ja: Kun ih­mi­nen ra­kas­taa lä­him­mäis­tään, ei rak­kau­den koh­teen huo­mi­oi­mi­nen tun­nu ah­dis­ta­val­ta tai ra­joit­ta­val­ta, vaan se ta­pah­tuu va­paas­ta tah­dos­ta. Jos rak­kaus sär­kyy, sama huo­mi­oi­mi­nen muut­tuu vaa­ti­muk­sek­si ja taa­kak­si. Esi­merk­ke­jä löy­tyy ar­jen ti­lan­teis­ta lä­him­mis­sä ih­mis­suh­teis­sa.

Kris­ti­tyn va­paus

Syn­ti­si­nä ih­mi­si­nä tar­vit­sem­me it­sel­lem­me kaik­kiin ih­mis­suh­tei­siin, mut­ta ai­van eri­tyi­ses­ti Ju­ma­lan val­ta­kun­nan elä­mään, apos­to­lin muis­tu­tuk­set: ”Pi­tä­kää kui­ten­kin huo­li sii­tä, et­tei tämä tei­dän va­pau­ten­ne saa heik­ko­ja kom­pas­tu­maan” (1. Kor. 8:9) ja ”Tei­dät on kut­sut­tu va­pau­teen, vel­jet. Mut­ta äl­kää tä­män va­pau­den var­jol­la pääs­tä­kö it­se­käs­tä luon­to­an­ne val­loil­leen, vaan ra­kas­ta­kaa ja pal­vel­kaa toi­si­an­ne.” (Gal. 5:13.)

Ju­ma­la an­taa Kris­tuk­sen kaut­ta va­paak­si lu­nas­ta­mil­leen lap­sil­leen voi­man ja ym­mär­ryk­sen kaik­keen tä­hän, ”niin et­tä te, rak­kau­teen juur­tu­nei­na ja pe­rus­tu­nei­na, voi­sit­te kaik­kien py­hien kans­sa kä­sit­tää, mikä le­veys ja pi­tuus ja kor­keus ja sy­vyys on” (Ef. 3:18). Kris­ti­tyn va­paus on elä­mää ar­mos­ta ja iloa ar­mo­val­ta­kun­nas­ta.

Paa­vo Ru­sa­va

12

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   6 Kun Jumala jälleen tuo Esikoisensa maailmaan, hän sanoo: -- Kaikki Jumalan enkelit kumartakoot häntä.
   7 Enkeleistä hän sanoo näin: -- Hän tekee enkelinsä tuuliksi, palvelijansa tulenliekeiksi.
   8 Mutta Pojastaan hän sanoo: -- Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy ajasta aikaan, ja sinun kuninkaanvaltikkasi on oikeudenmukaisuuden valtikka.
   9 Sinä rakastit oikeutta ja vihasit vääryyttä. Sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinut riemun öljyllä, sinut, ei kumppaneitasi.
   10 Ja myös näin: -- Sinä, Herra, laskit alussa maan perustukset, sinun kättesi työtä ovat taivaat.
   11 Ne katoavat, mutta sinä pysyt. Ne kaikki kuluvat kuin vaate,
   12 sinä käärit ne kokoon kuin päällysviitan, ne vaihdetaan niin kuin vaate. Mutta sinä olet iäti sama, sinun vuotesi eivät lopu.
   13 Yhdellekään enkelille ei Jumala milloinkaan ole sanonut: -- Istu oikealle puolelleni. Minä kukistan vihollisesi, panen heidät korokkeeksi jalkojesi alle.
   14 Eivätkö enkelit ole palvelevia henkiä? Heidät lähetetään palvelemaan niitä, jotka saavat osakseen autuuden.

   • Anonyymi

    1 Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla.
    2 Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.


  • Anonyymi

   Kun vanki pääsee kopistaan kerran pari päivässä vankilan pihalle jaloittelemaan, se ei ole vielä mitään vapautta. Ja mikään ei ole niin kieroa ja katalaa kuin väittää, että se on.

  • Anonyymi

   Itsemääräämisoikeus ei ole sitä, että joku toinen sanelee (Pyhä Kirja kourassaan), mitä ja kuinka ja missä rajoissa ihminen saa ajatuksiaan ajatella ja tunteitaan kokea ja asenteitaan ylläpitää.

   • Anonyymi

    Voi helvetti . Maahan rakennetaan moskeijoita . Kiinalaisia budha temppeleitä !!! ( Jeesus on se joka on Jumala itse ).


  • Anonyymi

   "Vapauden rajat" kuulostaa tismalleen samalta kuin "vankilan sisäpihan rajat". Burkaan tai hijabiin pukeutuvat aivopestyt, uskontonsa alistamat musliminaiset määrittelevät niin sanotun vapautensa juuri noin: vapaudella on rajat.

  • Anonyymi

   Mitä on TODELLINEN vapaus? Mikä vertaus kuvaa sitä parhaiten?

   Kuvittele itsesi Lappiin aukealle paikalle, jossa maasto on kaikkiin suuntiin avoinna siten, että voit itse valita mahdollisen reittisi tai vaikkapa sen, että jäät kenties hetkeksi tai pidemmäksikin aikaa paikoillesi. Tätä on maantieteellinen vapaus. Jokainen este - syvä kuoppa tai aita tai kallio tai rotko tai suo - rajoittaa tuota vapautta.

   Samoin on ihmisen sisäisen vapauden laita; se ei OLE vapautta, jollei se avaudu loputtomina valinnanmahdollisuuksina, joista yksikään ei ole ennalta toistaan parempi. Kaikki, siis KAIKKI, mikä tuota vapautta rajoittaa, on epävapautta. TÄLLAISEEN vapauteen on Kristus vapauttanut meidät. Joka muuta väittää, se rajoittaa ihmisen vapautta ja halventaa Kristuksen uhria.

  • Anonyymi

   Tarkoittaa ettei synti enää hallitse kuin vanhassa liitossa se orjuutti ja toi tuomioita uudessa liitossa armo . Mutta eikä tämä netti olekaan syntiä kun kerran TV on . Tällä netissä kun näkee myös TV ja muun . Siinailta tuleva laki ja siionisti on vähän kultajumala kun ne on rikottu . Risti sovittaa ,siinä on lepo . John 15 .....huomaatte kuinka kaikissa keskustelu palstoilla uhkaillaan suomea idästä , tsasounista ortodoksikirkoista synagogilta moskeijoista ....kristittyjä uhkaillaan lähiöissä . Lopettakaa kristittyjen kiroaminen ja syyttely .

  • Anonyymi

   Jos paholaista ei olisi paratiisissa ollut ni ei olisi alottajakaan tarvinut tämmöstä turhaa paskaa kirjottaa ollenkaan.

  • Anonyymi

   Ne, jotka antoivat henkensä Suomen itsenäisyyden puolesta, saivat uhrillaan aikaan sen, että jokainen Suomessa syntynyt saa automaattisesti Suomen kansalaisuuden. Ja Suomen kansalaisuus on ja pysyy riippumatta kansalaisen temperamentista, käytöstavoista, poliittisesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, uskonnosta ja vaikkapa isänmaallisuuden laadusta ja määrästä - niin absoluuttinen, ehdoton ja rajoittamaton on Suomen kansalaisuus.
   Avauksen kirjoittaja tuntuu pitävän Kristuksen uhria hengellisessä katsannossa paljon vähemmässä arvossa kuin Suomea puolustaneita kaatuneita ajallisessa katsannossa; hän kun asettaa hienoin ja hurskain sanankääntein lukuisia ehtoja ja rajoitteita Kristuksen meille hankkimalle vapaudelle.

  • Anonyymi

   Niin, tässä maailmassa vapaudella on hintansa. Sun tarttee olla lestantti ja synnyttää paljon lapsia. Ja käydä seuroissa. Ja talkoilu kuuluu oleellisena osana lestantin elämään.
   Ja teeveetä ei sit saa kattoa. Eikä kuunneölla rytmistä mussiikkia. Eikä saa meikata.
   Eikä tanssia. Eikä panna reikiä korviin.
   Semmonen hinta on uskovaisuudesta maksettava.

  • Anonyymi

   8 Julistipa kuka tahansa teille evankeliumia, joka on vastoin meidän julistamaamme -- vaikkapa me itse tai vaikka taivaan enkeli -- hän olkoon kirottu.
   9 Toistan sen, minkä olen ennenkin sanonut: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu.
   10 Yritänkö minä tässä vaikuttaa ihmisiin? Tai kukaties Jumalaan? Pyrinkö olemaan ihmisille mieliksi? Jos vielä pyrkisin miellyttämään ihmisiä, en olisi Kristuksen palvelija.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   200
   11877
  2. Stefun Sofialle tarjoamat luxuskyydit maksamatta, velkaa niistä jo yli 17 000 euroa.

   Seiskan mukaan limusiinikyyteihin erikoistunut yritys hakee Stefun yritykseltä oikeusteitse yli 17 000 € maksamattomista kyydeistä. Useat ajoista ova
   Kotimaiset julkkisjuorut
   187
   2779
  3. Maisa otti raskauskirtin esille

   Viimeinen oljenkorsi.... Miten "yllättävää".. .. :D
   Kotimaiset julkkisjuorut
   144
   2093