Aihe

Mikä on oikea kaste?

Anonyymi

Miksi minun pitäisi ottaa vastaan kasteopetusta muualta kuin Raamatusta?

Onko Apt. 2:38,41 totta ja samaan käytäntöön velvoittavaa?

33

76

  Vastaukset

  • siksi että muuten et ole keisarin ystävä ja kuulut makkaraa syövään ceeluokkaan.

   näinhän tässä maassa on aina ollut.

   • Helpoiten ne löytyvät Raamatusta


  • Todella vain raamattu on tässäkin asiassa ohjekirja.

  • Ei jää keskustelun varaa. Kaikki on kerrottu linkeissä.

   • Ei kun Raamatussa on kaikki kerrottu. Ei siihen sinun linkkejäsi tarvita.


  • Raamatussa on kaikki kerrottu, ja linkki ohjaa tietämättömiä löytämään Raamatun opetukset.
   Kiitos.

   • En tarvitse noita harhoja opettavia linkkejä.
    Kiitos.


  • Raamatussa Lain asettanut ja oppeja antanut Jeesus ei ole käskenyt kastaa ketään, lapsiakaan, lapsiakin tappaneen, tapattaneen, raiskanneen jne laittomuuden jäseniksi.
   Uskonvapauden kansalaisilleen antaman Suomen Peruslaki, ei anna kenellekkään oikeukeutta uskoa toisten puolesta, ei edes lastensa puolesta sillä Lain antama suoja on jokaiselle henkilökohtainen.
   Uskovapautta saa harrastaa Lakeja rikkomatta ja toisten ihmisarvoja kunnioittamalla omien lapsienkin suhteen.
   Lakien hierarkia:
   Jumalan ja Jeesuksen Laki = korkein Laki
   Suomen Perustuslaki = ei saa olla ristiriidassa yllä olevan Lain suhteen.
   suomen kirkkolaki = ei saa olla ristiriidassa YLLÄ MAINITTUJEN LAKIEN SUHTEEN
   -
   http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
   "Finlex / Oikeusministeriö ja Edita Publishing
   2 luku
   Perusoikeudet
   6 §
   Yhdenvertaisuus
   Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
   Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
   Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
   Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.
   11 §
   Uskonnon ja omantunnon vapaus
   Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.
   Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen."

   Huomatkaa, että "Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä,.." on kaikkia alle 18 vuotiaita koskeva LAILLINEN OIKEUS.
   -
   Uskonvapaudesta, on Suomen Perustuslain vastaisuus Suomen kirkonlaissa.
   Silloin syntyy kirkon voimalla lasten ihmisoikeuksia ja Suomen Perustuslain antamien oikeuksien vastaisuus.
   Suomen Perustuslaki on Jumalan ja Jeesuksen antaman Lain alainen ja Jumalan ja Jeesuksen antama Laki ei käske kastaa ketään, lapsiakaan, lapsiakin laittomasti kohtelevien jäseniksi ja sen rahoittajiksi.
   -
   https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931055?search[type]=pika&search[pika]=kirkkojärjestys 15 §
   15 §
   "Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Jos lapsen kastaminen viivästyy, kirkkoherran asiana on muistuttaa siitä lapsen vanhempia tai huoltajia.
   Milloin toinen tai kumpikaan vanhemmista ei kuulu kirkkoon tai milloin lapsi ei ole vanhempiensa kasvatettavana, hänet voidaan kastaa ottaen huomioon, mitä lapsen kuulumisesta kirkkoon erikseen säädetään."''
   -
   Mielestäni, jo kirkon papiston OIKEUS painostaa lasten vanhempia kastattamaa lapsesna on moraalitonta.
   Näin syntyy perisynti, lasten vanhemmille sillä kirkko ja papisto ei ota vastuuta lapsikastesta joka ei ole edes raamatullinen.
   /Huomaa myös laittomuuden valheet: "on kastatettava lapsensa" ja "Sallikaa lasten tulla Jeesuksen opetuslapsiksi ja Taivaan Isän lapsiksi kasteen kautta!" /
   "Hei Xxxxx,
   Kaste ilman kirkkoonliittämistä ei ole mahdollista.
   Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoonkuuluvien vanhempien on kastatettava lapsensa.
   Sallikaa lasten tulla Jeesuksen opetuslapsiksi ja Taivaan Isän lapsiksi kasteen kautta!
   t.Xxxrir-pappi "

   • Jatkoa....

    Jeesuksen evankeliumia Luukkaan mukaan:
    20:45 Ja kaiken kansan kuullen hän sanoi opetuslapsillensa:
    46 "Kavahtakaa kirjanoppineita, jotka mielellään käyskelevät pitkissä vaipoissa ja haluavat tervehdyksiä toreilla ja etumaisia istuimia synagoogissa ja ensimmäisiä sijoja pidoissa,
    47 noita, jotka syövät leskien huoneet ja näön vuoksi pitävät pitkiä rukouksia; he saavat sitä kovemman tuomion".
    -
    kristittyjen todellinen jumala kristittyjen historian mukaan:
    https://www.gotquestions.org/Suomi/saatana-taman-maailman-jumala.html
    kristittyjen todellinen jeesus,(johon uskominen on Jeesuksen mukaan kielletty) kristittyjen historian mukaan:
    "Apostolien teot:13:6 Ja kun he olivat vaeltaneet kautta koko saaren Pafoon asti, tapasivat he erään juutalaisen miehen, noidan ja väärän profeetan, jonka nimi oli Barjeesus."
    -
    Jeesuksen antama kielto ja tuomio.
    Joh. 14:15 Jos te rakastatte minua, niin pitäkäät minun käskyni.
    Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan:
    7:23. Ja silloin minä lausun heille julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät'.
    Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan:
    23:33 Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?
    Jeesuksen evankeliumia Matteuksen mukaan:
    25:41 "Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen."
    .
    Mark. 13:21
    Ja jos silloin joku sanoo teille: 'Katso, täällä on Kristus', tai: 'Katso, tuolla', niin älkää uskoko
    Johanneksen evankeliumi:
    8:43 Minkätähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sentähden, että te ette kärsi kuulla minun sanaani.
    8:44 Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.
    8:45 Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.
    8:47 Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sentähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta."


  • Hyvin vähän on oppisuuntia tai kirkkoja, joissa kastetta pidettäisiin vain pelastuksen vertauskuvana, eikä pelastavana asiana sinällään. Kristillinen tiede taitaa olla yksi kirkko, jossa kastetta pidetään vain vertauskuvallisena.

   Raamattua on mahdollista tulkita myös kasteasian osalta näin, että pelastusta ei saada teoilla (Ef 2). Mutta monissa kirkoissa ja lahkoissa ei nähdä tällaista vaivaa tutkia Raamattua, vaan on sorruttu pitämään jotain temppua/sakramenttia pelastavana.

   Kasteella toki on sitä merkitystä, jota Apt 2 ja Jooelin kirja ja Matt 28 sille antavat. Mutta ei se ole mikään pelastumisen ehto. Muuta väittävät ovat ristiriidassa Efesolaiskirjeen 2. luvun kanssa.

   Käännöksissä on runsaasti virheitä ja vääriä tulkintoja. Esim. Room 10, joka uskoo ja tunnustaa... Monissa käännöksissä väitetään, että suun tunnustuksella pelastutaan. Tämä on väärin käännetty ja ristiriidassa Ef 2 -luvun kanssa. Jos tarkemmin tutkitaan, mikä vääryys kääntämisessä tapahtui, huomataan alkutekstistä: siellä on käytetty tunnustamisesta samaa verbiä kuin synnin tunnustamisesta muualla (1.Joh 1:9) - verbiä, joka tarkoittaa samaa mieltä olemista, saman puhumista. Room 10 kun käännöksen mukaan puhuu "tunnustuksella pelastumisesta", sitä vastoin alkutekstissä on aivan eri ajatus. Vanhurskaus, usko (ja siten pelastuskin) on jo uskovassa, ja suu puhuu vastaavaa asiaa, tunnustaa samaa, "eis sooteerian", pelastukseksi. Mitäkö tarkoittaa tämä pelastukseksi? Ei suinkaan käännösten esittämää hölmöä ajatusta, että uskova (joka on jo uskon kautta pelastettu) suullaan itse pelastaisi sitten itsensä. Tämä on kertakaikkiaan hölmö ja Ef 2 -luvun vastainen tulkinta. Mitä alkuteksti sitten tarkoittaa? Tietenkin sitä, että uskovan suu voi puhua samaa uskoa eteenpäin muille, pelastukseksi heille! Tästähän juuri koko Room 10 puhuu, ettei kukaan Kristusta/pelastusta/Jumalan sanaa itse taivaasta hae itselleen, eikä Tuonelasta, vaan se sana on annettu, ilmoitettu Jumalan toimesta. Ja sen kautta pelastus. Ei tekojen kautta, Ef 2.  • Raamattu riittää kasteopetukseksi, jos sen sieltä ymmärtää Pyhän Hengen avulla.

   Tässä ovat vapaat suunnatkin ym. kisällit välillä metsässä.

   Minuakin on haukuttu poikkeustapaukseksi, kun yksin uskoon tulin ja raamattua vain luin. Mutta totuus on, että useimmat tulevat uskoon ilman muiden ihmisten läsnäoloa.

   Pyhä Henkihän uudestisyntymässä tarvitaan ja Jumalan sana, eikä ihmistä. Ei tarvita edes pelastusrukousta, vaan sydämen kääntyminen täytyy tapahtua., jotta uskoontulo tapahtuu.

   Raamatun mukaan Pyhä Henki itse opettaa ihmistä, näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion.

   Ihminen ja rukoukset voivat olla kyllä edesauttamassa, jos ihminen ei yksin ymmärrä asioita. Mutta eivät muut kuin Jumalan Pyhä Henki ketään uudestisynnytä. Edes silloin, kun joku ensin opettaa ja rukoilee.

   • Aivan.
    Pyhän Hengen kasteessa uudestisynnytään.

    Johannes kastoi vedellä mutta teitä ei kasteta vedellä vaan teidät kastetaan Pyhällä Hengellä .


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aivan.
    Pyhän Hengen kasteessa uudestisynnytään.

    Johannes kastoi vedellä mutta teitä ei kasteta vedellä vaan teidät kastetaan Pyhällä Hengellä .

    Teidät katetaan vedellä ja Hengellä. On vain yksi kaste, jossa uudestisynnytään. Johanneksen kasteessa oli pelkkä vettä, kristillisessä kasteessa on myös Pyhä Henki.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Teidät katetaan vedellä ja Hengellä. On vain yksi kaste, jossa uudestisynnytään. Johanneksen kasteessa oli pelkkä vettä, kristillisessä kasteessa on myös Pyhä Henki.

    Missään kasteessa ei kukaan ole vielä uudestisyntynyt, sen nyt jo järki sanoo, ettei vesi yllä ihon alle, Jumalan Pyhä Henki uudestisynnyttää kunhan kuultu evankeliumi ensin saavuttaa sydämen ja kauhu omasta tilasta juoksuttaa Jeesuksen tykö saamaan puhdistus.

    Ohitusleikkauksiakaan ei voi korvata seisomalla sateessa vai voiko, onko sakastissa ollut siitä puhetta?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Missään kasteessa ei kukaan ole vielä uudestisyntynyt, sen nyt jo järki sanoo, ettei vesi yllä ihon alle, Jumalan Pyhä Henki uudestisynnyttää kunhan kuultu evankeliumi ensin saavuttaa sydämen ja kauhu omasta tilasta juoksuttaa Jeesuksen tykö saamaan puhdistus.

    Ohitusleikkauksiakaan ei voi korvata seisomalla sateessa vai voiko, onko sakastissa ollut siitä puhetta?

    Raamatun mukaan kasteeesa synnymme uudesti. Tämä on sekä apostolien että ansimmäisten vuosisatojen kristittyjen usko. Uudestisyntymisen kuuluvat vesi, Henki ja Jumalan Sana.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Raamatun mukaan kasteeesa synnymme uudesti. Tämä on sekä apostolien että ansimmäisten vuosisatojen kristittyjen usko. Uudestisyntymisen kuuluvat vesi, Henki ja Jumalan Sana.

    "järki sanoo, ettei vesi yllä ihon alle"

    Tuossa nähdään koko kasteenuusijoiden perustelu. Kaikki perustuu omaan järkeen, ei Jumalan Sanaan. Toiseksi kasteessa puhutaan vain vedestä, ei Kristuksesta, johon kaste perustuu.


  • Peitarin vastausksessa on ensimmäinen toimenpide KÄÄNTYKÄÄ vasta sen jälkeinen tehtävä on OTTAKOON kukin kasteen.

   Ap.t 2: 38. Pietari vastasi: "Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
   Alkutekstissä käytetty sanoja:
   2862 sana "kääntykää":
   metanoeo´ ajatella toisin, katua, muutta mielensä akt. 1. aor. imperat. mon.2

   823 sana "ottakoon kasteen"
   babtidzo kastaa, upottaa, med. peseytyä . Pass. 1.aor.imperat.yks.3.
   bapto merkitsee kastaa upottamalla

   • Joo vauva vissiin kääntyy mahalleen eräässä opissa, se on se kääntymys.

    sitten vain aloitetaan opetus eli luetaan vauvalle katkismusta aamunkoittessa.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Joo vauva vissiin kääntyy mahalleen eräässä opissa, se on se kääntymys.

    sitten vain aloitetaan opetus eli luetaan vauvalle katkismusta aamunkoittessa.

    Eikö tuo saastanen sodomia-kääkkä osaa muusta höpistä kuin vauvoista ja katekismuksesta. Muusta tuo lastentuuppija ei osaakaan keskustella eikä Raamatun Sanaa koskaan esiinny sen viesteissä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eikö tuo saastanen sodomia-kääkkä osaa muusta höpistä kuin vauvoista ja katekismuksesta. Muusta tuo lastentuuppija ei osaakaan keskustella eikä Raamatun Sanaa koskaan esiinny sen viesteissä.

    Ei osaa ei. Ja mielenkiintoista Pietarin käyttämä sanonta "kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien anteeksisaamiseksi". Kaste kuuluu siis syntien anteeksisaamiseen. Babtizdo tarkoittaa tosiaan sekä upottamista että pesemistä ja vedellä koskettelua.


   • Kiitos mutta en tarvitse teidän porukkaa pelastumiseen. Olen jo Jumalan lapsi. Ja Raamattua tottavie luen, rukoillen.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kiitos mutta en tarvitse teidän porukkaa pelastumiseen. Olen jo Jumalan lapsi. Ja Raamattua tottavie luen, rukoillen.

    Jaa tulitko ihan nukkuessasi Jumalan lapseksi vai miten se kävi?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Jaa tulitko ihan nukkuessasi Jumalan lapseksi vai miten se kävi?

    Luehan Raamatusta kuinka se tapahtuu.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Luehan Raamatusta kuinka se tapahtuu.

    Hah, millin tuo vanhus on muka Raamattuaan aukaissut, kännispäissään ehkä, heh!


  • Aamukaste on ainut oikea kaste

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Tiesikö Martina miehensä taustat?

   Turkkilainen miljonääri onkin irakilainen jolla huikea rikostausta? Askarruttaa tiesikö Martina mistä on kyse vai tuliko yllätyksenä. Joka tapauksessa
   Kotimaiset julkkisjuorut
   403
   26192
  2. Korona räjähtämässä käsiin 618 uutta tartuntaa 5 uutta kuolemaa

   Marin ja Kiuru karjaisivat kunnille mm. HUS-alueelle viime hetkellä, eivät ne pysty hoitamaan asioitansa vaan tarvitaan Marinin hallituksen tiukkaa oh
   Maailman menoa
   727
   16469
  3. Greta Thunberg kritisoi Suomen hallitusta

   ”Tämä on epäonnistuminen”. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006515088.html Thunberg on liittänyt mukaan perustamansa Fridays for Future -liikkeen
   Maailman menoa
   399
   15258
  4. Seiska: Sedu Koskinen vaihtaa nimensä eksoottiseksi Zedu Di Lucaksi!

   No nyt! Ja nimen takana vanha ystävä Andy McCoy... https://www.suomi24.fi/viihde/seiska-sedu-koskinen-vaihtaa-nimensa-eksoottiseksi-zedu-di-lucaksi-ni
   Kotimaiset julkkisjuorut
   117
   13311
  5. Joskus naista ei vaan tajua

   Nainen ostaa netistä tavaraa 30 eurolla kengät ja sitten lähtee hakee niitä 30km päästä eli ajaa 60 km edestakas kun kaupassa samat kengät maksaa 40 e
   Parisuhde
   58
   3272