Aihe

ei paljon

paremmasta väliä

”Niin sanottu pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta on aivan yhtä suuri valhe kuin Neuvostoliitto aikoinaan.”

HS Mielipide 20.8.08 – Työkyvyttömyys vei byrokratiahelvettiin

- Jäikö Suomi ainoana EU-maana pysyvästi Berliinin muurin itäpuolelle? -

--------------------------------------------------------------------------------

Kuka koko suomalaisen vakuutusalan lobbari tai -pari on kysymyksessä?

”Suomessa lobbaajat ovat yleensä olleet erilaisia järjestöjä eli ryhmiä.

Viime aikoina suosituksi ovat tulleet yksilölobbaajat, ns. asiantuntijat, jotka antavat asemansa ja ammattitaitonsa jonkun eturyhmän tai hankkeen käyttöön.

Hän on kovan tason lobbari mahtavilla työsuhde-eduilla. Hän lobbaa omia ihmisiään vaikkapa nyt kansliapäälliköiksi. Hän osallistuu sellaisiin tilaisuuksiin, joiden taustaryhmiä hän lobbaa. Hän esiintyi oman taustajärjestönsä kunnallisvaalikampanjassakin hetkisen. Hän on ovela lobbari, joka kulkee koko kansan nimissä omia polkujaan.”

Lähde: Iltalehti 21.8.2008 – Kirsi Pihan kolumni: Kaksi tapaa lobata

- Vastaus kysymykseen löytyy tämän kirjoituksen lopussa -

Finngate - skandaali paisuu myös työeläkeyhtiöitä ja Kelaa koskevaksi

Etujärjestöissä hoidettavat lainvalmisteluhankkeet ovat karanneet kaiken kontrollin ulkopuolelle. Korporativismia ja apparatsikkien toimintaa pahimmillaan.

Finngate – skandaali laajeneminen Suomessa on jo tosiasia. Tosin mukaan sotkeutuneilla edustuksellisen demokratian päättäjillämme kestää vielä jonkin aikaa tajuta, että käry kävi jo.

Otamme esimerkiksi kaksi erittäin mittavaa lainvalmisteluhanketta, joista ensimmäistä on pimitetty sisältöjen osalta koko ajan.

Kyseessä ovat kuitenkin kaikkia Suomen kansalaisia koskevat lakihankkeet.

Eduskuntaan tullessaan lakipakettien sisältöön eivät kansanedustajat saa enää puuttua, vaikka niissä olisi päivän selviä lakien vastaisuuksia. Eduskuntaan käytetään jälleen kerran pelkkänä kumileimasimena. Tosin erittäin kalliina sellaisena.

Esimerkkinä eduskunnan kumileimasintoiminnasta on viime eduskunta- ja hallituskaudella vuosina 2003 – 2007 voimaan saatettu suomalainen kahden lääkärin loukku.

- - - - - - - - - - -

Käynnissä on tällä hetkellä kaksi merkittävää lainsäädännön uudistamishanketta:

1.
Hankkeen nimi: Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyöryhmä
Hankenumero: STM120:00/2006
- saanut tietojemme mukaan jatkoaikaa ensin 31.5. ja sitten 30.9.2008 asti.
- puheenjohtaja hallitusneuvos Jaakko Hannula STM (”License To Lie” – lain isä).
- sisältää 1940 –luvulta peräisin olevan haittaluokkaluokituksen uudistamisen

2.
Hankkeen nimi: Sosiaaliturvan uudistamiskomitea
Hankenumero: STM042:00/2007
- puheenjohtaja entinen STM:n kansliapäällikkö Markku Lehto

Mielenkiintoisena havainto todettakoon se, että näissä kahdessa isossa kansallisessa projektissa toimii osin samoja etujärjestöjen edustajia.

Avoimelle tiedonkululle ei siis ole olemassa organisatorisia esteitä.

Jostain ihmeellisestä syystä; kummassakaan määräaikaisesti toimivassa työryhmässä ei ole mukana yhtään potilas- ja kansalaisjärjestöjen edustajaa tai sairauden diagnoosiperusteista ryhmää, jotka tuntevat ruohonjuuritasolla vallitsevat epäkohdat parhaiten.

Kuten sen, että miten monitaitoinen potilaan täytyy olla asioidensa ajajana, jos vakuutusyhtiö antaa hylkäävän päätöksen ilman tosiasiallisia perusteluita ja tarkentavia lääketieteellisiä sekä ammatillisen selvityksen tutkimuksia.

HÄLYTYSKELLOT KILKATTANEET KESÄN KARMAISEVAN KOVASTI

Jo pitemmän aikaa toimialan kuvioita syvällisesti tuntevat potilaat ovat yrittäneet saada tietoja omaa kohderyhmäänsä koskevasta lainsäädäntötyöstä ja sen vaikuttavuudesta kunkin potilaan jäljellä olevaan loppuelämään.

Yritykset saada tietoa lausuntokierroksella olevasta lakipaketista, kilpistyivät tähän sosiaali- ja terveysministeriöltä tulleeseen vastaukseen:

STM/461/2008 - TAPATURMAVAKUUTUS- JA AMMATTITAUTILAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUSTYÖRYHMÄN TYÖTÄ KOSKEVA TIEDUSTELUNNE

Olette tiedustellut 3.6.2008 saapuneella sähköpostiviestillä sosiaali- ja terveysministeriön asettaman Tapaturmavakuutus- ja ammattitautilainsäädännön uudistamistyöryhmän tekemiä esityksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on jatkanut työryhmän toimiaikaa edelleen 30.9.2008 saakka.

Työryhmä ei ole vielä tehnyt sellaisia päätöksiä tai esityksiä, jotka olisivat julkisia.

Työryhmän muistio julkaistaan työn valmistuttua ja se tulee olemaan saatavilla sosiaali- ja terveysministeriön internetsivuilla sekä valtioneuvoston hankerekisterin kautta.

Työryhmän puheenjohtaja
Jaakko Hannula

- - - - - - - - - - -

Eri lähteistä saatujen tietojen mukaan lakiesitys on jo lopullisesti lukitsevalla lausuntokierroksella.

Lausuntokierroksella olevista tahoista ei ole annettu myöskään mitään tietoja julkisuuteen. Joten lakipakettiin on pakko sisältyä samanlaisia kierouksia, kuin suomalaisen kahden lääkärin loukun luomiseen.

Vakuutusalasta tai valtiojohdannaisesta rahoituksesta riippumattomia potilas- ja kansalaisjärjestöjä ei ole järjestelmissä vallitsevista epäkohdista kuultu lainuudistuksen tiimoilta missään vaiheessa.

Lisätietoja kaikille kansalaiseen avoimeen seurantaan Valtioneuvoston hankerekisteristä (HARE): http://www.hare.vn.fi/mHankePerusSelaus.asp?h_iId=12391

Osa Finngate - skandaalista paljastui työeläkejärjestelmässä

Osviittaa tulossa olevista muutoksista tapaturma- ja ammattitautilakiin saatiin nyt kesällä –08 esille kaivetuista työeläkejärjestelmän muutoksista vuodelta 2006.

Helsingin Sanomien Vieraskynä – palstalla kirjoitti 15.8.08 (monissa tapaturma – ja ammattitauteja sekä työeläketurvaa koskevissa lakihankkeissa mukana ollut) SAK:n Kaija Kallinen muun muassa seuraavaa:

”Työeläkerahoituksen hallinnassa on tehty suururakka:

1990-luvun eläkepaketit ja vuosina 2003–2007 toteutettu suuri eläkereformi ovat purkaneet keskimääräisen työeläkemaksun nostopainetta useilla prosenttiyksiköillä.”

Kirjoitus oli otsikoitu yllättävästi - Työeläkemaksujen korotuksia ei voida enää välttää.

Kuitenkin valtaosalta työeläkevakuutettujen asiakaskuntaan on jäänyt huomaamatta se, että todellisuudessa lakisääteiseen eli pakolliseen työeläkevakuutukseen liittyviä vakuutusehtoja on radikaalisti heikennetty.

Ilman, että työntekijäpuolen keskusjärjestöt SAK, STTK ja AKAVA ovat kertoneet yhtään mitään muutoksesta jäsenilleen.

Miksi?

Seuraavilla kaikessa hiljaisuudessa tehdyillä työeläkelain muutoksilla on kaikkien työelämässä olevien työeläkevakuutusturvan vakuutusehtoja heikennetty.

Työeläkeyhtiöiden sekä Kelan, vakuutuslääkärien ja vakuutuslääketieteen ylivertaista asemaa on vahvistettu entisestään.

Näin päätäntävalta vakuutetun työkyvyn arvioinnista ja työkyvyttömyydestä on saatettu yksipuolisesti työeläkeyhtiöiden sekä Kelan palveluksessa suoraan tai välillisesti olevien vakuutuslääkärien harkintavaltaan

Joka tunnetaan potilaiden taholla henkisen kansanmurhan instrumenttina eli mielivaltana.

Kysymyksessä on hiljaisesti käynnissä olevan etnisen kansanmurhan kaltainen operaatio, jonka synnyttämiin kafkamaisiin loukkuihin kuolee työeläkeyhtiöiden sekä Kelan kannalta eliminoitavia potilaita hidastetusti, mutta ennenaikaisesti ja turhaan.

Ensimmäisenä asian tunnusti julkisesti Kelan julkaisema Sosiaalivakuutus – lehti 5/2006 pääkirjoituksessaan.

Kenen on vastuu nykytilanteesta?- VAKUUTUSALAN PÄÄLOBBAREILLA?

Viimeistään nyt tasavallan presidentillä Tarja Halosella ja hänen puolisollaan, professori Pentti Arajärvellä pitää olla paljon kerrottavaa julkisuuteen.

Yhden miehen selvitystyöryhmä Arajärvi on ollut tämän seuraavankin työeläkelain takana tehtyjen ”selvitysten” selvitysmiehenä.

Ydinkysymyksemme presidenttiparillemme ja vakuutusalan päälobbareille kuuluu:

”Jäikö Suomi ainoana EU-maana henkisesti ja toiminnallisesti Berliinin muurin itäpuolelle?”

Avoimessa tarkastelussa työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395

40 § Eläkelaitoksen asiantuntijalääkäri

"Yhden tai useamman laillistetun lääkärin on osallistuttava työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden sekä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä sisältävien asioiden valmisteluun eläkelaitoksessa.

Eläkelaitoksen lääkäri voi merkitä kannanottonsa asiakirjoihin noudattamatta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:ssä säädettyjä lääkintälaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia."

Lähde: Finlex - tietokanta

Lainkohdan merkitys potilaan ja hoitavan lääkärin lausuntojen kannalta:

* eläkelaitoksen vakuutuslääkäri voi hylätä esitetyn näytön ja todisteet sanalla ”EI”.
* eläkelaitoksen vakuutuslääkärillä ei ole mitään rikosoikeudellista vastuuta teoistaan.
* hoitavan lääkäri on lausuntonsa allekirjoittaessaan juridisesti eriarvoisessa asemassa.

46 § Selvitys työkyvyttömyyden jatkumisesta

"Jos eläkelaitoksella on perusteltua syytä olettaa, että eläkkeensaajan työkyky on palautunut, eläkkeensaaja on velvollinen käymään eläkelaitoksen määräyksestä työkyvyttömyyden jatkumisen selvittämistä varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän laillistetun lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa.

Eläkelaitoksen on tällöin korvattava tutkimuksesta ja mahdollisista matkoista aiheutuvat kohtuulliset kustannukset."

Lähde: Finlex - tietokanta

Lainkohdan merkitys potilaan ja hoitavan lääkärin lausuntojen kannalta:

* työkyvyttömyyden tutkiminen/todistaminen tapahtuu aina puolueellisesti.
* ainoastaan työeläkeyhtiöön/Kelaan riippuvuussuhteessa oleva taho kelpaa tutkijaksi.
* potilas ei saa tietää edellä mainitusta riippuvuussuhteesta etukäteen mitään.

102 § Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan terveydentilaselvitys

"Työkyvyttömyyseläkkeen hakijan on toimitettava eläkelaitokselle terveydentilastaan laadittu lääkärinlausunto, joka sisältää hoito- tai kuntoutussuunnitelman.

Eläkelaitos voi kuitenkin hyväksyä muunkinlaisen lääkärinlausunnon tai sitä vastaavan selvityksen.

Eläkelaitos voi myös omalla kustannuksellaan hankkia lääkärinlausunnon, jos hakija on hoidettavana sairaalassa tai siihen on muu erityinen syy.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakija on velvollinen eläkelaitoksen osoituksesta käymään työkyvyn heikentymisen selvittämistä varten tutkittavana eläkelaitoksen nimeämän laillistetun lääkärin luona tai eläkelaitoksen osoittamassa kuntoutus- tai tutkimuslaitoksessa.

Jos hakija ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy tutkimuksesta, eläkehakemus voidaan ratkaista eläkelaitoksen käytettävissä olevan selvityksen nojalla."

Lähde: Finlex - tietokanta

Lainkohdan merkitys potilaan ja hoitavan lääkärin lausuntojen kannalta:

* työeläkeyhtiö/Kela voi pompottaa halutessaan potilasta loputtomiin
* ne voivat hylätä hoito- ja kuntoutussuunnitelman ilman mitään tosiasiallisia perusteluita.
* eläkealasta riippumattoman hoitavan lääkärin lausunnolla ei ole mitään merkitystä.

6

604

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • mielivaltaa

   Joku viisas sanoi aikoinaan, että pahinta mahdollista tyranniaa on politikoinnin tai lakien taakse kätkeytyvä tyrannia. Onkohan siinä kansanedustajien suu napsunut ja kehränneet tyytyväisenä kun eläkelaitoksien lobbarit puhuneet ja tarjonneet parastaan. Sitten vaan lakia vässäämään halutuksi. Eiköhän iletä katsoa itseään peilistä.

  • Abraham

   Et vakutuslääkäri vetää viimeset henkoset. Kinnuska perkele.

   • kaikki hyvin

    suomalaisen avoimuuden ja demokratian lyhenne on kuulemma DDR, sieltähän nämä meidän pikku kremlin opit.Niin kauan kun yksinäinen henkilö on kelan ja vakuutusyhtiöiden rahallista ja "juridista" ylivaltaa vastaan, saavat tehdä mitä lystää. Mielenkiinnolla katselen kauanko menee ensimmäisen isokokoisen potilaiden etujärjestön kehittymiseen. Suomessa on 2008 enemmän kelan ja vakuutusyhtiöiden kusettamia kuin 1939 sotilaita naapuria vastaan


  • varatara

   ajatelkaas että vielä toimeentulotukeakin (jota monet ihmiset sairauskierteessään joutuvat hakemaan) on suunniteltu Kelan tehtäväksi. Kait sinne tulee sitten asiantuntija sosiaali-ihme joka kertoo että kyllä vai ei.

   • jos viitsivät

    Kelan nuuturapäätkin kuuluvat hallintolain alaisuuteen,joten heillä on velvollisuus neuvoa ja opastaa asiakasta. Mutta mites todellisuudessa, ovat yhtä hiljaa kuin limppu pakastimessa ja varovat ettei vain tule sanottua mitään mikä söisi kalliita verorahoja.Tulisi aikamoinen sotku jos jokainen hallintolain rikkomus vietäisiin käräjille. Käytännössä aikaa ei muiden juttujen käsittelyyn jäisikään


  • 10

   Uusi puolue? Kokonaan uusi puolue?
   http://vaaliliitto.fi/

   Tutustu, osallistu ja laita äänesi kuulumaan jo nyt.

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   221
   14665
  2. Stefun Sofialle tarjoamat luxuskyydit maksamatta, velkaa niistä jo yli 17 000 euroa.

   Seiskan mukaan limusiinikyyteihin erikoistunut yritys hakee Stefun yritykseltä oikeusteitse yli 17 000 € maksamattomista kyydeistä. Useat ajoista ova
   Kotimaiset julkkisjuorut
   237
   3947
  3. Maisa otti raskauskirtin esille

   Viimeinen oljenkorsi.... Miten "yllättävää".. .. :D
   Kotimaiset julkkisjuorut
   153
   2410