naantalin kylpylä työpaikkana

mirja ja mikko

miksi sieltä saa niin helposti potkut?
miksi sieltä lähdetään pois niin helposti.
mikä siellä mättää?

22

3461

  Vastaukset

  • Hei!

   Samanlaisia juttuja minäkin kuullut jo muutaman vuoden Naantalilaisten suusta. Olisikin kiinnostavaa tietää mistä nämä jutut johtuvat ja onko niissä perää?

   • Työpaikkakiusaaminen

    Henkinen väkivalta on pitkään jatkuvaa, toistuvaa kiusaamista, sortamista, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä, jonka kohteena ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi. Se voi kohdistua yhteen tai useampaan henkilöön.

    Henkinen väkivalta tuntuu sen kohteeksi joutuneesta ahdistavalta, alistavalta, nöyryyttävältä, uhkaavalta ja järjettömältä.

    Jokaisella työpaikalla syntyy ajoittain ihmisten välisiä konflikteja ja ristiriitoja. Kiusaajaksi koetaan yleensä työtoveri, esimies tai alainen. Henkinen väkivalta on yksilön oma kokemus, mutta tilanteessa voi olla myös muita tulkintoja ja näkemyksiä. Kaikki ristiriidat ja yhteentörmäykset eivät kuitenkaan ole kiusaamista.

    Henkinen väkivalta voi ilmetä hyvin monin tavoin, kuten:

    sanaton viestintä: kielteiset eleet, ilmeet, äänensävyt, katseet, olankohautukset
    sosiaalinen eristäminen: ei puhuta, ei kuunnella, kohdellaan kuin ilmaa, kielletään muita puhumasta, tervehdyksiin ei vastata, siirretään työskentelemään muista erillään, ei anneta ilmaista mielipiteitä, keskeytetään jatkuvasti
    maineen tai aseman loukkaaminen: levitetään vääriä tietoja, puhutaan pahaa selän takana, juorutaan, mustamaalataan, kritisoidaan, haukutaan, nöyryytetään, pilkataan, kiusatun uskonnollinen tai poliittinen vakaumus tehdään naurunalaiseksi, mitätöidään
    työnteon vaikeuttaminen tai loukkaaminen: jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle, annetaan tarkoituksettomia tehtäviä, annetaan vähän tai ei lainkaan työtehtäviä, annetaan osaamiseen nähden ala-arvoisia tehtäviä
    suulliset tai kirjalliset uhkaukset
    sukupuolinen häirintä ja ahdistelu
    Henkinen väkivalta voidaan jakaa karkeasti kahteen niiden taustan perusteella:

    ristiriitaan tai kiistaan pohjautuva kiusaaminen tai
    tilanteet, joissa henkisen väkivallan kohteeksi joutunut ei ole itse tehnyt mitään provosoidakseen tilannetta. Uhri joutuu kiusatuksi esim. siksi, että on ensimmäinen nainen työpaikalla tai kiusaaja on hakenut samaa työpaikkaa.
    Kiusaamisen taustalla voi olla rooliristiriitoja, tavoitteiden epäselvyyttä, huonoa tiedonkulkua, vaikutusmahdollisuuksien puutetta, tyytymättömyyttä esimiestyöhön ja johtamiseen tai yleisesti huono ilmapiiri. Lisäksi organisaatiomuutokset, saneeraukset ja fuusiot ovat tilanteita, joissa kiusaamisen riski kasvaa. Myös organisaatiokulttuuri, jossa suvaitaan kiusaavaa käytöstä tai ei tunnisteta sitä ongelmaksi lisää kiusaamisen todennäköisyyttä.

    Henkinen väkivalta työssä on ajan myötä syvenevä prosessi, jossa kiusatun mahdollisuudet asteittain heikkenevät. Kielteisen käyttäytymisen kohteena uhrin on vaikea käsitellä tilannetta. Useimmiten hän yrittää puolustautua ja voi alkaa toimia itselleen epätyypillisellä tavalla. Uhrin reaktio puolestaan aiheuttaa sen, että yhteisön jäsenten asenteet häntä kohtaan alkavat muuttua yleisesti kielteisiksi. Hänet aletaan nähdä eri tavalla ja ajatella, että hän on "vaikea persoona".

    Yhteisön jäsenten mielikuvissa uhrin reaktiot oikeuttavat muiden käyttäytymisen. Prosessin tässä vaiheessa uhrista on siis tullut vaikea ja hankala. Enää ei ole kyse siitä, että häntä kohtaan olisi käyttäydytty kielteisesti, vaan että hän on vaikea ja aiheuttaa omalla käyttäytymisellään saamansa kohtelun. Uhri alkaa syrjäytyä yhteisöstä. On tavallista, että henkilöstöhallinnolta pyydetään tilanteeseen ratkaisua, usein henkilön siirtoa toisiin tehtäviin. Tällaisen prosessin etenemisen estäminen edellyttää siihen puuttumista mahdollisemman varhaisessa vaiheessa.

    Työpaikkakiusaamisen seuraukset

    Henkisellä väkivallalla on monia vakavia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä seuraamuksia.

    Yksilölle kiusaaminen voi aiheuttaa psyykkisiä ja/tai ruumiillisia oireita, omanarvontunto ja itseluottamus murenevat ja hyvinvointi ja jaksaminen heikkenevät jatkuvan painostuksen alla. Seurauksena voi olla sairastumista, työyhteisöstä syrjäytymistä, ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymistä, ääritapauksissa jopa itsemurhan vaara. Kiusaaminen vaikeuttaa työn tekemistä ja haitalliset vaikutukset ulottuvat työpaikalta kotiin ja ystäviin.

    Työyhteisössä kiusaaminen näkyy ja tuntuu kielteisesti yhteisön toiminnassa ja heikentää muiden työyhteisön jäsenten hyvinvointia. Lisäksi henkisen väkivallan taloudelliset menetykset ovat merkittävät.

    Toimintaohjeita

    Uhrille

    Reagoi tilanteeseen heti, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi. Mitä pikemmin tilanne otetaan puheeksi, sitä vähemmän loukkauksia ja loukkaantumisia ehtii tapahtua.
    Ilmaise kiusaajalle, että et hyväksy hänen toimintaansa ja pyydä häntä lopettamaan. Jos sinun on vaikea puhua kiusaajalle yksin, ota joku, esim. työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies tueksesi.
    Ota yhteyttä lähimpään esimieheesi. Mikäli koet kiusaajaksi esimiehesi, kerro asiasta hänen esimiehelleen. Heidän velvollisuutensa on puuttua henkiseen väkivaltaan. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan ryhtymään toimenpiteisiin saatuaan tiedon terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavasta häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä.
    Pidä kirjaa tapahtumista. Kerää mahdollista näyttöä. Kun tilannetta käsitellään jossain kokouksessa, pyydä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa.
    Voit pyytää apua ja tukea työterveyshuollosta tai työsuojeluhenkilöstöltä. Työterveyshuolto voi antaa sekä yksilöllistä tukea että olla avuksi tilanteen käsittelyssä työyhteisössä.
    Etsi itsellesi aktiivisesti sosiaalista tukea. Puhu tilanteesta läheisillesi, työtovereillesi, ystävillesi. Ylläpidä harrastuksia, joista saat myönteistä palautetta.
    Esimiehelle

    Esimiehen tärkeä tehtävä konfliktitilanteissa on viheltää peli poikki. Reagoi tilanteeseen, jos huomaat työyhteisössä henkistä väkivaltaa tai joku tulee siitä kertomaan. Suhtaudu tilanteeseen aina vakavasti. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan ryhtymään toimenpiteisiin.
    Kutsu konfliktin osapuolet luoksesi keskustelemaan asiasta. Ensin asiasta voi keskustella erikseen kummankin kanssa, sitten yhdessä. Keskustelussa kuunnellaan eri osapuolten näkemyksiä ja kokemuksia, selvitetään tapahtumien kulku ja tarpeen mukaan sovitaan, miten tulevaisuudessa toimitaan. Keskustelu voidaan käydä myös esim. työterveyshuollon vetämänä.
    Seuraa tilannetta ja huolehdi seurantapalaverin pitämisestä.
    Pohdi millaisia riskejä työyhteisössä on kiusaamisen synnylle. Pyydä tarvitessasi asiantuntija-apua.
    Organisaatiolle

    Useisiin organisaatioihin ja yrityksiin on laadittu oma toimintamalli, miten menetellään, jos joku kokee henkistä väkivaltaa. Mallin rakentamistyötä tukevat seuraavat ohjeet:

    Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Turun ja Porin työsuojelupiiri
    Toimintamalli laaditaan työnantajan ja työntekijöiden yhteistyönä.
    Ilmaistaan selvästi, että työnantaja, johto ja henkilöstö ei hyväksy henkistä väkivaltaa, työpaikkakiusaamista tai häirintää työssä.
    Todetaan, minkälainen käyttäytyminen on henkistä väkivaltaa.
    Todetaan, mitä henkisen väkivallan kohteeksi kokevan tulee tehdä ja kehen hän voi ottaa yhteyttä saadakseen apua ja tukea.
    Ohjeistetaan eri tukitahot toimimaan kiusaamistilanteessa.
    Todetaan keskeinen asiaa koskeva lainsäädäntö (esim. työturvallisuuslaki §28 ja § 18, työsopimuslaki) ja mahdolliset toimenpiteet, joita voidaan käyttää kiusaamistilanteissa.
    Varmistetaan, että kaikki ovat tietoisia mallin tai ohjeen olemassaolosta ja periaatteista.
    Järjestetään kaikille tarvittava koulutus henkisen väkivallan ilmiöistä, tunnistamisesta, taustatekijöistä ja toimintamalleista.


  • mm. huono palkka

  • Kylpylän johtaja/omistaja käy kiinni ihmisiin eikä muutenkaan osaa käyttäytyä. Antaa kenkää niille, joita ei pysty muuten pelottelemaan.

   • tämä on varmaan joku vitsi? Eikös tuo Naantalin kylpylä ole arvostettu paikka suomessa maailmalla. Tuskinpa siellä nyt johtaja/omistaja nyt työntekijöihinsä kiinni käy, jonkun räkäisen matkustajamajan omistajan voisi kuvitella tekevän moista?


   • julle pulle Kaarinasta kirjoitti:

    tämä on varmaan joku vitsi? Eikös tuo Naantalin kylpylä ole arvostettu paikka suomessa maailmalla. Tuskinpa siellä nyt johtaja/omistaja nyt työntekijöihinsä kiinni käy, jonkun räkäisen matkustajamajan omistajan voisi kuvitella tekevän moista?

    Parin vuoden päästä siellä on mamut minimipalkalla asiakkaiden ja johtajien ruoskittavina.

    Nykyiset kylpylän duunarit jonottaa lähetysarmeijan leipäjonossa.

    Niin se vaan menee.


  • Mielestäni kylpylässä ei noudateta mitään työpaikka-lakeja, työntekijöitä kohdellaan kuin orjia ja osastojen omien työntekijöiden keskinäiset välit ovat niin tulehtuneet että näyttää kuin jokaisen päätehtävä töissä olisi nokkia muita mahdollisimman paljon ja kiipiä itse ylöspäin. Tauoista ei ole tietoakaan, ylitöitä ei makseta, asioista ei tiedoteta kuin puskaradion kautta, sairaslomalle jos jäät määräaikaisen sopimuksella niin voit olla varma että sopimusta ei jatketa, uhkailua, panettelua, vihjailua.. Kotiin soittelua jatkuvasti työajan ulkopuolella, aamu seitsemältä, ilta yhdeltätoista. Ja tauoista vielä, työpäivät saattavat venähtää 9 tuntisiksi, mutta ruokataukoa ei koko päivänä "ehdi pitämään", ja jos pidät niin saat takuulla kuulla siitä.

   • Aikamoinen provo tämä juttu, tuntuu siltä. Itse kylpylässä työssä olleena en jaksa uskoa moiseen..


  • omistaja-johdon ahneus ja -ammattitaidoton hekilöstöpolitiikka

   • Rikkaat tekee mitä tahtoo ja köyhät kyykkyyn...


   • jyrää kirjoitti:

    Rikkaat tekee mitä tahtoo ja köyhät kyykkyyn...

    Olkaa onnellisia, että teidät pidetään täällä.


   • Johtoporras kirjoitti:

    Olkaa onnellisia, että teidät pidetään täällä.

    Tässä maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, niitä jotka tulevat toimeen joka paikassa ja niitä, jotka eivät viihdy missään. Ja nämä viimeksi mainitut jotka eivät viihdy missään, eivät myöskään soisi toisten ihmisten viihtyvän. Ne ovat niitä riidankylväjiä ja valittajia jotka eivät anna muidenkaan tehdä töitään rauhassa. Kylpylästä en tiedä mitään mutta takanani on pitkä yöura ja vielä jonkin verran vuosia edessäkin ja eri työpaikoissa kun olen ollut niin ihan paikallaan ovat ollet kaikki. Asenteeni on se, että työpaikka on työpaikka, minä myyn aikaani ja työnantaja maksaa siitä, kummankaan ei tarvitse kettuilla vaan homma on rehellinen peli alusta loppuun. Joskus voi itsellä olla huono päivä, joskus jollain toisella mutta ei se välttämättä ole kenenkään vika. Tietysti epäasiallinen käytös on asia erikseen, jos sitä esiintyy ja siitä kai kuuluisi saada likaisen työn lisää. Mutta ei se työkään tässä maailmassa nyt niin vakava asia ole, pikkuisen sitä voi ryppyotsaisuutta vähentää . Ja kun keskittyy vaan siihen omaan hommaansa eikä muiden tekemisiin niin hyvin pyyhkii.


   • Löysin päin kirjoitti:

    Tässä maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, niitä jotka tulevat toimeen joka paikassa ja niitä, jotka eivät viihdy missään. Ja nämä viimeksi mainitut jotka eivät viihdy missään, eivät myöskään soisi toisten ihmisten viihtyvän. Ne ovat niitä riidankylväjiä ja valittajia jotka eivät anna muidenkaan tehdä töitään rauhassa. Kylpylästä en tiedä mitään mutta takanani on pitkä yöura ja vielä jonkin verran vuosia edessäkin ja eri työpaikoissa kun olen ollut niin ihan paikallaan ovat ollet kaikki. Asenteeni on se, että työpaikka on työpaikka, minä myyn aikaani ja työnantaja maksaa siitä, kummankaan ei tarvitse kettuilla vaan homma on rehellinen peli alusta loppuun. Joskus voi itsellä olla huono päivä, joskus jollain toisella mutta ei se välttämättä ole kenenkään vika. Tietysti epäasiallinen käytös on asia erikseen, jos sitä esiintyy ja siitä kai kuuluisi saada likaisen työn lisää. Mutta ei se työkään tässä maailmassa nyt niin vakava asia ole, pikkuisen sitä voi ryppyotsaisuutta vähentää . Ja kun keskittyy vaan siihen omaan hommaansa eikä muiden tekemisiin niin hyvin pyyhkii.

    Olisiko siellä alan hommia minullekin? En pelkää johtajan kiinnikäymistä, osaan puolustautua: musta vyö!


   • med.lic. kirjoitti:

    Olisiko siellä alan hommia minullekin? En pelkää johtajan kiinnikäymistä, osaan puolustautua: musta vyö!

    Tule heti maanantaina niin sovitaan lisää.


   • Löysin päin kirjoitti:

    Tässä maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, niitä jotka tulevat toimeen joka paikassa ja niitä, jotka eivät viihdy missään. Ja nämä viimeksi mainitut jotka eivät viihdy missään, eivät myöskään soisi toisten ihmisten viihtyvän. Ne ovat niitä riidankylväjiä ja valittajia jotka eivät anna muidenkaan tehdä töitään rauhassa. Kylpylästä en tiedä mitään mutta takanani on pitkä yöura ja vielä jonkin verran vuosia edessäkin ja eri työpaikoissa kun olen ollut niin ihan paikallaan ovat ollet kaikki. Asenteeni on se, että työpaikka on työpaikka, minä myyn aikaani ja työnantaja maksaa siitä, kummankaan ei tarvitse kettuilla vaan homma on rehellinen peli alusta loppuun. Joskus voi itsellä olla huono päivä, joskus jollain toisella mutta ei se välttämättä ole kenenkään vika. Tietysti epäasiallinen käytös on asia erikseen, jos sitä esiintyy ja siitä kai kuuluisi saada likaisen työn lisää. Mutta ei se työkään tässä maailmassa nyt niin vakava asia ole, pikkuisen sitä voi ryppyotsaisuutta vähentää . Ja kun keskittyy vaan siihen omaan hommaansa eikä muiden tekemisiin niin hyvin pyyhkii.

    Olen ollut kyseisessä lafkassa 20 vuotta ja kiitos siit irtusanominen tuotannollisista ja taloudellista syistä silti firna haalii lisää paikkoja rakentaa kerrostaloja jne ei ihan nikn kuin mun pieni palkka ois isoki menierä firmassa jonka liikevaihto 9 milj .......


   • Korvamato55 kirjoitti:

    Olen ollut kyseisessä lafkassa 20 vuotta ja kiitos siit irtusanominen tuotannollisista ja taloudellista syistä silti firna haalii lisää paikkoja rakentaa kerrostaloja jne ei ihan nikn kuin mun pieni palkka ois isoki menierä firmassa jonka liikevaihto 9 milj .......

    Saivat sun tilalle vielä halvemman työntekijän. Näinse menee nykysuomesa.


  • Jo vuosia on kyseisen työnantajan toimet olleet tiedossa. Hävetkää!
   En ruokaile kyseisten lafkoissa. Voi vaikka saada ruokamyrkytyksen. Sekään ei ole vierasta.
   Itse kirjoittelevat tänne puolustuspuheenvuoroja, tuskinpa kukaan orjatyöläinen.

  • Viis vuotta sitten olin siellä viikon verran, aasialaisia oli kaikki tai melkeen kaikki keittiöhenkilökunta. Ja ruoka oli pahaa. Sauna hyvä.

  • itsestä se on kiinni,miten tuössään selviää,peilin katsominen auttsa useimmiten

  • Asiakkaana ihmetelly joskus. Sen aistii heti, onko homma ok. TK trajoilijoitten touhua ei pystyny ilman myötähäpeetä kateeleen, täysin epäjohdonmukaista, vaikka tekijöitä paljon. Kämpät ja koko paikka rapistuu. Ei oo luksusta, kaukana siitä

  • Taas sai lähteä iso määrä ihmisiä ja meni vaan hullummaksi. Kukaan ei tiedä mitä tekee. Minäkin haen toista työpaikkaa, joutuu varmaan lähtemään Turkuun asti mutta tähän hullunmyllyyn en jää. Enkä kyl suosittele kellekkään työpaikkana. Sääliksi käy asiakkaita jotka ei tiedä millaiseen paikkaan tulevat yöpymään.

  • Ei siellä yksinkertaisesti osata päättää mitä tehdään, huudetaan ja räyhätään työntekijöille. Tämä on samanlaista kaikissa heidän paikoissaan. Yritetään olla paras ja hienoin mutta todellisuus on jotain ihan muuta. Asiakkaatkin alkaa jo avaamaan silmiään. En voi suositella hakemaan sieltä töitä.

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  Ketjusta on poistettu 2 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. 175 pakolaista tulossa Suomeen

   Sisäministeriö vahvisti IL:n tiedot: Suomi ottaa Välimeren pakolaisleireiltä enintään 175 alaikäistä tai yksinhuoltajaperheiden jäseniä https://www.il
   Maailman menoa
   258
   4457
  2. Suomeen tarvitaan minimipalkkalaki

   Suomesta on tulossa yhä enmmän kurjien palkkojen ja nollatuntisopimusten maa. "Kansainvälisen kilpailukyvyn" nimissä erityisesti sisämarkkinoilla toim
   Maailman menoa
   173
   3590
  3. Kesämökkien hinnat romahtaneet

   koska nuoret aikuiset eivät ole kiinnostuneita mökkeilystä. https://www.iltalehti.fi/asumisartikkelit/a/d0e0b3ed-85bf-4388-ac02-3d6d1ef5a79b
   Maailman menoa
   104
   3476
  4. MOT mustamaalaa ja valehtelee.

   Olen hetken jo katsellut näitä YLEN MOT ohjelmia ja olen huomannut kuinka paljon he antavat väärää tietoa ihmisille. Väärän informaation antamiseen r
   Yhteiskunta
   67
   2432
  5. Taas on yksityisautoilija paha ihminen

   Taas on yksityisautoilija paha ihminen Traficomin tutkimus: ”Polttoaineen tulisi maksaa ainakin 2,26 euroa litralta, jotta autoilijat alkaisivat vähe
   Maailman menoa
   119
   1255