Aihe

Tohtorilan nykyinen tila

Anonyymi

Onko Tohtorila tarkoitettu kaikkien käyttöön ,vai aletaanko sitä kunnostamaan tai purkamaan.Nyt se on oleskelutila kaljakööreille,eikö omistajaa saada tekemään rakennukselle mitään.

17

457

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Mikä on Tohtorila?
   t. -93 ikijonne

   • Anonyymi

    Osuuspankin takana oleva autiotalo !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Osuuspankin takana oleva autiotalo !

    Siitä sais hyvän koulun, koska nuoriso viihtyy siellä. Tulis Sysmästä paljon tohtoreita.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Siitä sais hyvän koulun, koska nuoriso viihtyy siellä. Tulis Sysmästä paljon tohtoreita.

    Joo niin sais yksi kaveri myös kuoli sinne vaikka olikin tohtorila sellainen puistokemistien suosima paikka ! Ja ilmeisesti myös hyvä pizseria kun noita pitsalaatikoita näkyy siellä myös olevan !


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Joo niin sais yksi kaveri myös kuoli sinne vaikka olikin tohtorila sellainen puistokemistien suosima paikka ! Ja ilmeisesti myös hyvä pizseria kun noita pitsalaatikoita näkyy siellä myös olevan !

    Ei monikaan lääketietettä lukenu ole tohtori, vaikka nii sanotaan. Usein ne on lisenssijaatteja. Jos tuo Tohtorila ois koulu, vois sieltä tulla vaikka lettutieteen vihtoreita. On se niin suosittu paikka. Nykyiset puistokemistit on aika nuorija Jonneja.


  • Anonyymi

   Omistaja J. Kallio on kunnanjohdon suosiossa ei saa puuttua asiaan. Vaikka laissa on selvä pykälä niin sitä ei uskalleta eikä haluta käyttää.

   166 §
   Rakennuksen kunnossapito
   Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.
   Tohtorila on täyttänyt kaikki nuo kohdat mutta rakennusvalvonta ei vain puutu asiaan.

   • Anonyymi

    Onhan sitä muitakin rumia rakennuksia Sysmässä, kuten tuo uusi paloasema.


   • Anonyymi

    Senhän vois palokunta harjoitusmielessä polttaa eikös siellä ole RTK:n jonkinlainen varasto jos vaikka vuokratuloja tulee vai mitenkä se nyt menikään !


   • Anonyymi

    Eihän Sysmän kuntakaan noudata rakennuslakia. Sama pätee myös kunnan läheisiin sidosryhmiin.


  • Anonyymi

   Eikös J:KALLIO ole pätevä rakentaja?Oikea perinnerakentaja niittänyt mainetta Virossa kun kunnosti kartanon,samoin kotitalo on loistokunnossa.

  • Anonyymi

   Apina-aivoilla on tohtorit, lääkärit ja lisenssiaatit kaikki yhtä sekaisin, kuin omat ajatuksensakin, kannattaisi ensiksi ottaa yhteys terveyskeskuksen yleislääkäriin ja sitä kautta sitten hakeutua lääkehoidon piiriin.

   Ku­ka yleis­lää­käri on ja mi­tä hän te­kee? Mi­ten yleiseen voi eri­koistua? Tut­tuja kysy­myksiä yleis­lää­ke­tieteen eri­kois­lää­kä­rille. Ter­mi "yleis­lää­ke­tieteen eri­kois­lää­käri" ei ole ai­van ongel­maton, sil­lä perin­tei­ses­tihän sairaa­loissa on työsken­nellyt eri­kois­lää­kä­reitä ja perus­ter­vey­den­huol­lossa yleis­lää­kä­reitä. Lääke­tie­teel­li­sissä tiede­kun­nissa opetus ta­pahtuu kui­tenkin edelleen pääo­sin ylio­pis­to­sai­raa­loissa, jo­ten vasta­val­mis­tunut lää­käri ei tai­doiltaan ja tie­doiltaan vas­taa pit­kään perus­ter­vey­den­huol­lossa työsken­nel­lyttä yleis­lää­käriä tai yleis­lää­ke­tieteen eri­kois­lää­käriä, vaik­ka hä­nellä on­kin oi­keus toi­mia yleis­lää­kä­rinä.

   Mo­nissa muis­sa mais­sa yleis­lää­ke­tieteen eri­kois­lää­kä­reistä käy­tetään jo­ko pel­kästään nimi­tystä ge­neral prac­ti­tioner (GP) eli yleis­lää­käri tai fa­mily phy­sician eli perhe­lää­käri. Ter­mi perhe­lää­kä­rikin on jol­lain ta­paa harhaan­joh­tava, sil­lä vaik­ka yleis­lää­käri saat­taakin hoi­taa useampia sa­man per­heen jä­seniä, on poti­las­kes­keisyys kui­tenkin yk­si euroop­pa­laisen yleis­lää­ke­tieteen määri­telmän keskei­simpiä seik­koja. Poti­las­kes­keisyys pi­tää si­sällään pitkä­kes­toisen poti­las-lää­kä­ri­suhteen, jos­sa po­tilas on kes­keinen toi­mija omine toi­veineen ja odo­tuk­sineen. Lää­kärin teh­tävä on yh­dessä po­tilaan kans­sa räätä­löidä juu­ri hä­nelle par­haiten sovel­tuja ja toteu­tet­ta­vissa oleva hoi­to.

   Mi­hin yleis­lää­kä­reitä sit­ten tar­vitaan? Ei­kö olisi hel­pompaa, jos po­tilaat voi­sivat suo­raan ha­keutua eri eri­koi­sa­loille tarvit­se­maansa hoi­toon? Teo­riassa eh­kä, käytän­nössä mo­net sai­raudet ovat etenkin alku­vai­heessaan sen ver­ran toi­siaan muistut­tavia, et­tä voi ol­la hy­vin vai­kea pää­tellä, min­kä eri­koi­salan osaa­mista tar­vitaan.

   Li­säksi yleis­lää­kärit hoi­tavat menes­tyk­sek­käästi ylei­simpiä kansan­sai­rauksia, ja heil­lä on työka­lu­pa­kissaan eri­tyisiä työka­luja toi­mivan ja kustan­nus­te­hokkaan hoi­don toteut­ta­miseen. Esi­mer­kiksi veren­pai­ne­tau­dissa so­pivan lääke­hoidon va­linta ei yleensä ole biome­di­sii­ni­sessä mie­lessä eri­tyisen haas­tavaa. Yleis­lää­kärin tu­lee kui­tenkin huo­mioida li­säksi po­tilaan toi­veet ja odo­tukset se­kä myös kon­teksti eli se mis­tä po­tilas tu­lee. Tä­mä saat­taa vai­kuttaa esi­mer­kiksi sii­hen, kuin­ka usein otet­tava val­miste va­litaan tai tarvit­seeko hoi­toa seu­rata veri­ko­keilla. Syrjä­ky­lillä asuvan, jul­kisten liiken­ne­vä­li­neiden va­rassa olevan van­huksen lääke­hoito vaa­tii eri­laista suunni­telmaa kuin vastaa­noton vie­ressä asuvan, ahke­rasti oma­mit­tauksia te­kevän työi­käisen. Toi­saalta väes­tön ikään­tyessä ja useiden sama­nai­kaisten sai­rauksien esiin­tyessä myös biome­di­sii­ninen si­sältö muut­tuu jatku­vasti haasta­vam­maksi. Tä­hänkin haas­teeseen yleis­lää­kä­reiden on kyet­tävä vas­taamaan.

   Yleis­lää­kä­reillä on myös tär­keä roo­li hoito­ko­ko­nai­suuksien koordi­noin­nissa. Poti­laille tu­lisi tar­jota mahdol­lisuus ha­keutua perus­ter­vey­den­huoltoon mata­lalla kynnyk­sellä kai­kissa terveys­huo­lissa, il­man et­tä on­gelman tar­vitsee ol­la mi­tenkään jäsen­tynyt. Hoito­ko­ko­nai­suuksien muut­tuessa ai­na vain moni­mut­kai­sem­miksi perus­ter­vey­den­huollon roo­li neuvo­nan­ta­jana ja koordi­naat­to­rina tul­leekin vain kas­vamaan. Yleis­lää­kä­rinä toimi­minen on haas­tavaa, mut­ta myös palkit­sevaa. Eri­tyi­sesti mo­net pit­kän lin­jan yleis­lää­kärit tuntu­vatkin arvos­tavan juu­ri pit­kiä ja luotta­muk­sel­lisia poti­las­suh­teita

   • Anonyymi

    Nämäks ne kunnostaa tohtorilan.


   • Anonyymi

    Nythän oli kysymys vanhasta talorähjästä ja sen kohtalosta että puretaanko vai korjataanko nykyisessä kunnossa koko kylän rumistus !


  • Anonyymi

   Hyvä suunnan näyttäjä perseennuolennan tehosta

  • Anonyymi

   J.kallio on suositti kokoomuksen äänestäjille sai kokonaista kolmeääntä kun oli ehdokkaana.Kyllä Juhana talon uuteenloistoon laittaa älkää hätäilkörisupartoja kun alkaa tulla niin siinä talo komistuu niitten käsissä.

   • Anonyymi

    Sehän toisi työpaikkoja kuntaan kun se rakennus rempattaisiin, kannatetaan ! Työttömät vaan lautaa kantamaan kunnanjohtaja rakennusvastaavaksi ja järvinen voi hakea autolla puutavaraa.


  • Anonyymi

   Yksi hylätty hometalo monien muiden joukossa. Sysmän tulevaisuuden symboli.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   358
   23521
  2. Stefun Sofialle tarjoamat luxuskyydit maksamatta, velkaa niistä jo yli 17 000 euroa.

   Seiskan mukaan limusiinikyyteihin erikoistunut yritys hakee Stefun yritykseltä oikeusteitse yli 17 000 € maksamattomista kyydeistä. Useat ajoista ova
   Kotimaiset julkkisjuorut
   316
   6381
  3. Miksei työ kelpaa suomalaisille?

   Rakennus-, siivous-, ja hoiva-alakin täynnä ulkomaista työvoimaa ja kotimaiset vuosis kortistossa. Mistä moinen oikein johtuu. Ovatko korvaukset liia
   Maailman menoa
   409
   4676
  4. Niko Ranta-aho aikoi karata Afrikkaan!

   https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/espanjan-poliisi-niko-ranta-aho-suunnitteli-pakoa-afrikkaan-katso-video-poliisin-iskusta-marbellan-asuntoon/804058
   Kotimaiset julkkisjuorut
   91
   1931