Aihe

Millon aborttilääke ilman reseptiä?

Anonyymi

Lääkkeellinen abortti on turvallinen ja mahtava keksintö. Mikseikähän sitä saa apteekista ilman reseptiä? Jälkiehkäisykin taisi olla ensin lääkärin määrättävä mutta se tuli pian reseptittömäksi. Olis tosi hyvä. Nytkin abortit taitaa siirtyä terveyskeskuksiin kun tulee vapaampi laki niin seuraava vaihe on kai aborttipilleri siitä apteekin avoimesta hyllystä. Minusta olis vielä parempi jos hätäratkaisupilleri olis jo kotona odottamassa. Niitä pitäisi saada ilmaiseksi.

20

68

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Tällaista kysymystä on kyllä käsitelty täällä ja lääkärikunnassa. Tässä kirjoitus:

   https://keskustelu.suomi24.fi/t/15177924/itsehoitoa-kun-raskaus-kestanyt-alle-10vk
   https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/voisiko-raskaudenkeskeytysten-valvontaa-vahentaa/

   "Al­le 10 viik­koa jat­kuneen ras­kauden keskeyt­tävien lääk­keiden siirtä­mistä va­paasti hankit­ta­viksi poh­ditaan brit­ti­läi­sessä alan julkai­sussa var­sin myöntei­sessä hen­gessä. Muu­tos siir­täisi keskey­tyksen tervey­den­huollon val­vonnan ja sää­telyn ulko­puo­lelle, ko­konaan nai­sen päätet­tä­väksi, ja pois­taisi pro­ses­sista osa­puolen, jol­la ei yleensä ole tie­toa nai­sen olo­suh­teista tai sosioe­ko­no­mi­sesta tilan­teesta ja jo­ka toi­mii usein vain kumi­lei­ma­si­mena.

   Mifep­ris­tonin ja misop­ros­tolin vapaut­ta­mista itse­hoi­to­lääk­keiksi puol­tavat hy­vä te­ho ja vä­häinen kompli­kaa­tioiden mää­rä. Tä­tä ku­vastaa WHO:n suo­situs, et­tei ­täl­laisen keskey­tyksen jäl­keen tar­vita rutii­ni­no­maista gyne­ko­lo­gista tutki­musta. Eräissä mais­sa e-pil­le­ritkin on jo siir­retty onnis­tu­neesti käsi­kauppaan.

   Artik­ke­lissa käsi­tellään julkais­tujen tutki­musten poh­jalta si­tä, mi­ten hy­vin mife­pris­toni ja misop­ros­toli täyttäi­sivät FDA:n itse­hoi­to­lääk­keelle aset­tamat kri­teerit. Vain al­le 1 %:ssa tapauk­sista nai­sen oma ar­vio ras­kauden kes­tosta ei olisi osunut 10 vii­kon ra­joihin. Yleensä kuukau­ti­sa­nam­neesin vir­he joh­taa pikem­minkin virheel­lisen suu­reen viikko­määrään kuin aliarvioi ras­kauden kes­toa. Nai­sen ky­ky käyt­tää kotio­loissa keskey­tys­lää­ki­tyksiä on to­dettu yh­tä hy­väksi kuin ammat­ti­hen­ki­lö­kunnan valvon­nassa. Sen si­jaan pak­kauksien ohjeis­tuk­sessa oli sel­viä puut­teita, sa­moin ohjeis­tuk­sessa ­komp­li­kaa­tioiden va­ralle.

   Seuran­ta­tut­ki­muksia itse­hoi­to­lääkkein teh­tävien keskey­tysten kompli­kaa­tioista ei juu­ri ole. 100 nai­sen ryh­mästä 2 % jou­tui turvau­tumaan tervey­den­huoltoon keskey­tyksen jäl­keen. Etäyhteys voi aut­taa osassa tilan­teita.

   Ajatus varhais­ras­kauden keskey­tyksen sää­telyn ja kont­rollin purka­mi­sesta näyt­tää he­ränneen, ja hy­vinkin vastak­kaisia mieli­pi­teitä on odo­tet­ta­vissa. Jos asia etenee, tilan­netta voi­si pi­tää e-pil­lerien ohella toi­sena lisään­ty­mis­lää­ke­tieteen vallan­ku­mouk­sena sa­dan vii­me vuo­den ai­kana. Turval­linen raskau­den­kes­keytys ja nai­sen itse­mää­rää­mi­soikeus lisään­tyi­sivät. Se­kä kehi­tys­maissa et­tä länsi­maissa tu­lee kui­tenkin teh­dä li­sää kontrol­loi­tuja tutki­muksia eri­tyi­sesti kompli­kaa­tioista."
   --
   Tavallaan olisi vain kyse jälkiehkäisystä, mutta teho olisi 100% eikä joku alle 80% kuten nykyään jälkiehkäisyvalmisteissa. Mielestäni nämä voisi jotenkin yhdistää siten että jos on vaikka ollut suojaamattomassa seksissä niin ottaisi jälkiehkäisynä ns aborttipillerin, jotta teho olisi täydellinen.

   Eipä tiedä jos tämäkin tässä lähitulevaisuudessa tähän suuntaan muuttuu, samalla lailla kuin kävi je-pillerinkin.

  • Anonyymi

   Ainahan sitä kaikenlaisia märkiä fantaisoita saa unelmoida... f.eminatisen nälkä kasvaa syödessä, ja mitä enemmän erehdytään antamaan siimaa, sitä enemmän vedetään. Joskus se siima sitten katkeaa. Pian kai vaaditaan tappamisoikeutta koko raskausajan kattavaksi.. ja ihan omin käsin salaa kotona. Suit sait survaistaan vauvat viemärihautaan vaan! Jos ei mahdu niin palasina sitten tai tukahdutetaan roskapussiin. Se olisi suosijasakin sivistyksen ja haaveiden huipentumaa.

   • Niin tuo Potilaan lääkärilehdessä ollut juttu on jo vuodelta 2017. Muistanet kyllä keskustelun. Jos et muista niin on syytä huolestua sillä näytät itse vastanneen keskusteluun ekana. OmaTahto 2020 on tehty vasta viime syksynä.

    "Pian kai vaaditaan tappamisoikeutta koko raskausajan kattavaksi.. ja ihan omin käsin salaa kotona. Suit sait survaistaan vauvat viemärihautaan vaan! Jos ei mahdu niin palasina sitten tai tukahdutetaan roskapussiin. Se olisi suosijasakin sivistyksen ja haaveiden huipentumaa."

    Abortin kieltäminen ei millään tavalla estä ketä tahansa nytkään keskeyttämättä raskauttaan missä tahansa vaiheessa, kun sen tekee salaa. Jos tämä epäselvää, niin muistele muutamaa kirjoitusta täällä laittomista aborteista. Antiikin aikaan aviomies tekikin juuri noin, että ehkäisy ja abortti tapahtui vasta lapsen syntymän jälkeen, jos vauva ei ollut oikeanlainen.

    Laillinen abortti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ihan hygieenisesti lienee kuitenkin kaikkien kannalta paras ratkaisu, eikö niin? Tuollainen ajatus apteekkiabortista ei muuttaisi mitään aborttiviikkorajojakaan vaan olisi pikemminkin juuri toimiva jälkiehkäisy. Nytkin abortin saa alle 12 vk, ja uskon lääkäreiden perusteluja.


   • Anonyymi
    tieteilijä kirjoitti:

    Niin tuo Potilaan lääkärilehdessä ollut juttu on jo vuodelta 2017. Muistanet kyllä keskustelun. Jos et muista niin on syytä huolestua sillä näytät itse vastanneen keskusteluun ekana. OmaTahto 2020 on tehty vasta viime syksynä.

    "Pian kai vaaditaan tappamisoikeutta koko raskausajan kattavaksi.. ja ihan omin käsin salaa kotona. Suit sait survaistaan vauvat viemärihautaan vaan! Jos ei mahdu niin palasina sitten tai tukahdutetaan roskapussiin. Se olisi suosijasakin sivistyksen ja haaveiden huipentumaa."

    Abortin kieltäminen ei millään tavalla estä ketä tahansa nytkään keskeyttämättä raskauttaan missä tahansa vaiheessa, kun sen tekee salaa. Jos tämä epäselvää, niin muistele muutamaa kirjoitusta täällä laittomista aborteista. Antiikin aikaan aviomies tekikin juuri noin, että ehkäisy ja abortti tapahtui vasta lapsen syntymän jälkeen, jos vauva ei ollut oikeanlainen.

    Laillinen abortti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ihan hygieenisesti lienee kuitenkin kaikkien kannalta paras ratkaisu, eikö niin? Tuollainen ajatus apteekkiabortista ei muuttaisi mitään aborttiviikkorajojakaan vaan olisi pikemminkin juuri toimiva jälkiehkäisy. Nytkin abortin saa alle 12 vk, ja uskon lääkäreiden perusteluja.

    "lienee kuitenkin kaikkien kannalta paras ratkaisu, eikö niin? "

    Miten se on tapettavan lapsen kannalta "paras" ratkaisu missään iässä?
    Ja turha taas yrittää vähätellä varmuudella olemassa olevan ihmisen tappamista johonkin missä pahimmillaan ehkä jätetään heitteille mahdollinen lapsi!

    Ennen kuin lapsen tappamishommaan ryhdytään, mm. raskauden kesto ja että se on oikeassa paikassa jne. tarkistetaan ultralla. Tätäkö ei olisi jatkossa tarpeen valvoa ollenkaan? Lisäksi ne m.yrkyt tuskin sopii ihan jokaiselle, mutta tätäkään ei tarvisi tarkkailla mitenkään? Luuletko tosiaan ettei tuon ajateltaisi olevan tekijälle liian vaarallista? Niitähän tässä maassa jaksetaan paapoa...


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "lienee kuitenkin kaikkien kannalta paras ratkaisu, eikö niin? "

    Miten se on tapettavan lapsen kannalta "paras" ratkaisu missään iässä?
    Ja turha taas yrittää vähätellä varmuudella olemassa olevan ihmisen tappamista johonkin missä pahimmillaan ehkä jätetään heitteille mahdollinen lapsi!

    Ennen kuin lapsen tappamishommaan ryhdytään, mm. raskauden kesto ja että se on oikeassa paikassa jne. tarkistetaan ultralla. Tätäkö ei olisi jatkossa tarpeen valvoa ollenkaan? Lisäksi ne m.yrkyt tuskin sopii ihan jokaiselle, mutta tätäkään ei tarvisi tarkkailla mitenkään? Luuletko tosiaan ettei tuon ajateltaisi olevan tekijälle liian vaarallista? Niitähän tässä maassa jaksetaan paapoa...

    Minä uskon ainakin lääkäriä joka on hoitanut abortteja.


   • Anonyymi
    Anonyymi kirjoitti:

    "lienee kuitenkin kaikkien kannalta paras ratkaisu, eikö niin? "

    Miten se on tapettavan lapsen kannalta "paras" ratkaisu missään iässä?
    Ja turha taas yrittää vähätellä varmuudella olemassa olevan ihmisen tappamista johonkin missä pahimmillaan ehkä jätetään heitteille mahdollinen lapsi!

    Ennen kuin lapsen tappamishommaan ryhdytään, mm. raskauden kesto ja että se on oikeassa paikassa jne. tarkistetaan ultralla. Tätäkö ei olisi jatkossa tarpeen valvoa ollenkaan? Lisäksi ne m.yrkyt tuskin sopii ihan jokaiselle, mutta tätäkään ei tarvisi tarkkailla mitenkään? Luuletko tosiaan ettei tuon ajateltaisi olevan tekijälle liian vaarallista? Niitähän tässä maassa jaksetaan paapoa...

    Komplikaatioissa voi mennä lääkäriin tietty. Mutku niitä tulee niin harvoin. Esim kovat kivut jotka tulee kohdunulkoisesta raskaudesta on niin kovat ettei potilas pysty kuin huutamaan.

    Samalla lailla jälkiehkäisyssä voi tulla runsas verenvuoto tai jopa joillain on menkat niin kovat että tarvii lääkäriä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "lienee kuitenkin kaikkien kannalta paras ratkaisu, eikö niin? "

    Miten se on tapettavan lapsen kannalta "paras" ratkaisu missään iässä?
    Ja turha taas yrittää vähätellä varmuudella olemassa olevan ihmisen tappamista johonkin missä pahimmillaan ehkä jätetään heitteille mahdollinen lapsi!

    Ennen kuin lapsen tappamishommaan ryhdytään, mm. raskauden kesto ja että se on oikeassa paikassa jne. tarkistetaan ultralla. Tätäkö ei olisi jatkossa tarpeen valvoa ollenkaan? Lisäksi ne m.yrkyt tuskin sopii ihan jokaiselle, mutta tätäkään ei tarvisi tarkkailla mitenkään? Luuletko tosiaan ettei tuon ajateltaisi olevan tekijälle liian vaarallista? Niitähän tässä maassa jaksetaan paapoa...

    "Miten se on tapettavan lapsen kannalta "paras" ratkaisu missään iässä?"

    Kukaan nyt ei tietenkään lapsen tappamista tai tappamisen hyväksymistä kannata, mutta kannattaa muistaa, että useimpien mielestä lapsella on kai oikeus syntyä toivottuna. Ainakin sivistyneissä valtioissa tällainen ajatusmaailma on hyvin yleistä.

    Ihmisten tappamisen kannatus ylipäätään on suurinta juuri samoissa maissa, joissa aborttikielteisyys on suurinta. Sivistysmaissakin joidenkin ääriuskonnolishihhulien keskuudessa.


   • "mitä enemmän erehdytään antamaan siimaa"

    Tästä abortinvastustuksessa tuntuukin olevan kyse: Naiselle ei pidä antaa yhtään liikkumavaraa eikä oikeutta minkäänlaiseen omaan tahtoon tai henkilökohtaiseen vapauteen, vaan nainen pitää pitää tiukasti taluttimessa (mieluiten vielä kipeää tekevä koukku sisällään)..


   • Anonyymi
    JustJust kirjoitti:

    "Miten se on tapettavan lapsen kannalta "paras" ratkaisu missään iässä?"

    Kukaan nyt ei tietenkään lapsen tappamista tai tappamisen hyväksymistä kannata, mutta kannattaa muistaa, että useimpien mielestä lapsella on kai oikeus syntyä toivottuna. Ainakin sivistyneissä valtioissa tällainen ajatusmaailma on hyvin yleistä.

    Ihmisten tappamisen kannatus ylipäätään on suurinta juuri samoissa maissa, joissa aborttikielteisyys on suurinta. Sivistysmaissakin joidenkin ääriuskonnolishihhulien keskuudessa.

    Ei muut paitsi sinä sakkeinesi. Iänikunen totuuden kieltäminen ja perään tekopyhistelyt "toivottuna syntymisen oikeudesta", ikäänkuin voisi syntyä toivottuna jos ei saa edes ELÄÄ sinne saakka! Ja lapsella on aina joku toivoja jollei synnyttäjä, montako kertaa tätäkin vielä pitää toistaa.

    "Sivistysmaissakin joidenkin ääriuskonnolishihhulien keskuudessa."

    Tällä tarkoittanet itseäsi. Tosin lapsia kohtuun mukavuustappavat maat on vähintään yhtä kaukana sivistyneestä kuin paheksumansa tasa-arvo-ongelmaiset ym. kehitysmaat.

    "yhtään liikkumavaraa eikä oikeutta minkäänlaiseen omaan tahtoon tai henkilökohtaiseen vapauteen, "

    Ei tietysti enempää kuin muillekaan, jos kyse on toisten tappamisesta. Muita asioita ei tietenkään koske.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ei muut paitsi sinä sakkeinesi. Iänikunen totuuden kieltäminen ja perään tekopyhistelyt "toivottuna syntymisen oikeudesta", ikäänkuin voisi syntyä toivottuna jos ei saa edes ELÄÄ sinne saakka! Ja lapsella on aina joku toivoja jollei synnyttäjä, montako kertaa tätäkin vielä pitää toistaa.

    "Sivistysmaissakin joidenkin ääriuskonnolishihhulien keskuudessa."

    Tällä tarkoittanet itseäsi. Tosin lapsia kohtuun mukavuustappavat maat on vähintään yhtä kaukana sivistyneestä kuin paheksumansa tasa-arvo-ongelmaiset ym. kehitysmaat.

    "yhtään liikkumavaraa eikä oikeutta minkäänlaiseen omaan tahtoon tai henkilökohtaiseen vapauteen, "

    Ei tietysti enempää kuin muillekaan, jos kyse on toisten tappamisesta. Muita asioita ei tietenkään koske.

    Mulla ei edelleenkään ole mitään sakkia!

    Kerro kenen etu ja onni on synnyttää tänne lapsi, jota edes syntyneen oma äiti ei halua!

    "Tällä tarkoittanet itseäsi."
    Koska olen uskonnoton, en voi olla ääriuskonnollinen.

    "Tosin lapsia kohtuun mukavuustappavat maat on vähintään yhtä kaukana sivistyneestä kuin paheksumansa tasa-arvo-ongelmaiset ym. kehitysmaat."

    Pidät siis vaikkapa El Salvadoria sivistyneempänä maana kuin vaikkapa Pohjoismaita?

    " jos kyse on toisten tappamisesta."

    Kuten moneen kertaan on jo kerrottu, minä ainakaan en hyväksy ihmisten tappamista. Kielilläkö se pitäisi Sinulle kertoa että ymmärtäisit (en kylläkään osaa puhua kielillä)?


   • Anonyymi
    JustJust kirjoitti:

    Mulla ei edelleenkään ole mitään sakkia!

    Kerro kenen etu ja onni on synnyttää tänne lapsi, jota edes syntyneen oma äiti ei halua!

    "Tällä tarkoittanet itseäsi."
    Koska olen uskonnoton, en voi olla ääriuskonnollinen.

    "Tosin lapsia kohtuun mukavuustappavat maat on vähintään yhtä kaukana sivistyneestä kuin paheksumansa tasa-arvo-ongelmaiset ym. kehitysmaat."

    Pidät siis vaikkapa El Salvadoria sivistyneempänä maana kuin vaikkapa Pohjoismaita?

    " jos kyse on toisten tappamisesta."

    Kuten moneen kertaan on jo kerrottu, minä ainakaan en hyväksy ihmisten tappamista. Kielilläkö se pitäisi Sinulle kertoa että ymmärtäisit (en kylläkään osaa puhua kielillä)?

    Voithan sinä tietenkin kiistää minkä kerkiät palstan kahtia jakautumisen, kun et siinäkään näe sitä mikä muille on ilmiselvää.

    "Kerro kenen etu ja onni on synnyttää tänne lapsi, "

    Ei se ehkä synnyttäjän onni olekaan (vaikkakin taivaallista lapsen tappamisen lopuniän traumoihin verrattuna..). Mutta kysypä niiltä lapsilta jotka on saaneet jatkaa elämäänsä adoptiokodissa! Olisiko mieluummin kuolleita, mitäs luulet.

    ""Tällä tarkoittanet itseäsi."
    Koska olen uskonnoton, "

    Heh, ääri ateisti siis. :D Niin varmasti, ethän sinä muidenkaan sanomisia uskovaisuudesta tai varsinkaan sen puuttumisesta usko. :) Joten miksi kenenkään pitäisi uskoa sinuakaan.

    "Pidät siis vaikkapa El Salvadoria sivistyneempänä maana"

    Syntymättömien lasten suojelun osalta kyllä, jos laki on järjellisesti rajattu.

    "minä ainakaan en hyväksy ihmisten tappamista."

    PAITSI kun ovat tarpeeksi pieniä ja "väärässä" kohdussa. Kielilläkö tosiaan se sokea pisteesi pitäisi valaista?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voithan sinä tietenkin kiistää minkä kerkiät palstan kahtia jakautumisen, kun et siinäkään näe sitä mikä muille on ilmiselvää.

    "Kerro kenen etu ja onni on synnyttää tänne lapsi, "

    Ei se ehkä synnyttäjän onni olekaan (vaikkakin taivaallista lapsen tappamisen lopuniän traumoihin verrattuna..). Mutta kysypä niiltä lapsilta jotka on saaneet jatkaa elämäänsä adoptiokodissa! Olisiko mieluummin kuolleita, mitäs luulet.

    ""Tällä tarkoittanet itseäsi."
    Koska olen uskonnoton, "

    Heh, ääri ateisti siis. :D Niin varmasti, ethän sinä muidenkaan sanomisia uskovaisuudesta tai varsinkaan sen puuttumisesta usko. :) Joten miksi kenenkään pitäisi uskoa sinuakaan.

    "Pidät siis vaikkapa El Salvadoria sivistyneempänä maana"

    Syntymättömien lasten suojelun osalta kyllä, jos laki on järjellisesti rajattu.

    "minä ainakaan en hyväksy ihmisten tappamista."

    PAITSI kun ovat tarpeeksi pieniä ja "väärässä" kohdussa. Kielilläkö tosiaan se sokea pisteesi pitäisi valaista?

    "Voithan sinä tietenkin kiistää minkä kerkiät palstan kahtia jakautumisen"

    Onhan täällä pääasiassa kahdenlaista näkemystä, en minä sitä kiistä. Ei mulla silti mitään sakkia ole. Jos olen jostain asiasta jonkun minulle tuntemattoman kanssa samaa mieltä, ei se tee meistä mitään sakkia.

    "Ei se ehkä synnyttäjän onni olekaan"

    Miksi sitten haluat velvoittaa kenenkään tekemään niin?

    "Mutta kysypä niiltä lapsilta jotka on saaneet jatkaa elämäänsä adoptiokodissa! Olisiko mieluummin kuolleita, mitäs luulet."

    Tiedän että aika moni heista sanoisi, ja sanookin niin. Ja aika moni myös toteuttaa toiveensa.
    Silti sillä ei ole merkitystä, sillä jos heidät olisi abortoitu, he eivät olisi asiasta mitään mieltä. Tietenkään.

    "Heh, ääri ateisti siis."

    Niin ehkä samalla tavalla kuin useimmat aikuiset ihmiset on täysin ääri-ei-saunatonttu-uskoisia. Ei siihen mitään äärisanaa tosin tarvita.

    "PAITSI kun ovat tarpeeksi pieniä ja "väärässä" kohdussa."

    Ei lapset ole kohdussa, vaan kohdun ulkopuolella.

    "Kielilläkö tosiaan se sokea pisteesi pitäisi valaista?"

    Kunhan et yritä valaista telttakokouskielillä.


   • Anonyymi
    JustJust kirjoitti:

    "Voithan sinä tietenkin kiistää minkä kerkiät palstan kahtia jakautumisen"

    Onhan täällä pääasiassa kahdenlaista näkemystä, en minä sitä kiistä. Ei mulla silti mitään sakkia ole. Jos olen jostain asiasta jonkun minulle tuntemattoman kanssa samaa mieltä, ei se tee meistä mitään sakkia.

    "Ei se ehkä synnyttäjän onni olekaan"

    Miksi sitten haluat velvoittaa kenenkään tekemään niin?

    "Mutta kysypä niiltä lapsilta jotka on saaneet jatkaa elämäänsä adoptiokodissa! Olisiko mieluummin kuolleita, mitäs luulet."

    Tiedän että aika moni heista sanoisi, ja sanookin niin. Ja aika moni myös toteuttaa toiveensa.
    Silti sillä ei ole merkitystä, sillä jos heidät olisi abortoitu, he eivät olisi asiasta mitään mieltä. Tietenkään.

    "Heh, ääri ateisti siis."

    Niin ehkä samalla tavalla kuin useimmat aikuiset ihmiset on täysin ääri-ei-saunatonttu-uskoisia. Ei siihen mitään äärisanaa tosin tarvita.

    "PAITSI kun ovat tarpeeksi pieniä ja "väärässä" kohdussa."

    Ei lapset ole kohdussa, vaan kohdun ulkopuolella.

    "Kielilläkö tosiaan se sokea pisteesi pitäisi valaista?"

    Kunhan et yritä valaista telttakokouskielillä.

    "Ei mulla silti mitään sakkia ole."

    Joutavaa saivartelua. Mutta kahtiajaosssa on helpompi puhua eri sakeista, kuin jatkuvasti toistaa sitä kahdenlaista näkemystä.

    "Miksi sitten haluat velvoittaa kenenkään tekemään niin?"

    Minkähän takia? Olisiko lapsellakin oikeus elämäänsä?? Miksi sinä haluat pakottaa heidät kuolemaan?

    "Tiedän että aika moni heista sanoisi, ja sanookin niin."

    Varmasti j.uu, laitapa jotakin tilastoa mutujesi todisteeksi. Ja jos sanoo jotakin, ei aina välttämättä tarkoita sitä. Kumma kun minä olen kuullut useaminkin niitä tarinoita joissa adoptoitu on pelkästään kiitollinen synnyttäjälleen kun tietää mikä se toinen vaihtoehto olisi ollut..

    "Silti sillä ei ole merkitystä, sillä jos heidät olisi abortoitu, he eivät olisi asiasta mitään mieltä."

    Ja sitten vetoillaan tähän, kun kuolleet ei tosiaan voi olla mitään mieltä! Merkitystä onkin sillä mitä mieltä ne selvinneet on NYT, etkä tätä pysty kiistämään vaikka kuinka kiemurtelet. Niiden perusteella on hyvin oletettavaa että niiden huono-onnisempienkin mielipide olisi ollut samassa suhteessa vastaavat. Ja sellaiset jotka tosiaan on sitä mieltä että olisivat mieluummin kuolleita, eivät kauaa ole täällä kertomassa enää mitään.

    "useimmat aikuiset ihmiset on täysin ääri-ei-saunatonttu-uskoisia"

    En tiedä mitä uskoa tuollaiset edusta, mutta suomalaisista karkeasti 70% taitaa kyllä edelleen kuulua kirkkoon.

    "Ei lapset ole kohdussa, vaan kohdun ulkopuolella."

    Ja TAASKO syntymättömät lapset muuttui olemattomiksi? :D Mistä ihmeestä se lakikin puhuu?

    "Kunhan et yritä valaista telttakokouskielillä."

    En osaisikaan. Sinä ymmärtänet paremmin sellaista kieltä.


   • Anonyymi kirjoitti:

    "Ei mulla silti mitään sakkia ole."

    Joutavaa saivartelua. Mutta kahtiajaosssa on helpompi puhua eri sakeista, kuin jatkuvasti toistaa sitä kahdenlaista näkemystä.

    "Miksi sitten haluat velvoittaa kenenkään tekemään niin?"

    Minkähän takia? Olisiko lapsellakin oikeus elämäänsä?? Miksi sinä haluat pakottaa heidät kuolemaan?

    "Tiedän että aika moni heista sanoisi, ja sanookin niin."

    Varmasti j.uu, laitapa jotakin tilastoa mutujesi todisteeksi. Ja jos sanoo jotakin, ei aina välttämättä tarkoita sitä. Kumma kun minä olen kuullut useaminkin niitä tarinoita joissa adoptoitu on pelkästään kiitollinen synnyttäjälleen kun tietää mikä se toinen vaihtoehto olisi ollut..

    "Silti sillä ei ole merkitystä, sillä jos heidät olisi abortoitu, he eivät olisi asiasta mitään mieltä."

    Ja sitten vetoillaan tähän, kun kuolleet ei tosiaan voi olla mitään mieltä! Merkitystä onkin sillä mitä mieltä ne selvinneet on NYT, etkä tätä pysty kiistämään vaikka kuinka kiemurtelet. Niiden perusteella on hyvin oletettavaa että niiden huono-onnisempienkin mielipide olisi ollut samassa suhteessa vastaavat. Ja sellaiset jotka tosiaan on sitä mieltä että olisivat mieluummin kuolleita, eivät kauaa ole täällä kertomassa enää mitään.

    "useimmat aikuiset ihmiset on täysin ääri-ei-saunatonttu-uskoisia"

    En tiedä mitä uskoa tuollaiset edusta, mutta suomalaisista karkeasti 70% taitaa kyllä edelleen kuulua kirkkoon.

    "Ei lapset ole kohdussa, vaan kohdun ulkopuolella."

    Ja TAASKO syntymättömät lapset muuttui olemattomiksi? :D Mistä ihmeestä se lakikin puhuu?

    "Kunhan et yritä valaista telttakokouskielillä."

    En osaisikaan. Sinä ymmärtänet paremmin sellaista kieltä.

    "Joutavaa saivartelua. Mutta kahtiajaosssa on helpompi puhua eri sakeista, kuin jatkuvasti toistaa sitä kahdenlaista näkemystä."

    Sun mielestä on saivartelua, jollei toinen ole samaa äärilaitaa kuin sinä!
    Koska Sinä olet ääri-ihminen, oletat muidenkin olevan sellaisia. Suomalaisista harva on ääri-ihmisiä. Sinun sakkisi lisäksi.

    "Miksi sinä haluat pakottaa heidät kuolemaan?"

    Oletko tullut ajatelleeksi, ettei sitä kuolemaa ole ennen elämää? (Ja nyt on turha puhua solujen elämästä)

    "Varmasti j.uu, laitapa jotakin tilastoa mutujesi todisteeksi"

    Anteeksi, tähän en voi laittaa tilastoja, koska en tilastoi ihmisten kanssa käymiä keskusteluja.

    Ihme vääristelyä:
    "Ja sitten vetoillaan tähän, kun kuolleet ei tosiaan voi olla mitään mieltä!"
    Jollei ole syntynyt, ei voi olla kuollut.
    Väitätkö että ei koskaan syntyneet voisivat olla jotain mieltä?
    Miksi heidän pitäisi olla jotain mieltä?

    Jos Sinä kysyisit sellaiselta Minulta, jota ei ole olemassa, haluaisinko olla olemassa, en voisi vastata koska minua ei olisi olemassa.

    Ajatus on tietenkin aika mielenkiintoinen.

    "Ja sellaiset jotka tosiaan on sitä mieltä että olisivat mieluummin kuolleita, eivät kauaa ole täällä kertomassa enää mitään."

    Niin. Heitä on paljon, ja olet varmasti iloinen siitä, etteivät he enää kerro mitään.

    "suomalaisista karkeasti 70% taitaa kyllä edelleen kuulua kirkkoon"

    About, mutta se ei kerro siitä moniko uskoo Jumalaan. Perinteet on perinteitä. Perinteissä on tunnetta, mutta järki-ihmiset eivät enää oikeasti usko tonttuihin.

    "Ja TAASKO syntymättömät lapset muuttui olemattomiksi? :D Mistä ihmeestä se lakikin puhuu?"

    En puhunut mistään olemattomista.
    Lapset ovat syntyneitä ihmisyksilöitä.
    Syntymättömillä on eri nimityksiä, kehitysasteesta riippuen.
    Lapsiksi niiden sanotaan olevan tietenkin ennen syntymääkin silloin kun niistä odotetaan syntyvän lapsia. Odotetaan. Toivotaan. Tästä on kyse siinä YK:n julistuksessa, siinä kohdassa kun puhutaan syntymättömistä lapsista.

    "Sinä ymmärtänet paremmin sellaista kieltä."

    No en kyllä. suomi, ruotsi (ja muut skandit), englanti ja espanja vielä menee, mutta telttakieli (vaikka puhuisivat ihan suomeakin), ei mene mun ymmärrykseen.

    Oikeestaan mä en ymmärrä edes teikäläisten suomea.


   • Anonyymi
    JustJust kirjoitti:

    "Joutavaa saivartelua. Mutta kahtiajaosssa on helpompi puhua eri sakeista, kuin jatkuvasti toistaa sitä kahdenlaista näkemystä."

    Sun mielestä on saivartelua, jollei toinen ole samaa äärilaitaa kuin sinä!
    Koska Sinä olet ääri-ihminen, oletat muidenkin olevan sellaisia. Suomalaisista harva on ääri-ihmisiä. Sinun sakkisi lisäksi.

    "Miksi sinä haluat pakottaa heidät kuolemaan?"

    Oletko tullut ajatelleeksi, ettei sitä kuolemaa ole ennen elämää? (Ja nyt on turha puhua solujen elämästä)

    "Varmasti j.uu, laitapa jotakin tilastoa mutujesi todisteeksi"

    Anteeksi, tähän en voi laittaa tilastoja, koska en tilastoi ihmisten kanssa käymiä keskusteluja.

    Ihme vääristelyä:
    "Ja sitten vetoillaan tähän, kun kuolleet ei tosiaan voi olla mitään mieltä!"
    Jollei ole syntynyt, ei voi olla kuollut.
    Väitätkö että ei koskaan syntyneet voisivat olla jotain mieltä?
    Miksi heidän pitäisi olla jotain mieltä?

    Jos Sinä kysyisit sellaiselta Minulta, jota ei ole olemassa, haluaisinko olla olemassa, en voisi vastata koska minua ei olisi olemassa.

    Ajatus on tietenkin aika mielenkiintoinen.

    "Ja sellaiset jotka tosiaan on sitä mieltä että olisivat mieluummin kuolleita, eivät kauaa ole täällä kertomassa enää mitään."

    Niin. Heitä on paljon, ja olet varmasti iloinen siitä, etteivät he enää kerro mitään.

    "suomalaisista karkeasti 70% taitaa kyllä edelleen kuulua kirkkoon"

    About, mutta se ei kerro siitä moniko uskoo Jumalaan. Perinteet on perinteitä. Perinteissä on tunnetta, mutta järki-ihmiset eivät enää oikeasti usko tonttuihin.

    "Ja TAASKO syntymättömät lapset muuttui olemattomiksi? :D Mistä ihmeestä se lakikin puhuu?"

    En puhunut mistään olemattomista.
    Lapset ovat syntyneitä ihmisyksilöitä.
    Syntymättömillä on eri nimityksiä, kehitysasteesta riippuen.
    Lapsiksi niiden sanotaan olevan tietenkin ennen syntymääkin silloin kun niistä odotetaan syntyvän lapsia. Odotetaan. Toivotaan. Tästä on kyse siinä YK:n julistuksessa, siinä kohdassa kun puhutaan syntymättömistä lapsista.

    "Sinä ymmärtänet paremmin sellaista kieltä."

    No en kyllä. suomi, ruotsi (ja muut skandit), englanti ja espanja vielä menee, mutta telttakieli (vaikka puhuisivat ihan suomeakin), ei mene mun ymmärrykseen.

    Oikeestaan mä en ymmärrä edes teikäläisten suomea.

    Ja taas lisää vääristeyä!
    "Sun mielestä on saivartelua, jollei toinen ole samaa äärilaitaa kuin sinä!"
    Saivartelua on siis lapsellinen sakki-nimityksestä nillittäminen, vaikka kuitenkin myönnät kahtia jaon palstalla! Ja sinä vetelet mukaan jotain äärilaitoja.. itsehän tosiaan sellaista marginaalia edustat.

    "sitä kuolemaa ole ennen elämää?"

    Niin? Nyt puhuttiin syntymättömistä lapsista joita tapetaan aborteilla. Ja ihan turha m.ussuttaa taas jostain "solujen elämättömyydestä" ym. hedelmäityksen jälkeisen elämän kieltävää.

    " tähän en voi laittaa tilastoja, koska en tilastoi ihmisten kanssa käymiä keskusteluja. "

    Ei varsinaisesti yllätä ettei mitään todisteita taaskaan ole eikä tule. :)

    "Jollei ole syntynyt, ei voi olla kuollut. "

    Eli taas kiistät hädissäsi koko elämisen 9kk aikana ennen syntymää. Selvä. :)

    "Jos Sinä kysyisit sellaiselta Minulta, jota ei ole olemassa, "

    Mutta nyt olemassaolevilta voi kysyä, onko kiitollinen ettei käynyt toisin.

    "olet varmasti iloinen siitä, etteivät he enää kerro mitään."

    Haamutko täällä sitten kirjoittelee toivovansa että olisivat (muka) mieluummin kuolleet jo äitinsä abortoimina? Miksi minä olisin iloinen mistään muista kuin lapsia m.urhaavien "jälkiabortoinneista"?

    "About, mutta se ei kerro siitä moniko uskoo Jumalaan. Perinteet on perinteitä. Perinteissä on tunnetta, mutta järki-ihmiset eivät enää oikeasti usko tonttuihin."

    Niinpä juuri, ja valtaosa on näitä uskovaisten sijaan. Mutta sinä väität että jokainen vastustaja kuuluu siihen pieneen vähemmistöön, eikä voi mitenkään kuulua tuohon moninkertaisesti suurempaan joukkoon..

    "En puhunut mistään olemattomista.
    Lapset ovat syntyneitä ihmisyksilöitä."

    Ja sitten on ne syntymättömät lapset kohduissa.

    "Odotetaan. Toivotaan. Tästä on kyse siinä YK:n julistuksessa, siinä kohdassa kun puhutaan syntymättömistä lapsista."

    O.ho, joko näet kohdan jossa puhutaan syntymättömistä lapsista? Edistystä sekin.
    Niin, puhutaan siis lapsista ennen syntymää, ts. kohdussa olevista, ei mistään toiveista, odotuksista yms. abstrakteista haavekuvien olemattomista lapsista. Miten sellaisille edes voitaisi antaa mitään konkreettista hoivaa ja huolenpitoa, ja jopa lakisääteistä suojelua, kuten syntyneillekin? :D

    "telttakieli (vaikka puhuisivat ihan suomeakin), ei mene mun ymmärrykseen."

    Minä en ole tuollaisista kielestä ennen tätä edes kuullutkaan.

    "en ymmärrä edes teikäläisten suomea."

    No se ei taida olla minun tai muidenkaan ongelma. Nythän et enää ole päässyt urputtamaan mistään "epäsuomestakaan", kuten aiemmin aina vakiosti teit. ;)


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ja taas lisää vääristeyä!
    "Sun mielestä on saivartelua, jollei toinen ole samaa äärilaitaa kuin sinä!"
    Saivartelua on siis lapsellinen sakki-nimityksestä nillittäminen, vaikka kuitenkin myönnät kahtia jaon palstalla! Ja sinä vetelet mukaan jotain äärilaitoja.. itsehän tosiaan sellaista marginaalia edustat.

    "sitä kuolemaa ole ennen elämää?"

    Niin? Nyt puhuttiin syntymättömistä lapsista joita tapetaan aborteilla. Ja ihan turha m.ussuttaa taas jostain "solujen elämättömyydestä" ym. hedelmäityksen jälkeisen elämän kieltävää.

    " tähän en voi laittaa tilastoja, koska en tilastoi ihmisten kanssa käymiä keskusteluja. "

    Ei varsinaisesti yllätä ettei mitään todisteita taaskaan ole eikä tule. :)

    "Jollei ole syntynyt, ei voi olla kuollut. "

    Eli taas kiistät hädissäsi koko elämisen 9kk aikana ennen syntymää. Selvä. :)

    "Jos Sinä kysyisit sellaiselta Minulta, jota ei ole olemassa, "

    Mutta nyt olemassaolevilta voi kysyä, onko kiitollinen ettei käynyt toisin.

    "olet varmasti iloinen siitä, etteivät he enää kerro mitään."

    Haamutko täällä sitten kirjoittelee toivovansa että olisivat (muka) mieluummin kuolleet jo äitinsä abortoimina? Miksi minä olisin iloinen mistään muista kuin lapsia m.urhaavien "jälkiabortoinneista"?

    "About, mutta se ei kerro siitä moniko uskoo Jumalaan. Perinteet on perinteitä. Perinteissä on tunnetta, mutta järki-ihmiset eivät enää oikeasti usko tonttuihin."

    Niinpä juuri, ja valtaosa on näitä uskovaisten sijaan. Mutta sinä väität että jokainen vastustaja kuuluu siihen pieneen vähemmistöön, eikä voi mitenkään kuulua tuohon moninkertaisesti suurempaan joukkoon..

    "En puhunut mistään olemattomista.
    Lapset ovat syntyneitä ihmisyksilöitä."

    Ja sitten on ne syntymättömät lapset kohduissa.

    "Odotetaan. Toivotaan. Tästä on kyse siinä YK:n julistuksessa, siinä kohdassa kun puhutaan syntymättömistä lapsista."

    O.ho, joko näet kohdan jossa puhutaan syntymättömistä lapsista? Edistystä sekin.
    Niin, puhutaan siis lapsista ennen syntymää, ts. kohdussa olevista, ei mistään toiveista, odotuksista yms. abstrakteista haavekuvien olemattomista lapsista. Miten sellaisille edes voitaisi antaa mitään konkreettista hoivaa ja huolenpitoa, ja jopa lakisääteistä suojelua, kuten syntyneillekin? :D

    "telttakieli (vaikka puhuisivat ihan suomeakin), ei mene mun ymmärrykseen."

    Minä en ole tuollaisista kielestä ennen tätä edes kuullutkaan.

    "en ymmärrä edes teikäläisten suomea."

    No se ei taida olla minun tai muidenkaan ongelma. Nythän et enää ole päässyt urputtamaan mistään "epäsuomestakaan", kuten aiemmin aina vakiosti teit. ;)

    "itsehän tosiaan sellaista marginaalia edustat"

    Minä en edusta tässä asiassa mitään äärilaitaa, vaan aborttikysymyksessä selkeää suomalaista (ja yleensäkin länsimaista) enemmistöä.

    En ole koskaan väittänyt, etteivät solut olisi eläviä. Ihmisiä ne eivät tietenkään ole, kuten eivät alkiotkaan.
    Eli vaikka sikiö onkin elävä, ei se tee siitä ihmistä.

    "Mutta nyt olemassaolevilta voi kysyä, onko kiitollinen ettei käynyt toisin."

    Kyllähän minä nautin elämästäni, mutta en olisi surullinen jollei minua olisi koskaan syntynyt. En tietenkään, miten voisinkaan olla.

    "Mutta sinä väität että jokainen vastustaja kuuluu siihen pieneen vähemmistöön"

    Niin. Kunnes toisin todistetaan.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Voithan sinä tietenkin kiistää minkä kerkiät palstan kahtia jakautumisen, kun et siinäkään näe sitä mikä muille on ilmiselvää.

    "Kerro kenen etu ja onni on synnyttää tänne lapsi, "

    Ei se ehkä synnyttäjän onni olekaan (vaikkakin taivaallista lapsen tappamisen lopuniän traumoihin verrattuna..). Mutta kysypä niiltä lapsilta jotka on saaneet jatkaa elämäänsä adoptiokodissa! Olisiko mieluummin kuolleita, mitäs luulet.

    ""Tällä tarkoittanet itseäsi."
    Koska olen uskonnoton, "

    Heh, ääri ateisti siis. :D Niin varmasti, ethän sinä muidenkaan sanomisia uskovaisuudesta tai varsinkaan sen puuttumisesta usko. :) Joten miksi kenenkään pitäisi uskoa sinuakaan.

    "Pidät siis vaikkapa El Salvadoria sivistyneempänä maana"

    Syntymättömien lasten suojelun osalta kyllä, jos laki on järjellisesti rajattu.

    "minä ainakaan en hyväksy ihmisten tappamista."

    PAITSI kun ovat tarpeeksi pieniä ja "väärässä" kohdussa. Kielilläkö tosiaan se sokea pisteesi pitäisi valaista?

    "Mutta kysypä niiltä lapsilta jotka on saaneet jatkaa elämäänsä adoptiokodissa! Olisiko mieluummin kuolleita, mitäs luulet."

    Oikeastaan samaa voisi kysyä keneltä tahansa ihmiseltä myös siinä muodossa, että "olisitko halunnut että vanhempasi olisivät käyttäneet ehkäisyä silloin kun laittoivat sinut alulle?"

    Jos vastaus olisi "ei", sinun logiikkasi mukaan se kertoisi ehkäisykielteisyydestä.

    Tai "olisitko halunnut että vanhempasi olisivat olleet selibaatissa?", ja vastaaja vastaisi "ei", se olisi selkeä osoitus siitä, että ihmiset eivät hyväksy seksistä kieltäytymistä.


   • Anonyymi
    JustJust kirjoitti:

    "itsehän tosiaan sellaista marginaalia edustat"

    Minä en edusta tässä asiassa mitään äärilaitaa, vaan aborttikysymyksessä selkeää suomalaista (ja yleensäkin länsimaista) enemmistöä.

    En ole koskaan väittänyt, etteivät solut olisi eläviä. Ihmisiä ne eivät tietenkään ole, kuten eivät alkiotkaan.
    Eli vaikka sikiö onkin elävä, ei se tee siitä ihmistä.

    "Mutta nyt olemassaolevilta voi kysyä, onko kiitollinen ettei käynyt toisin."

    Kyllähän minä nautin elämästäni, mutta en olisi surullinen jollei minua olisi koskaan syntynyt. En tietenkään, miten voisinkaan olla.

    "Mutta sinä väität että jokainen vastustaja kuuluu siihen pieneen vähemmistöön"

    Niin. Kunnes toisin todistetaan.

    "aborttikysymyksessä selkeää suomalaista (ja yleensäkin länsimaista) enemmistöä."

    Ja niitå TODISTEITA tällekin mutulle edelleen odotellessa. Valtaenemmistö ei puolustele ja vauhkoa ympäriinsä viattomien lasten tappamis "oikeutta".

    "Ihmisiä ne eivät tietenkään ole, kuten eivät alkiotkaan."

    Vaan MITÄ lajia ne ihmisen alkiot sitten on jollei ihmisiä? Kumma kun ei tähänkään koskaan tule vastauksena muuta kuin lisää kiemurtelumutuja tai radiohiljaisuus.

    "Eli vaikka sikiö onkin elävä, ei se tee siitä ihmistä."

    Niin, siinä tapauksessa että se on jonkin muun lajin sikiö kuin ihmisen.

    "Biologian opettajalle" ja "lääkärille" täytyy taas opettaa alkeellisimpia biologian faktoja. :D

    "en olisi surullinen jollei minua olisi koskaan syntynyt. "

    Ja koska nyt nautit elämästä, ajatus syntymättömyydestä on surullinen.

    "Niin. Kunnes toisin todistetaan."

    Ei. :D Vaan SINÄ väität ja SINÄ todistat. Aivan turha yrittää vieritellä taakkaasi muualle. Jatkahan vaan kippurointiasi. :)

    ""olisitko halunnut että vanhempasi olisivät käyttäneet ehkäisyä silloin kun laittoivat sinut alulle?"

    Jos vastaus olisi "ei", sinun logiikkasi mukaan se kertoisi ehkäisykielteisyydestä."

    Mitä h.öpiset. En tuossa yhteydessä puhunut mitään aborttikielteisyydestä vaikka yrität taas johdatella asiaa ihan muualle. Kyse oli siitä tekopyhyydestä jolla väitetään että olisi muka toivonut äitinsä tehneen mieluummin abortin, ts. olisi kuollut! Eikä ehkäisyn käyttäminen ole mitenkään verrattavissa o olemassaolevan tappamiseen, vaikka niitä kuinka yrität taas kammeta samalle viivalle.


  • Anonyymi

   Laitan tähän ketjuun kun löyty asiasta hiukan.

   https://www.gov.uk/government/consultations/home-use-of-both-pills-for-early-medical-abortion/home-use-of-both-pills-for-early-medical-abortion-up-to-10-weeks-gestation

   Coronahommelit on siis aiheuttanut sen että aborttipillerit, molemmat siis misoprostolin ja mifepristoni, jotka tarvitaan aborttiin saa UK:ssa soittamalla tai etänä lääkärille. Abortin voi siis tehdä ilman lääkärikäyntiä heti paikalla kotona. UK:ssa on kanssa ollut sellanen käytänne että eka pillleri otetaan lääkärin valvonnassa ja tokat kotona.

  • Anonyymi

   Kuinka sivistymätön olet? Ota selvää faktoista ennen kuin alat viisailemaan aiheesta palstalla.

  Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   608
   29537
  2. Naisen vessakäynti suhteen alussa

   Mä olin ihastukseni kaa viettämässä viikonloppua. Eka kertaa yövyin miehen luona. Toisen yön jälkeisenä aamuna mulla meni vatsa aivan sekaisin. Oltiin
   Parisuhde
   288
   20807
  3. Liikenne topissa

   Mitäs liedenpohjassa tekeillä ku kuus kutosen liikenne katkaistu..poliisioperaatio
   Virrat
   40
   14057
  4. Maisa se jaksaa valehdella

   https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/28acb452-15ff-470d-80c3-511ad69abec0 Taas on syytön, taas on todisteita jotka jossain vaiheessa paljastaa Ma
   Kotimaiset julkkisjuorut
   352
   10847
  5. Liedenpohja

   Mikä hässäkkä siälä on päällä ??
   Virrat
   77
   7984