Aihe

Jeesus avaa oven Jumalan valtakuntaan

Anonyymi

Raa­ma­tus­sa on mon­ta ver­taus­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta. Sitä ver­ra­taan si­na­pin­sie­me­neen, joka on pie­nin kai­kis­ta sie­me­nis­tä. Kun sen tai­mi kas­vaa täy­teen mit­taan­sa, se on kui­ten­kin puu­tar­han kas­veis­ta suu­rin ja lin­nut voi­vat pe­siä sen ok­sil­la. (Matt. 13:31–32.) Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on myös aar­re, joka on kät­ket­ty pel­toon. Ih­mi­nen löy­si sen ja kät­ki uu­del­leen. Löy­tä­jän ilon täh­den hän meni ja myi kai­ken, mitä omis­ti, ja os­ti sen pel­lon. (Matt. 13:44.)

Mi­ten Ju­ma­lan val­ta­kun­nan voi löy­tää?

Fa­ri­seuk­set ky­syi­vät, mil­loin Ju­ma­lan val­ta­kun­ta tu­lee. He odot­ti­vat ajal­li­sen uu­den val­ta­kun­nan pe­rus­ta­mis­ta. Jee­sus vas­ta­si heil­le, et­tei Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ra­jo­ja voi näh­dä ih­mis­sil­min. Sin­ne ei voi kä­vel­lä, ei­kä se tule kuin au­to tai juna ase­mal­le. Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei ole ruo­ka tai juo­ma. Se on van­hurs­kaut­ta, iloa ja rau­haa Py­häs­sä Hen­ges­sä. (Room. 14:17.) Pyhä Hen­ki piir­tää sen ra­jat sy­dä­mes­tä sy­dä­meen.

Jee­sus lä­het­ti ope­tus­lap­sen­sa saar­naa­maan hy­vää sa­no­maa kai­kil­le kan­soil­le. Hän ke­hot­ti sa­no­maan: ”Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on lä­hes­ty­nyt: teh­käät pa­ran­nus ja us­ko­kaat evan­ke­liu­mi” (Mark. 1:15). Jee­sus it­se toi­mi näin.

Ope­tus­lap­set läh­ti­vät ju­lis­ta­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nan sa­no­maa. Vie­lä­kin kut­su­jat ovat liik­keel­lä. He ker­to­vat, mitä hy­vää Ju­ma­la on heil­le teh­nyt: hän tar­jo­aa pal­ve­li­joi­den­sa vä­li­tyk­sel­lä kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­toa. Jee­sus ke­hot­ti ih­mi­siä et­si­mään en­sin Ju­ma­lan val­ta­kun­taa ja hä­nen van­hurs­kaut­taan, niin heil­le an­ne­taan sen myö­tä kaik­ki muu­kin (Matt. 6:33).

Mi­ten pää­see si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan?

Ylös­nou­se­mi­sen­sa jäl­keen Jee­sus il­mes­tyi omil­leen usei­ta ker­to­ja. Lu­kit­tu­jen ovien ta­ka­na hän an­toi heil­le Ju­ma­lan val­ta­kun­nan avai­met: ”Ot­ta­kaa Pyhä Hen­ki. Jol­le te an­nat­te syn­nit an­teek­si, hä­nel­le ne ovat an­teek­si an­ne­tut. Jol­ta te kiel­lät­te an­teek­si­an­non, hän ei saa syn­te­jään an­teek­si.” (Joh. 20:22–23.)

Toi­saal­la Jee­sus sa­noi ole­van­sa lam­mas­huo­neen ovi. Pyhä Hen­ki avaa oven niil­le, jot­ka tah­to­vat saa­da syn­tin­sä an­teek­si ja ha­lu­a­vat pääs­tä si­säl­le Ju­ma­lan val­ta­kun­taan. Ovi avau­tuu evan­ke­liu­min saar­nas­sa. Sii­nä saa us­koa syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen ni­mes­sä ja so­vin­to­ve­res­sä.

On vain yk­si Ju­ma­lan val­ta­kun­ta

Vas­ta­tes­saan fa­ri­seus­ten ky­sy­myk­seen Ju­ma­lan val­ta­kun­nan tu­le­mi­ses­ta Jee­sus va­roit­ti et­si­mäs­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­taa mis­tä ta­han­sa: ”Ei­kä voi­da sa­noa: ’Se on tääl­lä’, tai ’Se on tuol­la.’ Kat­so­kaa, Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tei­dän kes­kel­län­ne.”

Sit­ten Jee­sus pu­hui ope­tus­lap­sil­leen, et­tä tu­lee ai­ka, jol­loin he toi­vo­vat nä­ke­vän­sä edes yh­den Ih­mi­sen Po­jan päi­vän, mut­ta ei­vät saa näh­dä. ”Teil­le sa­no­taan sil­loin: ’Hän on tuol­la’ ja ’Hän on tääl­lä’, mut­ta äl­kää läh­te­kö min­ne­kään, äl­kää juos­ko pe­räs­sä.”

Päi­vän evan­ke­liu­mi opet­taa pi­täy­ty­mään Ju­ma­lan sa­nan neu­vois­sa. Jee­sus ke­hot­taa kil­voit­te­le­maan rait­tii­na us­kos­sa. Hän muis­tut­taa sa­mal­la mei­tä val­vo­maan, jot­ta oli­sim­me ai­na val­miit läh­te­mään täs­tä elä­mäs­tä. Jee­suk­sen toi­sen tu­le­mi­sen päi­vää ei­vät tie­dä tai­vaan en­ke­lit­kään, ei edes Poi­ka. Sen tie­tää yk­sin Ju­ma­la. Yk­sit­täi­sen ih­mi­sen elä­män pi­tuus on sa­moin yk­sin Ju­ma­lan tie­dos­sa. Kan­nat­taa teh­dä pa­ran­nus en­nen kuin päi­vät lop­pu­vat.

Ad­vent­ti­ai­ka on val­mis­tau­tu­mis­ta vas­taa­not­ta­maan sei­men lap­si, oma Va­pah­ta­jam­me. Ha­lu­am­me­han saa­da jou­lun Her­ran sy­dä­mem­me asuk­kaak­si ja vie­raak­si?

Ar­mon ja an­teek­si­an­ta­muk­sen val­ta­kun­ta

Ju­ma­la on las­ke­nut val­ta­kun­tan­sa ih­mis­ten kes­kel­le. Hän on luo­nut kaik­ki ih­mi­set tai­vas­ta var­ten. Apos­to­lin mu­kaan Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on tai­vaas­ta alas las­ket­tu uu­si Je­ru­sa­lem. Sen ku­nin­kaa­na on Her­ra Jee­sus, Va­pah­ta­jam­me. Hän asuu us­kon kaut­ta las­ten­sa sy­dä­mis­sä. Val­ta­kun­taan­sa hän on sää­tä­nyt saar­na­vi­ran. Sitä hoi­ta­vat ar­mah­de­tut, syn­tin­sä an­teek­si saa­neet ja us­kos­sa kil­voit­te­le­vat Ju­ma­lan lap­set.

Vie­lä­kin on mah­dol­lis­ta löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ja pääs­tä sen asuk­kaak­si. Kun­ni­an ku­nin­gas, Her­ra Jee­sus, on ar­mois­tui­me­na kes­kel­läm­me. Ju­ma­lan lap­set ju­lis­ta­vat ilo­mie­lin ka­tu­val­le ih­mi­sel­le kaik­ki syn­nit an­teek­si. Us­ko­es­saan hä­nes­tä tu­lee Ju­ma­lan val­ta­kun­nan asu­kas, joi­ta Raa­mat­tu ni­mit­tää Ju­ma­lan lap­sik­si. Se on kor­kein mah­dol­li­nen ar­vo­ni­mi, ja se saa­daan ar­mos­ta.

Tai­to Sa­lo­nen

11

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Jeesus antoi vallan vain tietylle määrälle opetuslapsia antaa syntejä anteeksi. He saivat myös vallan parantaa sairaita ja tallata käärmeitä ja skorpioneja eivätkä ne vahingoita heitä
   Lestasaarnaajilla ei ole annettu tätä valtaa. He eivät ole parantaneet yhtään sokeaa eikä sairasta. Heillä ei ole valtaa antaa syntejä anteeksi ja he käyttävät väärin Joh 20:23 Jeesuksen sanaa. Silti nämä Raamatun raiskaajat jatkavat ja sanaa tuntemattomat lahkolaiset antavat eksyttää itseään tahallsesti.
   Mutta palkka näille on sen mukainen, jokaisen tie vie kadotukseen!

   • Anonyymi

    Miten sitten oli Paavalin laita?

    Jeesushan ei maallisen elämänsä aikana antanut hänelle valtaa syntien anteeksiantamiseen.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Miten sitten oli Paavalin laita?

    Jeesushan ei maallisen elämänsä aikana antanut hänelle valtaa syntien anteeksiantamiseen.

    Ja entä sitten Ananias?

    Hänkään ei ollut Jeesuksen opetuslapsi, ei ainakaan niiden kahdentoista joukossa.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    Ja entä sitten Ananias?

    Hänkään ei ollut Jeesuksen opetuslapsi, ei ainakaan niiden kahdentoista joukossa.

    Älkää vääristelkö. Lukekaa viikko Raamattua ja uskokaa mitä Jeesus sanoi ja teki. Sieltä se selviää mutta ettehän te usko vaikka lukisittekin. Senkin epäuskoiset!


  • Anonyymi

   Hyvähän sitä ummehtuneisuutta on tietty tuulettaa mutta olisiko kuitenkin syytä ottaa käyttöön nykyaikainen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla.

   Eipä ollut jeesuksen puheissa totuutta edes sinapinsiemenen vertaa edes sinapinsiemenestä puhuessa. Täysin epäluotettava maankiertäjä siis kaikilta osin.

   Jeesuksen aikana uskonnollisissa menoissa pyhä henki eli kannabis oli keskeisessä roolissa. Sillä pääsi tunnelmaan. Tämä tieto huomioiden sekin hippi pääsee oikeaan, ns. hieman outoon valoon*.
   * Vertaa: Grand slam.

   • Anonyymi

    Viekää seuroihin rampoja, syöpäsairaita, sokeita ja kaikenlaisista vaivoista kärsiviä sairaita ja käskekää saarnamiehen parantaa heidät. Jos heillä on Jeesuksen antama valta kuten Joh 20:23 niin sokea saa näkönsä ja syöpäsairas paranee.
    Minkä takia lestasaarnaajien valtaa ei ole kokeiltu? He antavat syntejä anteeksi perustellen tekemisiään Joh.20:23 mutta yhtään sairasta he eivät pysty parantamaan.
    Eikö jo tämä todista ettei heillä ole mitään valtaa. Jaetta käytetään härskisi väärin ja ihmiset ovat haltioissaan kun synnit häippäsevät tosta noin vaan :))),,


  • Anonyymi

   Hoh, hoijjaa näitä kommentteja.
   Mitä te ollenkaan kirjoittelette, kun ette usko Jumalaan, olette ihan "pihalla" koko asiasta.
   Voitte elää ihan vapaasti omissa käsityksissänne, jos se tuntuu olevan täydellistä, olla uskomatta mihinkään, kunhan vain saatte vapaasti elää ilman mitään tietoa minne menette kuoltuanne, vai oletteko kuolemattomia olentoja ?

   • Ei usko Jumalaan sinua pelasta.


  • Anonyymi

   Harvinaisen tyhjentävä ja selkeä aloitus.

  • Anonyymi

   Jeesuksella oli maan päällä valta antaa syntejä anteeksi keitä hän tapasikin, syntinen nainen, lapset, halvaantunut mies, ristinryöväri.
   40 päväna aikana Pääsiäisestä helluntaihin asti Jeesus oli estynyt antamaan syntejä anteeksi maan päällä.Siksi ajaksi hän valtuutti opetuslapsensa antamaan syntejä anteeksi. Opetuslapset saivat määräaikaisen komennuksen toimia Jeesuksen sijaisena maan päällä 40 päivän ajan. Sen vallan lestadiolaiset haluavat riistää oikeilta apostoleilta itselleen valheillaan.

   Helluntaista alkaen synnit saadaan anteeksi kristillisessä kasteessa. Kaste on syntienne anteeksisaamiseksi ja Pyhän Hengen lahjan saamiseksi teille ja teidän lapsille tarkoitettu.

   Samoin pyhä ehtoollisen syntien anteeksi antamiseksi säädetty Jumalan sakramentti.

   • Anonyymi

    Ehtoollinen on Jeesuksen kuoleman muistonvietto. Siinä ei saa syntejä anteeksi kuten kirkko opettaa?


  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Henkirikos Tohmajärvellä

   En ole paikkakuntalainen joten jääköön arvailut tekijöistä sikseen, vaikka tiettyyn suuntaan ne on syytä yhdistääkin.. Poliisi sai lauantaina aamuyöl
   Tohmajärvi
   26
   1588