Aihe

Pelkäätkö?

Anonyymi

Meil­lä kai­kil­la lie­nee pe­lon ko­ke­muk­sia. Pel­ko voi kä­väis­tä aja­tuk­sis­sa. Se voi myös jäy­tää miel­tä. Pel­ko voi seu­ra­ta ih­mis­tä, jol­loin hän elää pe­los­sa. Mitä sinä pel­käät? Mik­si pel­käät? Em­me voi­ne vält­tää pel­koa tu­le­vas­ta, kun jat­ku­vas­ti saam­me tu­hon vies­te­jä maa­pal­lon eri kol­kis­ta.

Ul­koa tu­le­vien pel­ko­jen koh­teet on help­po ni­me­tä. Niis­tä voim­me kes­kus­tel­la ys­tä­viem­me kans­sa useim­mi­ten yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä sii­tä, mis­tä on ky­sy­mys. Täl­lai­set pe­lon ai­heut­ta­jat ei­vät kui­ten­kaan ole ai­no­at. Myös ih­mi­sen si­säl­tä nou­see pel­ko­ja. Ne ei­vät ai­na ole­kaan yh­tä hel­pos­ti kä­si­tel­tä­viä kuin ul­kois­ten ta­pah­tu­mien ai­heut­ta­mat. Rau­hat­to­mal­le mie­lel­le voi ol­la vai­kea löy­tää se­li­tys­tä. Ju­ma­lan sa­nas­sa kä­si­tel­lään ih­mi­sel­le tär­ke­ää, tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta pel­koa sekä syn­nin ai­heut­ta­maa pel­koa.

Ju­ma­lan ku­vak­seen luo­ma ja yh­tey­teen­sä tar­koit­ta­ma ih­mi­nen ei voi hy­vin, jos yh­teys on­kin kat­ken­nut. Sy­dä­men val­taa rau­hat­to­muus ja pel­ko, häm­men­nys sii­tä, et­tä Her­ran huo­neen va­lot ei­vät enää va­lai­se­kaan kul­jet­ta­vaa tie­tä. Eh­kä ym­pä­ril­lä ta­pah­tu­vis­ta ikä­vis­tä asi­ois­ta ker­to­vat vies­tit vie­lä li­sää­vät ah­dis­tuk­sen taak­kaa.

Hy­viä vies­te­jä

Mi­hin jää­vät hy­vät vies­tit? Ne, jot­ka lu­paa­vat va­pau­tus­ta pe­los­ta. Jää­vät­kö ne ikä­vien vies­tien var­joon? On­ko ih­mi­nen pe­lon kes­kel­lä tai­pu­vai­nen kiel­tä­mään noit­ten sa­no­mien pää­syn tie­toi­suu­teen­sa?

Ko­ti­kau­pun­ki­ni erään ar­vok­kaan kou­lu­ra­ken­nuk­sen sei­näs­tä voin lu­kea teks­tin: ”Kai­ken opin pää­tös on: Pel­kää Ju­ma­laa ja pidä Hä­nen käs­kyn­sä.” Näin on yh­teis­kun­ta vie­lä 1900-lu­vun alus­sa il­mais­sut tu­ken­sa kris­til­lis­ten elä­mä­nar­vo­jen puo­les­ta. Sa­man­lai­sia elä­mä­noh­jei­ta löy­däm­me Raa­ma­tus­ta usei­ta­kin. ”Vii­saut­ta on Her­ran pel­ko, ym­mär­rys­tä se, et­tä kart­taa pa­haa” (Job. 28:28).

”Her­ra, neu­vo mi­nul­le tie­si, et­tä nou­dat­tai­sin si­nun to­tuut­ta­si. Pai­na sy­dä­mee­ni sy­väl­le pyhä pel­ko ni­me­ä­si koh­taan.” (Ps. 86:11.) Näis­tä­kö, pel­koon ke­hot­ta­vis­ta oh­jeis­ta, tu­li­si apu pe­los­sa elä­väl­le? Näyt­täi­si sil­tä, et­tä on ole­mas­sa Ju­ma­lan tah­don mu­kais­ta, elä­mään tur­vaa tuo­vaa pel­koa ja on ole­mas­sa syn­nin or­juu­den ai­heut­ta­maa pel­koa. Paa­va­li kir­joit­taa Roo­man seu­ra­kun­nal­le: ”Te et­te ole saa­neet or­juu­den hen­keä, joka saat­tai­si tei­dät jäl­leen pe­lon val­taan. Olet­te saa­neet Hen­gen, joka an­taa meil­le lap­sen oi­keu­den, ja niin me huu­dam­me: Ab­ba! Isä!” (Room. 8:15.)

Ju­ma­lan rak­kau­des­sa

Ei­kö Her­ran pe­los­sa ole­kin ky­sy­mys syn­nin kart­ta­mi­ses­ta, pyr­ki­myk­ses­tä Ju­ma­lan ja ih­mi­sen vä­li­sen yh­tey­den var­jel­tu­mi­seen? Yh­teys mer­kit­see Ju­ma­lan rak­kau­den osal­li­suut­ta, sen rak­kau­den, jos­sa ei ole pel­koa, sil­lä täy­del­li­nen rak­kaus kar­kot­taa pe­lon (1. Joh. 4:17–18).

Ku­ten pel­koa, näyt­täi­si rak­kaut­ta­kin ole­van use­aa eri­lais­ta. Ih­mi­nen ei ha­lu­ai­si nii­tä ero­tel­la toi­sis­taan, vaan hän si­joit­tai­si yh­den rak­kaus-ni­mik­keen al­le sen­kin elä­män­ta­van, jota ei Ju­ma­lan sana tue. Täy­del­li­ses­sä rak­kau­des­sa on ky­sy­mys Ju­ma­lan rak­kau­des­ta. Sen yh­tey­teen mei­tä yhä ke­ho­te­taan.

”Vaik­ka minä kul­ki­sin pi­me­äs­sä laak­sos­sa, en pel­käi­si mi­tään pa­haa, sil­lä sinä olet mi­nun kans­sa­ni. Sinä suo­je­let mi­nua kä­del­lä­si, joh­da­tat pai­men­sau­val­la­si. Si­nun hy­vyy­te­si ja rak­kau­te­si ym­pä­röi mi­nut kaik­ki­na elä­mä­ni päi­vi­nä, ja minä saan asua Her­ran huo­nees­sa päi­vie­ni lop­puun as­ti.” (Ps. 23:4,6.)

Veik­ko Si­vu­la

1

<50

  Vastaukset

  Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
  5000
  • Anonyymi

   20 Jumalan edessä vakuutan, että tämä, mitä teille kirjoitan, on totta.
   21 Sitten lähdin Syyriaan ja Kilikiaan.
   22 Juudean kristillisissä seurakunnissa minua ei vielä tunnettu.
   23 Niissä vain kerrottiin kuulopuheena: "Se mies, joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt samaa uskoa, jota hän ennen yritti hävittää."
   24 Ja Jumalaa ylistettiin siitä, mitä minulle oli tapahtunut.

  Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

  Luetuimmat keskustelut

  1. Maisa Torpan raskausuutisesta...

   Maisa Torppa ilmoitti olevansa raskaana. Yksi asia ihmetyttää ja on ihmetyttänyt aikaisemminkin: Maisa Torpan Instagramissa tykkääjissä/kommentoijiss
   Kotimaiset julkkisjuorut
   200
   11877
  2. Stefun Sofialle tarjoamat luxuskyydit maksamatta, velkaa niistä jo yli 17 000 euroa.

   Seiskan mukaan limusiinikyyteihin erikoistunut yritys hakee Stefun yritykseltä oikeusteitse yli 17 000 € maksamattomista kyydeistä. Useat ajoista ova
   Kotimaiset julkkisjuorut
   187
   2779
  3. Maisa otti raskauskirtin esille

   Viimeinen oljenkorsi.... Miten "yllättävää".. .. :D
   Kotimaiset julkkisjuorut
   144
   2093