Aihe

Kysyy uskoa hylätä miksi-kysymykset

Anonyymi

Kau­an sit­ten näim­me sa­mas­sa hau­ta­ki­ves­sä kah­den nuo­re­na kuol­leen lap­sen ni­met ja sa­man kuo­lin­päi­vän. Ki­ven ylä­nurk­kaa ko­ris­ti­vat len­tä­vät pik­ku­lin­nut. Lap­set ute­li­vat: ”Isä, mik­si tuos­sa on lin­nun kuva?”

Sain muo­toil­tua lii­ku­tuk­se­ni sa­noik­si: ”Näyt­tää sil­tä kuin näi­den nuor­ten van­hem­mat sai­vat voi­maa aja­tel­la, et­tä nuor­ten sie­lut ovat pääs­seet va­paik­si tä­män elä­män ra­joi­tuk­sis­ta.”

Voi vain aa­vis­tel­la, kuin­ka mo­nen hau­dan ää­rel­lä on ky­sel­ty uu­vut­ta­via mik­si-ky­sy­myk­siä. Mon­ta­ko ker­taa ja mil­lä mie­lel­lä on pää­dyt­ty ”en ym­mär­rä” -to­te­a­muk­seen?

It­se kiin­nos­tun Ju­ma­lan aja­tuk­sis­ta sil­loin, kun omat aja­tuk­se­ni ei­vät to­teu­du. Jou­dun tur­vau­tu­maan sii­hen, et­tä Ju­ma­la tie­tää, mitä ja mik­si on ta­pah­tu­nut. Oli­ko tämä Ju­ma­lan tah­to ja ha­lu­an­ko edes tyy­tyä sii­hen? Miel­tä kal­va­via ovat ky­sy­myk­set, mik­si hän tah­toi näin: On­ko mi­nus­sa jo­ta­kin vi­kaa? Mik­si toi­sil­le on suo­tu toi­sin?

Job jou­tui ai­ka­naan täl­lais­ten ky­sy­mys­ten ää­rel­le. Mik­si hän, hurs­kas mies, me­net­ti omai­suu­ten­sa, lap­sen­sa ja ter­vey­ten­sä? Oli­ko Ju­ma­la oi­ke­a­mie­li­nen? Kes­kus­te­lus­sa ys­tä­vien­sä kans­sa Job et­si vas­taus­ta ky­sy­myk­seen, oli­ko hän hurs­kas ja saat­toi­ko hän sik­si odot­taa tie­tyn­lais­ta ajal­lis­ta siu­naus­ta. Elä­män­sä ai­ka­na Job oli tuu­dit­tau­tu­nut aja­tuk­seen, et­tä hy­vil­le ih­mi­sil­le ta­pah­tuu hy­viä asi­oi­ta.

An­si­on­sa mu­kaan saa­mi­nen nou­si esil­le myös Uu­den tes­ta­men­tin kir­joi­tuk­sis­sa, kun ope­tus­lap­set ky­syi­vät Jee­suk­sel­ta: ”Rab­bi, kuka on teh­nyt sen syn­nin, jon­ka vuok­si hän on syn­ty­nyt so­ke­a­na? Hän it­se­kö vai hä­nen van­hem­pan­sa?” (Joh. 9:2.)

Niin Raa­ma­tun ai­ka­na kuin nyt­kin ih­mi­sa­ja­tus läh­tee sii­tä, et­tä paha saa palk­kan­sa ja oi­kein te­ke­viä suo­jel­laan. Näin ta­pah­tuu ai­na­kin pe­ri­aat­tees­sa esi­mer­kik­si kou­luis­sa ja lain­sää­dän­nös­sä.

Ei siis ih­me, et­tä täl­lai­nen aja­tus hii­pii mie­leen sil­loin­kin, kun ajat­te­lee suh­det­ta Ju­ma­laan.

On­han Ju­ma­la sa­no­nut: ”Sil­lä minä, Her­ra, si­nun Ju­ma­la­si, olen kii­vas Ju­ma­la. Ai­na kol­man­teen ja nel­jän­teen pol­veen minä pa­nen lap­set vas­taa­maan isien­sä pa­hois­ta te­ois­ta, vaa­din ti­lil­le ne, jot­ka vi­haa­vat mi­nua. Mut­ta pol­ves­ta pol­veen minä osoi­tan ar­mo­ni niil­le tu­han­sil­le, jot­ka ra­kas­ta­vat mi­nua ja nou­dat­ta­vat mi­nun käs­ky­jä­ni.” (2. Moos 20: 5–6.)

Mitä siis on Ju­ma­lan siu­naa­va aja­tus? Vii­sas Sa­lo­mo kir­joit­ti: ”En­nen muu­ta var­je­le sitä, mikä on sy­dä­mes­sä­si – – siel­lä on koko elä­mä­si läh­de” (Sa­nanl. 4:23). Ih­mi­nen ei voi hal­li­ta mo­ni­a­kaan asi­oi­ta elä­mäs­sään. Se, min­kä voi ja mis­tä on an­net­tu vas­tuu, on oma sy­dän.

Ju­ma­lan lu­paa­ma siu­naus kos­kee sy­dä­men ti­laa, sie­lun pe­las­tus­ta. Siu­naus­ta on us­kon lah­ja, hyvä oma­tun­to ja ian­kaik­ki­nen elä­mä.

Apos­to­li Paa­va­li sa­noo Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta: ”Ju­ma­lan val­ta­kun­ta ei ole syö­mis­tä ei­kä juo­mis­ta, vaan van­hurs­kaut­ta, rau­haa ja iloa, jot­ka Pyhä Hen­ki an­taa” (Room. 14:17).

Tätä Her­ra tah­toi kir­kas­taa Jo­bil­le, kun hän ot­ti su­re­van Jo­bin pu­hut­te­luun ja ky­syi: "Mis­sä sinä olit sil­loin kun minä las­kin maan pe­rus­tuk­set? Ker­ro, mi­ten se ta­pah­tui, jos osaat! Kuka mää­rä­si maan mi­tat? Tie­dät­kö sen?” (Job 38:4–5.)

Job nöyr­tyi Kaik­ki­val­ti­aan pu­hut­te­lus­sa ja to­te­si lo­pul­ta: ”Olen pu­hu­nut mi­tään ym­mär­tä­mät­tä asi­ois­ta, joi­ta en kä­si­tä – – ne ovat mi­nul­le lii­an ih­meel­li­siä” (Job 42:3).

Lä­hes­kään kaik­ki asi­at ei­vät ole ih­mis­ten hal­lin­nas­sa. Ky­syy us­koa hy­lä­tä mik­si-ky­sy­myk­set ja pää­tyä luot­ta­vai­ses­ti pää­tel­mään, et­tei ku­kaan voi tun­tea Ju­ma­lan aja­tuk­sia.

Teks­ti: Mat­ti Kont­ka­nen

3

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   Kysyy uskoa hylätä miksi-kysymykset.

  • Anonyymi

   22 Säilytä sinä oma uskosi Jumalan edessä. Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä minkä uskoo oikeaksi.
   23 Mutta se, joka epäröi ja silti syö, on tuomittu, koska hän ei toimi uskon perusteella. Kaikki, mikä ei perustu uskoon, on syntiä.

  • Anonyymi

   6 Ne taas, joita siellä pidettiin arvossa -- mitä he itse asiassa olivat, on minusta yhdentekevää, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä -- nämä arvohenkilöt eivät vaatineet minulta mitään enempää.
   7 He päinvastoin näkivät, että minun tehtäväkseni oli annettu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille niin kuin Pietarin tehtäväksi sen julistaminen ympärileikatuille.
   8 Sillä hän, joka on antanut Pietarille voiman toimia juutalaisten apostolina, on antanut minulle voiman toimia muiden kansojen keskuudessa.
   9 Kun Jaakob, Keefas ja Johannes, joita pidettiin seurakunnan pylväinä, käsittivät, minkä tehtävän Jumala oli minulle armossaan antanut, he ojensivat minulle ja Barnabakselle kätensä yhteistyön merkiksi: meidän oli määrä mennä vieraiden kansojen, heidän taas juutalaisten keskuuteen.
   10 Heidän köyhiään meidän vain tuli muistaa, ja niin minä olen ahkerasti tehnytkin.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   608
   29537
  2. Naisen vessakäynti suhteen alussa

   Mä olin ihastukseni kaa viettämässä viikonloppua. Eka kertaa yövyin miehen luona. Toisen yön jälkeisenä aamuna mulla meni vatsa aivan sekaisin. Oltiin
   Parisuhde
   288
   20807
  3. Liikenne topissa

   Mitäs liedenpohjassa tekeillä ku kuus kutosen liikenne katkaistu..poliisioperaatio
   Virrat
   40
   14057
  4. Maisa se jaksaa valehdella

   https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/28acb452-15ff-470d-80c3-511ad69abec0 Taas on syytön, taas on todisteita jotka jossain vaiheessa paljastaa Ma
   Kotimaiset julkkisjuorut
   352
   10847
  5. Liedenpohja

   Mikä hässäkkä siälä on päällä ??
   Virrat
   77
   7984