RKP:n aikaansaannos kuntarakenneuudistukseen

heikki_tala

KUNTARAKENNEUUDISTUKSEN YKSI AINOA YKSITYISKOHTA

Keski-Uudenmaan kunnanjohtajat kaavailivat kahdeksan kunnan uutta superkaupunkia. Yksi kunnista – Sipoo - on kaksikielinen niin, että suomi on enemmistökieli. Esitetty kuntauudistus tekisi yhdessä yössä Hyvinkäästä, Järvenpäästä, Tuusulasta, Keravasta, Mäntsälästä, Pornaisista ja Nurmijärvestä kaksikielisen.
Näin yksityiskohtaisesti aiotaan ruotsin kieli ajaa aiemmin yksikielisesti suomenkielisiin kuntiin. Syöttinä on, että 33 §:n kaikkia määräyksiä ei tarvitse panna toimeen välittömästi, mutta sieltä ne kustannukset tulevat eteen kielilain 33 § 1. momentin kaikella ankaruudella.

33 §. Kilvet ja paikannimet sekä julkinen liikenne.

Esityksen mukaan muutettaisiin 33 §:n 1 momentti ja lisäksi tehtäisiin tekninen muutos 3 momenttiin. Käytännössä kuntaliitos voisi johtaa tilanteeseen, jossa kielivähemmistö asuu pääasiassa siinä osassa uutta kuntaa, joka muodostuu liitetystä kaksikielisestä kunnasta. Tällöin kadun- ja tienkilpien muuttaminen kaksikielisiksi entisellä yksikielisellä alueella voitaisiin kokea kohtuuttomaksi velvoitteeksi, esimerkiksi sen vuoksi että katujen ja teiden nimille tulisi laatia vastineet toisella kielellä. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kadun- ja tienkilpien muuttaminen kaksikielisiksi jäisi kunnan oman harkinnan varaan uuden kunnan aikaisemmalla yksikielisellä alueella.

Harkintaan vaikuttaa kustannusten lisäksi esimerkiksi se, montako nimeä on muutenkin muutettava kuntaliitoksen johdosta jotta uudessa kunnassa ei olisi samannimisiä katuja ja teitä. Ehdotettu säännös ei siis estäisi kuntaa päättämästä käyttää kaksikielisiä kadun- ja tienkilpiä koko kunnan alueella. Ehdotettu poikkeussäännös velvollisuudesta asettaa kaksikielisiä kadun- ja tiennimikilpiä soveltuisi kaikissa tapauksissa kun yksikielinen kunta tulee kuntaliitoksen yhteydessä osaksi kaksikielistä kuntaa.

Poikkeamissäännös koskisi ainoastaan sellaisia katujen ja teiden nimikilpiä, jotka kunta määrittelee maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön, erityisesti maankäyttö- ja rakennusasetuksen 24 §:n 1 momentin nojalla. Ehdotettu säännös antaisi mahdollisuuden uudelle kaksikieliselle kunnalle harkita, onko uuden kunnan aikaisemman yksikielisen kunnan osan alueella käytettävä yksikielisiä vai kaksikielisiä katujen ja teiden nimikilpiä. Velvollisuus käyttää kaksikielisiä katujen ja teiden nimikilpiä olisi edelleen voimassa sillä uuden kunnan alueella, joka aikaisemmin oli kaksikielinen kunta. Velvollisuuden täyttämiseksi maanmittauslaitoksella olisi pykälään liittyvän siirtymäsäännöksen nojalla tehtävänä ylläpitää vuoden 2013 kuntarajoja koskevaa kartastoa uuden kunnan sisäisen vanhan kaksikielisen kunnan alueen määrittelemisen pohjaksi. Kyseisen kartaston tulisi olla tarpeeksi yksityiskohtainen.

51

285

  Vastaukset

  • .... jatkuu

   Uusi kaksikielinen kunta voisi edelleen vahvistaa kaduille ja teille nimet molemmilla kielillä koko uuden kunnan alueella, ja kielilain kannalta tavoiteltava tilanne olisi, että uusi kunta asettaisi kaksikieliset katukilvet entisen yksikielisen kunnan alueelle siinä vaiheessa, kun uusia katukilpiä joka tapauksessa asetetaan. Koska kuntaliitokset johtavat tilanteisiin, joissa uuden kunnan katujen ja teiden nimissä esiintyviä päällekkäisyyksiä jouduttaisiin karsimaan muuttamalla katujen ja teiden nimiä, olisi kunnan harkittava tällaisten nimenmuutosten johdosta syntyvien uusien katujen ja teiden nimien vahvistamista sekä suomeksi että ruotsiksi myös aikaisemmalla yksikielisellä alueella.

   Poikkeus antaisi siten mahdollisuuden harkita kadun ja tien nimiä ilmaisevien kilpien asettamista koskevaa kuntakohtaista käytäntöä eli sitä, miten kunnan osoitejärjestelmä merkitään maastoon, jolloin pitkän tähtäimen tavoitteena voisi olla kyseessä olevien kilpien uudistaminen pääsäännön mukaisesti. Kunnan tulisi harkinnassaan ottaa huomioon muun muassa se, että kadun- ja tiennimistön jääminen yksikieliseksi kaksikielisen uuden kunnan alueella voisi johtaa epäyhtenäisyyksiin kunnan osoitejärjestelmässä ja aiheuttaa ongelmia hätäkeskusten ja hälytysajoneuvojen toiminnalle, osoitetietoja käyttäville palveluille, kuten postille ja väestörekisteritietojen perusteella toimiville viranomaisille, ja nimistötietoja käyttäville karttapalveluille.

   Poikkeuksen voidaan arvioida alentavan kuntauudistuksen välittömiä kustannuksia, sillä kaksikielisiksi tulevilla uusilla kunnilla ei olisi aiempien yksikielisten alueiden suhteen välitöntä tarvetta investoida uusiin kadun- ja tiennimikilpiin. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi tekninen muutos, jolla ajanmukaistetaan Kotimaisten kielten keskuksen nimi vuoden 2012 alusta voimaan tulleen lain mukaiseksi.

   Lain voimaantulosäännös. Ehdotetut kilpien ja opasteiden kieltä koskevat siirtymäsäännökset olisivat sovellettavissa ainoastaan lainsäädännön voimaan tulemisen jälkeen päätettyjen kuntaliitosten yhteydessä. Siirtymäaikojen tarkoituksena on, että merkit ja laitteet voitaisiin muuttaa vähitellen ja ainakin osittain sitä mukaa kuin niitä muutenkin joudutaan uusimaan.
   Uuden kaksikielisen kunnan tulisi määräajan loppuun mennessä muuttaa esimerkiksi viranomaisten toimipaikkojen nimikilvet ja opastetaulut suomen- ja ruotsinkielisiksi. Esimerkiksi vanhan yksikielisen kunnan rakennusviraston nimikilpi ja viraston eri toimintoja koskevan informaatiotaulun olisi määräaikaan mennessä oltava yleisön nähtävillä kummallakin kielellä siten kuin kielilain 33 §:n 1 momentti edellyttää.

   Kilpien ja opasteiden laatimisessa olisi otettava huomioon se, että kaksikielisen kunnan opetushallinto on kuntalain ja opetustointa koskevan lainsäädännön perusteella yksikielisesti suomenkielinen suomenkielisen koululaitoksen osalta ja yksikielisesti ruotsinkielinen ruotsinkielisen koululaitoksen osalta, jolloin esimerkiksi yksikielisten koulujen ja päiväkotien nimiä ja nimikilpiä ei olisi tarpeen muuttaa kaksikielisiksi. Samalla tavoin voitaisiin myös menetellä silloin, kun kaksikielinen kunta on kuntalain nojalla määritellyt muun lautakunnan jaoston kummallekin kieliryhmälle ja kun kummankin jaoston alaisuuteen on perustettu oma virastonsa.

   Siirtymäsäännökset koskisivat myös tieliikennelainsäädännössä määriteltyjä liikennemerkkejä ja opasteita. Kyseiset liikennemerkit ja opasteet ovat valtion toimivaltaan kuuluvia, ja niitä koskevat velvoitteet koskisivat siten valtiota ja sen liikenneviranomaisia. Niiden tulisi määräajan loppumiseen mennessä muuttaa yleisten teiden viitoitusjärjestelmä uuden kaksikielisen kunnan alueella kielilain 33 §:n 1 momentin mukaiseksi.

   **
   Tämä on vain yksi ainoa kielilain pykälä. Voimaan tulisivat kaikki muut kielilain 423/2003 yhteensä 42 pykälää. Yksi asia sentään säilyisi kielilain 40 § mukaan yksikielisesti suomenkielisinä – alueen kaikki vankilat. Tosin 40 § 2 momentin perusteella niihin voidaan perustaa ruotsinkielisiä vankilaosastoja, sillä ”herra on herra helvetissäkin”. Lisäksi voimaan tulee Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta424/2003. Edelleen 14 muuta lakia muuttaisivat suunnitellun kaupungin kielivaatimuksia lähes kaikilla kunnallisilla palvelualoilla Keravan eteläkärjestä Mäntsälän pohjoiskärkeen ja Nurmijärven länsireunasta Pornaisten itäreunaan.

   • Todellisuus on tarua ihmeelisempää. Kyllä läntisissä demokratioissa pudistelisivat päätään tällaiselle hölmölän meiningille, jos tietäisivät.


   • "Tämä on vain yksi ainoa kielilain pykälä. Voimaan tulisivat kaikki muut kielilain 423/2003 yhteensä 42 pykälää."

    Jäi hiukan epäselväksi miten tämä liittyy RKP:hen. Myös Soinin mielestä kaksikielisyys on rikkaus.

    MIksi puolueennne nimi on "Perussuomenmaalaiset - Sannfinländarna"?


  • Tämä on hyvä vedätys, mutta Sipoon "myhäily"ukkelit eivät tule tätä hyväksymään.

   Varmaan ehditään katukilvet vaihtamaan ja lapset kylvettämään, ennen kuin Sipåå sitten "peruuttaa".

  • Täsmälleen samanlainan tapaus kuin pyhtää -kotka.

   Perussuomalaisten ensimmäisiä töitä hallituksessa on pakkruotsin lisäksi purkaa tuo kohta kuntalaista.

   • Oppositiomn ja pesujen olisi pitänyt heti vaatia kuntauudistuksen hyväksymisensä ehdoksi kohtuuttomien vähmmistökielirajojen muuttamista.

    Toisaalta RKP noimenomaan vaati, että "kaksikielisyys ei huononisi" kuntaliitosten yhteydessä.

    Ja Katainenhan on RKP:n panttivanki, joten opposition kanta ei kuunnella.


   • Jep. kirjoitti:

    Oppositiomn ja pesujen olisi pitänyt heti vaatia kuntauudistuksen hyväksymisensä ehdoksi kohtuuttomien vähmmistökielirajojen muuttamista.

    Toisaalta RKP noimenomaan vaati, että "kaksikielisyys ei huononisi" kuntaliitosten yhteydessä.

    Ja Katainenhan on RKP:n panttivanki, joten opposition kanta ei kuunnella.

    "Toisaalta RKP noimenomaan vaati, että "kaksikielisyys ei huononisi" kuntaliitosten yhteydessä."

    Aika outo vaatimus eikö sinustakin?

    Onko PS vaatinut että kaksikielisyys huononisi, vai miksi tuo kohtalaisen luonnollinen vaatimus mietityttää?

    "Ja Katainenhan on RKP:n panttivanki"

    Luuletko että Katainen muuten vaatisi että kaksikielisyyttä hekennettäisiin?

    Miten muuten, noin tarkaan ottaen Katainen on panttivanki? Väite on kovin outo.


  • Keinotekoinen kaksikielisyys on kuin kaivoon kannettu vesi. Ei pysy vesi kaivossa. Viha kaivoa ja kantovettä kohtaan kasvaa kasvamistaan.

   Sitä surut saa, mitä ovat tilanneet. Turha valitella jälkeenpäin.

   Allekirjoita: www.ruotsivapaaehtoiseksi.fi

   Kielivapaus on rautaa!

   Pakkoruotsi pois kouluista!

  • Vitsailin jo aiemmin, että kohta svekot tekevät koko maasta yhden kunnan. Siten vain 3 000 ruotsinkieliseksi rekisteröityä pitäisi maan kaksikielisenä! ;)

   Tottakai tällainen kielipelleily pitää lopettaa. Pakkoruotsin ja pakkovirkaruotsin poistojen jälkeen on vuorossa näiden naurettavan kohtuuttomien kielirajojen muuttaminen.

   Varsinkin kun monessa kunnassa(Vantaa) muut kielivähemmistöt ovat monta kertaa suuremmat kuin surut. Nykysysteemi ei kuulu nykyaikaan, vaan 50-luvulle.

   • "Varsinkin kun monessa kunnassa(Vantaa) muut kielivähemmistöt ovat monta kertaa suuremmat kuin surut."

    Blaaa blaa.. Ainakin toistaiseksi meitä ruotsinkielisiä on enemmän kuin kaikkia muita, muun kuin suomenkielisiä, yhteensä!
    Ja sen lisäksi me olemme suomalaisia!


   • Manner-Suomi yksi kunta. Ahvenanmaa monta kuntaa. Siihen kai rkp tähtää.
    Sika sairasta touhua.

    Allekirjoita: www.ruotsivapaaehtoiseksi.fi

    !!!!!!!!!!!!!!!!


   • Ankdam kirjoitti:

    "Varsinkin kun monessa kunnassa(Vantaa) muut kielivähemmistöt ovat monta kertaa suuremmat kuin surut."

    Blaaa blaa.. Ainakin toistaiseksi meitä ruotsinkielisiä on enemmän kuin kaikkia muita, muun kuin suomenkielisiä, yhteensä!
    Ja sen lisäksi me olemme suomalaisia!

    Puhuin KUNNISTA. Vantaalla on muunkielisiä NELJÄ kertaa enemmän kuin suruja.

    Kuitenkin Vantaa on MUKA kaksikielinen?

    Ps. Lisäksi kaikki vantaalaiset surut ovat täysin kaksikielisiä.


   • Ankdam kirjoitti:

    "Varsinkin kun monessa kunnassa(Vantaa) muut kielivähemmistöt ovat monta kertaa suuremmat kuin surut."

    Blaaa blaa.. Ainakin toistaiseksi meitä ruotsinkielisiä on enemmän kuin kaikkia muita, muun kuin suomenkielisiä, yhteensä!
    Ja sen lisäksi me olemme suomalaisia!

    "Ja sen lisäksi me olemme suomalaisia!"

    Luopion kohdalla suomalaisuus vain pahentaa asiaa.


   • Niinpä! kirjoitti:

    Puhuin KUNNISTA. Vantaalla on muunkielisiä NELJÄ kertaa enemmän kuin suruja.

    Kuitenkin Vantaa on MUKA kaksikielinen?

    Ps. Lisäksi kaikki vantaalaiset surut ovat täysin kaksikielisiä.

    Vantaa on selvästi suomenkielinen kaupunki!

    www.ruotsivapaaehtoiseksi.fi

    ok.


   • Yön pimeimpinä tunteina tultaisiin näkemään leegio ristipääruuvimeisseleillä aseistautuneita ruotsinkielisten katukylttien irroittelijoita.
    Olisi siinä muutenkin vähälukuisilla poliiseillamme taas yksi huipputärkeä valvonnan kohde.
    95% suomalaisista istuisi eri oikeusasteissa ja odottelisivat rapsuja, joita viisiprosenttinen enemmistö koittaisi kehitellä.


   • "Vitsailin jo aiemmin, että kohta svekot tekevät koko maasta yhden kunnan. Siten vain 3 000 ruotsinkieliseksi rekisteröityä pitäisi maan kaksikielisenä!"

    Kuulitko naurua?

    Tiesitkö että maa on jo kaksikielinen?


  • Mitäh? Eikö se sinun väsymätön uurastuksesi kaikkea ruots-alkuista vastaan kannakaan hedelmää kuten olet täällä kehuskellut? Takkiin näkyy tulevan joka suunnaalla, jopa kotinurkilla!

   RKP hoitaa näköjään tonttinsa mallikkaasti. BRAVO SFP!!
   Keep up the good work!

   • Voit olla varma, että RKP:n kiristysvoitot ovat väliaikaisia ja tulevat aiheuttamaan sitä suuremman takaiskun, kun pakkoruotsitusta aletaan purkamaan.

    RKP:n valta lepää hyvin pienen suomalaiseliitin varassa. Oikeastaan poliittisesti VAIN Kataisen kaposilla ja stressatuilla harteilla.


   • "RKP hoitaa näköjään tonttinsa mallikkaasti. BRAVO SFP!!
    Keep up the good work!"

    Pisteet svekoankalle siitä, että käytti sentään loppukaneetissaan ruotsin sijaan maassa paremmin ymmärrettyä vierasta kieltä.


   • Väsymätön ei riitä kuvamaan sitä pakkomiellettä joka tällä nimim. Ankkadamilla on tätä palstaa ja sitä kielikeskustelua kohtaan jossa hän maanisesti hyökkää kaikkea sitä ja niitä kohtaan jotka uskaltavat kyseenalaistaa pakkoruotsin tarpeellisuuden suomenkielisille koululaisilemme.

    Hupaisan asiasta tekee se että toisaalta hän uskottelee kai myös itselleen kuin myös muilekkin että pakkoruotsi on hänelle aivan yhdentekevä juttu joka ei kiinosta häntä lainkaan. Kuitenkin nimim. Ankkadam tunnustaa viihtyneensä tätä ennen myös jossakin kielikeskustelupalstallakin niinkin hyvin että tutustui palstan valvojaan Kingstoniin jota muistelee lämmöllä?


   • Ann-Kristin. kirjoitti:

    Väsymätön ei riitä kuvamaan sitä pakkomiellettä joka tällä nimim. Ankkadamilla on tätä palstaa ja sitä kielikeskustelua kohtaan jossa hän maanisesti hyökkää kaikkea sitä ja niitä kohtaan jotka uskaltavat kyseenalaistaa pakkoruotsin tarpeellisuuden suomenkielisille koululaisilemme.

    Hupaisan asiasta tekee se että toisaalta hän uskottelee kai myös itselleen kuin myös muilekkin että pakkoruotsi on hänelle aivan yhdentekevä juttu joka ei kiinosta häntä lainkaan. Kuitenkin nimim. Ankkadam tunnustaa viihtyneensä tätä ennen myös jossakin kielikeskustelupalstallakin niinkin hyvin että tutustui palstan valvojaan Kingstoniin jota muistelee lämmöllä?

    Ankdamin juttuja on ilo lukea!

    Jatka, Ankdam, samaan malliin.


   • Nettisuom. (-fenno) kirjoitti:

    Ankdamin juttuja on ilo lukea!

    Jatka, Ankdam, samaan malliin.

    Nikkisiepparin trollaava tuotos tällä kellonlyömällä: "Nettisuom. (-fenno) 30.3.2013 15:45

    "Ankdamin juttuja on ilo lukea! Jatka, Ankdam, samaan malliin."

    Kyllä Ankdam tunnistaa sinut trolliksi, usko huviksesi, ja jatkaa samaan malliin ilman trollaustasikin ja tietää vallan hyvin mistä minä häntä voin kiitellä, mistä en.

    Tunnistuslauseeni: Säädökset koulutuksen ja virkakoneiston pakkoruotsista on kumottava. Yläasteideiden tarjolla olevat kielet valinnaisiksi 7. luokalta alkaen, ruotsi valittavien joukossa ilman monopolia.


   • Huom. kirjoitti:

    Voit olla varma, että RKP:n kiristysvoitot ovat väliaikaisia ja tulevat aiheuttamaan sitä suuremman takaiskun, kun pakkoruotsitusta aletaan purkamaan.

    RKP:n valta lepää hyvin pienen suomalaiseliitin varassa. Oikeastaan poliittisesti VAIN Kataisen kaposilla ja stressatuilla harteilla.

    "Voit olla varma, että RKP:n kiristysvoitot ovat väliaikaisia ja tulevat aiheuttamaan sitä suuremman takaiskun, kun pakkoruotsitusta aletaan purkamaan."

    Mitäköhän "pakkoruotsistusta" aloitetaan purkamaan ja kenen toimesta? Niin ja miksi?

    Outoja väitteitä vailla selityksiä tai perusteluja. Mistä moiset ajatusharhat kumpuaa?


   • Ann-Kristin. kirjoitti:

    Väsymätön ei riitä kuvamaan sitä pakkomiellettä joka tällä nimim. Ankkadamilla on tätä palstaa ja sitä kielikeskustelua kohtaan jossa hän maanisesti hyökkää kaikkea sitä ja niitä kohtaan jotka uskaltavat kyseenalaistaa pakkoruotsin tarpeellisuuden suomenkielisille koululaisilemme.

    Hupaisan asiasta tekee se että toisaalta hän uskottelee kai myös itselleen kuin myös muilekkin että pakkoruotsi on hänelle aivan yhdentekevä juttu joka ei kiinosta häntä lainkaan. Kuitenkin nimim. Ankkadam tunnustaa viihtyneensä tätä ennen myös jossakin kielikeskustelupalstallakin niinkin hyvin että tutustui palstan valvojaan Kingstoniin jota muistelee lämmöllä?

    "jotka uskaltavat kyseenalaistaa pakkoruotsin tarpeellisuuden suomenkielisille koululaisilemme"

    Miksi tuollainen vaatisi uskallusta? Outoja väitteitä.

    "Hupaisan asiasta tekee se että toisaalta hän uskottelee kai myös itselleen kuin myös muilekkin että pakkoruotsi on hänelle aivan yhdentekevä juttu "

    No sinulle se ilmiselvästi ei ole yhdentekevää joten ehkä sinun on vaikea kuvitella sen olevan sitä jollkein toiselle.

    Sinun kannattaisi kuitenkin muistaa että pakkoruotsie ei koske ruotsinkielisiä, joten on aika luontevaa että se on "yhdentekevämpi aihe" ruotsinkielisille kuin suomenkielisille. Eikö sinustakin?

    "Ankkadam tunnustaa viihtyneensä tätä ennen myös jossakin kielikeskustelupalstallakin "

    Minäkin viihdyn kielikeskustelupalstalla. On huopaisaa keskustella kielikeskustelusta. Varsinkin nettifennojen omasta versiosta kielikeskustelusta.


  • Rkp - käenpoikasten puolue. Yök!

   www.ruotsivapaaehtoiseksi.fi

   www.vapaakielivalinta.fi

   • Aktivistien itkunsekaista tuherrusta.


  • Miten saisi tämäntyylisen aloituksen Suomi24 ensimmäiselle aloitus sivulle?
   Tiedän että on kai turha haave.

   Tänään aikaisemmin kävin Suomi24 sivulla mutta ei ollut aikaa ottaa mielenkiintoista luetteloa talteen. Se oli joku kielineuvosto johon kuului mm. Mikko Paatero ja paljon ruotsinkielisiä nimiä.
   Kovasti haluaisin lukea sen uudelleen ja tallentaa mutta en nyt vaan löydä sitä mistään.
   En edes tiedä oliko se täällä. Luulin että se oli joko politiikka tai puolue osassa.

   • > Tiedän että on kai turha haave.

    Pitäisi olla asiaa, eikä itkunsekaista tuherrusta.


  • Voisiko näitä samoja juttuja saada jollekin asialliselle foorumille - vaikka Hesariin? Ei voisi, koska siellä pitää olla kompetenssia.

   • "Voisiko näitä samoja juttuja saada jollekin asialliselle foorumille - vaikka Hesariin?"

    Virkkeesi sisältää paradoksin.


   • " Ei voisi, koska siellä pitää olla kompetenssia. "

    Mutta yksipuolinen kompetenssi, tuhoaa demokratian ;-)

    Demokratiaan kuuluu vapaa mielipiteen oikeus, valitettavasti esim.hesari rikkoo tuota kohtaa koko ajan..! Ei se voi olla sensuroinnin syy että en kannata pakkkoruotsia, silloin myös pakkoruotsin puolustajat pitäisi sensuroisa...!


  • Nämä asiat täytyy saada julki minkä vuoksi olen kopioinut muutamia asioita työpaikan kahvihuoneen pöydälle kaikkien luettaviksi. Suomalaisten koululaisten pakkoruotsiin pakottamiseen pitää tulla muutos ja muutos on saavutettavissa sillä että tämä huutava epäoikeudenmukaisuus ja vääryys nostetaan esille kaikkien suomalaisten tietoisuuteen!

  • Ni är så söta när fennisar ni alltid är så arga.

   • Ja te ootta niin söpöjä kun nostatte Talan tekstiä ylemmäs!


  • Onneksi ei taida näin suuresta kehyskunnasta tulla mitään.

   Porvoo nimittäin haluaa osansa eli Sipoon!

   • Sipoo Porvooseen - ok. Hyvä suunta.

    www.ruotsivapaaehtoiseksi.fi

    Stop pakkoruotsitukselle.


  • Kotka saa kohta yhtä paljon rahaa kuin Lohja alkamalla "kaksikieliseksi".

   Tosiasiassa Kotka on täysin suomenkielinen.

   Asia on hieno esimerkki miten mielipuolinen ja veronmaksajille kallis tilanne on rkp kähminnöistä syntynyt Suomeen.

   Mutt kun tulee seuraava JYTKY alkaa myös PUTSU !

   Putsataa rkp mädännäisyydet pois...

   • RKPn hävyttömyys näkyy juuri tuossa, että kaksikielisyyden verukkeella kupataan ja rohmutaan kunnalle korotettuja valtionosuuksia, ns kaksikielisyyslisiä.
    Se tarkoittaa että yksikielisille Sisä-Suomen kunnille julkista rahaa jää niukemmin.
    Härskiä touhua.


   • Susan9 kirjoitti:

    RKPn hävyttömyys näkyy juuri tuossa, että kaksikielisyyden verukkeella kupataan ja rohmutaan kunnalle korotettuja valtionosuuksia, ns kaksikielisyyslisiä.
    Se tarkoittaa että yksikielisille Sisä-Suomen kunnille julkista rahaa jää niukemmin.
    Härskiä touhua.

    "RKPn hävyttömyys näkyy juuri tuossa, että kaksikielisyyden verukkeella kupataan ja rohmutaan kunnalle korotettuja valtionosuuksia, ns kaksikielisyyslisiä."

    Kyllä nuo rahat menevät kunnille. Ei kukaan niitä mihinkään "rohmua" tai "kuppaa".

    Eli missä se hävyttömyys on? Hiukan järkeä sekaan välillä. Jos mahdollista.


  • Oikeasti Suomeen tulee yli 30 uutta 2-kielistä kuntaa. Kyse onkin siis RKP:n pirullisesta juonesta levittää 2-kielisyyttä "vippakonstein".

   Tämä on sen kuntauudistuksen RKP-osuus... paljonkohan on pitänyt maksaa lahjuksia lobbareille ja päättäjille?

   http://www.suomalaisuudenliitto.fi/Lehdet/Kuntauudistuksen_kielivaikutukset.pdf

   "Yhteenveto ja päätelmät

   Tällä hetkellä yksikielisesti suomenkielisistä kunnista jopa 34 muuttuisi kuntauudistuksen myötä kaksikielisiksi. Verrattuna nykyiseen 30:en kaksikieliseen kuntaan muutos olisi valtava, kun muodollisesti kaksikielinen alue nykykunnissa laskettuna siis enemmän kuin kaksinkertaistuisi.
   Manner-Suomen nykyisistä yksikielisesti ruotsinkielisistä kunnista kaikki kolme muuttuisivat niin ikään kaksikielisiksi. Yhtäkään kaksikielistä kuntaa ei sen sijaan muuttuisi yksikieliseksi, mikäli Kotkan seudulla turvauduttaisiin Pyhtään kohdalla uuteen lainsäädäntöön."

   • "Oikeasti Suomeen tulee yli 30 uutta 2-kielistä kuntaa. Kyse onkin siis RKP:n pirullisesta juonesta levittää 2-kielisyyttä "vippakonstein"."

    RKP ja keskusta lienevät kuntauudistuksen suurimmat häviäjiät. Ylivoimaisesti.

    Voit siis olla varma ettei kuntauudistus ole ainakaan keskustan tai RKP:n juoni.

    Eikö olisi hauskaa olla joskus vähemmän kuin täydellisen väärässä? Se sattaisi onnistua JOS välillä miettisi itsekin eikä lukisi aivopesuspammeja netissä päivät pitkät.


  • IHan sama, ruotsinkieliset kyltit revitään alas suomalaisilla alueilla..

   • "IHan sama, ruotsinkieliset kyltit revitään alas suomalaisilla alueilla.. "

    Jaksatko mukaan takoisiin vai jäätkö vaan tänne virtuaalimaailmaan väijymään? Entäs jos kaikki nettofennot ovat yhtä laiskoja. Jää kyltit repimättä.


  • "RKP:n aikaansaannos kuntarakenneuudistukseen "

   Ymmärrän ettet keskity oman puolueessi aikaansaanosiin kuntauudistuksesta siitäkin huolimatta että olet kuntapoliitikko. Niitä ei ole eikä tule.

   Sen sijaan jatkat PS-johon viitoittamaa tietä keskittyä muiden puolueiden tyhjänpöäiväiseen mutta ivaa tihkuvaan kommentointiin.

   Aika kunniaton valinta mutta omapahan on häpeäsi.

  • " Syöttinä on, että 33 §:n kaikkia määräyksiä..."

   No miksi Sipoota halutaan sitten mukaan teidän kyhäelmään? Sipoolla on muitakin vaihtoehtoja joista luontevin olisi Porvoo ellei Espoon sooloilu (Soini) pakottaisi stadin havittelemaan Sipoota luksusnukkumalähiökseen.

   Pankaa stadi, Vantaa ja Espoo yhteen, niin Sipoo voi rauhassa ja luontevasti yhdistyä itään. Te pohjoisen nukkumalähiöt voitte sitten kehittä mitä haluatte. Stadista te joka tapauksessa olette riippuvaisia, mutta ehkä minun ei tarvitse tukea teitä ihan yhtä railakkasti kuin tähän asti.

   Siis onko koko ylipitkän ivallisuutesi kohde tällä kertaa katukyltit? Onpa sinulla suuria ongelmia.

   Miksi ruotsinkielisten skidien hampaat ovat paremassa kunnossa kuin suomenkielisten? Vai varataanko ruotsinkieliten kouluhammashoitoon vähemmän varoja kuin suomenkielisten?

  • Vieläkö pelleily jatkuu Loviisassa.

   • "Vieläkö pelleily jatkuu Loviisassa. "

    Mikä pelleily? Ydinvoimatoimintako? Eiköhän se.

    Muista että persut kannattaa ydinvoimaa - niin tai ainakin se yks metallityömies.


  • Heikki se jaksaa pelleillä.

  suomi24-logo

  Osallistu keskusteluun

  SEISKA.FI

  • Seksipommi Taru Kalenov tarjoilee herkkuja rivosti stringipeppunsa päältä: "Pitäisikö osallistua Talentiin?" - varoitus: sisältää paljasta pintaa!
  • Laulaja Mikko Mäkeläinen sai Ria-rakkaansa kanssa kolmannen lapsen: "Ylpeä isukki pakahtuu onnesta ja rakkaudesta" - kuva!
  • Jösses! Suomalainen Nude Yoga Girl -kaunotar Vilma Peltonen julkaisee nyt verkossa K18-materiaalia - tienaa rohkeilla alastonkuvilla hurjia summia!

  Ketjusta on poistettu 1 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Avustettuja CoVid murhia ruotsissa?

   >> “Ruotsissa iäkkäiden koronapotilaiden kuolemia on joudutettu morfiinilla" – Sairaanhoitaja Sonja Aspinen kertoo järkyttävistä kokemuksistaan >> Yle
   Maailman menoa
   193
   8894
  2. Vihdoinkin Stefan avautuu Martinan röyhkeydestä

   Tätä ollaan odotettu. Stefan kertoo että Martina yrittää kiristää 200000 e Stefanilta . Näin me tää nähtiinkin. Muija sai harrastaa mitä halusi Stefan
   544
   8419
  3. Niko Ranta-Aho vihjaa perhehaaveistaan

   Miten voi olla, että tätä typerää rikollista paapotaan ja glorifioidaan joka tuutissa? Haastattelua annetaan ja otetaan sinne sun tänne. Ovatko kaikk
   Kotimaiset julkkisjuorut
   115
   3940
  4. Murha Varkaudessa

   Eli kuka tekijänä ja kuka mahtoi olla uhri?
   Varkaus
   112
   3521
  5. Niin alhaista toimintaa Martinalta!

   Nyt kun Stefu ja Sofia pitävät matalaa profiiliä niin Martina yrittää väkisin ärsyttää Stefua.Haluaa kai että hän suttuu ja ärähtää niin että porukat
   Kotimaiset julkkisjuorut
   121
   1580