Kuolintodistus omaiselle

Saako lähiomainen nykyään mitään paperia vainajan kuolemasta?
Äitini oli 5 vuotta Koskelan sairaalan pitkäaikaispotilaana ja kuoli reilu vuosi sitten.

Mitään paperia kuolinsyystä ei ole toimitettu.
Onko tämä nykyaikaa?
Ilmianna
Jaa

20 Vastausta


muuten et olisi voinut äitiäsi haudata???!!!
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa
meni kuolintodistus suoraan hautaustoimistoon , kun isäni viimesyksynä kuoli.En tiiä tuliko leskelle sen jälkeen mitään dokumenttia tai edes kopiota.Kuitenkin se on oltava hautaustilanteessa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Aivan. Hautaustoimisto hankki sen suoraan sairaalasta ja on pitänyt sen itsellään. Se varmaan muistuttaa syntymätodistusta eli on niukka.

Jäin kaipaamaan sellaista lääkärinlausunnolla annettua todistusta, koska hän oli niin monta vuotta sairaalassa. En edes tavannut yhtään häntä hoitanutta lääkäriä koko tuon viiden vuoden aikana. Vanhusten hoito on sillä mallilla. Siksi tämä jotenkin ontuu.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Hautauslupa toimitetaan seurakunnalle, eikä kuolintodistusta. Hautauslupa on se, millä saadaan "lupa hautaamiseen." Kuolintodistus on eri paperi...
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Ilmianna
Jaa
2 luku
Kuolintodistus ja kuoleman rekisteröinti.

Henkilön kuolemasta on häntä viimeksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuollut sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antamaan vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettavan kuolintodistuksen, jollei oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta ole toimitettava.

Jos oikeuslääkeopillinen ruumiintarkastus tai ruumiinavaus on toimitettu, antaa kuolintodistuksen tarkastuksen tai avauksen toimittanut lääkäri.

Jollei vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri katso voivansa antaa kuolintodistusta eikä oikeuslääkeopillista ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta ole toimitettu, on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jos vainaja kuoli rangaistus-, työ, huolto- tai muussa sellaisessa laitoksessa, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettävä kuolintodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä taikka asianomaisen laitoksen lääkäriltä, joka neuvoteltuaan kuolinpaikan poliisiviranomaisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.

Henkilö, laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viimeksi on ollut, tahi se, jolla muutoin on sairautta tai kuoleman syytä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan lääkärille tämän pyytämät tiedot kuolemansyyn selvittämiseksi.


Jos kuolintodistusta ei voida saada ilman kohtuutonta vaikeutta tai viivästystä, on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, ilmoitettava kuolemasta kuolinpaikan poliisiviranomaiselle, joka neuvoteltuaan asianomaisen lääninlääkärin kanssa antaa vahvistetulle lomakkeelle kirjoitettavan kuolinselvityksen.

Henkilö, joka on hoitanut vainajan tai jolla muutoin on sairautta tai kuolemansyytä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan poliisiviranomaiselle tämän pyytämät kuolinselvityksen laatimista varten tarpeelliset tiedot.

10§
Kuolintodistus tai kuolinselvitys on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kahtena kappaleena ja siihen on merkittävä lomakkeessa edellytetyt tiedot vainajasta ja kuolemansyystä. Kuolemansyytä ei kuitenkaan merkitä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kuolintodistuksen kappaleeseen. Kuolinselvitykseen merkitsee kuolemansyyn selvityksen tarkastanut lääkäri.

Kuolleena löydetystä henkilöstä annettavaan kuolintodistukseen on merkittävä vainajan todennäköinen kuolinaika sekä, jos vainajan henkilöllisyydestä ei saada selvää, vainajan erityiset tuntomerkit.

Kuolintodistukseen on lääkärin merkittävä, saadaanko vainaja haudata ilman poliisiviranomaisen lupaa vai ei. Kuolleena löydetyn henkilön hautaamiseen on kuitenkin aina vaadittava poliisiviranomaisen lupa.

11§
Mikäli kuolintodistuksen antaminen viivästyy kuolemansyyn selvittämiseen liittyvien tutkimusten johdosta, on lääkärin niin pian kuin ruumista koskevat tutkimukset ja jatkotutkimuksia varten tarvittavien näytteiden ottaminen on suoritettu, annettava väliaikainen kuolintodistus. Kun kuolemansyy on lopullisesti todettu, on lääkärin viipymättä annettava lopullinen kuolintodistus.

12§
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, taikka, jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

Toinen kappale kuolintodistusta on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.

Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähetetään väestörekisterin pitäjälle.

13§
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättätoimitettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. Väestörekisterin pitäjän on todettuaan, että vainaja on kirjoissa hänen pitämässään väestörekisterissä, taikka saatuaan selvityksen siitä, ettei ole tietoa, missä väestörekisterissä vainaja on kirjoissa, annettava hautauslupatodistus. Hautauslupatodistusta ei kuitenkaan saa antaa ilman kuolinpaikan poliisiviranomaisen suostumusta, jos lääkäri on tehnyt kuolintodistukseen 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun merkinnän siitä, ettei vainajaa saa haudata ilman poliisiviranomaisen lupaa tai jos hautauslupatodistusta pyydetään polttohautausta varten.

Kuolintodistus tai kuolinselvitys saadaan antaa myös vainajan kuolinpaikan tai hautaamispaikan asianomaisen väestörekisterin pitäjälle, joka tiedusteltuaan, milloin katsoo siihen olevan syytä, asiaa sen väestörekisterin pitäjältä, jossa vainaja on kirjoissa, voi antaa hautauslupatodistuksen. Kuolintodistus tai kuolinselvitys on sen jälkeen viipymättä lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.

14§
Väestörekisterin pitäjän on viipymättä lähetettävä 12 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetut kuolintodistukset tai kuolinselvitykset lääninlääkärille tai lääkintöhallituksen määräämissätapauksissa kaupunginlääkärille.

15§
Lääninlääkärin tai kaupunginlääkärin on:

1) tarkastettava väestörekisterin pitäjän lähettämä kuolintodistus tai kuolinselvitys sekä epäselvissä tapauksissa hankittava tarpeellinen lisäselvitys ja pyrittävä saamaan selville todellinen kuolemansyy ja tehtävä tästä tarpeellinen merkintä kuolintodistukseen tai kuolinselvitykseen; sekä

2) lähetettävä kuolintodistukset ja kuolinselvitykset ennen kunkin kuukauden 25 päivää tilastolliselle päätoimistolle.

Lääkärin, viranomaisen tai laitoksen on lääninlääkärin tai kaupunginlääkärin pyynnöstä ilmoitettava tälle tiedossaan olevat kuolemansyyn selville saamiseksi tarpeelliset tiedot.

16§
Ennen kuin hautaus saadaan toimittaa, on hautauslupatodistus toimitettava sen seurakunnan tai yhdyskunnan asianomaiselle viranomaiselle, jonka omistamaan hautausmaahan vainaja haudataan. Hautauksen ajasta ja paikasta on tämän viranomaisen viipymättä sen jälkeen kun hautaus on tapahtunut ilmoitettava sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja oli kirjoissa, taikka jos siitä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.

17§
Mitä 14, 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ja kuolinselvityksestä, on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.

18§
Kun henkilö on julistettu kuolleeksi, on oikeuden niin pian kuin se aika, jonka kuluessa päätökseen voidaan ilmoittaa tyytymättömyyttä, on kulunut, ilmotettava kuolleeksi julistamisesta sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa. Ilmoituksessa on mainittava, onko päätös lainvoimainen vai ei. Jos päätökseen haetaan muutosta, on valitusta käsitelleen oikeuden ilmoitettava päätöksestään asianomaisen väestörekisterin pitäjälle.

19§
Jos henkilö on kuollut ulkomailla, on alkuperäinen kuolintodistus tai muu vastaava asiakirja 13 §:ssä säädetyin tavoin toimitettava sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa. Tällaisen todistuksen tai asiakirjan suhteen on muutoin meneteltävä niin kuin edellä on kuolinselvityksestä säädetty.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
Minusta tuosta lakitekstistä ei käy yksiselitteisesti ilmi, milloin kuolleesta henkilöstä tehdään kuolinselvitys ja milloin kuolintodistus.
Kuolinselvityksen jälkeen myönnetään kuolintodistus. OK?
Toisaalta 10§ ja 12§ todistavat näiden lomakkeiden olevan samanarvoisia.
Miksi silloin ei kuolinselvitystä "muuteta" kuolintodistukseksi?

Se, mitä minä haen, on tuo äitini kuolinselvitys. Miksi minä en sitä ole saanut.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
tytär1. kirjoitti:
Minusta tuosta lakitekstistä ei käy yksiselitteisesti ilmi, milloin kuolleesta henkilöstä tehdään kuolinselvitys ja milloin kuolintodistus.
Kuolinselvityksen jälkeen myönnetään kuolintodistus. OK?
Toisaalta 10§ ja 12§ todistavat näiden lomakkeiden olevan samanarvoisia.
Miksi silloin ei kuolinselvitystä "muuteta" kuolintodistukseksi?

Se, mitä minä haen, on tuo äitini kuolinselvitys. Miksi minä en sitä ole saanut.
20 § (6.2.1998/99)
Jos oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä kuolemansyy katsotaan todetuksi ilman oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta, asiasta tulee ilmoittaa tutkinnassa avustaneelle lääkärille tai, jos tutkinnassa ei ole käytetty lääkärin apua, 6 §:ssä tarkoitetulle lääkärille taikka henkilöä hänen viimeisen sairautensa aikana hoitaneelle lääkärille, jonka tulee antaa lupa hautaamiseen sekä kuolintodistus. Jos lääkäri kuitenkin katsoo, ettei kuolemansyy ole tullut todetuksi ja että oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus on tarpeen sekä tällä perusteella kieltäytyy antamasta asiakirjoja, on asia saatettava lääninhallituksen ratkaistavaksi. Lääninhallitus voi antaa 19 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja vastaavan kuolinselvityksen.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
kuolintodistus kirjoitti:
20 § (6.2.1998/99)
Jos oikeuslääketieteellisessä kuolemansyyn selvittämisessä kuolemansyy katsotaan todetuksi ilman oikeuslääketieteellistä ruumiinavausta, asiasta tulee ilmoittaa tutkinnassa avustaneelle lääkärille tai, jos tutkinnassa ei ole käytetty lääkärin apua, 6 §:ssä tarkoitetulle lääkärille taikka henkilöä hänen viimeisen sairautensa aikana hoitaneelle lääkärille, jonka tulee antaa lupa hautaamiseen sekä kuolintodistus. Jos lääkäri kuitenkin katsoo, ettei kuolemansyy ole tullut todetuksi ja että oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus on tarpeen sekä tällä perusteella kieltäytyy antamasta asiakirjoja, on asia saatettava lääninhallituksen ratkaistavaksi. Lääninhallitus voi antaa 19 §:ssä tarkoitettuja asiakirjoja vastaavan kuolinselvityksen.
Nyt selvisi.

Eihän siinä mitään epäselvää ole, kun ihminen tavallaan kuolee vanhuuteen. Siinä on niin monta sairauttakin viidessä vuodessa ja keuhkokuume on se viimeisin koettelemus.

Olisi ollut kuitenkin toivottavaa saada jokin selvitys niistä vuosista.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
saanut lääkäriä jututettua??Laitoksissa kuolleille harvoin tehdään ruumiinavaus,paitsi usein uteliaisuudesta.Lääkäri uskoo yleiskunnon perusteella poismenon yleensä noin vain.Ja,mitäpä sitä turhia leikkelemään...
PS:Uteliaisuudella tarkoitan jotain taudin seurantaa tai jotain äkil.syytä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Potilasasiamiehen kautta laitoin jopa kirjallisen kyselyn ylilääkärille, ei tullut vastausta.
Kysymykseni oli asiallinen, eikä koskenut mitenkään edes hoitovirhettä.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Kirjoittaja on poistanut tästä viestin

Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Ilmianna
Jaa
työssä ja joutunut kirjoittamaan kuolintodistuksia. Ensimmäiseen kappaleeseen tulee (On ollut itsestään jäljentävää paperia)vainajan henkilötiedot, kuolinsyy ja kuvaus kuolemaa edeltäneistä tapahtumista.
Saat varmasti pyytäessäsi kopion tästä kuolintodistuksesta joka on sairaukertomusten välissä sairaalassa jossa omaisesi sairauskertomuksia säilytetään arkistoituna.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Soitin äsken sinne Koskelan sairaalaan ja lupasivat lähettää sen minulle.
On hyvä tietää, että minulla on oikeus saada se.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Isäni kuoli vanhainkodissa ja ymmärsin, että on olemassa hautauslupa, joka on vain hautausurakoitsijaa varten. Mutta kai omaisetkin tarvitsevat jonkin kuolintodistuksen perunkirjoitusta ym. virallisia asioita varten? Lähetetäänkö se kotiin vai pitääkö sitä kysellä jostain erikseen?
Kuka tietää, mitkä kaikki asiat hoituu ilman omia toimenpiteitä ja mitä pitää itse hoitaa. Kyllä eläke varmaan loppuu ihan itsestään, sehän on tulopuolella tuolla yhteiskunnan listoilla ja silloinhan ei yleensä viivettä tulee.
Ilmianna
Jaa

Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

Ilmianna
Jaa
JOs nyt edelliestä kirjoituksesta jotain ymmärsin, ymmärsin, että ihmettelet meneekö jo seuraavan päivän lehteen jos on edellisenä päivänä kuollut, niin voihan se joskus niinkin nopeasti tapahtua. odella harvinaista se kyllä on.

Aina jos joku on kuollut yksin, tehdään ruumiinavaus. Ei tainnut olla paikkakunnalla leikkaussalissa ruuhkaa, jos ruumiinavaus pystyttiin tekemään heti ja antamaan hautauslupa seurakunnalle ja vielä ehti seuraavan päivän lehteenkin.

Epäilen kyllä oikeasti, että kuolema on tapahtunut aikaisemmin kuin 18.6.. Ehkä vasta kuulit itse siitä 18.6.?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
0 VASTAUS:

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa

Tästä on poistettu viesti sääntöjen vastaisena.

Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Siis toimittaako sairaala kuolintodistusta omaisille ? Mieheni kuoli 3 viikkoa sitten, mutta en ole saanut kuolintodistusta.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
3 VASTAUSTA:
ainakin mikäli henkilö kuuluu kirkkoon, niin kirkkoherranvirastoon hautauslupaa varten.
Et saa mitään asioita hoidettua mikäli sinulla ei ole kuolintodistusta/hautaustodistusta.
Jos ei mitään tietoa tule, niin soita puolisosi viimeiseen hoitopaikkaan, niin saat sen kuolintodistuksen itsellesi.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
Kuolintodistus ja lupa hautaamiseen ovat eri papereita, kuten aiemmissa kommenteissakin vihjataan. Hautaamislupapaperi vaaditaan asioiden hoitamisessa.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
tuoreitakokemuksia kirjoitti:
Kuolintodistus ja lupa hautaamiseen ovat eri papereita, kuten aiemmissa kommenteissakin vihjataan. Hautaamislupapaperi vaaditaan asioiden hoitamisessa.
Se on hautauslupa, ei hautaamispaperi.
Kuolintodistuksesta kirjoittaessani jäi osa asiasta pois:
Kuolinsyytodistus sen sana piti olla.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti
Onko kuolintodistus maksullinen?
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
1 VASTAUS:
Ei ole.
Kommentoi
Ilmianna
Jaa
+Lisää kommentti

Vastaa alkuperäiseen viestiin

Kuolintodistus omaiselle

Saako lähiomainen nykyään mitään paperia vainajan kuolemasta?
Äitini oli 5 vuotta Koskelan sairaalan pitkäaikaispotilaana ja kuoli reilu vuosi sitten.

Mitään paperia kuolinsyystä ei ole toimitettu.
Onko tämä nykyaikaa?

5000 merkkiä jäljellä

Peruuta