Ihmisen kehittymismahdollisuuksista

Anonyymi-ap

Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-701)

Castanedan nagualismin mukaan ihmisen ainoa kehittymisväline on hänen tietoisuutensa. Nagualismin mukaan kaikki mitä ihminen on ja mitä hän tekee on havaitsemisen varassa ja sen havaitsemisen määrittää ns. kokoomapisteen sijainti ja kokoomapiste puolestaan on se energeettinen rakenne, joka kokoaa ja omalta osaltaan mahdollistaa havainnot.

Kyseistä asiaa voidaan yrittää selittää esimerkiksi toteamalla, että suurin osa ihmisen emanaatioista, eli energeettisistä osista, on energianpuutteen vuoksi oletusarvoisesti tavallaan horroksessa ja energian koskettaessa niitä, tietyn raja-arvon ylittäen, ne tulevat aiempaa tietoisemmiksi.

Tavallisesti kokoomapiste on vakiosijainnissa ja sen vuoksi voi olla vaikeaa ymmärtää esim. sitä, että tietäjä, joka tietää täsmälleen minne sijoittaa kokoomapisteensä ja joka myös omaa riittävän käyttökelpoisen energiamäärän, kykenee muuttumaan nagualismin mukaan miksi tahansa.

Nagualismissa korostetaan mm. intention merkitystä, mutta kannattaa huomata, että kokoomapisteen siirtymässä on kyse kuitenkin vain välillisesti tietäjän itsensä teosta, koska se, mikä viime kädessä saa aikaan em. kokoomapisteen liikkeen, on ihmisen ja hänen ympäristönsä rajapintaan kohdistuvan hänen ulkopuoleltaan tulevan energiavirtauksen painopisteen siirtymä, eikä nagualismissa siis oleteta ihmisellä olevan ympäristöstään riippumattomia mahdottomia kykyjä.

Nagualismin mukaan ihminen kokonaisuutena on elossa ollessaan kuitenkin oleellisesti energeettisesti sinetöity yksikkö ja kun nagualismissa puhutaan siitä, että oleellista on energia, niin sillä tarkoitetaan etenkin sitä, että oleellista on se, että ko. energeettisen yksikön sisällä oleva energia kyettäisiin saamaan intentionaalisesti saavutettavissa olevaksi ns. sisältäpäin, mikä liittyy mm. siihen, että oleellista on kyetä havaitsemaan energia suoraan sen sijaan, että tulkittaisiin se energia joksikin muuksi, kuten tavallisesti tietenkin tapahtuu.

Nagualismin mukaan ihmisen piilevä voima on suunnaton, mutta ihminen on silti oleellisesti vain henkilökohtaisen voimansa summa, mikä puolestaan liittyy tiedostamiseen käytettävissä olevaan energiamäärään. Nagualismin mukaan kaikkien elävien olentojen tunnusmerkki on tietoisuus, mutta ihminen eroaa muista lajeista ja elämänmuodoista siinä, että vain ihmisellä on lähtökohtaisesti em. energeettisen kokonaisuutensa päällä, ko. energiarakenteen ulkopuolella, ns. tietoisuuden hehkuva kuori.

Käytännössä kuitenkin tuo kuori on jäljellä vain hyvin pienillä lapsilla tai energeettisesti moitteettomilla tietäjillä, joille se muodostuu uudestaan, sillä muiden osalta saalistavat epäorgaaniset olennot ovat vieneet ko. energian, yksinkertaisesti aiheuttamiensa järkyttävien ja myöhemmin unohdettujen kokoomapisteen liikkeiden seurauksena, joka energia siis ei ole osa em. sinetöityä yksikköä, vaikka onkin osa ihmisen alkuperäistä energiamäärää ja sen tiedostaminen edellyttää tietynlaista kokoomapisteen sijaintia.

Lisäksi, ihmisten tavanomainen tilanne on erittäin surkea myös sen vuoksi, että em. energeettisen yksikön sisällä olevakaan ja siis heidän luontainen energiansa ei ole heidän intentionaalisesti käytettävissään olevaa kuin vain hyvin pieneltä osin ja/tai he eivät tiedä, että miten ko. energian kanssa tulisi toimia, jos siitä aiempaa suurempi osa tulisi käytettävissä olevaksi esim. heidän epätyypillisesti jostain pakottavasta syystä tilapäisesti moitteettoman käyttäytymisensä seurauksena.

10

173

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-702)

   (1) Edellä kuvattujen syiden vuoksi, jotta ihminen kykenisi tiedostamaan itsensä ja voisi tietää, että mitä ihmisenä oleminen oikeastaan tarkoittaa, niin hänen täytyy nagualismin mukaan ensin kyetä saamaan itsensä, eli energeettisen kokonaisuutensa, sisällä oleva energia intentionaalisesti käytettävissään olevaksi, mikä puolestaan ei tarkoita sitä, että sitä energiaa olisi tarkoitus kontrolloida rationaalisesti, vaan sitä, että se olisi saavutettavissa olevaa energian havaitsemisen mahdollistamisen kannalta.

   (2) Toisessa vaiheessa, hänen täytyy kyetä palauttamaan itselleen em. tietoisuuden hehkuva kuori, mikä käytännössä tapahtuu automaattisesti riittävän pitkään jatketun energeettisesti moitteettoman käyttäytymisen seurauksena, minkä käyttäytymismallin aikaansaanti puolestaan on se, mikä on kaikenkaikkiaan kaikkein oleellisinta, koska kaikenlainen muu käyttäytyminen johtaa siihen, että aiemmin jo saavutettavissa olevaksi saatu energia hajaantuu entrooppisesti takaisin ko. energiayksikön niihin osiin, jotka eivät ole tiedostettavissa olevia ilman ylimääräistä käyttökelpoista energiaa.

   (3) Kolmannessa vaiheessa, tietäjän tavoitteena on ns. täydellisen tietoisuuden saavuttaminen, mikä tarkoittaa ns. kolmatta huomiota ja energeettistä yhdistymistä niiden emanaatioiden ns. laaja-alaisiin tai epälokaaleihin osiin, jotka ovat samoja, kuin ne emanaatiot, joista mm. ihmisen tavallisesti tiedostettavissa olevat osat koostuvat, sillä nagualismin mukaan ihminen on nimenomaan äärimmäisen suuresta määrästä osia koostuva ja vain tilapäisesti koossa pysyvä kokonaisuus. Emanaatiot puolestaan ovat sellaisia todellisuuden perusrakenneosia, joiden tilapäiset paikalliset yhteenliittymät mahdollistavat kompleksiset rakenteet. Osa emanaatioista on tietoisia ja on ilmeistä, että tietoisuuden ”laajuus” liittyy siihen, että kuinka paljon tietoisia emanaatioita on kulloinkin yhteenliittyneenä, ns. värähtelevän voiman yhteenliimaamina ja siten vuorovaikutuksessa keskenään ja ”syvyys” siihen, että missä määrin ko. emanaatiot ovat energisoituneita, mikä siis puolestaan liittyy erityisesti energian virtauksiin ihmisen ja hänen ympäristönsä rajapinnassa.

   (4) Neljännessä vaiheessa, tietäjä voi kiinnittää huomionsa liittolaisenaan toimivan ja siis tietäjän intention kanssa sopusoinnussa olevan epäorgaanisen olennon emanaatioihin ja muuttua epäorgaaniseksi olennoksi, minkä etuna on paljon syvempi ja koossapysyvämpi tietoisuus, mitkä ominaisuudet puolestaan perustuvat siihen, että ne ovat epäorgaanisten olentojen luontaisia ominaisuuksia, mikä puolestaan ilmeisesti perustuu siihen, että ko. emanaatiot ovat erityisesti valikoituneita, minkä puolestaan voidaan olettaa perustuvan siihen, että osana epäorgaanisten olentojen evoluutiota tai miksi sitä sitten pitäisikin kutsua, muunlaiset kokoonpanot ovat karsiutuneet selittämättömän voiman paineen hajottavan aspektin vaikutusten seurauksena…

  • Anonyymi

   Tervetuloa takaisin palstalle!

   B osaa ehkä vastata jotakin aiheeseen.

  • Anonyymi

   Emanaatioissa eli kvarkkeja pienemmissä maailmoissa juuri on energiaa tarjolla yllin kyllin.
   Sen esille saamista hankaloittaa vain se että siellä ei noudateta syy-seuraus lakeja, vaan kvanttimekaniikan erikoisuuksia. Siellä lattialle rikkoontunut kahvimuki voi kokoontua jälleen siruista kokonaiseksi.

   Kvarkkeja suurempi maailma:
   Kipinä - tuli - sähkömagneettinen aalto- lämpö on järjestys jota noudatetaan.

   Kvarkkeja pienempi emanaation maailma:

   Lämpö-sähkömagneettinen aalto-tuli-kipinä on järjestys jossa mennään eli päinvastainen normaaliin.

   Lähde: Dionysios Areiopagita teokset

  • Anonyymi

   Miksi kokoomapiste pitäisi olla Castanedan nagualismissa kun se voi olla omassa tietoisuudessa ?

   • Anonyymi

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-703)

    Nagualismi on energeettisesti optimaalinen toimintatapa. Castanedan opettajan mukaan siitä ei voida muuttaa mitään, tarkoittaen sitä, että poikkeamat johtavat epä-optimaalisiin tuloksiin. Kokoomapisteen liikkeet johtavat joko käyttökelpoisen energiamäärän lisääntymiseen tai vähentymiseen ja nagualismin tarkoituksena on ohjata tuossa suhteessa oikeaan suuntaan. Ihminen ei voi elää ilman riittävää määrää käyttökelpoista energiaa ja toisaalta ihmisen potentiaalin tiedostaminen ei ole mahdollista ilman käytettävissä olevan energiamäärän lisääntymistä.


  • Anonyymi

   Pystyykö naguaalitietäjä (noita) kaappaamaan epäorgaanisilta olennoilta näiden hallussa olevan (aiemmin varastetun) energian takaisin itselleen ?
   Suorittamaan ns. (dragon slayn) ja käyttämään tämän energian esim. parantavana voimana sairaan kanssaihmisen hyväksi ?

   • Anonyymi

    Nimimerkki: Professori Realisti (XPR-704)

    Tarkalleen ottaen nagualismissa termiä ”tietäjä” käytetään vain henkilöstä, joka on saavuttanut em. kolmannen huomion, mutta käytännössä olen käyttänyt ko. termiä tarkoituksella myös energeettisesti moitteettomasti toimivista nagualisteista, koska muuten viestin läpimeno tämänkaltaisella foorumilla vaikeutuisi liikaa kolmannen huomion kaltaisten hankalasti ymmärrettävien käsitteiden semantiikkaan keskittymisen seurauksena.

    Tietäjä-termin käyttötapani eräs tarkoitus on ollut välttää ”noita” -termiä, joka ei ole tässä yhteydessä asianmukainen, koska sille ei ole kunnollista määritelmää ja se on uskonnollisen mustamaalauksen seurauksena kelvoton kuvaamaan etenkään energeettisesti moitteettomasti toimivia ihmisiä. Castanedan opettaja tosin käytti sitä itsestäänkin C:n oppiajan alussa ja opetti C:lle varsin outoja tekniikoita, mutta se oli didaktinen temppu, jolla hän sai C:n kiinnostumaan nagualismista, koska C oli oppiaikansa alussa kiinnostunut sellaisista asioista, jotka yhdisti käsitteellisesti siihen, mitä oletti noituuden olevan.

    Uskonnollisissa viitekehyksissä epäorgaanisia olentoja on tulkittu ns. enkeleiksi tai ns. demoneiksi riippuen siitä, että mikä niitä havainnoivien ihmisten kokoomapisteiden sijainnit ovat olleet. Nagualismin mukaan kaikki kokoomapisteen liikuttamiseen tarvittava energia on peräisin epäorgaanisten olentojen tasolta tai maailmasta tai miksi sitä sitten pitäisikin kutsua, eikä niiden tiedostamista siis voida välttää pyrittäessä korkeammille energiatasoille.

    Epäorgaanisten olentojen näkökulmasta ihmisten ns. tietoisuuden hehkuva kuori, joka on perusominaisuudeltaan helposti irtoava, on kaiketi ns. vapaa lounas. Ainoa keino niiden saaliiksi joutumisen välttämiseen on energeettinen moitteettomuus, eikä niiden kanssa tappeleminen tai väitteleminen ole ollenkaan optimaalinen strategia, sillä niillä on käytettävissään arkijärkeä uhmaavia temppuja.

    Käytännössä epäorgaaniset olennot reagoivat ihmisen käyttäytymiseen ja energeettisesti moitteettomasti toimivan tietäjän on helppo niiden tempuista huolimatta napata ko. olennot taskuunsa, mutta se moitteettomuus sinällään ei ole helppoa. Tämän vuoksi olisi erittäin hyödyllistä tuntea nagualismin periaatteet jo ennen epäorgaanisten olentojen kohtaamista.

    Mitä tulee energiansiirtoon ja parantamiseen, niin nagualismin yleisperiaate siis on pyrkiminen energeettiseen moitteettomuuteen, koska se on ainoa keino kyetä säilyttämään ja lisäämään energiatasoansa pitkällä tähtäyksellä.

    Tietäjän on mahdollista käyttää omaa energiaansa sairaan parantamiseen, mutta siinä parantamisessa on kyse siitä, että tietäjä siirtää sen parannettavan kokoomapistettä sellaiseen sijaintiin, mikä mahdollistaa sille parannettavalle paremman saatavuuden sen parannettavan omaan energiaan ja ongelmana on se, että kokoomapisteellä on vahva taipumus palata takaisin aiempaan sijaintiinsa. Tämän vuoksi pysyvä parantuminen energiatehokkaasti, kuten myös etenkin em. tietoisuuden hehkuvan kuoren pidempiaikainen uudelleenmuodostuminen, on mahdollista vain, jos parannettava noudattaa nagualismin periaatteita.


  • Anonyymi

   Kokoomapiste aistinelinten voi Krishnalla olla missä kohden kehoa tahansa. Hän voi syödä ruuan silmillään katsomalla siihen. Jne. Mutta Krishna vaatii alistumista eikä itsensä seuraamista? Hänellä ei ole syytä seuraajia omata sillä hän on ikuinen eikä kuolevainen osaksi ihminen Niin kuin Jeesus. Jeesusta voi seurata ja pyrkiä samaan kuin hän. Mutta Krishnaa vain palvoa?

   Hare Krishna kirjoista käy ilmi että Krishna voi kokoomapisteen mihin tahansa kehonsa osaan asettaa toimimaan. Ihmiselle se on mahdotonta tai ainakin vaikeaa?

   Nagulismi taitaa olla synkreettinen filosofian ja uskonnon sekoitus. Kuitenkin pidän siitä paljon ja olen jo yhden uuden idean saanut sen avulla.
   Se on siis hedelmällinen oppi.

  • Anonyymi

   Mitäs täällä on taas polteltu? :)

  • Anonyymi

   Sulje se tv !

   Miksi puolikuolleena tuijotat sitä, jos sieltä ei edes tule mitään järkevää.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. 4 tuntia töitä kerran viikossa on naisen mukaan liian raskasta

   Tämä ei taija olls lieksalaine vaikka "tuntomerkkiin" perusteella nii vois eppäillä! 🤣 31-vuotias Maya ei kykene tekemä
   Lieksa
   82
   3560
  2. Riikka Purra rosvosi eläkeläiset!

   1900 euron eläkkeestä rosvottiin 350 euroa. Kohtuullista vai? Perussuomalaisia ei enää ole olemassa meille eläkeläisille
   Maailman menoa
   568
   3344
  3. Baaritappelu

   Hurjaksi käynyt meno Laffassa. Jotain jätkää kuristettu ja joutunu teholle...
   Kokkola
   42
   3129
  4. Näytit nainen sanoinkuvaamattoman ihanalta

   En voi unohtaa sinua. Pohdin nyt sinua.
   Ikävä
   49
   2112
  5. Tappo Kokkolassa

   Päivitetty tänään Iltalehti 17.04.2024 Klo: 15:23..Mikähän tämä tapaus nyt sitten taas on.? Henkirikos Kokkolassa on tap
   Kokkola
   13
   1981
  6. SDP:n kannatus edelleen kovassa nousussa, ps ja kokoomus putoavat

   SDP on noussut Helsingin Sanomien tuoreessa kannatuskyselyssä kokoomuksen ohi Suomen suosituimmaksi puolueeksi. SDP:n ka
   Maailman menoa
   316
   1898
  7. Ihastuksesi persoonalliset piirteet ulkonäössä?

   Onko jotain massasta poikkeavaa? Uskallatko paljastaa? Aloitan; todella kauniit kädet ja sirot sormet miehellä.
   Tunteet
   120
   1875
  8. Kansaneläkkeiden maksu ulkomaille loppuu

   Hyvä homma! Yli 30 miljoonan säästö siitäkin. Toxia.
   Maailman menoa
   147
   1545
  9. Ketä ammuttu ?

   Ketä sielä Juupajoela ammuttu ei kait mainemies alkanu amuskelemaan , , Kyösti H ?
   Juupajoki
   26
   1311
  10. Nainen, meistä tulisi maailman ihanin pari

   Mutta tosiasiat tosiasioina, on liian monta asiaa, jotka sotivat meidän yhteistä taivalta vastaan. Surulla tämän sanon,
   Ikävä
   66
   1302
  Aihe