Aihe

Ennemmin erinomainen englanti kuin kuusi kohtuullisesti osattua kieltä!

Anonyymi

"Ker­tauk­se­na: vie­ras­ta kiel­tä ei kan­na­ta opis­kel­la ke­vein pe­rus­tein, sil­lä tu­lok­set ovat to­den­nä­köi­ses­ti hei­kot ja ai­ka on pois muun op­pi­mi­sel­ta. --- Il­mi­sel­vä poik­keus nu­me­ro yk­si on eng­lan­ti.

Jos mi­nun pi­täi­si va­li­ta, osaan­ko kuut­ta kiel­tä koh­ta­lai­ses­ti vai eng­lan­tia eri­no­mai­ses­ti, va­lit­si­sin jäl­kim­mäi­sen."

37

<50

  Vastaukset

  • Median moniosaajan erinomainen mielipidekirjoitus:

   "--- Ylä­kou­lus­ta saak­ka olen kuul­lut vii­sail­ta opin­to-oh­jaa­jil­ta ja muil­ta ai­kui­sil­ta, et­tä kie­liä ei voi kos­kaan opis­kel­la lii­kaa. Työ­mark­ki­nat ja niin edel­leen. Nä­mä ovat hö­pö­pu­hei­ta kah­des­ta syys­tä.

   En­sik­si: kie­len opis­ke­lu kou­lus­sa tuot­taa vaa­ti­mat­to­mia tu­lok­sia, ja sik­si se on hu­kat­tua ai­kaa. Tä­män to­dis­ta­vat ar­ki­ko­ke­mus ja muu­ta­man vuo­den ta­kai­nen Ti­las­to­kes­kuk­sen tut­ki­mus. Pak­ko­ruot­sis­ta huo­li­mat­ta vain nel­jä pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta kat­soo käyt­tä­vän­sä ruot­sia su­ju­vas­ti. Sak­saa, rans­kaa ja ita­liaa suo­ma­lai­set osaa­vat mie­les­tään käyt­tää lä­hes ai­noas­taan "tu­tuis­sa ja yk­sin­ker­tai­sis­sa ti­lan­teis­sa". ---

   Toi­sek­si: --- kie­liin ku­lu­va ai­ka ni­men­omaan on muus­ta pois. Nel­jän­nes suo­ma­lai­sis­ta kou­lu­lai­sis­ta – 15 000 las­ta – va­lit­see vuo­sit­tain yli­mää­räi­sen A2-kie­len pe­rus­kou­lus­sa. Heis­tä ku­kin lu­kee kiel­tä noin 450 tun­tia. Ku­vi­tel­laan, hy­vä lu­ki­ja, et­tä sai­sit nyt ai­kui­se­na 450 tun­tia ai­kaa ke­hit­tää it­seä­si ku­ten ha­luat. Aloit­tai­sit­ko sub­junk­tii­vis­ta ja ge­run­dis­ta?

   Vaik­ka päät­täi­sit opis­kel­la kie­liä, voi­si­ko ny­kyään ol­la syy­tä vil­kais­ta esi­mer­kik­si jo­tain oh­jel­moin­ti­kiel­tä? Tai pa­nos­taa ta­lou­den kie­leen, ku­ten kan­san­ta­lous­tie­tee­seen? Ihan vaik­ka pa­ri­kym­men­tä tun­tia vain. Tä­hän huu­de­taan, et­tä on­han kie­len opis­ke­lu ai­na myös kult­tuu­rin opis­ke­lua. Vas­taan, et­tä kyl­lä, 450 tun­tia eri kult­tuu­rien opis­ke­lua oli­si ke­nel­le vain mit­taa­mat­to­man ar­vo­kas­ta. Ha­lu ym­mär­tää vaik­ka­pa ve­nä­läis­tä it­se­tun­toa on yk­si asia. Ja se on eri asia kuin op­pi­tun­nin aluk­si ka­se­til­ta soi­tet­tu Ka­lin­ka, jon­ka jäl­keen men­nään­kin sit­ten yk­si­kön pre­po­si­tio­naa­liin.

   Ker­tauk­se­na: vie­ras­ta kiel­tä ei kan­na­ta opis­kel­la ke­vein pe­rus­tein, sil­lä tu­lok­set ovat to­den­nä­köi­ses­ti hei­kot ja ai­ka on pois muun op­pi­mi­sel­ta. ---

   Il­mi­sel­vä poik­keus nu­me­ro yk­si on eng­lan­ti. Jos mi­nun pi­täi­si va­li­ta, osaan­ko kuut­ta kiel­tä koh­ta­lai­ses­ti vai eng­lan­tia eri­no­mai­ses­ti, va­lit­si­sin jäl­kim­mäi­sen. ---

   Toi­nen poik­keus on mi­kä ta­han­sa muu­kin kie­li, jo­ta oi­keas­ti osaa lu­kea ja pu­hua. Kou­lus­sa kel­paa op­pia kie­len teo­riaa, mut­ta lo­pul­ta on py­rit­tä­vä kie­li­alueel­le vaik­ka työn­te­ki­jäk­si tai vaih­to-op­pi­laak­si. ---"

  • Kumpikin asetelma on epärealistinen.

   Suomessa opiskellaan jatkossakin vähintään kahta vierasta kieltä. Kummankaan kielen taidon ei tarvitse olla täydellinen koulusta lähtiessä, oppilas hioo tarvittaessa kielitaitonsa huippuunsa koulun jälkeen. Koulu antaa erinomaisen pohjan kielelle kuin kielelle.

   Kukaan ei lue 6 kieltä koulussa. Koulujärjestelmämme mahdollistaa 5 kielen luvun.

  • Järjetöntä antaa ohjeita muille kuinka montaa kieltä kuuluu lukea. Kieliä luetaan kiinnostuksen ja lahjakkuuden mukaan. Toisaalta , oppilas voi innostua kielestä, vaikkei olisi erityisen lahjakas.

   • Aloittaja sanoikin, jos pitäisi valita...

    Mikään ei ohita erinomaista englantia!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Aloittaja sanoikin, jos pitäisi valita...

    Mikään ei ohita erinomaista englantia!

    Paitsi se, että osaa erinomaista englantia JA saksaa / erinomaista englantia JA ranskaa / erinomaista englantia JA ruotsia - ja näiden lisäksi luonnollisesti myös erinomaista suomea.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Ylläpito on poistanut tästä viestin sääntöjen vastaisena.

    Pahinta on, että muut eivät saa opiskella mitään muuta kieltä, talabanismi estää sen.


  • Englanti on todellakin poikkeus, siihen käytetty aika on pois kaikilta muilta kieliltä myös äidinkieleltä!

   • Höpöä - jokainen tietää jo totuuden, englanti on huippu.


   • Tämä on totta, ja tästä asiasta myös asiantuntijat ovat eniten huolissaan tällä hetkellä: Kielitaito kaventuu hälyttävästi. Tämän lisäksi osa osaa englantia erittäin hyvin, osa taas entistä huonommin.


   • Höpöä. Kuunnellaan aloittajaa;

    Ylä­kou­lus­ta saak­ka olen kuul­lut vii­sail­ta opin­to-oh­jaa­jil­ta ja muil­ta ai­kui­sil­ta, et­tä kie­liä ei voi kos­kaan opis­kel­la lii­kaa. Työ­mark­ki­nat ja niin edel­leen. Nä­mä ovat hö­pö­pu­hei­ta kah­des­ta syys­tä.

    En­sik­si: kie­len opis­ke­lu kou­lus­sa tuot­taa vaa­ti­mat­to­mia tu­lok­sia, ja sik­si se on hu­kat­tua ai­kaa. Tä­män to­dis­ta­vat ar­ki­ko­ke­mus ja muu­ta­man vuo­den ta­kai­nen Ti­las­to­kes­kuk­sen tut­ki­mus. Pak­ko­ruot­sis­ta huo­li­mat­ta vain nel­jä pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta kat­soo käyt­tä­vän­sä ruot­sia su­ju­vas­ti. Sak­saa, rans­kaa ja ita­liaa suo­ma­lai­set osaa­vat mie­les­tään käyt­tää lä­hes ai­noas­taan "tu­tuis­sa ja yk­sin­ker­tai­sis­sa ti­lan­teis­sa". ---

    Toi­sek­si: --- kie­liin ku­lu­va ai­ka ni­men­omaan on muus­ta pois. Nel­jän­nes suo­ma­lai­sis­ta kou­lu­lai­sis­ta – 15 000 las­ta – va­lit­see vuo­sit­tain yli­mää­räi­sen A2-kie­len pe­rus­kou­lus­sa. Heis­tä ku­kin lu­kee kiel­tä noin 450 tun­tia. Ku­vi­tel­laan, hy­vä lu­ki­ja, et­tä sai­sit nyt ai­kui­se­na 450 tun­tia ai­kaa ke­hit­tää it­seä­si ku­ten ha­luat. Aloit­tai­sit­ko sub­junk­tii­vis­ta ja ge­run­dis­ta?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Höpöä. Kuunnellaan aloittajaa;

    Ylä­kou­lus­ta saak­ka olen kuul­lut vii­sail­ta opin­to-oh­jaa­jil­ta ja muil­ta ai­kui­sil­ta, et­tä kie­liä ei voi kos­kaan opis­kel­la lii­kaa. Työ­mark­ki­nat ja niin edel­leen. Nä­mä ovat hö­pö­pu­hei­ta kah­des­ta syys­tä.

    En­sik­si: kie­len opis­ke­lu kou­lus­sa tuot­taa vaa­ti­mat­to­mia tu­lok­sia, ja sik­si se on hu­kat­tua ai­kaa. Tä­män to­dis­ta­vat ar­ki­ko­ke­mus ja muu­ta­man vuo­den ta­kai­nen Ti­las­to­kes­kuk­sen tut­ki­mus. Pak­ko­ruot­sis­ta huo­li­mat­ta vain nel­jä pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta kat­soo käyt­tä­vän­sä ruot­sia su­ju­vas­ti. Sak­saa, rans­kaa ja ita­liaa suo­ma­lai­set osaa­vat mie­les­tään käyt­tää lä­hes ai­noas­taan "tu­tuis­sa ja yk­sin­ker­tai­sis­sa ti­lan­teis­sa". ---

    Toi­sek­si: --- kie­liin ku­lu­va ai­ka ni­men­omaan on muus­ta pois. Nel­jän­nes suo­ma­lai­sis­ta kou­lu­lai­sis­ta – 15 000 las­ta – va­lit­see vuo­sit­tain yli­mää­räi­sen A2-kie­len pe­rus­kou­lus­sa. Heis­tä ku­kin lu­kee kiel­tä noin 450 tun­tia. Ku­vi­tel­laan, hy­vä lu­ki­ja, et­tä sai­sit nyt ai­kui­se­na 450 tun­tia ai­kaa ke­hit­tää it­seä­si ku­ten ha­luat. Aloit­tai­sit­ko sub­junk­tii­vis­ta ja ge­run­dis­ta?

    Koulun ei ole tarkoitus tuottaa sujuvaa kielitaitoa kaikissa kielissä, vaan antaa hyvä pohja jatkaa opiskelua edelleen.

    Osaan sujuvasti ranskaa. En osannut vielä kouluaikana. Koulun jälkeen lähdin maailmalle ja se oppi minkä sain koulussa, oli aivan erinomainen kaikkeen kieltenopiskeluun. Kun vertaisin itseäni muihin, huomasin, että olin eri tasolla kun muut - oivalsin, että meillä on parempi, korkeatasoisempi kieltenopetus.


  • Kuusi kohtuullisesti osattua kieltä todennnäköisesti kiinnostaa työnantajaa enemmän kuin pelkän englannin osaaja. Englannin osaajia on pilvin pimein, kuuden kielen osaajia harvassa.

   • Kieli on lopultakin viestinnän väline. Sisältöä, substanssia tarvitaan.

    20 suomalaiselta suuryritykseltä kysyttiin onko ruotsi niissä välttämätön.

    Kaikki vastasivat, että EI OLE.

    Yritysten edustajat jatkoivat kuin yhdestä suusta, että englanti on aivan välttämätön. joskin englannin ohella muistakin kielistä voi olla hyötyä. Mikään niistä ei korvaa englantia.


  • Mielellään englannin lisäksi jokin seuraavista kielistä: ranska, saksa, ruotsi, venäjä, espanja, kiina.

   • Muta pyhää pakkoenglantiasi ei tietenkään saa missään nimessä jättää pois!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Muta pyhää pakkoenglantiasi ei tietenkään saa missään nimessä jättää pois!

    Kukaan rakastava vanhempi ei jättäisi lastaan ilman mahdollisimman hyvää englantia.

    Tietäisit, jos sinulla olisi jokin kontakti lapsiin ja nuoriin.


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kukaan rakastava vanhempi ei jättäisi lastaan ilman mahdollisimman hyvää englantia.

    Tietäisit, jos sinulla olisi jokin kontakti lapsiin ja nuoriin.

    95% lukee englantia koulussa joka tapauksessa.

    Jos olisit itse käynyt suomalaista peruskoulua ja lukenut englantia, et olisi täällä jatkuvasti tuomassa itsestään selvyyksiä esiin. On vaikea ymmärtää, mikä on ongelmasi. Etkö itse saanut lukea englantia vaikka halusit? Missä maassa mahdoit käydä koulusi? Vai kävitkö tosiaan kansakoulun?


   • Anonyymi kirjoitti:

    Kukaan rakastava vanhempi ei jättäisi lastaan ilman mahdollisimman hyvää englantia.

    Tietäisit, jos sinulla olisi jokin kontakti lapsiin ja nuoriin.

    Surkeaa, surkeaa, pakkoenglannittaja. Miksi vihaat lapsia ja nuoria?


  • Englannille kyllä. Pakkoruotsille ei, ei, ei.

  • Kyllä! Ennemmin englanti!

   • Eikä missään nimessä tarpeeton pakkoruotsi!


   • Anonyymi kirjoitti:

    Eikä missään nimessä tarpeeton pakkoruotsi!

    Ei enää!


  • Ehdottomasti!

  • Englanti on tosiaan erinomainen.

   Pakkoruotsi taas ei.

  • Juuri näin

  • Realismia

   • Eiköhän maahan saada asiallinen kielipolitiikka heti, kun pakkoruotsitiimi on oppinut vähän laskentoa ja päättelyä.

    Onko 4,7% isompi kuin 95% vai ei.

    Pakkoruotsista olisi valmis luopumaan heti kolme neljästä. Onko vähän vai paljon?

    Nykypakon kannalla on vain muutama prosentti. Onko paljon vai vähän?

    Mahtuuko RKP ja demokratia samaan maahan?


  • Hyvä periaate!

   • Toimii!


  • Realismia!

  • Ennemmin englanti...

  • Rehellistä puhetta

  • "Jos mi­nun pi­täi­si va­li­ta, osaan­ko kuut­ta kiel­tä koh­ta­lai­ses­ti vai eng­lan­tia eri­no­mai­ses­ti, va­lit­si­sin jäl­kim­mäi­sen." - Silti englanti on meillä valinnainen ja ruotsi pakollinen, vieläpä alakoulusta yliopistoon, mitään vastaavaa ei muualla.

   • Ehdottomasti!


  • Kiitos!

  • Ahvenanmaalla pakkosuomi söi nuorten muun kielitaidon - se poistettiin.

   Ei myöhennetty englantia. Ei vaadittu nuoria lukemaan muita kieliä englannin ja pakkosuomen rinnalla. Valittiin toimiva vapaus!...

  • Pakkoruotsista ei kannata keskustella ikään kuin se olisi kieltenopetusta.

   Pakkoruotsin tavoitteena on vain kaksikielisyysnäytelmän pitkittäminen tavalla, joka mahdollistaa jatkossakin alemmat pääsyrajat ja kilpailuttamattomat opinnot sekä yliedustuksen hallinnossa ruotsinkielisille ym.

  Ketjusta on poistettu 4 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Tiesikö Martina miehensä taustat?

   Turkkilainen miljonääri onkin irakilainen jolla huikea rikostausta? Askarruttaa tiesikö Martina mistä on kyse vai tuliko yllätyksenä. Joka tapauksessa
   Kotimaiset julkkisjuorut
   391
   23818
  2. Korona räjähtämässä käsiin 618 uutta tartuntaa 5 uutta kuolemaa

   Marin ja Kiuru karjaisivat kunnille mm. HUS-alueelle viime hetkellä, eivät ne pysty hoitamaan asioitansa vaan tarvitaan Marinin hallituksen tiukkaa oh
   Maailman menoa
   727
   16014
  3. Greta Thunberg kritisoi Suomen hallitusta

   ”Tämä on epäonnistuminen”. https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006515088.html Thunberg on liittänyt mukaan perustamansa Fridays for Future -liikkeen
   Maailman menoa
   393
   14822
  4. Seiska: Sedu Koskinen vaihtaa nimensä eksoottiseksi Zedu Di Lucaksi!

   No nyt! Ja nimen takana vanha ystävä Andy McCoy... https://www.suomi24.fi/viihde/seiska-sedu-koskinen-vaihtaa-nimensa-eksoottiseksi-zedu-di-lucaksi-ni
   Kotimaiset julkkisjuorut
   98
   11616
  5. Sedu Koskinen aikoo järjestää isot juhlat

   Näihin julkkiksiin ei näköjään päde mitkään lait tai korona tartu. https://www.is.fi/kotimaa/art-2000007637821.html Kyllä esim. taviksen ylioppilas
   Kotimaiset julkkisjuorut
   142
   5912